Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany, które wymusiło nowe prawo I. I.Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz.87)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany, które wymusiło nowe prawo I. I.Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz.87)"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany, które wymusiło nowe prawo I. I.Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz.87) zmieniła art. 6k i zniosła ulgi na 3 i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia od dnia 01.02.2015 r. II. II.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach, które wejdzie w życie 01.01.2016 r. zakazuje składowania tzw. balastu powstałego po sortowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o cieple spalania powyżej 6 MJ. Balast będzie musiał zostać odebrany przez firmy zewnętrzne. Koszt odbioru takich odpadów wyniesie 154 zł netto za tonę. III. III.Obwieszczenie Ministra Środowiska z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015. Kwota ta wynosi 74,26 zł za tonę. IV. IV.Art. 137 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. nakłada na Zakład Utylizacji Odpadów Stałych utworzenie funduszu rekultywacyjnego, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem w tym monitoringiem składowiska. Cena za rekultywację wynosi do 2 zł za tonę.

2 Uzasadnienie planowanej zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi składają się: I. I.Koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych II. II.Koszt przetwarzania odpadów w ZUOS III. III.Koszt utrzymania PSZOK-a IV. IV.Koszty osobowo-rzeczowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami

3 Zmiana stawek od momentu wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami 01.07.2013 – 31.12.2013   zbieranie selektywne - 13,00 zł   zbieranie nieselektywne - 18,60 zł 01.01.2014 – 31.01.2015   zbieranie selektywne - 11,20 zł (ulga na 3 i kolejne dziecko – 1,00 zł)   zbieranie nieselektywne - 18,60 zł (ulga na 3 i kolejne dziecko – 5,00 zł) 01.02.2015 – 31.12.2015   zbieranie selektywne – 11,20 zł (ulgi zniesiono)   zbieranie nieselektywne – 18,60 zł (ulgi zniesiono) Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wymusiła zniesienie ulgi na 3 i kolejne dziecko. Plan na rok 2016   zbieranie selektywne – 13,50 zł   zbieranie nieselektywne – 22,00 zł

4 I. I.Na koszt odbioru odpadów od mieszkańców wpływa koszt transportu na zmianę którego miało wpływ kilka nowych elementów: Dzięki uwagom mieszkańców uwzględniono w nowym przetargu kilka nowych elementów:   Odbiór odpadów wielkogabarytowych co tydzień;   Odbiór leków z aptek wraz z wyposażeniem aptek w pojemniki;   Odbiór odpadów zielonych oraz związane z tym zapewnienie mieszkańcom pojemników i worków na odpady zielone (57 tys. worków, 350 pojemników oraz 13 dużych pojemników o poj. 7m³).   Popioły przez cały rok Wzrost ilości odbieranych odpadów surowcowych (segregowanych)   II półrocze 2013 r. – 813 ton   Rok 2014 r. – 1819 ton   Rok 2015 r. – 1851 ton (dane z całego roku na podstawie kalkulacji)

5 Porównanie zakresu przetargów starego i nowego obowiązuje do 31.05.2018) STARY   5 frakcji Opakowania z papieru Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania ze szkła Popioły (sezonowo) Odpady zmieszane NOWY   8 frakcji Opakowania z papieru Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania ze szkła Popioły (cały rok) NOWOŚĆ Odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny NOWOŚĆ Leki wraz z wyposażeniem aptek w pojemniki NOWOŚĆ Odpady zielone NOWOŚĆ Odpady zmieszane

