Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy realizowane przez WFOŚiGW w Krakowie w ramach likwidacji niskiej emisji prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy realizowane przez WFOŚiGW w Krakowie w ramach likwidacji niskiej emisji prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW."— Zapis prezentacji:

1 Programy realizowane przez WFOŚiGW w Krakowie w ramach likwidacji niskiej emisji prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

2 2 z 15 Likwidacja niskiej emisji PONE KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

3 3 z 15 PONE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

4 4 z 15 Czas trwania Programu: lata 2012 – 2017 Terminy składania wniosków: na bieżąco Program skierowany do gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w aktualny Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu). Na pozostałą część kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto, a w przypadku, gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

5 5 z 15 Cel Programu: Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy w ramach PONE, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. Cel Programu zbieżny jest z priorytetami Funduszu, a w szczególności z Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

6 6 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zakres rzeczowy inwestycji objętych dofinasowaniem* 12 Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej Montaż kotłowni na gaz lub olej Montaż kotłowni na węgiel lub biomasę Podłączenie do sieci ciepłowniczej Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym * Fundusz nie udziela pomocy finansowej na zadania zrealizowane przed datą podjęcia decyzji o ich finansowaniu. Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

7 7 z 15 Koszty kwalifikowane montaż kotłów gazowych i olejowych: Demontaż starego źródła ciepła. Zakup i montaż nowego źródła ciepła. Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych. Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

8 8 z 15 Koszty kwalifikowane montaż kotłów węglowych oraz na biomasę: Demontaż starego źródła ciepła. Zakup i montaż nowego źródła ciepła. Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych. Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

9 9 z 15 Dodatkowe wymagania montaż kotłów węglowych oraz na biomasę W przypadku montażu kotłowni na węgiel lub biomasę muszą być spełnione następujące warunki: Brak technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Nowe kotły powinny posiadać sprawność energetyczną większą bądź równą 87 %, a stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O 2 odniesione do spalin suchych, 0 0 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m 3, OGC nie więcej niż 20 mg/m 3, co odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinasowania w ramach Programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

10 10 z 15 Koszty kwalifikowane podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: Demontaż starego źródła ciepła. Koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą. Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

11 11 z 15 Koszty kwalifikowane montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym: Demontaż starego źródła ciepła. Podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Wewnętrzna linia zasilania. Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

12 12 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Beneficjentami Programu są: Gmina Miejska Kraków Gmina Sucha Beskidzka Gmina Wadowice Gmina Andrychów Gmina Wieprz Gmina Chełmek Gmina Libiąż Gmina Miasto Jordanów Gmina Miasto Nowy Targ W ramach realizacji Programu Wojewódzki Fundusz przyznał środki w kwocie: 17 153 109,98 zł w formie dotacji, 20 000 000,00 zł w formie pożyczki. Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”

13 13 z 15 KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

14 14 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Cel Programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO 2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Terminy składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze Wojewódzkiego Funduszu do dnia 30.11.2015 r. do godz. 15:30. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

15 15 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Beneficjenci: Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: - jednostki samorządu terytorialnego, - spółki komunalne. Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta. Osoby fizyczne (jako ostateczni odbiorcy korzyści) mogą korzystać z dofinasowania poprzez zgłoszenie się z wnioskiem do gminy, która bierze udział w Programie. Beneficjent programu, przekazując środki finansowe ostatecznemu odbiorcy korzyści, jest zobowiązany do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

16 16 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Podstawowe wymogi: Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miejscowowści powyżej 5 000 mieszkańców lub na obszarze miejscowości uzdrowiskowej (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym) na obszarze której, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do: - poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna; - poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

17 17 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Podstawowe wymogi cd.: Na obszarze na którym realizowane jest przedsięwzięcie właściwy organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących: planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych, plan zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający warunki zaopatrzenia w ciepło) lub rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych, stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym spełniających wymogi określone Programie oraz standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego stosowania zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

18 18 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Warunki dofinansowania przedsięwzięć: Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym: do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji, do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji, pożyczki lub dotacjo-pożyczki, Wkład własny Beneficjenta musi stanowić min. 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Rzeczywiste dofinansowanie wyliczane jest w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu

19 19 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem: 1)Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: a)likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym tj.: i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej. - indywidualnych kotłowni, - palenisk węglowych, - kotłowni zasilających kilka budynków, - kotłowni osiedlowych Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

20 20 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem: b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym Ż źródło ciepła opalane paliwem stałym, d) zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana), Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

21 21 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Warunkiem uzyskania dofinansowania na ww. przedsięwzięcia jest ich realizacja łącznie z : - przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej (dotyczy beneficjentów) pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informującej o horyzoncie czasowym wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. - utworzeniem bazy danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

22 22 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01.01.2016; klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016, powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

