Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży."— Zapis prezentacji:

1 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży

2 Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Opracował: Marek Skrzyński

3 Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Opracował: Marek Skrzyński

4 Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Mocne strony: - odczytywanie informacji z tablicy genealogicznej - odczytywanie informacji z mapy - wyszukiwanie informacji w tekście źródłowym Słabe strony: - rozpoznawanie ilustracji - pytania typu prawda – fałsz - pytania na uzupełnianie Rekomendacje: - ćwiczyć rozpoznawanie źródeł ikonograficznych - pracować z pytaniami typu prawda – fałsz - pracować z taśmą chronologiczną - częściej analizować diagramy i wykresy Analiza jakościowa Opracował: Marek Skrzyński

5 Część HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI Opracowała: Renata Każmierak

6 Część HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI Opracowała: Renata Kaźmierak

7 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

8 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA WYNIKI KLAS W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW biologiachemiafizykageografia Klasa A56.5%53.4%62.1%54.04% Klasa B47.6%41.6%50.6%48.8% Klasa C68%49.6%58.5%53.7% Klasa D65.4%49.4%71.4%57.1% Szkoła59.37%48.5%60.65%53.41% Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

9 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

10 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

11 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

12 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

13 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA MOCNE I SŁABE STRONY PrzedmiotMOCNE STRONY (p>0,7)SŁABE STRONY (p<0,3) BIOLOGIA Uczeń:  Wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmów do stawonogów, pajęczaków oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych grup na podstawie obecności tych cech.  Porównuje cechy morfologiczne grup zwierząt wymienionych powyżej.  wyjaśnia na odpowiednich przykładach na czym polega dobór naturalny i sztuczny Brak w słabego wyniku wśród wyników szkoły CHEMIA Uczeń :  wyjaśnia pojęcia reakcji strąceniowej […], na podstawie tabeli rozpuszczalności soli[…]wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej Uczeń:  prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu[…]  projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasycowych FIZYKA Uczeń:  analizuje i porównuje wartość sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy […]; opisuje zjawiska topnienie, krzepnięcia, parowania, skraplania […]  posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego.  Odczytuje dane z tabeli Uczeń:  wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy  planuje doświadczenie lub pomiar GEOGRAFIA Uczeń:  lokalizuje na mapach (również konturowych) […] najważniejsze obiekty geograficzne na świecie […] ([…]morza[…]) Uczeń :  przedstawia (wykorzystuje również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długość trwania dnia i nocy[…]  podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi. Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

14 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA WNIOSKI Dla uczniów naszego gimnazjum egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych okazał się umiarkowanie trudny, tylko dla klasy 3B był trudny. Uczniowie gimnazjum uzyskali średni wynik 15,27 pkt.(54,5%) Najwyższe wyniki uzyskała klasa 3C i 3 D, najniższy klasa 3 B. Uczniowie klasy 3A uzyskali średni wynik 15,8 pkt.(56,4%) Uczniowie klasy 3B uzyskali wynik 13,2 pkt.(47,1%) Uczniowie klasy 3C uzyskali najwyższy wynik w szkole 16,09 pkt.(57,46%) Uczniowie klasy 3D uzyskali wynik średni 16 pkt.(57,14%) Tylko uczniowie klasy 3B uzyskali średni wynik niższy o 2,07 pkt. od średniego wyniku szkoły pozostałe klasy uzyskały wyniki wyższe od średniego wyniku szkoły. W zakresie przedmiotów przyrodniczych największy problem uczniom sprawiły zadania dotyczące projektowania i analizowania doświadczeń. Zadaniem trudnym okazało się również zadanie dotyczące przedstawiania zmian w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy podania najważniejszych geograficznych następstw ruchów Ziemi. REKOMENDACJE – działania naprawcze - rozwiązywać w III klasach testy z lat ubiegłych i dostępne testy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego; - na przedmiotach przyrodniczych należy ćwiczyć zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce; - doskonalić analizowanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. - ćwiczyć zadania dotyczące stężenia procentowego. Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

15 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA WYNIKI TESTU (ŁATWOŚĆ TESTU) średni wynikłatwośćstanin Klasa A12,6143 %4 Klasa B11,0438 %3 Klasa C13,9548 %6 Klasa D14,5850%6 Szkoła13,0545%5 Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

16 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

17 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

18 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYKA MOCNE I SŁABE STRONY KLASAMOCNE STRONY (p>0,7)SŁABE STRONY (p<0,3) III A Zadanie 1 Zadanie 6 Zadanie 8 Zadanie 4 Zadanie 14 Zadanie 15 III B Zadanie 6 Zadanie 8 Zadanie 4 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 16 Zadanie 22 Zadanie 23 III C Zadanie 3 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 17 Zadanie 4 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 23 III D Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 12 Zadanie 17 Zadanie 14 Zadanie 23 Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

