Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (OKW) W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (OKW) W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015."— Zapis prezentacji:

1 1 ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (OKW) W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. Wg układu i kolejności punktacji: Wytycznych z dnia 9 marca 2015 r. dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

2 2 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.): dział V – art. 287-327, dział I – art. 1-151, dział II – art. 152-173 i 182-181 i dział IX – art. 494-516, zwana dalej Kodeksem; 2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (M. P. 2015, poz. 300), zwana dalej Wytycznymi.

3 3 ZADANIA KOMISJI PRZED DNIEM GŁOSOWANIA Pkt 1 - 17

4 4 IDENTYFIKATORY CZŁONKÓW KOMISJI ………………………… (imię – imiona, nazwisko) członek …………………………………………….. (funkcja pełniona w komisji) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr …. w........................................ (nazwa miejscowości) pkt 1.

5 5 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 1) zwoływanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji; 2) CZUWANIE NAD: – utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania (art. 49 § 1 Kodeksu); – przestrzeganiem właściwego toku czynności podczas głosowania; – zapewnieniem tajności głosowania (art. 49 § 1 Kodeksu); – przestrzeganiem zakazu prowadzenia w jakiejkolwiek formie agitacji wyborczej w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym on się znajduje, (art. 107 § 2 Kodeksu); – udzielaniem informacji wyborcom niepełnosprawnym w zakresie określonym w art. 37c § 2 Kodeksu; – udzielaniem wyborcom informacji o wywieszeniu przez OKW w lokalu wyborczym obwieszczenia o skreśleniu przez PKW kandydata na Prezydenta po wydrukowaniu kart; – wyjaśnianiem na wniosek wyborcy sposobu głosowania w wyborach i warunków ważności głosu zgodnie z informacją umieszczoną na karcie do glosowania (Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA WYBORCOM INNEJ POMOCY W GLOSOWANIU); 3) informowanie mężów zaufania o przysługujących im prawach; 4) wydawanie poleceń mężom zaufania, których działanie wykraczało poza ich uprawnienia, co opisuje się w pkt 18 protokołu; 5) żądanie opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój (art. 49 § 2-3 Kodeksu) i zwracanie się o udzielenie koniecznej pomocy przez Policję, co opisuje się w pkt 21 protokołu pkt 2.

6 ADNOTACJE W PROTOKOLE GŁOSOWANIA DOT. ZAKŁÓCEŃ GŁOSOWANIA / WYDANIA POLECEŃ PORZĄDKOWYCH pkt 2. 6 III. UWAGI I ADNOTACJE 15. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9 pomniejszoną o liczbę z pkt. 9a a liczbą z pkt. 4,a także o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9a a liczbą z pkt. 8e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”:.... …………......................................................................................................................................................................................................................................... 17. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 10); jeżeli liczba w pkt. 10 wynosi 0, wpisać „brak uwag”:..........…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 18. **) W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: OPIS DZIAŁAŃ MĘŻA ZAUFANIA, KTÓRE WYKRACZAŁY POZA JEGO UPRAWNIENIA, UTRUDNIŁY PRACĘ KOMISJI, ZAKŁÓCIŁY POWAGĘ LUB TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA I SPOWODOWAŁY WYDANIE MU POLECENIA PORZĄDKOWEGO. 19. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: …………………………………………………………………………………………………………………………...**) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 20. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: …. ……….........................................................................................................................................................................................................................................… 21. **) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: ……………………………………………………………………………………………………………….. ………. OPIS ZAKŁÓCEŃ PRZEBIEGU GŁOSOWANIA ……………….

7 7 MĘŻOWIE ZAUFANIA (art. 103 § 1 i 2 Kodeksu) 1. Po 1 mężu zaufania (osoba pełnoletnia) do każdej komisji na obszarze kraju mogą wyznaczyć: pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych (lub osoby przez nich upoważnione), które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Mąż zaufania przedstawia komisji zaświadczenie podpisane przez osobę wymienioną w pkt 1 wraz z dokumentem tożsamości. 3. Z zaświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego okazuje się kserokopię udzielonego jej upoważnienia. 4. W lokalu komisji mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją i nazwą komitetu wyborczego. 5. O prawach i obowiązkach mężów zaufania informuje ich przewodniczący komisji i wskazuje im miejsce w lokalu komisji. pkt 3 – 4.

8 8 ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA pkt 3.

9 9 ………………….. (imię – imiona, nazwisko) MĄŻ ZAUFANIA KOMITET WYBORCZY ………… …………………………………… (nazwa komitetu wyborczego, który reprezentuje) IDENTYFIKATOR DLA MĘŻA ZAUFANIA pkt 4. IDENTYFIKATORY NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ELEMENTÓW KAMPANII WYBORCZEJ

10 10 PRAWA MĘŻA ZAUFANIA DO: 1) obecności w lokalu komisji w dniu wyborów i obserwacji wszystkich jej czynności (art. 42 § 4 Kodeksu) przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie glosowania i po jego zakończeniu; 2) zgłaszania na bieżąco przewodniczącemu komisji uwag i zastrzeżeń; 3) wnoszenia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów (art. 75 § 6 Kodeksu); 4) obecności przy: – wprowadzaniu danych z projektu protokołu głosowania do systemu informatycznego PKW i dokonywaniu transmisji tych danych; – przekazywaniu protokołu głosowania pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy w rejonowym punkcie odbioru, a następnie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy; 5) filmowania / fotografowania protokołu głosowania podanego przez komisję do wiadomości publicznej na zewnątrz budynku, w którym mieści się lokal; 6) otrzymania kopii protokołu głosowania w miarę możliwości technicznych. pkt 4.

11 11 MĄŻ ZAUFANIA NIE MOŻE: 1) być członkiem komisji (art. 153 § 1 Kodeksu); 2) wykonywać żadnych czynności członka komisji, w tym udzielać wyborcom wyjaśnień lub pomocy w głosowaniu, uczestniczyć w liczeniu lub przeglądaniu kart do głosowania przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu głosowania; 3) wykonywać swych uprawnień w sposób utrudniający pracę komisji, zakłócający powagę głosowania lub naruszający jego tajność; 4) utrwalać przebiegu pracy komisji; 5) wchodzić do pomieszczenia za zasłoną, zapewniającego tajność głosowania, podczas obecności tam wyborcy, nawet gdy on wyraził na to zgodę. Mąż zaufania ma obowiązek stosować się do poleceń porządkowych przewodniczącego komisji wydawanych wtedy, gdy działania męża zaufania wykroczyły poza jego uprawnienia, utrudniają pracę komisji, zakłócają powagę lub tajność głosowania. pkt 4.

12 12 OBSERWATORZY MIĘDZYNARODOWI W LOKALU WYBORCZYM 1) zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą obserwatorzy międzynarodowi, którzy przedstawią zaświadczenie wydane przez PKW (art. 50 § 1 i 3 Kodeksu) mogą być obecni przy wszystkich czynnościach komisji; 2) obserwatorzy posiadają uprawnienia mężów zaufania, z wyjątkiem prawa do wnoszenia uwag do protokołów głosowania (art. 50 § 2 Kodeksu). pkt 5.

13 OBECNOŚĆ DZIENNIKARZY W LOKALU WYBORCZYM 1. Warunki korzystania z uprawnień: zgłoszenie pobytu i okazanie ważnej legitymacji dziennikarskiej przewodniczącemu komisji. 2. Uprawnienia: – prawo przebywania wyłącznie w czasie głosowania 7 00 -21 00 ; – obserwacja głosowania; – filmowanie/fotografowanie przebiegu głosowania WYŁĄCZNIE po uzyskaniu zgody przewodniczącego i OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK BĘDZIE UTRWALANY; – fotografowanie/filmowanie momentu otwierania urny wyborczej i wyjmowania z niej kart do głosowania wyłącznie za zgodą OKW Nr 5 w Bydgoszczy 3. Zakazy i obowiązki: – nie przeprowadzanie wywiadów w lokalu wyborczym, w którym odbywa się glosowanie; – stosowanie się do zarządzeń przewodniczącego komisji dot. powagi i tajności głosowania; – niezwłoczne opuszczenie lokalu po otwarciu urny i wyjęciu z niej kart. pkt 6. 13

14 14 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE LOKALU WYBORCZEGO: I. 1) godło Rzeczypospolitej Polskiej; 2) urna wyborcza mogąca pomieścić wszystkie karty do głosowania i gwarantująca możliwość wrzucania kart tylko przez otwór do tego przeznaczony; 3) pomieszczenia lub miejsca za osłonami zapewniające tajność głosowania umieszczone w liczbie i w sposób zapewniający sprawność głosowania; 4) przybory do pisania i plakat informacyjny PKW o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w pomieszczeniach/miejscach zapewniających tajność głosowania; 5) urzędowe obwieszczenia i informacje wyborcze (o kandydatach, obwodach głosowania, składzie komisji). II. Komisja sprawdza czy: – lokal i pomieszczenia zapewniające tajność są właściwie wyposażone i oświetlone (przewidziano zastępcze/awaryjne zasilanie), a budynek w którym mieści się lokal odpowiednio oznakowano; – na potrzeby komisji zapewniono dostęp do środków łączności, – sposób wykonania, zamknięcia urny uniemożliwia wrzucenie, wyjęcie, wysypanie się kart; – na potrzeby głosowania nie jest konieczne zapewnienie dodatkowej urny; – w lokalu wyborczym i budynku (w środku i na zewnątrz), w którym on się mieści, nie ma materiałów wyborczych (art. 107 § 2); – lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, elementy jego wyposażenia, w tym wysokość umieszczenia obwieszczeń i informacji wyborczych spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r., III. Sprawdzenia należy dokonać najpóźniej w przeddzień głosowania. Informacje o stwierdzonych brakach wyposażenia lub innych nieprawidłowościach komisja przekazuje wójtowi, a następnie ponownie sprawdza czy zostały one usunięte. pkt 7 - 12

15 DOGODNE URZĄDZENIE LOKALU WYBORCZEGO MIEJSCE PRACY KOMISJI MĘŻOWIE ZAUFANIA MIEJSCA ZA OSŁONAMI WEJŚCIE/ WYJŚCIE URNA pkt 7. 15 URZĘDOWE OBWIESZCZENIA I INFORMACJE

16 16 URZĘDOWE OBWIESZCZENIA I INFORMACJE WYWIESZANE W LOKALU WYBORCZYM 1) OBWIESZCZENIA: – o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie danej gminy; – o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2) INFORMACJE: – o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu (art. 48 § 3 Kodeksu), tzw. plakat informacyjny PKW; – o składzie obwodowej komisji wyborczej; – o skreśleniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po wydrukowaniu kart do głosowania i nowym brzmieniu karty oraz warunkach ważności głosu oddanego na takiej karcie, na której pozostało nazwisko takiego kandydata Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3) UMIESZCZANIE: – na widocznym miejscu w lokalu wyborczym; – informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu (plakat informacyjny PKW) w pomieszczeniach lub miejscach za osłonami zapewniającymi tajność głosowania; – na wys. umożliwiającej ich odczytanie wyborcom niepełnosprawnym o ograniczonej sprawności ruchowej. pkt 8.

