Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

2 PROJEKT WYRÓŻNIONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – dotacja celowa - 134.180,00zł na realizację zadania w tym kwota 127.180,00zł wynikająca z kosztorysu oraz 7.000,00zł wyróżnienie za przygotowanie projektu - Porozumienie Nr 3/15/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Średzkim, Opracowanie projektu: Bernadeta Staszak-Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp. Realizacja projektu: Zespół Projektowy pod kierownictwem Dyrektora PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

3 WSPIERAMY RODZINĘ- ELEMENT  STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2009- 2020  MISJA POWIAT ŚREDZKI OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PODEJMOWANYCH W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERAJĄCY RODZINĘ ORAZ AKTYWNĄ INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

4 Wspieramy Rodzinę- element programu na lata 2007 – 2015 Uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr VIII/47/2007 z dnia 30maja 2007r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

5

6 ADRESACI  rodziny zastępcze-rodziców zastępczych oraz dzieci,  pełnoletni wychowank owie rodzin zastępczych i placówek,  rodzin y biologiczn e dzieci umieszczonych w formach opieki zastępczej,  rodzin y naturaln e z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, w stosunku do których istni ały uzasadnione przesłanki do izolacji dzieci,  społecznoś ć lokaln a w zakresie podniesienia świadomości nt. rodzinnych form opieki zastępczej i pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w szczególności zawodowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

7 poprzez tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, wspieranie istniejących rodzin zastępczych rozwój specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych promocję i edukację w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, Cel projektu: Rozwój systemu wsparcia opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie średzkim

8 WSPIERAMY RODZINĘ  DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

9 Uruchomienie Punktu Wsparcia Rodziny – ul. Lipowa 12 Środa Wlkp. Specjalistyczna pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczna oraz socjalna mająca na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodziców oraz pomoc w adaptacji dziecka w środowisku rodzinnym Zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach wychowawczych z rodzin zastępczych i rodzin zagrożonych izolacją dzieci ze środowiska naturalnego, Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej wśród nastolatek pn. Macierzyństwo – Mój świadomy wybór” Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej wśród nastolatek pn. Macierzyństwo – Mój świadomy wybór”

10 WSPIERAMY RODZINĘ utworzenie „Klub u Aktywnej Rodziny”  grupa samopomocy dla rodzin zastępczych  grupa samopomocy dla rodzin naturalnych

11 WSPIERAMY RODZINĘ  ZATRUDNIENIE ASYSTENT ÓW RODZINY  (ASYSTENCI ZATRUDNIENI W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

12 WSPIERAMY RODZINĘ Prowadzenie warsztat ów dla rodziców i opiekunów pn.,,Szkoła dla rodziców”,  warsztat dotyczył praktycznego doskonalenia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych celem nabycia właściwych kompetencji rodzicielskich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

13 WSPIERAMY RODZINĘ Prowadzenie szkole ń dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, w ramach prowadzonych szkoleń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

14 WSPIERAMY RODZINĘ  w celu nabycia odpowiednich kwalifikacji oraz podwyższenia kompetencji kadry pracującej z rodzinami zastę pczymi przeprowadzono szkolenie w ramach programu pn.,, Szkoła dla Rodzin Zastępczych" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

15 WSPIERAMY RODZINĘ  P rzeprowadz enie kampani i informacyjno- edukacyjn ej w środowisku lokalnym promując ej formy rodzinnej opieki zastępczej w tym: - opracowano i upowszechniano materiały informacyjn e - zorganizowano piknik rodzinny pn. "Jesteśmy Razem" dla rodzin zastępczych - zorganizowano konferencję nt.,,Rodziny i rodzinnej opieki zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

17 KOORDYNATOR –PCPR- ZADANIA Powoływanie Zespołu Prowadzenie dokumentacji Podejmowanie wspólnych działań - koordynacja Monitorowanie

18 Placówki oświaty Placówki zdrowia Policja Kuratorzy sądowi Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki wsparci (w tym świetlice) Organizacje pozarządowe ASYSTENT Rodziny, Pracownicy PCPR Na pisemny wniosek lub telefoniczne zgłoszenie w przypadku rodzin objętych wsparciem PCPR

19 RODZINY BĘDĄCE W SZEROKO ROZUMIANYM KRYZYSIE, A W SZCZEG Ó LNOŚCI Z PROBLEMEM: Przemocy w rodzinieUzależnienia Rodziny niewydolne wychowawczo Rodziny z problemem niepełnosprawności Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci Rodziny, w których rodzice lub jego z rodziców są nieletni

20 -Skład nie jest stały, uzależniony jest od problemu dziecka i rodziny. Do udziału w Zespole zapraszani są przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą dziecku i rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę tej sytuacji.

21 Jest problem w rodzinie Gdzie / Jacy jesteśmy? Jaką drogą chcemy tam dojść? Dokąd zmierzamy? W jakim położeniu chcemy być?

