Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole „Standardy szkół publicznych i niepublicznych. Prawne aspekty zakładania szkoły stowarzyszeniowej.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole „Standardy szkół publicznych i niepublicznych. Prawne aspekty zakładania szkoły stowarzyszeniowej.”"— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole „Standardy szkół publicznych i niepublicznych. Prawne aspekty zakładania szkoły stowarzyszeniowej.”

2 Szkołą publiczną jest szkoła, która: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

3 Szkołą publiczną jest szkoła, która realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie ramowy plan nauczania ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy)

4 Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli: realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe (wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o systemie oświaty) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 z wyjątkiem egzaminów wstępnych

5 Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli: prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy)

6 Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych (art. 7 ust. 2 ustawy). Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (art. 8 ustawy) Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez inną osobę prawną, osobę fizyczną (art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy)

7 Obowiązek szkolny  Art. 16 ust. 6 ustawy: Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.szkół specjalnychart. 2uczniaszkoły uczeńucznia Szkoła publiczna a niepubliczna

8 Z wcześniej przywołanego art. 8 ustawy o systemie oświaty, że „Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”szkołąszkoły jasno wynika, że nie ma różnic między szkołą publiczną a niepubliczną pod względem programowym. Na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum różnica ta polega głównie na tym, że szkoły niepubliczne:  prowadzą inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego;  zazwyczaj funkcjonuje inna struktura zatrudnienia nauczycieli;  z uwagi na inną formę zatrudnienia nauczycieli (kodeks pracy) – nie obowiązuje pensum godzin dydaktycznych, jakie określa karta nauczyciela. Poniżej przedstawione są dane dot. sieci szkół niepublicznych na Opolszczyźnie oraz struktury zatrudnienia nauczycieli: Szkoła publiczna a niepubliczna

9 Największą grupę szkół, dla których organem prowadzącym są organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego, stanowią szkoły założone i prowadzone przez stowarzyszenia. Poniższa tabela przedstawia ogólną liczbę szkół działających na terenie województwa opolskiego w rozbiciu na typy szkół z uwzględnieniem liczby szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Uwaga: dane zostały uzyskane z informacji zawartych SIO na dzień 31 marca 2011 r. L. p.Typ szkoły Liczba szkół w województwie (ogółem) Liczba szkół prowadzonych przez stowarzyszenia % szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w stosunku do ogółem szkół 1.szkoły podstawowe3934010,2 2.gimnazja178105,6 3.licea ogólnokształcące9386,5 4.licea profilowane43514,0 5.licea uzupełniające50612,0 6.technika5545,5 7.technika uzupełniające22313,6 8. zasadnicza szkoła zawodowa 5858,6 9.szkoła policealna7978,9 10. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 18211,1 ogółem98990

10 Tabela I - przedstawia liczbę szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia w układzie powiatów L. p.PowiatLiczba szkół 1.opolski7 2.strzelecki1 3.prudnicki2 4.nyski13 5.namysłowski1 6.krapkowicki3 7.brzeski3 8.głubczycki7 9.kluczborski1 10.kędzierzyńsko - kozielski1 11.oleski1 ogółem40

11 Tabela II - przedstawia liczbę gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia w układzie powiatów L. p.PowiatLiczba szkół 1.opolski5 2.nyski2 3.głubczycki1 4.namysłowski1 5.kluczborski1 ogółem10

12 Tabela III - przedstawia liczbę szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez stowarzyszenia w układzie powiatów L. p.PowiatLiczba szkół dla młodzieży Liczba szkół dla dorosłych 1.opolski77 2.kędzierzyńsko - kozielski34 3.kluczborski14 4.nyski27 5.namysłowski11 6.głubczycki02 7.strzelecki10 ogółem1525

13 Etaty w umowach wg tabeli N2 w liczbach w podziale na szkoły wg publiczności. Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 r.

14 Etaty w umowach N2 w układzie procentowym w podziale na szkoły wg publiczności. Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 r.

15 SZKOŁY STOWARZYSZENIOWE JAK POWOŁUJEMY STOWARZYSZENIE?

16  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.  Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków (można zatrudnić pracowników). Co to jest stowarzyszenie

17  Każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, który nie jest pozbawiony praw publicznych.  Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Kto może utworzyć stowarzyszenie ?

