Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Działdowo na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Działdowo na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026

2 Rozwój Społeczno-Gospodarczy Gminy
Kształtowanie rozwoju gminy powinno opierać się na strategii, która: określa główne, długofalowe cele wytycza kierunki działania i alokacji zasobów koniecznych do realizacji poszczególnych celów strategicznych.

3 Czym jest Strategia? sposób postępowania albo
plan integrujący główne cele polityki i działania we wspólną całość podstawa do systematycznych działań na rzecz kreowania i stymulowania procesów rozwoju lokalnego prowadzi do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności

4 Kto tworzy strategię ? W skład zespołów budujących strategię powinni wchodzić: przedstawiciele administracji samorządowej, sołtysi, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, reprezentacji szkół, lokalnych stowarzyszeń, fundacji i inni lokalni liderzy!

5 Wizja rozwoju Wizja rozwoju gminy bierze pod uwagę możliwe najbardziej realne uwarunkowania i ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne, które wyznaczają gminie pozycję wyjściową w procesie tworzenia Strategii rozwoju

6 Wizja rozwoju koncepcja przyszłości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, aspiracji władz gminy i jej mieszkańców, obraz przyszłości gminy, którą władze oraz mieszkańcy gminy chcą wykreować. Wizja przełożona na cele strategiczne i zadania oraz zaplanowanie konkretne środki. Osiągnięcia świadomości jednolitego celu dla całej wspólnoty samorządowej, stworzenia podstaw dla właściwego użytkowania zasobów będących w posiadaniu gminy, możliwości wyrażenia oczekiwań mieszkańców gminy. Wszystkie założenia zawarte w wizji rozwoju gminy powinny zostać przełożone na cele strategiczne

7 WYMIARY ROZWOJU LOKALNEGO
Lp. Wymiar Wyznaczniki 1. Społeczno-kulturowy Ludność, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, integracja społeczności lokalnej, warunki życia, instytucje i usługi społeczne 2. Środowiskowy Komponenty i zasoby środowiska przyrodniczego, stan zanieczyszczenia środowiska, infrastruktura ekologiczna, świadomość ekologiczna 3. Infrastrukturalny Infrastruktura techniczna i społeczna, (szkoły, przedszkola, domy pomocy, obiekty sportowe) organizacja sektorów infrastruktury, luka infrastrukturalna, rezerwy infrastrukturalne, inwestycje infrastrukturalne 4. Gospodarczy Zasoby gospodarcze, działalności gospodarcze według sektorów i branż, funkcje gospodarcze, rynki lokalne i regionalne, baza ekonomiczna, korzyści zewnętrzne, koszty społeczne, konkurencyjność gmin i regionów 5. Przestrzenny Zagospodarowanie przestrzenne, układ funkcjonalno-przestrzenny, dostępność przestrzenna, kompozycja i ład przestrzenny, wartość przestrzeni

8 Społeczno – kulturowy SŁABE STRONY MOCNE STRONY
Starzejące się społeczeństwo, Wyjazdy młodych ludzi, Likwidacja połączeń kolejowych, Brak pracy, niskie dochody Słaba przedsiębiorczość, Brak kwalifikacji wśród czynnych zawodowo, Brak więzi lokalnych, Słaba elektryfikacja wsi, Utrwalony podział na mieszkańców gospodarstw i bloków, Słaba opieka medyczna i stomatologiczna, Świetlice wiejskie i biblioteki, Dobra integracja lokalna, Wysoki procent wykształconej młodzieży, Bliskość miasta, Piękna okolica, obszary leśne, restauracja, Tartak dający zatrudnienie, Wykształceni, młodzi rolnicy, Poprawa bezpieczeństwa, Dobra organizacja dowozu dzieci do szkół

9 Aspekt Społeczno – kulturowy Propozycje projektów
Budowa chodników i nowych dróg, Budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie miejsc historycznych Doświetlenie miejscowości, Rozwój możliwości kształcenia (kursy,) Poprawa integracji społecznej, wspólnych działań, Poprawa dostępności opieki medycznej, Wsparcie dla osób uzależnionych i wykluczonych, Budowa wodociągów, gazyfikacja, Reaktywacja OŚP, budowa remizy Dodatkowe zajęcia pozaszkolne, Szkolenia dla rolników Powstawanie gospodarstw agroturystycznych Likwidacja straży Gminnej? Częstsze wizyty wójta w poszczególnych miejscowościach, Szkolenia dla urzędników z jakości obsługi Klienta