17 PLAKAT INFORMACYJNY PKW 18 pkt 7.

18 18 INFORMACJA O SKŁADZIE* Obwodowej Komisji Wyborczej Nr..... w............................ (adres siedziby komisji) 1)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 2)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 3)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 4)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 5)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 6)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 7)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 8)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) 8)............................, zam................................ – ………………………., – ………….…, (imię-imiona i nazwisko) (miejscowość zamieszkania) (nazwa podmiotu zgłaszającego) (funkcja) pkt 8. * W dniu głosowania w lokalu wyborczym komisji.

19 19 POSIEDZENIE DOT. ORGANIZACJI PRACY KOMISJI PRZED DNIEM I W DNIU GŁOSOWANIA 1. Nie później niż 7 maja 2015 r. 2. Wyznaczenie co najmniej 3-osobowego zespołu członków (w tym przewodniczący lub jego zastępca) do odbioru kart do głosowania, formularzy protokołów głosowania, spisu wyborców z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, pieczęci i pozostałych materiałów - w przeddzień głosowania. 3. Ustalenie miejsca i sposobu przechowywania odebranych materiałów do dnia głosowania. 4. Ustalenie organizacji pracy w dniu głosowania, w tym składów członków OKW zapewniających przeprowadzenie głosowania bez zakłóceń, działających w co najmniej 3-osobowych zespołach. 5. Ustalenie godziny rozpoczęcia pracy komisji w dniu głosowania i podanie jej do wiadomości publicznej przez wywieszenie informacji na drzwiach budynku, w którym mieści się lokal wyborczy oraz w urzędzie gminy najpóźniej w przeddzień głosowania. pkt 13

20 20 INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY KOMISJI W DNIU WYBORÓW W dniu 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ….. w....................................... (adres siedziby) rozpocznie pracę o godz. 6:00 Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej / – / ………………………………….. (imię-imiona, nazwisko) pkt 13

21 21 WYKAZ DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW ODBIERANYCH W PRZEDDZIEŃ GŁOSOWANIA 1) karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w liczbie odpowiedniej dla danego obwodu; 2) po 5 egz. formularzy protokołów głosowania w obwodzie; 3) egz. spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania; 4) właściwa pieczęć zawierająca: nazwę, numer i siedzibę (miejscowość), obwodowej komisji wyborczej; 5) 1 egz. nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a; 6) formularze zaświadczeń potwierdzających wzięcie udziału w głosowaniu, 7) materiały biurowe i inne. pkt 15

22 WZORY: KARTY DO GŁOSOWANIA I NAKŁADKI NA KARTĘ pkt 14 22

23 23 WZÓR SPISU WYBORCÓW CZ. A (ADNOTACJE W RUBRYCE SPISU „UWAGI”) CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. 3Abacbb - - - - - - - - - - - -…….………. COFNIĘCIE PELNOMOCNICTWA – 17.05.2014 r. 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. 5dbdabb - - - - - - - - - - -…….………. ZAŚWIADCZENIE 6abdabb - - - - - - - - - - -…….………. WYGAŚNIĘCIE PELNOMOCNICTWA – 22.05.2014 r. 7abacbb - - - - - - - - - - -…….………. 8bababb - - - - - - - - - - -…….………. 9acabbb - - - - - - - - - - -…….……….ZAWIADOMIENIE – art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego 0bacabb - - - - - - - - - - -…….………. pkt 14 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

24 LISTA WYBORCÓW, KTÓRZY UDZIELILI PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA pkt 14 24

25 25 CZYNNOŚCI KOMISJI PODCZAS ODBIORU KART USTALENIE CZY: 1) karty do głosowania dostarczono w liczbie zgodnej z podaną w protokole odbioru; 2) karty są kompletne i wydrukowane bez błędów i usterek w drukarskich; 3) Przekazano 1 egz. nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a; 4) przekazano komisji po 5 egz. formularzy protokołów głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 5) przekazano właściwą pieczęć dla danej obwodowej komisji; 6) przekazano niezbędne materiały biurowe. Odbiór w/w materiałów ze wskazaniem rodzaju i ilości, w tym liczby kart, OKW potwierdza na piśmie. pkt 15

26 26 CZYNNOŚCI KOMISJI PRZY ODBIORZE SPISU WYBORCÓW I. SPRAWDZENIE, CZY KOMISJA: 1) otrzymała właściwy dla danego obwodu głosowania spis wyborców sporządzony w części A; 2) ze spisem wyborców przekazano listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu; 3) Przekazano czysty formularz spisu wyborców dla części A. II. Podczas sprawdzenia OKW upewnia się, czy przekazany jej spis wyborców: 1) zawiera informacje o cofnięciu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa; 2) w przypadku komisji właściwych dla celów głosowania korespondencyjnego (art. 12a Kodeksu) - informacje o wysłaniu lub odbiorze pakietów wyborczych przez wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego; 3) nie zawiera błędów. III. Odbiór spisu wyborców z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania OKW potwierdza na piśmie. pkt 15

27 27 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ KOMISJI 1. URUCHOMIENIE WSPOMAGANIA INFORMATYCZNEGO W OBWODZIE: 1/ uzyskanie przez przewodniczącego oraz jego zastępcę loginu i hasła do logowania się w systemie informatycznym PKW następuje za pośrednictwem koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej; 2/ przewodniczący i jego zastępca odbierają login i hasło po okazaniu ważnego dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji w komisji; 3/ odbioru loginów i haseł dokonuje się protokolarnie, 1 egz. protokołu otrzymuje koordynator gminny, drugi dołącza się do dokumentacji komisji; 4/ najpóźniej w przeddzień głosowania (SOBOTA) przewodniczący i jego zastępca na podstawie loginu i hasła logują się do systemu informatycznego PKW i drukują listę kodów jednorazowych oraz zabezpieczają ją przed niedozwolonym dostępem. 2. PRZEZNACZENIE KODÓW JEDNORAZOWYCH: 1/ uwierzytelnianie protokołu głosowania wysłanego do systemu informatycznego PKW. 3. SKUTKI UTRATY LOGINU I HASŁA / KODÓW JEDNORAZOWYCH: - konieczność natychmiastowego kontaktu z koordynatorem gminnym do spraw obsługi informatycznej w celu unieważnienia utraconych: loginu i hasła / kodów; - utrata loginu, hasła i/lub kodów jednorazowych może spowodować ograniczenie lub brak możliwości korzystania ze wspomagania informatycznego przez komisję. 4. System informatyczny OKW wykorzystany będzie także do przekazania danych o frekwencji wyborczej do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy przez operatora albo przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę. pkt 17

28 28 ZADANIA KOMISJI W DNIU GŁOSOWANIA Od pkt 18 do 49

29 PRZED OTWARCIEM LOKALU OKW, NIE PÓŹNIEJ NIŻ O GODZ. 6 00 : I. OKW W MOŻLIWIE PEŁNYM SKŁADZIE Z UDZIAŁEM PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEGO ZASTĘPCY ZBIERA SIĘ W LOKALU WYBORCZYM I PRZYGOTOWUJE GŁOSOWANIE, TJ.: 1) sprawdza dostarczone jej z miejsca przechowywania materiały i pieczęć komisji; 2) ponownie przelicza karty do głosownia i ustaloną liczbę kart wpisuje w pkt 2 formularza protokołu głosowania w obwodzie; 3) przed otwarciem lokalu ostemplowuje wszystkie karty swoją pieczęcią odciskając ją w miejscu na to przeznaczonym; 4) rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania na stole, w sposób ułatwiający prowadzenie glosowania. II. SPRAWDZA CZY: 1) w widocznym miejscu, w lokalu wyborczym wywieszono urzędowe obwieszczenia i informacje; 2) wywieszono je na wysokości umożliwiającej ich odczytanie przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej; 3) przygotowano miejsca zapewniające tajność głosowania oraz wywieszono w nich informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu (plakat informacyjny PKW); 4) w lokalu wyborczym, (także wewnątrz i na zewnątrz budynku, w którym mieści się lokal) nie znajdują się plakaty, ulotki, hasła, napisy itp. materiały o charakterze agitacyjnym; 5) urna jest pusta i zamyka ją, opieczętowuje i ustawia w miejscu przez cały czas głosowania widocznym dla wszystkich członków komisji, mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych. III. Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego. IV. Od chwili zamknięcia aż do jej otwarcia po zakończeniu głosowania urna jest zamknięta i nie wolno jej otwierać w tym czasie. Przypadki jej otwarcia w tym czasie i ich przyczyny odnotowuje się w pkt 21 protokołu głosowania (slajd 6). pkt 18-19 29

30 PRZYGOTOWANIE LOKALU WYBORCZEGO DO OTWARCIA O GODZ. 7 00 I. 1-4): MIEJSCE PRACY KOMISJI KARTY NAKŁADKA WEJŚCIE / WYJŚCIE II.1-2): URZĘDOWE OBWIESZCZENIA I INFORMACJE II.3): POMIESZCZENIA I MIEJSCA ZA OSŁONAMI MIEJSCE DLA MĘŻÓW ZAUFANIA 30 II.5): pkt 19

31 31 MIEJSCE NA KARCIE DO GŁOSOWANIA NA ODCISK PIECZĘCI KOMISJI pkt 19 ppkt 3

32 32 ZADANIA KOMISJI ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM GŁOSOWANIA 1. Otwarcie lokalu i rozpoczęcie głosowania – 7 00 (art. 39 § 2 Kodeksu). 2. Głosowanie, od 7 00 do 21 00 przeprowadza zespół członków komisji w składzie zapewniającym wyborcom udział w głosowaniu bez zakłóceń przy wydawaniu kart do głosowania, co najmniej 3-osobowym, z udziałem przewodniczącego lub jego zastępcy (art. 42 § 3 Kodeksu). 3. Obecność w czasie głosowania co najmniej 3 członków komisji oznacza obowiązek stałego przebywania takiej liczby członków komisji w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna. pkt 20

33 33 POSTĘPOWANIE OKW W RAZIE SKREŚLENIA KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z LISTY KANDYDATÓW PO WYDRUKOWANIU KART DO GŁOSOWANIA 1. Gdy po wydrukowaniu kart do głosowania, a przed dniem wyborów, PKW skreśli z listy kandydatów nazwisko kandydata na Prezydenta RP, nazwisko to pozostaje na wydrukowanych już kartach do głosowania. 2. Nowych kart do głosowania nie drukuje się. 3. Informację o skreśleniu kandydata na Prezydenta RP i o nowym brzmieniu karty do głosowania oraz o warunkach ważności głosu oddanego na takiej karcie, na której pozostaje nazwisko kandydata skreślonego podaje się do wiadomości w formie obwieszczenia PKW. 4. W/w obwieszczenie PKW komisja obwodowa umieszcza w lokalu wyborczym przy obwieszczeniu o kandydatach na Prezydenta RP i USTNIE INFORMUJE O TYM WYBORCÓW. 5. OKW nie dokonuje jakichkolwiek skreśleń czy adnotacji na kartach do głosowania. pkt 21

34 PRZYKŁADY DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI 1. DOWÓD OSOBISTY 2. PASZPORT 3. PRAWO JAZDY 34 pkt 22

