Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie 2 września 1990r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie 2 września 1990r."— Zapis prezentacji:

1

2  20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie 2 września 1990r.  Polska była inicjatorem Konwencji i przystąpiła do niej jako jedno z pierwszych państw. Chociaż stosunkowo długi proces ratyfikacji spowodował, że zaczęła ona obowiązywać od 7 lipca 1991r.

3 Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:  prawa do życia i ochrony zdrowia,  prawa do wychowania w rodzinie,  prawa do godziwych warunków socjalnych,  prawa do nauki.

4

5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka Konwencji o Prawach Dziecka.

6  w szkole,  jadąc rowerem,  w domu,  w państwie,  w miejscach publicznych,  w zasadzie wszędzie obowiązują prawa, do których musimy się podporządkować.

7  W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły.statut szkoły  Statut szkoły jest ogólnodostępny dla każdego, zarówno dla rodzica, ucznia i nauczyciela.

8

9 - nauki, - wyrażania poglądów w sprawach ich dotyczących, - swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji, - życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, - swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, - uzyskiwania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami, - sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, - wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, - wypoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami,

10 - korzystania z pomocy społecznej, - korzystania w szkole ze zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, - opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, - rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, - informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć, - pomocy w przypadku trudności w nauce, - korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, - korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

11 - odkupienia od uczniów starszego rocznika używanych podręczników, - udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, - ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych, - wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia.

12 - aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i systematycznego przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, - przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, - godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, - dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, - dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów – palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, - przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę stroju szkolnego, - podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu oraz zaleceniom nauczycieli i pracowników szkoły,

13 - przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, - usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych, - poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi, - przestrzegania postanowień statutu szkoły, - troszczyć się o dobre imię Ojczyzny, dbanie o dobre imię i tradycje szkoły.

14 bezwzględny zakaz Na terenie szkoły i poza nią ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia tytoniu. Zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. W przypadku drastycznego lub ciągłego łamania obowiązku przez ucznia następuje obniżenie oceny z zachowania.

15 Główna rola Rzecznika Praw Ucznia polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszone są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę. W naszej szkole funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni Pani Karolina Szymczyk

16


Pobierz ppt " 20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie 2 września 1990r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google