6 II. II.Koszt przetwarzania odpadów w ZUOS Odpady zmieszane 298,19 brutto Podwyżka cen za przetwarzanie zarówno odpadów surowcowych (papier, plastik, szkło) jak również odpadów zmieszanych, wielkogabarytowych, oraz popiołów od 01.04.2015 r. – ustawa o odpadach oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Z dniem 1 lipca 2013 r. czyli od momentu przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Miejską Tczew, odpady surowcowe (papier, plastik, szkło) odebrane od mieszkańców, przyjmowane były w ZUOS-ie bezpłatnie. Stanowiło to zachętę dla mieszkańców do zbierania jak największej ilości odpadów selektywnych. Z czasem jednak okazało się, że odpady te są na tyle zanieczyszczone, że wymagają poddania procesowi sortowania. Zanieczyszczenia powstałe po sortowaniu sięgające 20- 25% to tzw. balast. Nie nadaje się on do dalszego zagospodarowania (sprzedaży) a jedynie do składowania. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia kosztów: opłaty środowiskowej w wysokości 74,26 zł/tonę oraz opłaty rekultywacyjnej w kwocie do 2 zł/tonę. Podwyżka cen odpadów zmieszanych od 01.01.2016 r. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, które zakazuje składowania na składowiskach tzw. balastu powstałego po sortowaniu odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ. Zostanie on odebrany przez firmy zewnętrzne, przy czym koszt, jaki ZUOS będzie musiał zapłacić wynosi 154 zł/tonę netto, co powinno skutkować wzrostem kosztów przetwarzania odpadów zmieszanych o ok. 23 zł/tonę brutto. Jednak cena za odpady zmieszane wzrośnie tylko o 4,32 zł co stanowi część kosztów ponoszonych w związku z zagospodarowaniem balastu.

7 III.Koszt utrzymania PSZOK-a Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie RIPOK Tczew

8 Koszty osobowo-rzeczowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami Koszty osobowo- rzeczowe w latach 2013-2015 kształtują się następująco: 201320142015 KOSZTY OSOBOWO- RZECZOWE 200 000,00307 000,00322 000,00

9 Wzrost ilości dostarczonych odpadów do PSZOK w latach 2013-2015

10 Kwota wydana na PSZOK w okresie 2013 - 2015

11 Struktura kosztów na PSZOK-u Na łączne koszty, jakie Gmina Miejska Tczew ponosi za PSZOK-a składają się: Koszty stałe (w wysokości 6 178,18 zł miesięcznie) Jest to stała opłata za prowadzenie PSZOK-a. Zawiera się w niej: utrzymanie infrastruktury (wiaty, drogi, wagi, oświetlenie) oraz koszty osobowe utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego PSZOK Koszty zmienne, zależne od ilości dostarczonych odpadów przez mieszkańców

12 Zestawienie kwot wydanych na system w 2013 – 2015 KWOTA WYDANA W LATACH 201320142015Kwota planowana w budżecie na 2016 rok PSZOK 87 117151 403400 000 PRZETWARZANIE ODPADÓW W ZUOS 3 088 9793 544 9214 000 000 ODBIÓR ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW 2 010 0472 863 6673 300 0003 714 000 KOSZTY OSOBOWO - RZECZOWE 200 000307 000322 000,00350 000 SUMA5 386 1436 859 9918 022 0008 464 000

13

14 Efekt ekologiczny Od momentu funkcjonowania nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 2014 roku, Gmina Miejska Tczew osiąga wszystkie konieczne poziomy wymagane ustawą:   Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania   Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

15 Porównanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych gminach I.Grudziądz II.Kwidzyn III.Starogard Gdański, Kościerzyna IV.Malbork V.Gmina Tczew

16 I. I.Gmina Miejska Grudziądz   brak segregacji gospodarstwo jednoosobowe- 32 zł gospodarstwo wieloosobowe- 62 zł   segregacja gospodarstwo jednoosobowe- 16 zł gospodarstwo wieloosobowe- 31 zł Wśród odbieranych frakcji są: plastik, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane; Odpady odbierane są z częstotliwością: papier, plastik, szkło 1/miesiąc (w zabudowie wielolokalowej 2/miesiąc), bioodpady 2/miesiąc (w zabudowie wielolokalowej 1/tydzień) a odpady zmieszane 3/miesiąc (w zabudowie wielolokalowej 2/tydzień).