35 35 PRZEBIEG GŁOSOWANIA 1.Przed wydaniem karty OKW sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią. 2.Następnie ustala czy nazwisko wyborcy jest ujęte w spisie wyborców. 3.Po stwierdzeniu ujęcia w spisie nazwiska wyborcy (i nie umieszczenia przy nim adnotacji o wysłaniu do niego pakietu wyborczego) komisja wydaje mu jedną kartę do głosowania, a wyborca potwierdza jej odbiór, w miejscu na to przeznaczonym. 4.Z kartą do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania w lokalu wyborczym (art. 52 § 5 Kodeksu), gdzie oddaje głos tylko na jednego kandydata stawiając w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znak „X” (DWIE PRZECINAJĄCE SIĘ LINIE W OBRĘBIE KRATKI), po czym wrzuca kartę do urny w taki sposób, aby zadrukowana strona była niewidoczna (art. 52 § 6 i 7 Kodeksu). 5.Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne prowadzą OKW, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (art. 12a Kodeksu). 6.Wyborca, który ukończył 75 lat oraz wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować przez pełnomocnika (art. 54 § 1 i 3 Kodeksu). 7.Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania oraz korzystać w głosowaniu z pomocy innej osoby (art. 40a § 1 i art. 53 Kodeksu). 8.Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja udziela mu ustnie informacji o treści obwieszczeń wyborczych (art. 37c § 2 Kodeksu wyborczego). pkt 22, 24-29, 33

36 36 ADNOTACJE W SPISIE WYBORCÓW DOKONYWANE W DNIU GŁOSOWANIA CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. AAA 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. ODMOWA PODPISU – A.R. 3Abacbb - - - - - - - - - - - -…….………. ABAC 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. AACC 5dbdabb - - - - - - - - - - -…….………. 6abdabb - - - - - - - - - - -…….………. WYSŁANO PAKIET WYBORCZY 7abacbb - - - - - - - - - - -…….………. 8bababb - - - - - - - - - - -…….………. 9acabbb - - - - - - - - - - -…….………. ACAB WYSŁANO PAKIET WYBORCZY - PAKIET NIEDORĘCZONY - AP 0bacabb - - - - - - - - - - -…….………. pkt 22 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

37 37 DOPISANIE WYBORCY W DNIU GŁOSOWANIA DO SPISU W dniu głosowania, zgodnie z art. 51 § 2-3 i 4 Kodeksu, na dodatkowym formularzu spisu wyborców (cz. A – dot. obywateli polskich) komisja dopisze wyłącznie osobę (i umożliwi jej głosowanie), która: 1) przedkłada ZAŚWIADCZENIE o prawie do głosowania wydane na pierwsze głosowanie – 10 maja 2015 r., na którym znajdować się będzie hologram z nadrukiem „PRP” umieszczonym w dolnym rogu dokumentu z lewej strony; 2) jest pominięta w spisie wyborców, ale udokumentuje stałe zamieszkanie na terenie danego obwodu głosowania, a ewidencja ludności urzędu gminy potwierdzi telef. na żądanie OKW, że pominięcie jest wynikiem pomyłki przy sporządzaniu spisu; 3) jest skreślona ze spisu wyborców (w związku z umieszczeniem w jednostce, w której utworzono obwód odrębny) i udokumentuje, że opuściła tę jednostkę przed dniem głosowania; 4) chce głosować w obwodzie odrębnym w ZOZ, DPS, ZK, AŚ, oddziale zewn. ZK lub AŚ, bo przybyła do w/w jednostki przed dniem głosowania; komisje w/w obwodach zwrócą się o udostępnienie wykazu osób przyjętych do jednostki przed dniem głosowania, a nie ujętych w dodatkowym wykazie wyborców przekazanym urzędowi gminy na 2 dni przed dniem wyborów w celu dopisania do spisu wyborców. pkt 23, ppkt 1) do 3) i 5)

38 38 DOPISANIE W DNIU GŁOSOWANIA DO SPISU WYBORCÓW OBYWATELA POLSKIEGO STALE ZAMIESZKUJĄCEGO ZA GRANICĄ GŁOSUJĄCEGO W KRAJU WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE WAŻNEGO POLSKIEGO PASZPORTU, KTÓRY: 1) udokumentuje stałe zamieszkanie za granicą (okazując np. kartę stałego pobytu), zatrudnienie za granicą lub prawo do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą itp.; 2) okaże ważny polski paszport, w którym komisja stwierdzi brak odcisku pieczęci innej komisji z datą 10 maja 2015 r., 3) w takim przypadku OKW dopisze wyborcę do spisu wyborców, wpisując w odpowiednich rubrykach formularza spisu dane wyborcy z paszportu; 4) w rubryce spisu „Uwagi” wpisuje się: numer paszportu, miejsce i datę jego wydania; 5) na ostatniej wolnej stronie paszportu, przeznaczonej na adnotacje wizowe komisja umieszcza odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę wyborów: 10 maja 2015 r. 6) Jeżeli w okazanym paszporcie OKW stwierdzi odcisk pieczęci innej komisji z datą 10 maja 2015 r., to odmawia dopisania wyborcy do spisu wyborców. pkt 23, ppkt 4)

39 39 ADNOTACJE NA FORMULARZU DODATKOWYM SPISU WYBORCÓW CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzeni e otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowoś ć, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. AAA Z 10.05 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. BBB 3Abacbb - - - - - - - - - - - - …….………. ABAC 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. AACC PASZPORT Nr BM 4556753 wyd. GDAŃSK 15 GRUDNIA 2010 R. 5 6 7 8 9 0 pkt 23 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) NOTATKA ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

40 ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 40 pkt 24 10 maja 2015 r.

41 41 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I ADNOTACJE W SPISIE WYBORCÓW 1. Każdy wyborca zgłaszający zamiar głosowania korespondencyjnego umieszczany jest w spisie wyborców (art. 53d § 1 Kodeksu) dla obwodu dostosowanego dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych (art. 12a Kodeksu). 2. Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, po wysłaniu do niego pakietu wyborczego nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym (art. 53b § 10 Kodeksu). 3. W rubryce „UWAGI” spisu wyborców przy nazwiskach wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego umieszcza się adnotacje o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego (art. 53e § 10 Kodeksu). 4. OKW właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego (art. 12a Kodeksu) sprawdza czy w rubryce spisu „UWAGI”, w wierszu odpowiadającym nazwisku wyborcy jest umieszczona informacja o wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. AAA 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. BBB 3Abacbb - - - - - - - - - - - -…….………. WYSŁANO PAKIET WYBORCZY –GŁOSOWAŁ KORESPONDENCYJNIE- AR 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. AACC 5dbdabb - - - - - - - - - - -…….………. DORĘCZONO PAKIET WYBORCZY 6abdabb - - - - - - - - - - -…….………. 7abacbb - - - - - - - - - - -…….………. 8bababb - - - - - - - - - - -…….………. BABA WYSŁANO PAKIET WYBORCZY - PAKIET NIEDORĘCZONY - AP 9acabbb - - - - - - - - - - -…….………. 0bacabb - - - - - - - - - - -…….………. pkt 22, 41 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

42 42 POSTĘPOWANIE KOMISJI WŁAŚCIWYCH DLA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO Z KOPERTAMI ZWROTNYMI 1. W trakcie głosowania w/w OKW otrzymują koperty zwrotne i na bieżąco ustalają po ich otwarciu i sprawdzeniu zawartości, czy w kopercie jest: 1) podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 2) zaklejona koperta na kartę do głosowania. 2. Jeżeli warunki w/w są spełnione w rubryce „UWAGI” spisu wyborców komisja odnotuje, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę wrzuca do urny. 3. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. 4. Puste koperty zwrotne pakuje się w pakiet, który opisuje się, odkłada i pozostawia w dokumentacji komisji przekazywanej w depozyt po zakończeniu głosowania. 5. Jeżeli w kopercie zwrotnej nie było/albo: 1) oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 2) oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę; 3) koperty na kartę do głosowania; 4) koperta na kartę do głosowania była nie zaklejona; to komisja odkłada kopertę zwrotną z zawartością segregując takie koperty wg rodzajów wym. wyżej naruszeń i pakuje je w osobne pakiety, opisuje oraz odkłada do dokumentacji komisji przekazywanej w depozyt. 7. Jeżeli kopertę zwrotną dostarcza osobiście wyborca OKW otwiera ją w jego obecności i na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy są spełnione warunki wskazane w pkt 1. pkt 41

43 KOPERTA ZWROTNA 1 44

44 KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA I OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM I TAJNYM ODDANIU GŁOSU 45

45 USTALENIA KOMISJI WYZNACZONEJ DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W TRAKCIE GŁOSOWANIA 1. Komisje na bieżąco ustalają liczbę: 1/ otrzymanych kopert zwrotnych, 2/ kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, 3/ kopert zwrotnych, w których oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie były podpisane przez wyborcę, 4/ kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania, 5/ kopert zwrotnych, w których koperta na kartę była niezaklejona, 6/ kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny. 2. Jeżeli wady wymienione w pkt 1 ppkt 2 – 5 dotyczą jednej koperty zwrotnej uwzględnia się je w każdym z tych punktów. 3. Ustaleń tych dokonuje na osobnym arkuszu pomocniczym wyznaczony członek komisji pod nadzorem przewodniczącego komisji lub zastępcy. 4. OTRZYMANYCH PRZEZ KOMISJĘ PUSTYCH KOPERT ZWROTNYCH NIE UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY DOKONYWANIU USTALEŃ. 46 pkt 41

46 46 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1. Osoby posiadające pełnomocnictwo do głosowania w imieniu wyborcy ujętego w spisie wyborców OKW dopuszcza do głosowania. 2. Pełnomocnikiem wyborcy mogą być wyłącznie osoby wpisane do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoby posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania (art. 55 § 1 Kodeksu). 3. Można być pełnomocnikiem dwóch osób, jeżeli co najmniej jedna z nich to wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra albo osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika (art. 55 § 3 Kodeksu). 4. Pełnomocnikiem nie może być (art. 55 § 4 Kodeksu): 1) członek obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania; 2) mąż zaufania; 3) kandydat w danych wyborach. pkt 28

