Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólne zasady przyznawania płatności po roku 2013 (projekty legislacji UE) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólne zasady przyznawania płatności po roku 2013 (projekty legislacji UE) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólne zasady przyznawania płatności po roku 2013 (projekty legislacji UE) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2 Cel główny PROW 2014-2020

3 Struktura PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 będzie realizował: sześć priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz trzy cele przekrojowe (innowacje, zmiany klimatu, środowisko).

4 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich 1.Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 2.Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; 3.Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 4.Odtwarzanie, chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; 5.Efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym; 6.Włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

5 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Działanie „Inwestycje w środki trwałe” W ramach działania udziela się wsparcia w zakresie pierwotnej produkcji rolnej, przygotowania do sprzedaży, przetwórstwa, w wyniku którego powstaje produkt rolny oraz wprowadzania do obrotu (sprzedaż hurtowa) produktów rolnych. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje również inwestycje materialne lub niematerialne, które dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.

6 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” Zakres: Wsparcie inwestycji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej). Przez prowadzenie działalności w celach zarobkowych rozumie się prowadzenie działalności, której podstawowym celem jest osiągniecie dochodu. Celem poddziałania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach: -rozwój produkcji prosiąt; -rozwój produkcji mleka krowiego; - rozwój produkcji bydła mięsnego; - operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

7 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjent: Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa) prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

8 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” Wielkość wsparcia do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo, do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć: 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt, 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

9 Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty : 1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; 2) zakupu lub związanych z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; 3) zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; 4) budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej; 5) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

10 1 ) nabycia nieruchomości; 2) nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007–2013; 3) podatku od towarów i usług (VAT); 4) nabycia rzeczy używanych; 5) leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia; 6) kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych; 7) nabycia zwierząt; 8) kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych; 9) zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych; 10) inwestycji budowlanych oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów :

11 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Rozwój usług rolniczych Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Warunki: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, przedłożenie biznesplanu przewidującego rozwój działalności gospodarczej, zobowiązanie do dokumentowania świadczenia usług rolniczych. Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

12 Warunki przyznania pomocy Poddziałanie: Rozwój usług rolniczych Zakres wsparcia: Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. Koszty kwalifikowalne: zakup (wraz z instalacją) lub leasingu nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku; koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych; leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

13 Kryteria wyboru Poddziałanie: Rozwój usług rolniczych Kryteria wyboru: Innowacyjności (uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem, nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u danego usługodawcy; przeciwdziałania zmianom klimatu (przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny) realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym Podmioty które nie korzystały ze wsparcia w ramach PROW 2007- 2013 dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub Różnicowanie w kierunku działalności …. Kwoty i stawki pomocy: W ramach działania stosowana będzie zasada de minimis. Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalnie 500 000 zł.

14 Priorytet 3 „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Poddziałanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Zakres: Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych Beneficjent: Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych). Podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

15 300 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem; 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. Wysokość wsparcia

16 wnioskodawca posiada numer indentyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów; zdolność do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia – udzielenie pomocy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight); deklaracja zaopatrywania się (po zakończeniu realizacji operacji) w min. 50% całkowitej ilości surowców do produkcji na podstawie umów min. 3- letnich zawieranych z rolnikami, grupami producentów rolnych, organizacjami producentów, związkami grup, zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne - umowy zawierają mechanizm ustalania cen; pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Warunki

17 szczegółowy wykaz rodzajów działalności objętych pomocą określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, inwestycje w sektorach przetwórstwa: −mleka, mięsa (bez uboju o dużej skali) −owoców i warzyw (bez prod. napojów winopodobnych i winopochodnych) −zbóż (bez produkcji słodu) −ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, −roślin oleistych, wysokobiałkowych −przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne −usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych (nie dotyczy rolników): − owoców i warzyw, kwiatów i roślin − mleka i wyrobów mleczarskich − mięsa i wyrobów z mięsa − zboża, rzepaku, szyszek chmielowych − materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej (z wyjątkiem rolników) oraz uboju na dużą skalę wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów sektorów PKD wskazanych w załączniku nr. 2 do rozporządzenia wykonawczego (nie dotyczy rolników).

18 Koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: -maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, -aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, -urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. Koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania. Koszty ogólne (do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych). Koszty budowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń. Wykluczony zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. Koszty kwalifikowalne

19 Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” Zakres: Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Beneficjent: Rolnik Priorytet 3 „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie”

20 Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” Wielkość wsparcia Do 80% kosztów kwalifikowanych operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 300 000 zł. Pomoc przyznaje się na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20 000 zł. Priorytet 3 „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie”

21 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Premia dla młodych rolników” Zakres: Pomoc w postaci premii „start-up” przyznaje się w związku z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest przedłożenie i realizacja planu operacyjnego dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Pomoc jest przyznawana na gospodarstwo spełniające warunki w zakresie minimalnej i maksymalnej wielkości.

22 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Premia dla młodych rolników” Wielkość wsparcia Premia w wysokości do 100 000 zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy II rata – 20% kwoty pomocy Pomoc przyznaje się danej osobie fizycznej tylko raz.

23 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Beneficjent: Osoba fizyczna, która: 1.rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, 2.do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący, 3.w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat, 4.posiada kwalifikacje zawodowe, lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, 5.przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do realizacji tego biznesplanu, 6.po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa: - o powierzchni użytków rolnych, równej powierzchni minimalnej, którą stanowi co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – co najmniej średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha, - którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro, 7. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

24 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Premia dla młodych rolników” Przez kierującego gospodarstwem rozumie się osobę fizyczną, która prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponosi koszty w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i czerpie korzyści z jego prowadzenia.