18  Wystarczy zebrać w gminie co najmniej 15 osób chętnych. Mogą to być mieszkańcy gminy, nauczyciele, dyrektor szkoły, a w szczególności rodzice uczniów przekazywanej szkoły.  Ustalić miejsce i termin spotkania w celu przeprowadzenia zebrania założycielskiego, którego przebieg należy protokołować,  Podjąć uchwałę w sprawie powołania stowarzyszenia,  Uchwalić statut, który zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o stowarzyszeniach obligatoryjnie powinien zawierać następujące elementy: Procedura utworzenia stowarzyszenia

19 Wymagane składowe statutu:  nazwa stowarzyszenia, odróżniające je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,  teren działania i siedzibę stowarzyszenia,  cele sposoby ich realizacji,  sposób nabywania i utraty ich członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,  władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,  sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,  sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,  zasady dokonywania zmian statutu,  sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Procedura utworzenia stowarzyszenia

20 W przypadku stowarzyszeń przejmujących szkoły najczęstsze cele to:  wspomaganie rozwoju gminy poprzez kształtowanie polityki oświatowej,  wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,  promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój,  integracja środowiska oświatowego,  rozwój gminy poprzez uczestnictwo w programach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Cele statutowe stowarzyszenia oraz ich realizacja

21 Na zebraniu założycielskim powinna zostać podjęta uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracja stowarzyszenia. Zgodnie z art. 11 ustawy o stowarzyszeniach, najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Władze stowarzyszenia

22 W statucie można określić z ilu osób składa się zarząd i czas jego kadencji. Kompetencje tego organu wynikają bezpośrednio ze statutu i są to przede wszystkim:  kierowanie działalnością stowarzyszenia,  reprezentowanie i działanie w imieniu stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw,  ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników stowarzyszenia,  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego stowarzyszenia,  zarządzaniem majątkiem i funduszami stowarzyszenia. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Władze stowarzyszenia

23 Stowarzyszenia podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz z następującymi dokumentami:  statut,  lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,  protokół z wyboru komitetu założycielskiego,  informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Rejestracja stowarzyszenia i uzyskanie osobowości prawnej

24 1. Cała procedura przekazania szkoły rozpoczyna się od podjęcia przez organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego uchwały w tej sprawie.  Należy zaznaczyć, że szkoła może zostać przekazana w każdym czasie, niekoniecznie z początkiem roku szkolnego.  Jednak jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest powiadomić, w terminie sześciu miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

25  Do nauczycieli szkoły przejętej przez stowarzyszenia nie maja zastosowania przepisy dotyczące wymiaru godzin pensum, czyli art. 42 Karty Nauczyciela ani art. 30 Karty Nauczyciela, dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

26 2. Do nauczycieli szkoły przyjętej prze stowarzyszenie stosuje się wyłącznie normy czasu pracy ustalone w kodeksie pracy. 3. Zgodnie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty można przekazać szkołę liczącą do 70 uczniów. 4. Uczniów oddziału przedszkolnego należy wliczać do ogólnej liczby uczniów przekazywanej szkoły. 5. Ustalenie liczby uczniów szkoły następuje w dniu podjęcia uchwały w przedmiocie jej przekazania 6. O przekazaniu szkoły decyduje wyłącznie organ prowadzący, działający za pośrednictwem rady bądź podpisującego ze stowarzyszeniem umowę organu wykonawczego. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

27 7. Kolejnym krokiem jest wystąpienie organu prowadzącego o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeszcze przed zawarciem umowy z podmiotem przejmującym szkołę do prowadzenia.  Opinia powinna być wydana nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.  W przypadku wydania jej po tym terminie lub niewydania opinii jest to równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej 8. Następną czynnością jest podpisanie umowy o przekazaniu, której elementy określa art. 5 ust. 5h ustawy o systemie oświaty. Istotnym elementem jest wskazanie czy szkole ustala się obwód, a jeżeli nie to należy ustalić warunki przyjmowania uczniów do szkół. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

28 9. Osoba prowadząca, która przejęła szkołę, nie może takiej szkoły zlikwidować, dlatego też umowa musi przewidywać tryb przejęcia szkoły ponownie do prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego. 10. Do szkoły publicznej przejętej przez stowarzyszenie stosuje się wszelkie regulacje ustawy o systemie oświaty dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną czy osobę fizyczną, w tym art. 80 ust. 3 ustawy oświatowej. 11. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy oświatowej szkoły publiczne prowadzone przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

29 12. Dotacje przekazywane są przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwą do prowadzenia danego typu szkoły. 13. Gdy szkoła zostanie przekazana stowarzyszeniu, a jednostka ją przekazująca nie prowadzi szkoły podobnego typu, nie daje się ustalić wysokości dotacji na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez samorząd na jednego ucznia – wówczas podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej. 14. Rodzaje wydatków bieżących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

30 15. Zgodnie z art. 80 ust. 3e ustawy o systemie oświaty organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek. 16. Nadzór nad zgodnością z prawem regulacji zawartych w uchwale jednostki samorządu terytorialnego dotyczącej dotacji sprawują regionalne izby obrachunkowe, stosownie do treści art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny

31 Ustawy: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

32 Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) – obowiązuje do 31 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) – wchodzi w życie 1 września 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

33 Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)

34 Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1722 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

35 Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

36 1.Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). 2.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 3.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Inne ważne akty prawne

37 4.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 5.Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). 6.Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1590 z późn. zm.). 7.Ustawa z 23 maja 1993 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.). Ważne akty prawne

38 8.Ustawa z 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.). 9.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm). 10.Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). Ważne akty prawne


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole „Standardy szkół publicznych i niepublicznych. Prawne aspekty zakładania szkoły stowarzyszeniowej.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google