17 II. II.Gmina Miejska Kwidzyn   brak segregacji 58 zł/gospodarstwo domowe   segregacja gospodarstwo jednoosobowe- 12 zł gospodarstwo dwuosobowe- 24 zł pozostałe gospodarstwa - 36 zł Gmina oferuje mieszkańcom pojemniki i worki tylko do segregacji w ramach opłaty, pojemniki na odpady zmieszane mieszkańcy mogą wydzierżawić lub kupić od firmy odbierającej odpady; Wśród zbieranych frakcji są: papier, plastik, szkło, odpady zmieszane, zielone i popiół; Odpady odbierane są z częstotliwością: zmieszane (1/tydzień a od października do marca w zabudowie jednorodzinnej 2/miesiąc), szkło, plastik i papier 2/miesiąc, z tym że w zabudowie wielorodzinnej papier 4/miesiąc a plastik 2/tydzień, popiół i zielone 2/miesiąc; Władze gminy rozważają podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18 III. III.Gmina Miejska Starogard Gdański Gmina Miejska Kościerzyna (razem 20 gmin)   brak segregacji gospodarstwo jednoosobowe42 zł gospodarstwo wieloosobowe 81 zł   segregacja gospodarstwo jednoosobowe24 zł gospodarstwo wieloosobowe54 zł Wśród zbieranych frakcji są odpady surowcowe, odpady biodegradowalne oraz zmieszane (BIO, SUROWCE, ZMIESZANE); Odpady odbierane są od mieszkańców dwa razy w miesiącu, przy czym odpady BIO od 30 marca do 26 października raz w tygodniu; Na terenie należącym do związku są trzy stacjonarne PSZOK-i (Stary Las, Starogard Gdański oraz Kościerzyna); Gminy oferują mieszkańcom pojemniki w ramach opłaty natomiast ich utrzymanie należy do właściciela nieruchomości.

19 IV. IV.Gmina Miejska Malbork   brak segregacji gospodarstwo jednoosobowe 25 zł gospodarstwo wieloosobowe 20 zł/osobę   segregacja gospodarstwo jednoosobowe24 zł gospodarstwo wieloosobowe54 zł Władze gminy nie planują podwyżki; Wśród zbieranych frakcji są: makulatura, szkło, plastik, odpady zmieszane, brak odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych i popiołów; Gmina oferuje mieszkańcom pojemniki w ramach opłaty; Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych średnio 2/tydzień.

20 V. V.Gmina Wiejska Tczew   brak segregacji 24 zł/osobę (do 4 osób włącznie) 120 zł/osobę (5 osób i więcej)   segregacja 14 zł/osobę (do 4 osób włącznie) 70 zł/osobę (5 osób i więcej) Brak pojemników do segregacji (są ogólnodostępne tzw. dzwony); Władze gminy rozważają podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wśród zbieranych frakcji są: papier plastik szkło, popioły, odpady zmieszane.

21 Kwota, jaką zapłaci miesięcznie statystyczna rodzina, w której zamieszkuje 3,16 osoby wg danych GUS za 2002 r. w niżej wybranych gminach: Gmina Miejska Malbork segregacja: 42,66 zł brak segregacji: 63,20 zł Gmina Miejska Starogard Gdański i Gmina Miejska Kościerzyna (Związek Gmin Wierzyca) segregacja: 54,00 zł brak segregacji: 81,00 zł Gmina Miejska Kwidzyn segregacja: 36,00 zł brak segregacji: 58,00 zł Gmina Miejska Grudziądz segregacja: 31,00 zł brak segregacji: 62,00 zł Gmina Wiejska Tczew segregacja: 44,24 zł brak segregacji : 75,84 zł Gmina Miejska Tczew segregacja: 42,66 zł brak segregacji: 69,52 zł

22 Podsumowanie  Nowy system gospodarowania odpadami, przyniósł efekty ponad oczekiwane.  Dzięki zakończonej w 2013 r. budowie nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, odzysk odpadów surowcowych jest bardzo wysoki. Jest to jeden z najbardziej zautomatyzowanych zakładów w Polsce.  Od 2015 r. poszerzono selektywną zbiórkę odpadów.  Dodatkowym a może właśnie głównym efektem działania systemu jest edukacja ekologiczna tak dzieci jak i dorosłych.  W porównywanych gminach i związkach - nasze miasto ma największy zakres rzeczowy i dostarcza wszystkie potrzebne do segregacji pojemniki.  Biorąc pod uwagę ilość odbieranych frakcji oraz częstotliwość odbioru odpadów planowana stawka nie jest wysoka w porównaniu do innych gmin. Miasta, które mają stawkę nieznacznie niższą, oferują mniejszy zakres świadczonych usług lub planują podwyższenie opłaty.


Pobierz ppt "Zmiany, które wymusiło nowe prawo I. I.Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz.87)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google