47 AKT PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pkt 28 48

48 COFNIĘCIE / WYGAŚNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE WYGAŚNIĘCIE / PODMIOT PRZYJMUJĄCY OŚWIADCZENIE O COFNIĘCIU 1. SKUTKI COFNIĘCIA / WYGAŚNIĘCIA. 2. OBOWIĄZKI: WÓJTA / OKW. COFNIĘCIE Następuje najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów przez złożenie wójtowi oświadczenia przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa o jego cofnięciu. 1. ODMOWA WYDANIA KARTY DO GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKOWI I ZATRZYMANIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA PRZEZ OKW. 2. WÓJT umieszcza w spisie wyborców i na liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania adnotację o cofnięciu pełnomocnictwa. COFNIĘCIE 1.Następuje w dniu głosowania wskutek złożenia OKW przez wyborcę oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa potwierdzonego przez wyborcę podpisem złożonym w obecności komisji, o ile do tego czasu nie głosował ustanowiony przez niego pełnomocnik. 2.Jeżeli pełnomocnik wcześniej głosował złożenie oświadczenia przez w/w wyborcę jest bezskuteczne. 1. Skutki jak w wierszu wyżej. 2. OKW: 1)przyjmuje oświadczenie i umieszcza w spisie wyborców i na liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania adnotację o cofnięciu pełnomocnictwa; 2)przewodniczący OKW lub jego zastępca sporządza protokół potwierdzający wolę cofnięcia pełnomocnictwa przez wyborcę, jeżeli nie budzi ona wątpliwości, a wyborca chcący cofnąć pełnomocnictwo nie może lub nie umie złożyć podpisu WYGAŚNIĘ- CIE PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA: 1)śmierć wyborcy; 2)śmierci pełnomocnika; 3)skreślenie wyborcy z rejestru wyborców; 4)skreślenie pełnomocnika z rejestru wyborców; 5)utrata przez pełnomocnika zaświadczenia o prawie do głosowania; 6)przyjęcia pełnomocnictwa przez kandydata w wyborach, członka obwodowej komisji właściwej dla obwodu wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub męża zaufania; 7)wcześniejsze osobiste głosowanie wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. 1. Skutki jak w wierszu wyżej. 2. OBOWIĄZKI: 1)WÓJT lub OKW umieszcza w spisie wyborców i na liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania adnotację o cofnięciu pełnomocnictwa; 2)OKW nie dopuści do głosowania wyborcy, którego pełnomocnik wziął wcześniej udział w głosowaniu w jego imieniu; 48 pkt 28

49 GŁOSOWANIE PEŁNOMOCNIKA 1. Pełnomocnik okazuje komisji: 1/ swój dowód osobisty lub inny dokument z fotografią oraz 2/ akt pełnomocnictwa sporządzony przez wójta lub upoważnionego pracownika urzędu gminy. 2. Komisja przed wydaniem pełnomocnikowi karty do głosowania sprawdza w spisie, czy: 1/ wyborca udzielający pełnomocnictwa jest ujęty w spisie wyborców, 2/ nie głosował wcześniej osobiście, 3/ w spisie nie odnotowano, że pełnomocnictwo wygasło lub zostało cofnięte. 3. Jeżeli okoliczności wym. w pkt 2 nie wystąpiły OKW w rubryce „UWAGI” odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika z oznaczeniem „pełnomocnik”. Akt pełnomocnictwa dołącza do spisu wyborców i wydaje kartę do głosowania. 4. Pełnomocnik potwierdza odbiór karty czytelnie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców odpowiadającej nazwisku wyborcy, który udzielił mu pełnomocnictwa. 5. Fakt głosowania pełnomocnika komisja odnotowuje na otrzymanej ze spisem liście wyborców, którzy udzielili pomocnictwa do głosowania w ich imieniu. 6. Gdy pełnomocnik przedkłada zaświadczenie o prawie do głosowania komisja dopisuje go do spisu wyborców i wydaje mu także kartę jako wyborcy głosującemu na zaświadczenie. 7. Gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa nie jest ujęty w spisie wyborców OKW wyjaśni tel. w urzędzie gminy, w dziale ewidencji ludności, przyczynę jego nieumieszczenia w spisie sporządzając notatkę, którą dołącza do spisu. Jeśli nieumieszczenie wynikło z omyłki przy sporządzaniu spisu OKW dopisze tego wyborcę do spisu na dodatkowym formularzu. pkt 28 50

50 ADNOTACJE W SPISIE WYBORCÓW DOT. GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. AAA COFNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA – J. K. 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. BBB 3Abacbb - - - - - - - - - - - -…….………. WYGAŚNIĘCIE PELNOMOCNICTWA– A.R. 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. AACC 5dbdabb - - - - - - - - - - -…….………. 6abdabb - - - - - - - - - - -…….………. 7abacbb - - - - - - - - - - -…….………. 8bababb - - - - - - - - - - -…….………. ADBC NOWAK JAN – PEŁNOMOCNIK – A. R. 9acabbb - - - - - - - - - - -…….………. 0bacabb - - - - - - - - - - -…….………. pkt 28 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

51 51 GŁOSOWANIE WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LOKALU WYBORCZYM Wyborca niepełnosprawny może w lokalu wyborczym głosować: 1) PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA (art. 40a Kodeksu); każda komisja otrzyma 1 egz. nakładki na kartę do głosowania; 2) PRZY POMOCY INNEJ OSOBY (art. 53 Kodeksu) z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania Komisja: 1) informuje wyborcę, że jest obowiązany zwrócić nakładkę po zakończeniu głosowania i baczy, aby nakładka nie została wrzucona do urny wraz z kartą do glosowania; 2) przewodniczący lub jego zastępca udziela ustnie na prośbę wyborcy niepełnosprawnego informacji o treści obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta (art. 37c § 2 Kodeksu); 3) w razie utraty nakładki lub jej zniszczenia niezwłocznie informuje wójta o konieczności dostarczenia nowej nakładki. pkt 29 – 30, 33

52 52 POMOC INNEJ OSOBY W GŁOSOWANIU WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę może pomagać w głosowaniu inna osoba (art. 53 Kodeksu), także niepełnoletnia. 2. Dopuszczalne jest towarzyszenie tej osoby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za osłoną zapewniającym tajność głosowania. 3. Pomoc innej osoby może mieć wyłącznie techniczny charakter i nie może polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub głosowaniu w jego zastępstwie. 4. Pomocy w głosowaniu wyborcy niepełnosprawnemu nie może udzielać: - członek komisji, - mąż zaufania. 5. przewodniczący lub jego zastępca udziela ustnie na prośbę wyborcy niepełnosprawnego informacji o treści obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta (art. 37c § 2 Kodeksu). pkt 33

53 53 1. OKW baczy, aby: 1) wydawać wyborcom karty do głosowania ostemplowane jej pieczęcią; 2) wyborcy własnoręcznym podpisem kwitowali otrzymanie karty w rubryce spisu wyborców na to przeznaczonej, w linii odpowiadającej nazwisku podpisującego; 3) wyborcy głosowali osobiście i w sposób nienaruszający tajności głosowania; 4) głosowania nie wykorzystywano do prowadzenia agitacji wyborczej w lokalu wyborczym; 5) nie głosowano za członka rodziny / inną osobę z wyjątkiem głosowania przez pełnomocnika; 6) nie doszło do przepełnienia urny, a w razie jej przepełnienia, przed użyciem drugiej urny zakleja i pieczętuje wlot urny przepełnionej; 7) głosowanie odbywało się wyłącznie w lokalu wyborczym, a wyborcy: – nie wynosili kart do głosowania poza lokal wyborczy, – nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania, w tym nakładek na karty do głosowania. 2. O wynoszeniu, oferowaniu odstąpienia kart (w lokalu, poza nim) OKW niezwłocznie zawiadamia Policję. Opis takich zdarzeń i przypadków wrzucania do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania OKW zamieszcza w pkt 21 protokołu głosowania w obwodzie. 3. Komisja stale sprawdza liczbę podpisów w spisie wyborców potwierdzających otrzymanie kart do głosowania przez wyborców. Jeżeli liczba ta przekroczy: 1) 60 % liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania – komisja niezwłocznie powiadamia za pośrednictwem wójta Okręgową Komisję Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy o możliwej potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy; 2) 80 % liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania – komisja występuje pośrednictwem wójta do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy o wydanie kart z rezerwy. pkt 24 – 27, 35-36. 38 - 39 CZUWANIE NAD PORZĄDKIEM GŁOSOWANIA

54 ODNOTOWANIE W PROTOKOLE GŁOSOWANIA FAKTU WYNOSZENIA KART I WRZUCANIA DO URNY INNYCH PRZEDMIOTÓW pkt 36 54 III. UWAGI I ADNOTACJE 15. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9 pomniejszoną o liczbę z pkt. 9a a liczbą z pkt. 4,a także o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9a a liczbą z pkt. 8e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”:.... …………......................................................................................................................................................................................................................................... 17. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 10); jeżeli liczba w pkt. 10 wynosi 0, wpisać „brak uwag”:..........…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 18. **) W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: ………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………......................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 19. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: …………………………………………………………………..………………………………………………………………………...**) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 20. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: …. ………..…………………………………………………..................................................................................................................................................................… 21. **) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: OPIS PRZYPADKÓW WYNIESIENIA PRZEZ WYBORCĘ KARTY DO GŁOSOWANIA POZA LOKAL WYBORCZY / FAKTÓW LUB INFORMACJI O OFEROWANIU ODSTĄPIENIA KARTY W LOKALU LUB POZA NIM / FAKTÓW WRZUCANIA DO URNY INNYCH PRZEDMIOTÓW NIŻ KARTY

55 55 PRZERWA W GŁOSOWANIU, JEGO PRZEDŁUŻENIE / ODROCZENIE 1. Wskutek wystąpienia nadzwyczajnych wydarzeń, realnie uniemożliwiających głosowanie (np. katastrofa budowlana, pożar w budynku lokalu wyborczym), OKW może zarządzić przerwanie głosowania, jego przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. 2. O przyczynach uzasadniających zarządzenie przerwy w głosowaniu, jego przedłużeniu lub odroczeniu OKW powiadamia niezwłocznie Okręgową Komisję Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy. Za jej zgodą podejmuje uchwałę w sprawie i niezwłocznie podaje ją do publicznej wiadomości oraz przesyła Okręgowej Komisji, wójtowi, i załącza do protokołu czyniąc adnotację w pkt 18. 3. W takiej sytuacji, OKW zakleja i opieczętowuje wlot urny. Ustala: liczbę kart niewykorzystanych, które pakuje, a pakiet opisuje i pieczętuje; liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczbę wydanych kart do głosowania. 4. Pakiety: z kartami, ze spisem wyborców, innymi dokumentami i z urną otrzymuje na przechowanie przewodniczący, zaś pieczęć komisji - zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji. 5. Z w/w czynności sporządza się protokół i podaje w nim liczby: niewykorzystanych kart, osób uprawnionych do głosowania i osób, którym wydano karty do głosowania. 6. Po sporządzeniu protokołu przewodniczący zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do niego pieczęcią OKW. 7. OKW czeka na przybycie przedstawiciela wójta, który odpowiada za zapewnienie ochrony lokalu w okresie przerwy w głosowaniu. 8. Przed wznowieniem głosowania OKW protokolarnie stwierdza, czy nie zostały naruszone pieczęci na urnie, pakietach: z kartami oraz spisem wyborców. 9. W razie naruszenia pieczęci, OKW opisuje ten stan w protokole i zawiadamia niezwłocznie Okręgową Komisję Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy i wójta oraz wykonuje czynności wskazane przez Okręgową Komisję Wyborczą. pkt 42 - 46

56 56 DEPOZYT ZASTĘPCY LUB INNEGO CZŁONKA KOMISJI: DEPOZYT PRZEWODNICZĄCEGO: PAKIETY: 1)Z KARTAMI; 2)SPISEM WYBORCÓW; 3) INNYMI DOKUMENTAMI. PAKIETY: 1)Z KARTAMI; 2)SPISEM WYBORCÓW; 3) INNYMI DOKUMENTAMI. URNA pkt 43-44