23 23 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować: trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku, weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt), warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem, weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

24 24 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Koszty kwalifikowane przez NFOŚiGW: 1) koszty kampanii informacyjno – edukacyjnych, opracowań, raportów; 2) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji (w tym audytów energetycznych, inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji); 3)koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli, celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń, b) narzędzi, przyrządów i aparatury, c) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, drogi i place technologiczne, itp.; 4) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; 5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania; 7) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

25 25 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Koszty kwalifikowane przez NFOŚiGW: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględniać warunki udzielania pomocy publicznej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent lub ostateczny odbiorca korzyści ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

26 26 z 15 Schemat dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu KAWKA (dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia przez Fundusz decyzji o ich dofinansowaniu) L.p. Zakres prac WFOŚiGW w Krakowie Uwagi forma dofinansowania % dofinansowania 12345 1 Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u. dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z Programem dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” (możliwe 50% dofinansowanie pomniejszone o 5%, aby spełnić wymagania Programu KAWKA) wymagany jest aktualny gminny program ochrony powietrza dotyczy inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych Montaż nowej kotłowni na olej wraz z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u. dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 – tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u. dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych 2Likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł energiidotacja do 40% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi w Funduszu (dotyczy przedsięwzięć, które realizowane są w budynkach oświatowych, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych) 3 Zadania nieinwestycyjne (w tym na edukację ekologiczną, utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji) dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi w Funduszu 4 Działania wyszczególnione w Programie KAWKA (w tym na zakup aparatury do kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji) pożyczka (z możliwością częściowego umorzenia pożyczonego kapitału) do 45% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi w Funduszu

27 27 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Ważne informacje: -Do wyznaczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźniki zawarte w Programie. W przypadku zastosowania innej metodyki lub w przypadku braku odpowiednich wskaźników konieczne jest przedstawienie przyjętych założeń i toku obliczeń. -W ramach przyznanych środków z programu KAWKA wartość efektu ekologicznego wskazanego we wniosku nie może ulec zmniejszeniu. W przypadku nieosiągnięcia efektu ekologicznego określonego w ramach Umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie, a Beneficjentem, w ramach Programu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu całości udostępnionych mu środków wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu przekazania dofinansowania Beneficjentowi. -Mając na uwadze charakter i złożoność zgłaszanych Zadań Wojewódzki Fundusz w Krakowie informuje, że zmiany w pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez Zarząd i aneksowaniu umowy (tylko w sytuacji, gdy nie spowoduje to zmniejszenia efektu ekologicznego). -Dotowany musi zapewnić trwałość efektu rzeczowego w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

28 28 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Obliczanie wielkości emisji przed zmianą ogrzewania: Niezbędnymi danymi do obliczenia wielkości emisji jest zużycie paliwa na rok oraz jego wartość opałowa. W poniższym przykładzie podano przeliczenia dla jednego urządzenia, natomiast we wniosku należy podać sumaryczną wartość dla wszystkich inwestycji. Przykład: Roczne zużycie węgla (o wartości opałowej 23 GJ/Mg) w urządzeniu o mocy poniżej 50 kW przed realizacją zadania wynosi 10 Mg (ton) Ilość wyprodukowanej energii (ciepła): 10 Mg/rok x 23 GJ/Mg = 230 GJ/rok Zgodnie ze wskaźnikami podanymi we wniosku (dla źródeł ciepła poniżej 50 kW) wskaźnik emisji dla kotłów starej generacji wynosi odpowiednio: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego (Wartości przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013) Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Zanieczyszczen ie Wskaźniki emisji mianoPaliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa drewno Kotły starej generacji Kotły automatycz ne nowej generacji Kotły starej generacji Kotły automatycz ne nowej generacji Pył PM 10,g/GJ225780,5348034 Pył PM 2,5g/GJ201700,5347033 CO 2 kg/GJ93,74 55,8276,5900 Benzo(a)pirenmg/GJ2700,079no1012110 SO 2 g/GJ9004500,514011 NO x g/GJ15816550708091 Przykład: Emisja pyłu PM 10: 230 GJ/rok x 225 g/GJ = 51750 g/rok = 0,051 Mg/rok Uwaga !!! Proszę zwrócić uwagę na jednostki wskaźników emisji tj. g/GJ, kg/GJ, mg/GJ. We wniosku należy podać efekt ekologiczny w Mg/rok !