19 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Część JĘZYKOWA Opracowała: Kamila Berdys

20 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Część JĘZYKOWA Łatwość zadań w poszczególnych obszarach obszaryrozumienie ze słuchu znajomość funkcji językowych rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych cały arkusz KLASA III A0,71 łatwy 0,58 umiarkowanie trudny 0,72 łatwy 0,59 umiarkowanie trudny 0,66 umiarkowanie trudny KLASA III B0,64 umiarkowanie trudny 0,44 trudny 0,60 umiarkowanie trudny 0,49 trudny 0,56 umiarkowanie trudny KLASA III C0,78 łatwy 0,69 umiarkowanie trudny 0,78 łatwy 0,73 łatwy 0,75 łatwy KLASA III D0,73 łatwy 0,60 umiarkowanie trudny 0,67 umiarkowanie trudny 0,57 umiarkowanie trudny 0,65 umiarkowanie trudny Opracowała: Kamila Berdys

21 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Część JĘZYKOWA Opracowała: Kamila Berdys

22 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Część JĘZYKOWA Opracowała: Kamila Berdys

23 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Część JĘZYKOWA Łatwość zadań w poszczególnych obszarach obszarrozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych wypowiedź pisemna cały arkusz KLASA III A 0,47 trudny 0,53 umiarkowanie trudny 0,24 trudny 0,44 trudny 0,42 trudny KLASA III B 0,42 trudny 0,41 trudny 0,14 bardzo trudny 0,32 trudny 0,32 trudny KLASA III C 0,62 umiarkowanie trudny 0,59 umiarkowanie trudny 0,41 trudny 0,54 umiarkowanie trudny 0,55 umiarkowanie trudny KLASA III D 0,42 trudny 0,75 łatwy 0,22 trudny 0,15 bardzo trudny 0,33 trudny Opracowała: Kamila Berdys

24 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Część JĘZYKOWA Opracowała: Kamila Berdys

25 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Część JĘZYKOWA Opracowała: Kamila Berdys REKOMENDACJE: ćwiczenie zwrotów i pytań dotyczących reakcji językowych używanych w sytuacjach życia codziennego; utrwalanie i rozwijanie słownictwa – rozwiązywanie ćwiczeń pozwalających na zastosowanie tej wiedzy w praktyce; ćwiczenie umiejętności zastosowania różnych struktur gramatycznych; omawianie zadań zawierających parafrazowanie zdań w języku angielskim oraz różnego rodzaju transformacje leksykalno-gramatyczne; ćwiczenie tłumaczeń; tworzenie własnych wypowiedzi pisemnych w formie maila lub listu nieformalnego z elementami opisu, zaproszenia, relacjonowania wydarzeń czy wyrażanie i uzasadnianie opinii; ćwiczenie sprawności rozumienia tekstu, zarówno słuchanego jak i czytanego, jako całości a także rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

26 JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Część JĘZYKOWA Opracowała: Anna Gromek

27 JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Część JĘZYKOWA Łatwość zadań w poszczególnych obszarach obszaryrozumienie ze słuchu znajomość funkcji językowych rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych cały arkusz KL. III A 0,55 umiarkowanie trudny 0,57 umiarkowanie trudny 0,33 trudny 0,52 umiarkowanie trudny 0,49 trudny KL. III C 0,54 umiarkowanie trudny 0,41 trudny 0,33 trudny 0,38 trudny 0,42 trudny KL. III D 0,68 umiarkowanie trudny 0,53 umiarkowanie trudny 0,40 trudny 0,40 trudny 0,51 umiarkowanie trudny Opracowała: Anna Gromek

28 JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Część JĘZYKOWA Opracowała: Anna Gromek

29 Część JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Wnioski: Test dla większości uczniów okazał się trudny. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi rozumienia ze słuchu, co okazało się umiarkowanie trudne. Znajomość funkcji językowych dla większości uczniów okazała się umiarkowanie trudna, natomiast rozumienie tekstów pisanych – trudne. Zadania sprawdzające znajomość środków językowych okazały się również trudne. Rekomendacje: - analizowanie tekstów czytanych, czyli ogólne rozumienie tekstu oraz wyszukiwanie w tekstach szczegółów, - ćwiczenie umiejętności zastosowania różnych struktur gramatycznych, - utrwalanie pytań oraz zwrotów dotyczących reakcji językowych używanych w sytuacjach życia codziennego, - powtarzanie strategii egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność rozwiązywana różnych typów zadań. Opracowała: Anna Gromek

30 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży


Pobierz ppt "PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google