57 ADNOTACJE DOT. PRZERWY W GŁOSOWANIU, JEGO ODROCZENIU / PRZEDŁUŻENIU pkt 42, 46 57 III. UWAGI I ADNOTACJE 15. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9 pomniejszoną o liczbę z pkt. 9a a liczbą z pkt. 4,a także o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9a a liczbą z pkt. 8e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... ………….............................................................................................................................................................................................................................. 17. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 10); jeżeli liczba w pkt. 10 wynosi 0, wpisać „brak uwag”:..........…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 18. **) W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: ADNOTACJE O: 1) PODJĘCIU (ZAŁĄCZONEJ DO PROTOKOŁU) UCHWAŁY O PRZERWANIU, ODROCZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU GŁOSOWANIA. 2) NARUSZENIU PIECZĘCI NA PAKIETACH LUB URNIE, BRAKU PAKIETÓW, DOKUMENTÓW LUB PIECZĘCI. 19. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: …………………………………………………..……………………………………………………………..…………...**) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 20. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: …. ………..…………………………………………………..................................................................................................................................................................… 21. **) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

58 58 DANE O FREKWENCJI WYBORCZEJ W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA w GŁOSOWANIU W DNIU 10 MAJA 2015 R. 1. Godziny sprawozdawcze – dane o frekwencji przekazuje się według stanu na godziny: 12 00 i 17 00. 2. Maksymalny czas przyjmowania danych – do 12 30 i 17 30. 3. Komisje przekazują dane o liczbie: 1) osób uprawnionych do głosowania; 2) wyborców, którym wydano kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Sposób ustalania danych: 1/ liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania; 2/ liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami: „odmowa podpisu” i o wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. 5. Forma i sposób przekazania danych przez OKW: 1) informatycznie, poprzez wprowadzenie danych do systemu informatycznego PKW; 2) za pośrednictwem pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych, którzy przekażą te dane do PKW; 3) opis sposobu przekazywania danych o frekwencji wyborczej, ustalonego przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy, znajduje się w materiałach OKW. 6. Telefoniczny przekaz danych – powinien zawierać: 1) nazwę gminy i numer obwodu; 2) adres obwodowej komisji wyborczej; 3) imię i nazwisko przewodniczącego komisji (gdy dane przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji podaje imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne); 4) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”); 5) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”). pkt 40

59 INFORMACJA DLA KOMISJI O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA DANYCH O FREKWENCJI WYBORCZEJ 59 pkt 40

60 60 1. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje jej pieczęcią. 2. Zaświadczenie sporządza się w jednym egzemplarzu na formularzu dostarczonym w materiałach OKW i wydaje wyborcy / pełnomocnikowi wyborcy. 3. Informację o wydaniu zaświadczenia umieszcza się w spisie wyborców, w rubryce „UWAGI” przy nazwisku wyborcy, którego zaświadczenie dotyczyło. 4. Formularze zaświadczenia komisja otrzymuje wraz z dokumentami i materiałami przekazywanymi w dniu 9 maja 2015 r. pkt 37 SPORZĄDZENIE ZAŚWIADCZENIA potwierdzającego wzięcie udziału w głosowaniu

61 61 ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WZIĘCIE UDZIAŁU W GŁOSOWANIU Komisja, na żądanie wyborcy, zobowiązana jest wydać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu, sporządzone wg poniższego wzoru: Zaświadczenie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr … w …………………. zaświadcza, że Pan/Pani ……………………..………………..…… otrzymał/otrzymała * kartę do głosowania (imię i nazwisko wyborcy) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu w dniu …. maja 2015 r. ……………………......... ……………………… (miejscowość, data) (podpis) ( pieczęć komisji) * Jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpił pełnomocnik głosujący w imieniu wyborcy ujętego w spisie, wówczas w zaświadczeniu po wyrazach „otrzymał/otrzymała” należy dodać wyrazy „jako pełnomocnik wyborcy”. pkt 37

62 62 ADNOTACJE W SPISIE WYBORCÓW DOT. ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WZIĘCIE UDZIAŁU W GŁOSOWANIA CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. AAA 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. BBB - WYDANO ZAŚWIADCZENIE – A. R. 3Abacbb - - - - - - - - - - - -…….………. 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. AACC 5dbdabb - - - - - - - - - - -…….………. 6abdabb - - - - - - - - - - -…….………. 7abacbb - - - - - - - - - - -…….………. 8bababb - - - - - - - - - - -…….………. ADBC NOWAK JAN – PEŁNOMOCNIK – A. R. - WYDANO ZAŚWIADCZENIE – A. R. 9acabbb - - - - - - - - - - -…….………. 0bacabb - - - - - - - - - - -…….………. pkt 37 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

63 63 ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA – ZAMKNIĘCIE LOKALU 1. O 21 00 przewodniczący OKW zarządza zakończenie głosowania. Zamyka się lokal komisji. 2. Wyborcom, którzy przybyli do lokalu przed 21 00 umożliwia się oddanie głosu (art. 39 § 4 zd. 2 Kodeksu). 3. Po opuszczeniu lokalu przez ostatniego wyborcę komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej (art. 70 § 1 Kodeksu) zaklejając go paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków. 4. Wcześniejsze zakończenie głosowania może zarządzić komisja w odrębnym obwodzie głosowania, nie wcześniej jednak niż o godz. 18 00. 5. Warunkiem koniecznym wcześniejszego zarządzenia zakończenia głosowania jest oddanie głosów przez wszystkich wyborców wpisanych do spisu wyborców. O zakończeniu powiadamia się kierownika jednostki, wójta i Okręgową Komisję Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy. 6. W takim przypadku podanie protokołu głosowania do publicznej wiadomości nastąpi niezwłocznie po jego sporządzeniu, lecz nie wcześniej niż o 21 00. pkt 47-48

64 ZADANIA KOMISJI ZWIĄZANE Z USTALENIEM WYNIKÓW GŁOSOWANIA 64 pkt 49-80

65 65 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PROTOKOŁU GŁOSOWANIA W OBWODZIE PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA 1. PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM POWINNI OBOWIĄZKOWO PRZEBYWAĆ : 1) wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej; 2) operator obsługi informatycznej, jeśli komisji zapewniono obsługę informatyczną. 2. PONADTO MOGĄ PRZEBYWAĆ: 1) mężowie zaufania; 2) obserwatorzy międzynarodowi; 3) za zgodą Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy dopuszczalna jest obecność prasy w momencie otwierania urny. 3. Komisja kolegialnie ustala wyniki głosowania i sporządza projekt protokołu głosowania na formularzu protokołu głosowania w obwodzie. 4. Nie dopuszcza się w komisji tworzenia, w celu ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu głosowania, grup roboczych. 5. Czynności związanych ustalaniem wyników głosowania i sporządzaniem protokołu głosowania nie mogą wykonywać: 1) mężowie zaufania; 2) obserwatorzy międzynarodowi; 3) przedstawiciele prasy. pkt 49-52

66 CZĘŚĆ WSTĘPNA PROTOKOŁU GŁOSOWANIA - WPISYWANIE LICZB - Liczby w protokole wpisuje się w następujący sposób: - liczby jednocyfrowe w ostatniej kratce z prawej strony - liczby dwucyfrowe w dwóch ostatnich kratkach z prawej strony - liczby trzycyfrowe w trzech ostatnich kratkach z prawej strony - jeżeli ustalona liczba wynosi zero, wpisuje się cyfrę „0”. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 pkt 53 67

67 ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA W PROTOKOLE KOLEJNOSĆ USTALEŃ: 1) poz. 2 – wpis liczby kart otrzymanych, policzonych przed godz. 7 00 ; 2) poz. 3 – policzenie kart niewykorzystanych; 3) poz. 1 – liczba uprawnionych do głosowania w cz. A spisu wyborców z uwzględnieniem formularza dodatkowego spisu; 4) poz. 4 – liczba wyborców, którym wydano karty (pokwitowanie odbioru + odmowa podpisu); nie większa od liczby z poz. 1; 5) rozliczenie otrzymanych kart: poz. 3 + 4 = 2; 6) rozbieżność rozliczenia po sprawdzeniu opisujemy w pkt 15 protokołu; 7) poz. 5 – liczba podpisów w spisie z dopiskiem „pełnomocnik” = liczbie załączonych do spisu pełnomocnictw, które nie wygasły i nie zostały cofnięte; 8) w razie różnicy ponownie przeliczamy; 9) poz. 6 – liczba zaświadczeń o prawie do głosowania dołączonych do spisu wyborców; 10) suma liczb z poz. 5 i 6 musi być mniejsza lub równa liczbie z poz. 4; 11) liczba otrzymanych kopert zwrotnych (pkt 8) nie może być większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety zwrotne (pkt 7); 12) po rozliczeniu kart OKW sprawdza stan pieczęci na urnie, otwiera ją i wyjmuje karty tak, aby ich nie uszkodzić i inne przedmioty, jeśli się w niej znajdowały (slajd 54); 13) przeglądając je wydziela karty całkowicie przedarte na 2 lub więcej części, które nie biorą udziału w obliczeniach; 14) poz. 9 – wpis liczby kart całych, tj. kart wyjętych z urny; 15) liczba kart wyjętych z urny po odjęciu liczby z poz. 9a nie jest równa liczbie z poz. 4 – przypuszczalną przyczynę różnicy po przeliczeniu kart ważnych i nieważnych OKW omawia w pkt 16 protokołu. pkt 54-59 68

68 ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA W GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM I WYJĘCIE ICH Z KOPERT 1. Rozliczenia dokonuje się w pkt 7 – 8. 2. W pkt 7 na podstawie liczby adnotacji w spisie wyborców o wysłaniu pakietu wyborczego podaje się liczbę wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze. 3. W pkt 8-8e na podstawie liczb ustalonych przez komisję w trakcie głosowania na osobnym arkuszu pomocniczym (slajd 42) podaje się liczby dotyczące kopert zwrotnych. 4. Po dokonaniu rozliczenia kart w pkt 7- 8, na podstawie liczby adnotacji i w oparciu o ustalenia arkusza pomocniczego OKW otwiera urnę i w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w niej kopert na kartę do głosowania, karty do głosowania i ustala ich liczbę. 5. Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania winna być = liczbie adnotacji w rubr. „uwagi” spisu, że wyborca głosował korespondencyjnie. 6. Różnica jest możliwa, jeśli koperta na kartę do głosowania była pusta, co opisuje się w protokole w pkt 21 – „INNE UWAGI”. 7. Koperty pakuje się w pakiet pozostający w dokumentach komisji i przekazywany w depozyt. 8. Jeżeli liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania (poz. 9a) jest większa od liczby kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny z poz. 8e przypuszczalna przyczynę tej różnicy omawia się w pkt 16 protokołu. Jeżeli brak różnicy wpisuje się „BRAK UWAG”. pkt 56-58 10

69 69 OPISYWANIE PAKIETÓW ZAWIERAJĄCYCH KARTY DO GŁOSOWANIA OPISY PAKIETÓW Z KARTAMI W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 1) niewykorzystanymi; 2) całkowicie przedartymi; 3) nieważnymi; 4) ważnymi kartami z głosami nieważnymi; 5) ważnymi kartami z głosami ważnymi oddanymi na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska kandydata. KARTY DO GŁOSOWANIA..................................................................................* - szt.........** „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r.” Obwód głosowania Nr........ Gmina ………….................... Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:...................................................................... * wpisać właściwe określenie wskazane odpowiednio w pkt 1) do 5). ** liczby sztuk nie wpisywać tylko na pakiecie zawierającym karty całkowicie przedarte. PO DOKONANIU KOLEJNYCH OBLICZEŃ NA DANYM RODZAJU KART KAŻDY PAKIET PO OPISANIU I OPIECZĘTOWANIU OKŁADA SIĘ DO DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA W DEPOZYT. pkt 54-65