10 ASPEKT ŚRODOWISKOWY SŁABE STRONY MOCNE STRONY
Dobry system segregacji i odbioru odpadów, Dbałość mieszkańców o wygląd wsi, Wzrost świadomości ekologicznej, Związek Gmin Ekologicznych Działdowszczyzna, Czyste środowisko, Natura 2000, Kanalizacja, lamy selenowe Oczyszczalnie ścieków, zaangażowanie Gminy w ich budowę, Otwartość społeczeństwa na zmiany, Kontrola rachunków za wywóz szamb, Pomoc z UE na pozyskiwanie funduszy na OZE Słaby stan rzek i zanieczyszczenie jezior, brak melioracji, Brak śmietników, ławek na przystankach, Brak kanalizacji, Brak chodników Niski poziom świadomości ekologicznej, (palenie plastykami, śmieci w lesie, brak segregacji śmieci, wywóz fekalii do lasu, Brak zagospodarowania użytków zielonych (zalesienia) Brak terenów rekreacyjnych, Brak oczyszczalni przydomowych, Brak pomocy przy utylizacji azbestu, Brak pozyskiwania energii odnawialnej

11 ASPEKT ŚRODOWISKOWY Propozycje projektów
Budowa kanalizacji, Zagospodarowanie terenów zielonych edukacja ekologiczna, Budowa chodników i ścieżek rowerowych Zakup koszy na śmieci przy świetlicach i placu zabaw, Budowa oczyszczalni przydomowych i kanalizacji, czyszczenie rzek Budowa i instalowanie odnawialnych źródeł energii, Zagospodarowanie miejsc po wyrobiskach, Kontrole domostw nie oddających śmieci, kontrola palenisk, Wsparcie firm w zakresie termomodernizacji i OZE, Dolesianie gminy, Zachowanie cech kultury regionalnej

12 ASPEKT INFRASTRUKTURALNY SŁABE STRONY MOCNE STRONY
Brak gazu we wsi, Słaby dojazd do dużych miast, utrudniony do stęp do komunikacji publicznej,(likwidacja połączeń) Utrudnienia z dostępem do opieki medycznej (wizyty lekarskie, szpitale) Zły stan dróg gminnych, Brak kanalizacji , wodociągu, chodników, doświetlenia wsi, Brak ciągów pieszo-rowerowych, Ograniczony dostęp do internetu, Nadmierny rozwój ferm drobiu, Mała liczba aktywnych stowarzyszeń, Brak przedszkoli, Mała liczba obiektów sportowych, Brak działających hydrantów, Rozbudowa kanalizacji, Aktywna pomoc społeczna, Rozrywka sport, Dobra gospodarka śmieciowo-odpadowa, Elektryfikacja wsi (częściowa), Dobrze wykorzystana baza szkolna, Działający EZG Działdowszczyzna, Budowa wodociągu i kanalizacji, termomodernizacja szkół i świetlic, Dostęp do internetu, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (boisko, plac zabaw), Szkoły w dostępnych lokalizacjach, Równanie dróg, Położenia gminy wokół miasta Działdowo

13 Aspekt Infrastrukturalny Propozycje projektów
Gazyfikacja wsi, budowa wodociągu, kanalizacji Zainstalowanie większej liczby oświetlenia, Budowa chodników, dróg asfaltowych, poprawa jakości dróg gminnych, Projekty wspierające organizacje pozarządowe, Budowa ścieżki rowerowej Kisiny-Działdowo, Budowa boisk wielofunkcyjnych, infrastruktura społeczno-rekreacyjna,