22 1. Diagnoza problemu rodziny 2. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań poszczególnych instytucji. 3. Ustalenie planu działań na rzecz dziecka i rodziny dla poszczególnych członków Zespołu(instytucji)- ustala się przy uczestnictwie rodziny 4. Modyfikacja planu działania CZĘSTOTLIWOŚC SPOTK A Ń ZESPOŁU UZALE Ż NION A JEST OD EFEKTÓW PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

23 Następuje wraz z pokonaniem przez rodzinę „kryzysu” - Rodzina może samodzielnie funkcjonować - Rodzina wymaga wsparcia jednego członka Zespołu (pracownika socjalnego, pedagoga, itd.), który będzie monitorował efekty pracy Zespołu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

24 WSPIERAMY RODZINĘ  ZAKUPIONO NIEZBEDNE MATAERIAŁY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ  ORAZ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

25 Płacze gdy jest głodne, gdy trzeba mu zmienić pieluszkę, gdy potrzebuje kołysania i przytulania – to niemowlę to najlepszy sposób na pokazanie potencjalnym rodzicom realizmu macierzyństwa. Wyposażone w elektronikę przez 24 godziny na dobę symuluje potrzebę wykonania różnych czynności. Automatyczny rejestr zdarzeń zapisuje wszystkie wykonane czynności i popełnione błędy, które dzięki technologii bezprzewodowej i przyjaznemu oprogramowaniu można poddać później szczegółowej analizie

26 Zaprojektowany z pomocą specjalistów i praktyków, wyjątkowo wiernie i dokładnie odtworzony manekin urodzonego w terminie niemowlęcia dotkniętego alkoholowym zespołem płodowym. Zdeformowane kończyny i charakterystyczne rysy twarzy pokazują jedne z wielu możliwych zaburzeń związanych z tym zespołem.

27 REZULTATY Liczba osób objętych pomocą z uwzględnieniem podziału na kobiety, mężczyzn i dzieci: Mężczyźni: 62 Kobiety: 190 Dzieci 124 (71 dzieci zostało objętych wsparciem w środowisku zamieszkania w związku z pracą asystentów rodziny) OGÓŁEM : 376 osób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

28 REZULTATY TWARDE  POWSTAŁ PUNKT WSPARCIA RODZINY  POWSTAŁ KLUB AKTYWNEJ RODZINY  ZWIĘKSZONO WYMIAR ETATÓW ZATRUDNIONEJ KADRY(PSYCHOLOG, SPECJALISTA PRACY Z RODZINA/PEDAGOG,PRACOWNIK SOCJALNY)  20 RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI OBJĘTO KOMPLEKSOWĄ POMOCĄ ASYSTENTÓW RODSZINY- 71 DZIECI ZOSTAŁO W RODZINACH NATURALNYCH  9 PRACOWNIKÓW UZYSKAŁO TYTUŁ TRENERA DO SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH ODBYTO 12 POSIEDZEŃ INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU PRACY Z DZIECKIEM IRODZINĄ

29 REZULTATY TWARDE  ZAJĘCIAMI TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYMI OBJĘTO 34 OSOBY(Z RODZIN NATURALNYCH I ZASTĘPCZYCH  62 RODZINY KORZYSTAŁY ZE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA  22RODZINY ZASTĘPCZE KORZYSTAŁY ZE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA  POWSTAŁY DWIE GRUPY SAMOPOMOCY-RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH  11 DZIEWCZĄT OBJETO INDYWIDUALNYM WARSZTATEM,,MACIERZYŃSTWO –MÓJ ŚWIADOMY WYBÓR’’  90 UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UCZESTNICZYŁO W WARSZTACIE,,MACIERZYŃSTWO- MÓJ ŚWIADOMY WYBÓR’;  20 OSÓB UCZESTNICZYŁO W WARSZTACIE,,SZKOŁA DLA RODZICÓW’’  30 OSÓB UCZESTNICZYŁO W WARSZTACIE,,SZKOŁA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH’  3 KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE UZYSKAŁO KWALIFIKACJE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIESPKREWNIONEJ Z DZIECKIEM

30 REZULTATY MIĘKKIE Nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego rodzin objętych projektem w tym nie wystąpiła konieczność izolowania dziecka od rodziny, co jest wyraźnym wskaźnikiem oddziaływań kompleksowych usług specjalistycznych świadczonych w ramach projektu. U rodziców zastępczych nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnienia funkcji rodzica zastępczego, oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

31 W rodzinach objętych warsztatem dla rodziców nastąpiła poprawa w zakresie umiejętności komunikowania się i wyrażania odpowiedniej postawy rodzicielskiej a także nastąpiło pogłębienie więzi rodzinnych. Wśród młodzieży uczestniczących w warsztacie pn „Macierzyństwo – Mój świadomy wybór” nastąpiło zwiększenie wiedzy na temat rodziny i świadomego macierzyństwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

32 EFEKTY U dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach terapeutyczno – wychowawczych nastąpiło zwiększenie umiejętności w zakresie: - współpracy i współdziałania w grupie, umiejętności komunikowania się. - radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, stresogennych. - rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć. - racjonalnego planowania i wykorzystywania czasu wolnego. - rozwijania zainteresowań i aktywności twórczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

33 EFEKTY Ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny poprzez udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach budowanego zintegrowanego powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

34


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google