70 70 USTALANIE LICZBY WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTĘ DO GŁOSOWANIA CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW Obwód głosowania nr …… w ……………………………….. gmina ………………………… Pieczęć nagłówkowa (nazwa miejscowości) organu sporządzającego spis*) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Część A SPIS WYBORCÓW Lp. Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) nr PESEL Adres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymania karty Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Uwagi Miejscowość, ulica nr domu, nr mieszkania 1aaabb - - -…….………. AAA 2bbbbb - - - - - - - - - - -…….………. BBB 3Abacbb - - - - - - - - - - - -…….………. ODMOWA PODPISU – A.R. 4aaccbb - - - - - - - - - - -…….………. AACC 5dbdabb - - - - - - - - - - -…….………. 6abdabb - - - - - - - - - - -…….………. ABDA 7abacbb - - - - - - - - - - -…….………. ABAC 8bababb - - - - - - - - - - -…….………. ADBC NOWAK JAN – PEŁNOMOCNIK – A. R. 9acabbb - - - - - - - - - - -…….………. 0bacabb - - - - - - - - - - -…….………. pkt 54 Umieszcza się na każdej karcie spisu. / – / ……………………………………………….. (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

71 ADNOTACJE DOT. NIEZGODNOŚCI ROZLICZEŃ KART OTRZYMANYCH / WYJĘTYCH Z URNY Z LICZBĄ KART WYDANYCH pkt 42, 46 71 III. UWAGI I ADNOTACJE 15. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: OPIS PRZYPUSZCZALNEJ PRZYCZNY NIEZGODNOŚCI SUMY LICZB: KART NIEWYKORZYSTANYCH (pkt 3 protokołu) + WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY (pkt 4 protokołu) Z LICZBĄ KART, KTÓRĄ OKW OTRZYMAŁA (pkt 2 protokołu). JEŚLI NIE WYSTĄPIŁY WPISUJE SIĘ „BRAK UWAG”.*) 16. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9 pomniejszoną o liczbę z pkt. 9a a liczbą z pkt. 4,a także o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9a a liczbą z pkt. 8e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: OPIS PRZYPUSZCZALNEJ PRZYCZNY: 1) NIEZGODNOŚCI LICZBY KART WYJĘTYCH Z URNY (pkt 9), PO POMNIEJSZENIU JEJ O LICZBĘ KART Z KOPERT ZWROTNYCH, Z LICZBĄ KART WYDANYCH WYBORCOM (pkt 4). JEŚLI NIE WYSTĄPIŁY WPISUJE SIĘ „BRAK UWAG”; 2) GDY LICZBA KART WYJĘTYCH Z KOPERT NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA JEST WIĘKSZA OD LICZBY KOPERT NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA WRZUCONYCH DO URNY Z POZ. 8E. 17. **) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 10); jeżeli liczba w pkt. 10 wynosi 0, wpisać „brak uwag”:..........…… OPIS PRZYPUSZCZALNEJ PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA LICZBY KART NIEWAŻNYCH WIĘKSZEJ OD „0”. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁY WPISUJE SIĘ „BRAK UWAG”. 18. **) W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: …………………………………………………..……………………………………………………………..…………...**) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 20. **) Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów ***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: …...…………………………………………………..................................................................................................................................................................… 21. **) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: WYJAŚNIENIE PRZYCZNY RÓZNICY LICZB KART WYJĘTYCH Z KOPERT NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA Z LICZBĄ ADNOTACJI W RUBR. „UWAGI” SPISU, ŻE WYBORCA GŁOSOWAŁ KORESPONDENCYJNIE.

72 72 KARTY NIEWAŻNE WYJĘTE Z URNY KARTY: 1) inne niż urzędowo ustalone; 2) nieopatrzone odciskiem pieczęci OKW w miejscu na to przeznaczonym (art. 73 Kodeksu); SĄ KARTAMI NIEWAŻNYMI. Ich liczbę wpisujemy w pkt 10 protokołu. KARTY WAŻNE POZOSTAŁE KARTY WYJĘTE Z URNY (niebędące kartami nieważnymi) SĄ KARTAMI WAŻNYMI. Karty ważne zawierają głosy nieważne i głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: 1) liczba tych kart stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danym obwodzie (art. 74 Kodeksu); 2) liczbę tych kart wpisujemy w pkt 11 protokołu. p. 60 KARTY WAŻNE I NIEWAŻNE

73 ODDZIELENIE KART NIEWAŻNYCH I WAŻNYCH 1. Jeśli liczba kart nieważnych wynosi „0” w pkt 17 protokołu wpisuje się „BRAK UWAG”. Jeśli liczba ta jest większa od „0” wpisujemy w pkt 17 przyczynę takiego stanu. 2. Na podstawie kart ważnych ustala się wyniki głosowania. Suma liczb z pkt 10 i 11 = liczbie z pkt. 9 (liczba kart wyjętych z urny). pkt 60 8

74 GŁOS NIEWAŻNY NA KARCIE WAŻNEJ 1. Po ustaleniu liczby kart ważnych cała OKW, po okazaniu kart wszystkim jej członkom obecnym przy ustalaniu wyników, dokonuje oceny ważności głosów oddanych na ważnych kartach do głosowania. OKW przyjmuje za znak „X” postawienie w kratce dwóch przecinających się linii, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Wyborca może głosować tylko na jednego kandydata (art. 311 Kodeksu). 2. Postawienie znaku „X” w kratce obok: 1) nazwiska więcej niż jednego kandydata; 2) nazwiska żadnego kandydata; 3) nazwiska kandydata skreślonego przez PKW z listy kandydatów po wydrukowaniu kart do glosowania; POWODUJE NIEWAŻNOŚĆ GŁOSU (art. 312 Kodeksu). 4. Nieważność głosu powoduje także naniesienie w obrębie kratki innych znaków graficznych, niż znak „X”, w szczególności zamazań kratki, przekreśleń znaku „X” w kratce, itp. 5. Liczbę głosów nieważnych wpisuje się w pkt 12 protokołu głosowania. 74 pkt 61-63

75 PRZYKŁADY KART WAŻNYCH Z GŁOSEM NIEWAŻNYM ZNAK „X” W KRATCE PRZY NAZWISKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA W OBRĘBIE KRATKI UMIESZCZONO INNE ZNAKI GRAFICZNE NIŻ ZNAK ”X”, LUB ZAMAZANO KRATKĘ XXXXXX X*X* 75 pkt 62

76 PRZYKŁADY KART WAŻNYCH Z GŁOSEM NIEWAŻNYM NIE UMIESZCZONO ZNAKU „X” W KRATCE PRZY NAZWISKU ŻADNEGO KANDYDATA UMIESZCZONO ZNAK „X” TYLKO W KRATCE OBOK NAZWISKA KANDYDATA SKREŚLONEGO X 76 pkt 62

77 77 GŁOS WAŻNY NA KARCIE WAŻNEJ I. Głos ważnie oddany to znak „X”, czyli DWIE PRZECINAJĄCE SIĘ W KRATCE LINIE, KTÓRYCH PUNKT PRZECIĘCIA ZNAJDUJE SIĘ W OBRĘBIE KRATKI Z LEWEJ STRONY OBOK NAZWISKA KANDYDATA, NA KTÓREGO WYBORCA GŁOSUJE (art. 311 Kodeksu). Przecinające się linie mogą wychodzić poza kratkę. II. Liczbę głosów ważnych wpisuje się w pkt 13 protokołu. III. GŁOS JEST WAŻNIE ODDANY TAKŻE WTEDY, GDY ZNAKI, TAKIE JAK: wykreślenia, przekreślenia, dopiski w tym również znak „x” postawiony przez wyborcę ZNAJDUJĄ SIĘ POZA PRZEZNACZONĄ NA TO KRATKĄ. Znaki takie traktuje się jako dopiski niemające wpływu na ważność głosu (art. 41 Kodeksu). pkt 61-63 !

78 PRZYKŁADY KART WAŻNYCH Z GŁOSEM WAŻNYM ZNAK „X” W KRATCE PRZY NAZWISKU JEDNEGO KANDYDATA UMIESZCZONO ZNAKI „X” W KRATKACH: OBOK NAZWISKA SKREŚLONEGO KANDYDATA I NAZWISKA INNEGO KANDYDATA XXXX X 78 pkt 61-63

79 79 USTALENIE LICZB GŁOSÓW NIEWAŻNYCH I WAŻNYCH NA KARTACH WAŻNYCH 1. Komisja w pełnym składzie wspólnie przegląda karty ważne i dokonuje ustaleń wg zasad opisanych na slajdach 74 i 77, odkładając osobno głosy ważne i osobno głosy nieważne. 2. Liczby głosów nieważnych i ważnych, po policzeniu, wpisuje się odpowiednio w pkt 12 i 13 protokołu głosowania. 3. Po policzeniu głosów nieważnych OKW pakuje je w pakiet i odkłada. Głosy ważne pozostają dla dokonania dalszych ustaleń. 4. Suma liczb z pkt 12 i 13 musi być równa liczbie kart ważnych (pkt 11 protokołu). pkt 42 - 46

80 USTALENIE LICZB GŁOSÓW WAŻNIE ODDANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW 1. Ustaleń tych OKW dokonuje na arkuszach pomocniczych z nazwiskami i imionami wszystkich kandydatów na Prezydenta. 2. Liczby głosów ważnie oddanych na kandydatów na Prezydenta, ustalone na arkuszach pomocniczych, OKW odpowiednio wpisuje w pkt 14 protokołu przy nazwiskach poszczególnych kandydatów. 3. Sumę liczb głosów ważnie oddanych na wszystkich kandydatów na Prezydenta wpisuje się w rubryce „RAZEM” (pkt 14). Musi ona być równa liczbie z pkt 13 protokołu (liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów). Różnica oznacza błąd, który należy wyjaśnić i sprostować. 4. Gdy po wydrukowaniu kart do głosowania na kartach pozostało nazwisko kandydata skreślonego, skreślone nazwisko pozostawia się w odpowiedniej części protokołu głosowania, a w odpowiednich rubrykach przeznaczonych na wpisanie liczby głosów wpisuje się „XXXXX”. 5. Karty z głosami ważnymi oddanymi na poszczególnych kandydatów pakuje się w odrębnie pakiety, które należy opieczętować o opisać podając nazwisko kandydata i liczbę głosów oddanych na niego. Pakiety te umieszcza się w zbiorczym pakiecie, pieczętuje go i opisuje: „Głosy ważne z kart ważnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – …………..”. (liczba) pkt 65 80

81 WYPEŁNIANIE PKT 14 PROTOKOŁU GŁOSOWANIA – GŁOSY WAŻNIE ODDANE NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW pkt 64-64 81