14 Aspekt gospodarczy SŁABE STRONY MOCNE SRONY
Dobre warunki do prowadzenia działalności rolniczej, Bliskość miasta, Restauracja, Atrakcyjne tereny pod rozwój turystyki, Przychylność władz na tworzenie miejsc pracy, Duży potencjał związany z działalnością rolniczą, Dużo form handlowych, Chęć do pracy i samorozwoju, Bezrobocie, niski poziom dochodów Słaba dostępność usług na terenie gminy, Brak projektów rozwoju turystyki, Brak lokalnych przedsiębiorców, (przetwórstwo rolnicze) Brak punktu skupu zwierząt, Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (ścieżki rowerowe, baza noclegowa) Starzejące się społeczeństwo, Niska atrakcyjność inwestycyjna gminy, brak terenów inwestycyjnych Brak wsparcia przedsiębiorczości, Brak grup producenckich, Niski poziom przedsiębiorczości

15 Aspekt GOSPODARCZY Propozycje projektów
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, Dążenie do wzrostu dochodów mieszkańców gminy z działalności pozarolniczej, Zorganizowanie miejsc pracy w gminie, Stworzenie zaplecza turystycznego, Utworzenie zakładów przetwórstwa Działania mające na celu promocji terenów inwestycyjnych gminy, Uzbrojenie terenów pod inwestycje, Realizacja programów związanych z rozwojem małej przedsiębiorczości, Realizacja projektów związanych z rozwojem bazy turystycznej Stworzenie strefy ekonomicznej w gminie, tworzenie klimatu przedsiębiorczości Określenie kierunków rozwoju gminy, Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości, Inkubator „Kuchenny” - przetwórstwo Zwiększenie kursów szkoleń celem zmiany zawodu, Zabieganie o powstanie nowych zakładów pracy, Udogodnienie dla małych firm, Reklamowanie się Gminy chęć przyciągnięcia inwestorów, Przygotowanie „na zaś” terenów pod inwestycje Rozwój firm prowadzących działalność ekologiczną, produkujących żywność ekologiczną, Wsparcie produkcji roślin energetycznych, Wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych, Budowa Centrum Konferencyjnego – Kulturalno-Bankietowego gdzie będzie można „serwować” lokalne produkty i przetwory

16 Aspekt Przestrzenny SŁABE STRONY MOCNE STYRONY
Niska estetyka wsi, zaniedbane tereny zielone Niski poziom zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie gminy, Miejscowość bez planu zabudowy, porozrzucanych kolonii, brak centrum wsi, brak estetyki architektonicznej Trudności z kontaktem z rolnikami z duże odległości, Brak punktów widokowych i miejsc spacerowych, Brak miejsc spotkań da mieszkańców (park, altana) Zły stan świetlic, Niezrekultywowane wyrobiska po kopalniach, Świetlice, biblioteki, plac zabaw Plan zagospodarowania przestrzennego gminy, Stopniowa poprawa ładu przestrzennego Baza pod inwestycje świetlica, boisko Oddziały przedszkolne, gimnazja Dom Opieki Społecznej,

17 Aspekt Przestrzenny Propozycje projektów
Wykonanie ścieżek rowerowych, Tworzenie szlaków turystycznych Budowa nowej świetlicy Remont świetlicy Projekty związane z zagospodarowaniem terenu, Projekty z nadaniem ładu przestrzennego tzn. siłownie, zewnętrzne, ścieżki rowerowe, chodniki Budowa ścieżek edukacyjno-tematycznych (np. przyrodniczych) Projekt budowy świetlicy, Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego Poprawa komunikacji, Zatrudnienie lekarzy, Budowa przychodni, Rozbudowa połączeń Budowa ścieżek rowerowych, Zakładanie ścieżek edukacyjno-Tematycznych Doposażenie świetlic, bibliotek Budowa Orlików, boisk wielofunkcyjnych

18 Cele strategiczne /propozycje
Obszar społeczno-kulturowy 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego w Gminie Działdowo Aspekt Środowiskowy 2. Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Działdowo zachowaniem zasad ochrony środowiska

19 Cele strategiczne/przykłady
Aspekt Infrastrukturalny 3. Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Działdowo Aspekt Gospodarczy 4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój turystyczny Gminy Działdowo

20 Prezentacja na stronie do dnia 03.XII.2015 r.
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Działdowo na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google