29 29 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Obliczanie wielkości emisji po modernizacji: Obliczenia wielkości emisji dla nowych urządzeń należy przeprowadzić analogicznie jak przed realizacją inwestycji, korzystając z odpowiednich wskaźników podanych we wniosku. Np. dla źródeł poniżej 50 kW zastosowanie mają wskaźniki ujęte w poniższej tabeli: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego (Wartości przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013) Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Zanieczyszczen ie Wskaźniki emisji mianoPaliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa drewno Kotły starej generacji Kotły automatycz ne nowej generacji Kotły starej generacji Kotły automatycz ne nowej generacji Pył PM 10,g/GJ225780,5348034 Pył PM 2,5g/GJ201700,5347033 CO 2 kg/GJ93,74 55,8276,5900 Benzo(a)pirenmg/GJ2700,079no1012110 SO 2 g/GJ9004500,514011 NO x g/GJ15816550708091

30 30 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Obliczanie wielkości emisji po modernizacji: Uwagi dodatkowe: W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SO X, NO x i benzo(a)piranu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO 2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą. W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.), efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SO X, NO x i benzo(a)piranu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO 2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,831 Mg CO 2 /MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW miano Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa kg/GJ93,74111,1955,8276,59o

31 31 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Przykładowy harmonogram rzeczowo finansowy (wybrana część harmonogramu) Lp.WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZAKRES RZECZOWY Wartość ( zł. ) jednostka miary ilość koszty kwalifiko wane środki WFOŚ środki NFOŚ dotacja Pożyczka Dotacja 1234567 1Wymiana 50 szt. palenisk/kotłów węglowych o łącznej mocy 1500 kW na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych nowe źródła ciepła [szt.]/ moc nowych źródeł [kW] 50/1200 45% Kosztu Kwalifikowanego 45% KK 2 Wymiana X szt. palenisk/kotłów węglowych o łącznej mocy X kW na nowoczesne kotły węglowe w budynkach mieszkalnych nowe źródła ciepła [szt.]/ moc nowych źródeł [kW] 45% KK 3 Zakup i montaż kolektorów słonecznych (celem współpracy z węglowym źródłem ciepła) w budynkach należących do podmiotów prywatnych nowe źródła ciepła [szt.]/ moc nowych źródeł [kW] 45% KK (korzystanie z pożyczki nie jest obligatoryjne) 45% KK 4 Wymiana X szt. palenisk/kotłów węglowych o łącznej mocy X kW na pompy ciepła o łącznej mocy X kW w budynkach należących do podmiotów prywatnych nowe źródła ciepła [szt.]/ moc nowych źródeł [kW] 45% KK 5 Wymiana kotła węglowego o mocy X kW w budynku (oświatowym, domu pomocy społecznej, strażnicy OSP, budynku administracyjnym lub obiekcie sportowym) należącym do jednostki samorządu terytorialnego) na kocioł gazowy nowe źródła ciepła [szt.]/ moc nowych źródeł [kW] 40% KK45% KK 6 Zakup aparatury do kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (podać nazwy urządzeń) Szt.45% KK- 7Utworzenie bazy danychSzt.140% KK45% KK 8Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnejSzt. 1 40% KK 45% KK

32 32 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wskaźniki osiągnięcia efektu ekologicznego obowiązujące w Funduszu: Dla zadań realizowanych w budynkach mieszkalnych ujętych w Programie dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” wskaźniki określone są w Procedurze dofinansowania zadań dla tego Programu (www.wfos.krakow.pl zakładka środki krajowe/Konkursy i Programy/Programy). Dla pozostałych zadań* obowiązują wskaźniki określone w dokumencie „Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego na 2015 rok” (www.wfos.krakow.pl zakładka środki krajowe/zasady finansowania/2015 r.) Uwaga ! Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. W przypadku kotłowni powyżej 100 kW wymagane są kotły kondensacyjne ze względu na energooszczędność i sprawność. * W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni (pomp ciepła, węzłów cieplnych) Fundusz udziela pomocy finansowej na zadania, w których moc budowanych kotłowni wynosi minimum 40 kW. Dla kolektorów słonecznych minimalna moc wynosi 10 kW. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

33 33 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Beneficjentami 1 i 2 części Programu KAWKA są: Gmina Miejska Kraków, Miasto Nowy Sącz, Miasto Gorlice, Gmina Miechów Gmina Miasto Oświęcim, Gmina Wadowice, Gmina Andrychów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. W ramach 1 i 2 części Programu KAWKA przyznano środki w kwocie: 138.228.530,30 zł, w tym: 60.971.701,34 zł w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu, 764.168,00 zł w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, 76.492.661,00 zł w formie dotacji z Narodowego Funduszu na inwestycje realizowane w latach 2012-2018. Całkowity koszt kwalifikowany zgłoszonych inwestycji wynosi 171.795.381,30 zł. Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

34 34 z 15 ZAPRASZAMY NA NASZ Ą STRON Ę INTERNETOW Ą www.wfos.krakow.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

35 Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę. Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl www.wfos.krakow.pl


Pobierz ppt "Programy realizowane przez WFOŚiGW w Krakowie w ramach likwidacji niskiej emisji prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google