82 WYPEŁNIANIE OSTATNICH CZĘŚCI PROTOKOŁU 1. Po wypełnieniu pkt 14 OKW wypełnia pozostałe punkty (cz. III – UWAGI I ADNOTACJE) protokołu. 2. Uwagi do protokołu mogą wnieść: 1) mężowie zaufania obecni przy pracach OKW; 2) członkowie komisji uczestniczący w pracach OKW. 3.W razie braku miejsca w pkt 19 wpisuje się adnotację o treści „Zarzuty …… …… - męża zaufania Komitetu Wyborczego ……….…… zawiera załącznik nr … do protokołu głosowania”. 4. Podobnie OKW postępuje w razie braku miejsca w pkt 20 protokołu. 5. W razie wniesienia uwag przez mężów zaufania i członków komisji OKW odnosi się do nich dołączając swoje stanowisko do protokołu. 6. Następnie OKW: 1) sporządza protokół w systemie informatycznym; 2) w razie przeszkód technicznych - sporządza protokół ręcznie; 3) sprawdza protokół z projektem, podpisuje i pieczętuje protokół; 4) gdy nie był stosowany system informatyczny – parafuje wszystkie strony protokołu, z wyjątkiem ostatniej strony MEŻOWIE ZAUFANIA UWAGI DO PROTOKOŁU RODZAJE ADNOTACJI W PROTOKOLE OBECNIWNIEŚLIWPIS TREŚCI WNIESIO- NYCH ZARZUTÓW I ICH PODPISANIE PRZEZ MĘŻA ZAUFANIA NIE WNIEŚLI „BRAK ZARZUTÓW” NIE- OBECNI „BRAK MĘŻÓW ZAUFANIA W OBWODZIE” 82 Pkt 66-68

83 UWAGI MĘŻÓW ZAUFANIA I CZŁONKÓW OKW DO PROTOKOŁU, PODPISY, ODCISK PIECZĘCI Pkt 66-68 83

84 84 SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU GŁOSOWANIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 1. Przewodniczący / zastępca przewodniczącego komisji przekazuje projekt protokołu operatorowi obsługi informatycznej. 2. System może sygnalizować błędy (na czerwono) lub/i ostrzeżenia (na niebiesko). W pierwszym przypadku drukuje się zestawienie błędów, analizuje stwierdzone błędy, ustala przyczyny ich wystąpienia, sprawdza prawidłowość obliczeń i usuwa błędy. W razie potrzeby powtarza się czynności dotyczące ustalenia wyników głosowania. Zestawienie błędów opieczętowane i podpisane przez wszystkich obecnych przy tym członków komisji pozostaje w dokumentacji komisji. W przypadku wystąpienia ostrzeżeń, obowiązkiem komisji jest przeanalizowanie treści ostrzeżeń i – w razie stwierdzenia ich zasadności – dokonanie korekty odpowiednich danych liczbowych. Jeżeli komisja uzna, że dane liczbowe są prawidłowe, wpisuje swoje stanowisko na wydruku raportu ostrzeżeń. Raport ostrzeżeń opieczętowany i podpisany przez wszystkich obecnych przy tym członków komisji przekazuje się wraz z protokołem głosowania do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy. 3. Jeśli dane były prawidłowe / błędy wcześniej usunięto, należy wydrukować 4 egz. protokołu głosowania. Komisja sprawdza dane z wydrukowanego protokołu przez ich odczytanie i porównanie z danymi projektu protokołu. 4. Przy sprawdzeniu należy zwrócić uwagę na zgodność symbolu kontrolnego systemu informatycznego, który na każdej stronie danego protokołu musi być identyczny. 5. Następnie dokonuje się transmisji danych z protokołu głosowania do systemu informatycznego PKW i zapisuje je na nośniku elektronicznym. Po wykonaniu tych czynności przewodniczący komisji lub jego zastępca uwierzytelnia kodem jenorazowym protokół w systemie informatycznym PKW. 6. 2 wydruki protokołu będą stanowić pierwszy i drugi egzemplarz protokołu głosowania, natomiast 2 kolejne wydruki – kopie protokołu głosowania. Na kopii protokołu głosowania wyraz protokół skreśla się i wpisuje: „kopia protokołu”. 7. We wszystkich pracach przy użyciu systemu informatycznego bierze udział co najmniej przewodniczący OKW lub jego zastępca. pkt 69 84

85 85 POSTĘPOWANIE KOMISJI Z OSTRZEŻENIAMI 1. Jeżeli system informatyczny sygnalizuje tylko ostrzeżenia drukuje się raport ostrzeżeń, który komisja analizuje i w razie stwierdzenia ich zasadności – dokonuje korekty danych liczbowych. 2. Jeżeli OKW po analizie ostrzeżeń uzna: 1) zasadność ostrzeżeń - postępuje w sposób opisany na slajdzie 84 i usuwa błędy; 2) że dane liczbowe są prawidłowe - wpisuje swoje stanowisko, (tj. dlaczego tak uznała) w systemie informatycznym lub na wydruku raportu ostrzeżeń. 3. Raport ostrzeżeń podpisują wszyscy członkowie komisji, uczestniczący w ustalaniu wyników głosowania i opatrują pieczęcią komisji. 4. Podpisany i opieczętowany raport ostrzeżeń, których zasadności OKW nie uznała, przesyła się wraz z protokołem głosowania do OKW Nr 5 w Bydgoszczy. pkt 69 ppkt 3

86 86 OBOWIĄZKI OKW PROWADZĄCEJ GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJE, OTRZYMUJĄCEJ KOPERTY ZWROTNE PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA 1. Koperty liczy i pakuje w osobny pakiet. 2. Pakiet opisuje podając: 1) numer, nazwę i adres komisji; 2) liczbę przekazywanych kopert zwrotnych; 3) siedzibę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, do której przekazywany jest pakiet. 3. Pakiet przekazuje pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy wraz z protokołem głosowania. 4. Pełnomocnik przekazuje pakiet Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy, która przekazuje go Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

87 PODPISANIE I PODANIE PROTOKOŁU GŁOSOWANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 1. Po sporządzeniu i sprawdzeniu protokołu, odpowiednio w systemie informatycznym lub ręcznie, podpisują go wszyscy członkowie OKW obecni przy jego sporządzeniu, także ci którzy wnieśli do niego uwagi. 2. OKW sporządzające protokół ręcznie parafują wszystkie strony protokołu z wyjątkiem strony ostatniej, na której składają podpisy. 3. Po podpisaniu 2 egzemplarzy protokołu komisje sporządzają 2 kopie protokołu, które po poświadczeniu za zgodność z oryginałem (PIECZĘĆ, PODPISY CZŁONKÓW OBECNYCH PRZY SPORZĄDZENIU, PARAFY STRON PRZY SPORZĄDZENIU RĘCZNYM): 1) jedną kopię wywieszają w miejscu łatwo dostępnym i widocznym po zamknięciu lokalu wyborczego w sposób umożliwiający odczytanie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, po zabezpieczeniu jej przed wpływem warunków atmosferycznych; 2) drugą przygotowują do przekazania pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy. 4. W razie sprostowań protokołu OKW sporządza nowy protokół (2 egz. i 2 kopie) i podaje go do publicznej wiadomości w sposób opisany w pkt 3.1). Na protokole sprostowanym umieszcza się na pierwszej stronie adnotację „WADLIWY. PODLEGAŁ SPROSTOWANIU”, opatruje ją pieczęcią i podpisami wszystkich członków OKW obecnych przy tej czynności. 5. Druga kopia dodatkowa protokołu służy także do: 1) wprowadzenia danych liczbowych do systemu informatycznego przez pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy, gdy OKW nie miała zapewnionej obsługi informatycznej; 2) sprawdzenia danych w systemie informatycznym, gdy OKW nie korzystała z obsługi informatycznej. 6. PRZED PODANIEM KOPII PROTOKOŁU DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ OKW NIE MOŻE OPUŚCIĆ LOKALU WYBORCZEGO, ABY PRZEKAZAĆ PROTOKÓŁ PEŁNOMOCNIKOWI. Protokół głosowania dostarcza się PO PODANIU KOPII PROTOKOŁU DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ. 7. Przed wyjazdem z protokołem przewodniczący komisji lub jego zastępca ustala sposób pełnienia dyżuru i komunikowania się z członkami OKW oraz zwołania posiedzenia w razie konieczności sprostowania protokołu. 87 pkt 70 - 75

88 88 SPOSÓB DOSTARCZANIA PROTOKOŁU GŁOSOWANIA DO REJONOWEGO PUNKTU ODBIORU PROTOKOŁÓW 1. Protokół umieszczony w zaklejonej, opieczętowanej na złączach i opisanej kopercie dostarcza się pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy w rejonowym punkcie odbioru (RPO). Protokół w kopercie nie zaklejonej i nie opieczętowanej podlega zwrotowi. 2. W kopercie umieszcza się protokół wraz z załącznikami oraz raport ostrzeżeń, których zasadności komisja nie uznała. 3. W osobnej kopercie dostarcza się nośnik informatyczny z zapisem danych z protokołu. 4. Pełnomocnik potwierdza odbiór koperty na piśmie, sporządzając w 2 egz. Pokwitowanie odbioru. 5. Osobno OKW przekazują pełnomocnikowi kopię protokołu głosowania w celu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia protokołu głosowania pod względem formalnym i arytmetycznym. 6. Błędy stwierdzone na podstawie sprawdzenia kopii protokołu pełnomocnik wskazuje OKW w pokwitowaniu odbioru i wraz z kopertą zawierającą protokół głosowania przekazuje OKW w celu ich analizy i usunięcia błędów. 7. O sposobie sprostowania błędów OKW informuje telefonicznie pełnomocnika, który potwierdza ich usunięcie, po czym komisja poprawia protokół i nowy protokół głosowania wraz z kopią dostarcza do RPO. 8. PEŁNOMOCNIK DOSTARCZA OTRZYMANY W ZAPIECZĘTOWANEJ KOPERCIE PROTOKÓŁ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 5 W BYDGOSZCZY PO : 1) otrzymaniu kopii protokołu sporządzonego prawidłowo pod względem formalnym i arytmetycznym; 2) w przypadku komisji pozbawionych wsparcia informatycznego - NIE ZASYGNALIZOWANIU / USUNIĘCIU NIEZGODNOŚCI i przesłaniu danych z RPO do systemu informatycznego PKW, dołączeniu przez pełnomocnika w RPO wydrukowanej kopii protokołu opatrzonej (PO SPRAWDZENIU ZGODNOŚCI Z KOPIĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ OKW) adnotacją „SPRAWDZONO I PRZESŁANO”, podpisem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy; 3) w przypadku komisji, które nie dokonały transmisji danych z protokołu - transmisji danych z protokołu OKW (uwierzytelnionych kodem jednorazowym przez przewodniczącego lub jego zastępcę) do systemu informatycznego PKW, wraz z wydrukowaną kopią protokołu oznaczoną adnotacją: „SPRAWDZONO I PRZESŁANO”, podpisaną przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę. 9. Jeśli Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Bydgoszczy stwierdzi nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania, protokół zostanie zwrócony ze wskazaniem błędu/ów w celu jego/ich usunięcia. 10. W/w czynności mogą obserwować mężowie zaufania i obserwatorzy międzynarodowi. pkt 72 - 78

