Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zajęcia 5 Polityka wobec rynku pracy. Kolejne zajęcia: Polityka państwa wobec rynku pracy 1) W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zajęcia 5 Polityka wobec rynku pracy. Kolejne zajęcia: Polityka państwa wobec rynku pracy 1) W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty."— Zapis prezentacji:

1 1 Zajęcia 5 Polityka wobec rynku pracy

2 Kolejne zajęcia: Polityka państwa wobec rynku pracy 1) W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty FOR (+słowniczek); (internet) 2) M. Kabaj, Aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia”, BAS, 2012 (internet) 3) Prasa - linkownia

3 (1) Pracujący (2) Bezrobotni (3) Bierni zawodowo współczynnik (stopa) zatrudnienia – współczynnik aktywności zawodowej - stopa bezrobocia - Stany na rynku pracy oraz konstrukcja wskaźników (!) (materiały)

4 Źródlo: Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS. II kwartał 2015: Zatrudnieni: 15 986 tys. Bezrobotni: 1 281 tys. Stopa bezrobocia: 7,4% Bierni zawodowo: 13 695 tys. (materiały)

5 5 Rodzaje bezrobocia (profil) Bezrobocie frykcyjne – wynika z naturalnej dynamiki rynku pracy w gospodarce rynkowej (zmiana jednej pracy na drugą, wchodzenie na rynek absolwentów, opuszczanie rynku przez emerytów, tworzenie i likwidacja przedsiębiorstw). Ma miejsce gdy wymagania pracodawców i kwalifikacje siły roboczej są zgodne, ale pewna grupa osób pozostaje bez pracy z powodu niedoskonałego przepływu informacji. Bezrobocie strukturalne – powstaje w wyniku niedopasowania struktury podaży do struktury popytu na siłę roboczą, zwł. w aspektach: kwalifikacyjnym, zawodowym i geograficznym. Likwidacja tego bezrobocia wiąże się ze zmianą kwalifikacji, zawodu czy miejsca zamieszkania. (materiały)

6 6 Rodzaje bezrobocia (c.d.) (profil) 3) Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) – powstaje gdy w wyniku osłabienia aktywności gospodarczej (związanej ze spadkiem zagregowanego popytu na dobra), gdy zgłaszany przez pracodawców popyt na pracę jest niższy od podaży. 4) Bezrobocie klasyczne (płacowe): pojawia się wtedy, kiedy na wskutek presji płacowej związków zawodowych płaca jest utrzymywana powyżej poziomu równowagi. 5) Bezrobocie sezonowe – jest spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i wynikającą z tego cykliczności produkcji w niektórych dziedzinach, np. w budownictwie, w rolnictwie czy w usługach turystycznych. (materiały)

7

8 8 Teorie rynku pracy Ekonomia neoklasyczna (przyczyny bezrobocia, jego charakter i sposoby jego ograniczania) Ekonomia keynesistowska (przyczyny bezrobocia, jego charakter i sposoby jego ograniczania) Inne wybrane teorie:  Krzywa Philipsa  Naturalna stopa bezrobocia  Nowa ekonomia klasyczna  NAIRU  Nowa ekonomia keynesistowska (materiały)

9 Nadmierna prawna ochrona zatrudnienia Definicja: … Przykładowe formy prawnej ochrony zatrudnienia:… Skutki:  Dla bezrobocia ogółem:…  Dla bezrobocia długookresowego:… (materiały)

10 Źródło: E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Gospodarka Narodowa” 2012, Nr 11-12 (materiały)

11 Źródło: E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Gospodarka Narodowa” 2012, Nr 11-12 (materiały)

12 12 Klin podatkowy (materiały) Źródło: K. Polarczyk, Klin podatkowy w Polsce…

13 Źródło: obliczenia własne W 2011 r. klin podatkowy w Polsce (34,3 był bliski średniej OECD (35,3%)

14 Country 2 Total Tax wedge 2011 Annual change 2011/10 (in percentage points) Tax wedgeIncome taxEmployee SSCEmployer SSC Belgium55,50,160,04-0,010,13 Germany49,80,590,040,28 Hungary49,42,772,390,390,00 France49,40,030,04-0,010,00 Austria48,40,24 0,00 Italy47,60,44 0,00 Sweden42,80,040,050,00 Finland42,70,240,080,030,13 Slovenia42,60,11 0,00 Czech Republic42,50,38 0,00 Estonia40,10,09 0,00 Spain39,90,14 0,00 Portugal39,01,38 0,00 Slovak Republic38,90,95 0,00 Denmark38,40,090,080,00 Netherlands37,8-0,34-0,140,01-0,21 Poland34,30,12 0,00 United Kingdom32,5-0,08-0,560,250,23 Canada30,80,330,190,000,14 Japan30,80,58-0,090,330,34 United States29,5-0,930,93-1,82-0,04 Ireland26,80,953,82-2,870,00 Switzerland21,00,270,100,09

15 15 Wskaźniki klina w Polsce dla najniżej i najwyżej zarabiających są prawie tak samo wysokie. Wyższe obciążenia dotyczą też rodzin z dziećmi

16 16 Koszty pracy w Polsce i Europie Źródło: Gazeta Wyborcza.

17

18 Związki zawodowe

19 19 Płaca minimalna

20

21 Transfery socjalne - pasywna PRP Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu 2014 roku…………. Zasiłek jest wypłacany przez okres…. W okresie 2007-2011 ………………………………………………wskazywało jako przyczynę bezrobocia korzystanie ze świadczeń społecznych (Diagnoza Społeczna 2011) ……

22 Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce Źródło: opracowanie własne.

23 23 Wybrane instrumenty Aktywnej PRP: Aktywne instrumenty polityki rynku pracy: Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe Subsydiowanie pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundowanie składek na ubezpieczenie społeczne) Popieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości (bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gosp., pożyczki) … Pasywne instrumenty polityki: Zasiłek dla bezrobotnych Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

24 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce Skala i zasięg pomocy Efekty APRP PRP w latach 2011-2012 PRP w Polsce na tle UE


Pobierz ppt "1 Zajęcia 5 Polityka wobec rynku pracy. Kolejne zajęcia: Polityka państwa wobec rynku pracy 1) W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google