25 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Premia dla młodych rolników” W przypadku małżeństw, gdy oboje małżonkowie ubiegają się o pomoc i oboje spełniają warunki co do przyznania pomocy, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

26 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Premia dla młodych rolników” Wniosek o przyznanie pomocy składa się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

27 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Zakres: Pomoc w postaci grantu (start-up) przyznawana w celu rozwoju małego gospodarstwa rolnego. Warunkiem otrzymania pomocy jest przedłożenie i realizacja planu operacyjnego, zapewniającego rentowność nowej działalności.

28 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Beneficjentem działania jest: osoba fizyczna, prowadząca osobiście i na własny rachunek w celach zarobkowych działalność rolniczą, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która jest pełnoletnia w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, Która jest ubezpieczona na postawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która nie ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy w gospodarstwie, której nie przyznano pomocy w ramach działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - PROW 2007-2013, której nie przyznano pomocy na objęte Programem operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych”- w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, „Premia dla młodych rolników” – w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. która zobowiązała się do zrealizowania założeń biznesplanu.

29 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Wielkość wsparcia Premia w wysokości do 60 000 zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy (48 000 złotych) II rata – 20% kwoty pomocy ( 12 000 złotych) Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

30 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Przez restrukturyzację rozumie się wprowadzenie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności przez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

31 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Pomoc przyznawana jest na operację: obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w zakresie działań: inwestycji w środki trwałe, szkoleń lub korzystania z usług doradczych, udziału w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji, której realizacja prowadzi do: wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tyś. euro, wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej. która uzyskała co najmniej 10 punktów, przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

32 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Restrukturyzacja małych gospodarstw” W przypadku małżeństw, gdy oboje małżonkowie spełniają warunki co do przyznania pomocy w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

33 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Wniosek o przyznanie pomocy składa się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

34 Priorytet 2 „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Poddziałanie „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Rodzaj wsparcia: Płatność jednorazowa. Beneficjent: Rolnik będący osobą fizyczną. Wielkość wsparcia: Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo i lata następne do roku 2020 włącznie.

35 Priorytet 5 „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” Działanie to obejmuje powiększenia obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne o niskiej przydatności dla rolnictwa. Przyczynia się ono do sekwestracji dwutlenku węgla oraz utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych. Ma również korzystny wpływ na gleby zagrożone erozją. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje poddziałanie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - obejmujące koszty założenia oraz premię pielęgnacyjną i zalesieniową.

36 Priorytet 5 „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną” Poddziałanie „Zalesienie i tworzenie terenów zalesionych” Rodzaj wsparcia: Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu: -jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem oraz ewentualna ochronę poprzez grodzenie bądź palikowanie tzw. wsparcie na zalesienie; -maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów, nowo założonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, tzw. premia pielęgnacyjna; -maksymalnie przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, tzw. premia zalesieniowa.

37 Poddziałanie „Zalesienie i tworzenie terenów zalesionych” Beneficjent: -Rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym Własność Skarbu Państwa. -JST - będące właścicielami gruntów rolnych oraz innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia. Priorytet 5 „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną”

38 Priorytet 3 „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Tworzenie grup i organizacji producentów ” Zakres: Działanie skierowane jest do grup i organizacji producentów. Celem jest dostosowanie procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych pięciu lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania. Beneficjent: Grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. Organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

39 Priorytet 3 „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Tworzenie grup i organizacji producentów” Wielkość wsparcia W pierwszym roku – 10% W drugim roku – 8% W trzecim roku – 6% W czwartym roku – 5% W piątym roku – 4% Maksymalna równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu

40 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne ukierunkowane jest na zrównoważone gospodarowanie nawozami, działania zapobiegające erozji gleby i przyczyniające się do ochrony gleb i wód, zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochronę różnorodności krajobrazu. Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest na okres 5 lat.

41 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Beneficjent: Rolnik który spełnia definicję rolnika aktywnego zawodowo.

42 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie „Rolnictwo ekologiczne” Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa rolnego, opartych na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji – zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt jak i przetwórstwa.

43 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie „Rolnictwo ekologiczne ” Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania: 1.Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne: -Uprawy rolnicze w okresie konwersji; -Uprawy warzywne w okresie konwersji; -Uprawy zielarskie w okresie konwersji; -Uprawy sadownicze w okresie konwersji; -Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji; -Trwałe użytki zielone w okresie konwersji. 2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego: -Uprawy rolnicze po okresie konwersji; -Uprawy warzywne po okresie konwersji; -Uprawy zielarskie po okresie konwersji; -Uprawy sadownicze po okresie konwersji; -Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji; -Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

44 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie „Rolnictwo ekologiczne” Beneficjent: Rolnik który spełnia definicję rolnika aktywnego zawodowo.

45 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie „Płatności na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” Działanie to jest instrumentem wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW). Realizacja tego działania ma ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach. W efekcie wsparcie to będzie wpływało na utrzymanie żywotności obszarów wiejskich i zapobieganie ubożenia bioróżnorodności. Wsparcie w ramach tego działania udzielane jest w celu zrekompensowania rolnikom wszystkich, lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z ograniczeniami dla produkcji rolnej na danym obszarze ONW.

46 Priorytet 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” Działanie „Płatności na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania: 1.Płatności dla gospodarstw górskich (ONW typ górski); 2.Płatności dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny); 3.Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny). Beneficjent: Rolnik który spełnia definicję rolnika aktywnego zawodowo.

47 Rolnictwo przed 2004

48 Rolnictwo 2013

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólne zasady przyznawania płatności po roku 2013 (projekty legislacji UE) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google