89 OPIS I ZAWARTOŚĆ KOPERT: DUŻA KOPERTA NA: 1) protokół głosowania i załączniki do protokołu; 2) raport ostrzeżeń do protokołu, który OKW aprobowała mimo raportu. „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie w dniu 10.05.2015 r. Obwód głosowania nr........ Gmina ……………. Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej............................................... tel...................”. MAŁA KOPERTA NA: - nośnik elektroniczny z zapisem danych protokołu. „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie w dniu 10.05.2015 r. Obwód głosowania nr........ Gmina ……………. Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej …………..… …………………………”. pkt 73 89

90 90 SCHEMAT PRZEKAZANIA PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr … Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Bydgoszczy pkt 74 Rejonowy punkt odbioru protokołów głosowania – pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy

91 91 REJONOWE PUNKTY ODBIORU PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY pkt 74

92 92 POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI Z GŁOSOWANIA PRZEKAZYWANYMI W DEPOZYT PRZEZ KOMISJĘ Z posiadanej dokumentacji komisja sporządza (zgodnie z wymogami sporządzania spisów zdawczo – odbiorczych dla dokumentów archiwalnych / niearchiwalnych) 3 zbiorcze paczki, które opisuje, pieczętuje i zabezpiecza przed niekontrolowanym otwarciem: DOKUMENTY NIEARCHIWALNE: – pakiety z posegregowanymi kartami do głosowania z wyborów; – pakiety z kopertami zwrotnymi; – spis wyborców z zaświadczeniami o prawie do głosowania; – akty pełnomocnictwa; –– arkusze pomocnicze, niewykorzystane egzemplarze protokołów głosowania w obwodzie oraz wadliwe / błędnie wypełnione egz. protokołu głosowania. DOKUMENTY ARCHIWALNE: – 2 egz. protokołu glosowania; – zestawienia błędów lub raporty strzeżeń; – protokoły posiedzeń komisji; – podjęte uchwały komisji. p. 79-80 1. W/w paczki (z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną) wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, pieczęcią komisji i nakładką na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy, komisja w sposób wcześniej uzgodniony z przedstawicielami wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przekazuje mu w depozyt. 2. Dokumenty stanowiące depozyt mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie SĄDU NAJWYZSZEGO, SĄDÓW POWSZECHNYCH, PROKURATURY I POLICJI, – lista wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu z adnotacjami komisji;

93 WYBORY PRZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – GŁOSOWANIE PONOWNE W DNIU 24 MAJA 2015 R. 93 p. 85-91

94 GŁOSOWANIE PONOWNE W GŁOSOWANIU PONOWNYM: 1) uczestniczą 2 kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali kolejno największe liczby głosów; 2) mogą w nim uczestniczyć mężowie zaufania komitetów wyborczych w/w kandydatów; 3) okazują OKW zaświadczenia z pierwszego głosowania lub nowe; 4) OKW podaje do wiadomości publicznej informację o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania ponownego; 5) zadania komisji (w tym ustalanie wyniku głosowania) i sposób ich wykonania są takie same, jak w pierwszym głosowaniu; 6) głosowanie przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych przed pierwszym głosowaniem, po ich zaktualizowaniu w szczególności o osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu 24 maja 2015 r.; 7) w kolumnie na potwierdzenie odbioru karty będzie wpisana data 24 maja 2015 r.; 8) OKW otrzyma zaktualizowaną listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania (z pełnomocnikami, którym udzielono pełnomocnictwa po pierwszym głosowaniu); na podstawie tej listy dopuszcza się do głosowania także osoby, które głosowały i oddały pełnomocnictwo komisji w dniu 10.05.2015 r.; 9) w ponownym głosowaniu liczby podpisów z dopiskiem „pełnomocnik” nie porównuje się z liczbą załączonych do spisu aktów pełnomocnicta; 10) liczba uprawnionych do głosowania w ponownym głosowaniu jest liczbą wyborców w spisie wyborców po aktualizacji, wraz z dopisanymi przez OKW w trakcie głosowania ponownego; 11) OKW może dopisać do spisu wyborców wyłącznie osoby, o których mowa w pkt 23 Wytycznych; 12) osoby przedkładające zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (dokument dot. tylko głosowania ponownego) OKW dopisze do spisu wyborców z adnotacją w kolumnie „UWAGI” : „Z 24.05”. p. 85-91 94

95 PLAKAT INFORMACYJNY PKW W PONOWNYM GŁOSOWANIU ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA p. 85-91 95 24 maja 2015 r.

96 OZNACZENIE PROTOKOŁU GŁOSOWANIA W GŁOSOWANIU PONOWNYM pkt 91 67

97 97 GŁOSOWANIE Z ZASTOSOWANIEM URNY POMOCNICZEJ W OBWODACH ODRĘBNYCH UTWORZONYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ pkt 81 – 84

98 GŁOSOWANIE W OBWODACH W ZOZ I DPS – URNA POMOCNICZA 1. Głosowanie w obwodach odrębnych utworzonych w ZOZ i DPS można rozpocząć później niż o godzinie 7 00, po uzgodnieniu z Okręgową Komisją Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy (art. 39 § 5 Kodeksu) najpóźniej w przeddzień głosowania. 2. O dokonanych uzgodnieniach powiadamia się wcześniej wyborców przez wywieszenie informacji lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty oraz informuje się wójta i dyrektora (kierownika) ZOZ lub DPS. 3. W obwodach odrębnych utworzonych w ZOZ i DPS dopuszczalne jest głosowanie z użyciem urny pomocniczej, o ile wyborcy w tych obwodach wyrażą wolę głosowania przy jej pomocy. 4. Urna pomocnicza służy do głosowania poza lokalem wyborczym. 5. Przed dniem głosowania ogłasza się o możliwości głosowania w pomieszczeniach, w których przebywają wyborców obłożnie chorzy / mający trudności w poruszaniu się. 6. Następnie sporządza się roboczy wykaz z zebranymi przez komisję informacjami o w/w wyborcach (imiona, nazwiska i numery pomieszczeń) i na jego podstawie ustala orientacyjną liczbę niezbędnych kart do głosowania z pewną nadwyżką i przygotuje pokwitowanie ich przyjęcia. 7. Po uzgodnieniu z Okręgową Komisją Wyborczą Nr 5 w Bydgoszczy (art. 44 § 1-2 Kodeksu) najpóźniej w przeddzień głosowania komisja zarządzi zastosowanie urny pomocniczej. 8. Po uzgodnieniu podejmuje się uchwały w/s: 1) zarządzenia zastosowania urny pomocniczej; 2) przerwy w głosowaniu w lokalu OKW w celu głosowania przy użyciu urny pomocniczej, którą wywiesza się na drzwiach lokalu wyborczego przed rozpoczęciem głosowania przy użyciu urny pomocniczej na wysokości umożliwiającej jej odczytanie z wózka inwalidzkiego. pkt 81-83 ppkt 4 99

99 WYKAZ WYBORCÓW, KTÓRZY WYRAZILI CHĘĆ GŁOSOWANIA PRZY POMOCY URNY POMOCNICZEJ PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA Wykaz sporządził / a: …………………………………… * Niepotrzebne skreślić lub pominąć. 99 pkt 84 ppkt 2 i 4

100 UCHWAŁA W SPRAWIE ZARZĄDZENIA ZASTOSOWANIA URNY POMOCNICZEJ UCHWAŁA W SPRAWIE PRZERWY W GŁOSOWANIU W LOKALU OKW 100 pkt 84 ppkt 1 i 3

101 GŁOSOWANIE Z ZASTOSOWANIEM URNY POMOCNICZEJ I. OKW O WYZNACZONYM CZASIE (początek zarządzonej przerwy): 1) pieczętuje wlot urny zasadniczej przed głosowaniem z urną pomocniczą i na czas tego głosowania zamyka lokal; 2) co najmniej 2 członkom, wyznaczonym do przeprowadzenia głosowania poza lokalem (z różnych komitetów wyborczych), wydaje protokolarnie: – spis wyborców; – odpowiednią liczbę kart do głosowania; – nakładkę na kartę do głosowania; – wykaz wyborców, którzy wyrazili chęć głosowania przy użyciu urny pomocniczej; – wykaz osób przyjętych do jednostki przed dniem glosowania, nie ujętych w wykazie przekazanym gminie w celu dopisania do spisu wyborców oraz sprawdza czy druga urna jest pusta, zamyka ją i pieczętuje; 3) następnie w/w członkowie z urną pomocniczą udają się do wyborców głosujących poza lokalem komisji (starając się dotrzeć do wszystkich), co mogą obserwować mężowie zaufania; 4) po pokwitowaniu w spisie wyborców przez wyborcę odbioru karty, wydanej poza lokalem, członkowie OKW w rubryce „UWAGI” umieszczają adnotację o treści: „UP” i dbają o zachowanie tajności podczas głosowania wyborcy. II. PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA Z UŻYCIEM URNY POMOCNICZEJ: 1) zespół członków komisji przeprowadzający głosowanie z urną pomocniczą powraca do lokalu komisji; 2) OKW zwraca niewykorzystane karty i protokolarnie rozlicza karty otrzymane (uwzględniając liczby: wymienione w pokwitowaniu ich otrzymania i adnotacji „UP” w rubryce spisu „UWAGI”); 3) wlot urny pieczętuje i oddaje przewodniczącemu, przechowującemu ją w miejscu widocznym dla wszystkich; 4) sprawdza pieczęci na urnie zasadniczej, jej wlocie, czy nie zostały naruszone i sporządza protokół ze sprawdzenia, po czym wznawia głosowanie w lokalu wyborczym; 5) otwarcie urny pomocniczej po zakończeniu głosowania poprzedza otwarcie urny zasadniczej (dla rozliczenia wszystkich kart); liczba kart wyjętych z urny pomocniczej winna być równa liczbie głosujących poza lokalem („UP”); 6) jeśli brak jest rozbieżności, karty z urny pomocniczej włącza się do obliczeń w całym obwodzie; 7) różnicę między kartami wydanymi poza lokalem a wyjętymi z urny pomocniczej wyjaśnia się w pkt 16 protokołu; 8) w aktach OKW zostają: uchwały w sprawie: zarządzenia zastosowania urny pomocniczej i o przerwie w głosowaniu w lokalu wyborczym, wykaz wyborców głosujących poza lokalem, protokoły: przekazania spisu wyborców i kart, ich rozliczenia i ze sprawdzenia pieczęci na urnie zasadniczej. pkt 83 ppkt 5-10 102

102 PROTOKÓŁ ROZLICZENIA KART PRZEKAZANYCH DO GŁOSOWANIA PRZY POMOCY URNY POMOCNICZEJ PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA PIECZĘCI URNY ZASADNICZEJ pkt 84 ppkt 5-6 102

103 ADNOTACJE O WYDANIU KARTY WYBORCY W GŁOSOWANIU PRZY POMOCY URNY POMOCNICZEJ ADNOTACJA W PROTOKOLE O PRZYCZYNIE RÓŻNICY KART WYJĘTYCH Z URNY POMOCNICZEJ Z LICZBĄ KART WYDANYCH 103 pkt 83 ppkt 8-9


Pobierz ppt "1 ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (OKW) W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google