Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.alpykarpatom.pl „Alpy Karpatom” 2011 – 2016 Szkolenie dla beneficjentów dotacji Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.alpykarpatom.pl „Alpy Karpatom” 2011 – 2016 Szkolenie dla beneficjentów dotacji Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu."— Zapis prezentacji:

1 www.alpykarpatom.pl „Alpy Karpatom” 2011 – 2016 Szkolenie dla beneficjentów dotacji Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

2 www.alpykarpatom.pl Górski Fundusz Przedsiębiorczości PREMIUM „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” Sanok, 27.10.2015

3 www.alpykarpatom.pl Założenia programu Ogólnym celem projektu pt. „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest: UWOLNIENIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO - EKONOMICZNEGO GÓRSKICH OBSZARÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Cele szczegółowe projektu to: UPORZĄDKOWANIE I PRZEKAZANIE MIESZKAŃCOM WIEDZY NA TEMAT POTENCJAŁU REGIONU W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ SZWAJCARSKICH, UTWORZENIE MECHANIZMÓW WSPARCIA FINANSOWEGO REGIONU OBJĘTEGO PROJEKTEM, WYKREOWANIE PRODUKTU LOKALNEGO, STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO I SYSTEMOWEGO NARZĘDZIA PROMOCJI REGIONU OBJĘTEGO PROJEKTEM. Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest: Wzmocnienie oferty turystycznej regionu i podniesienie standardów jakości turystyki przyjaznej środowisku w kontekście doświadczeń szwajcarskich. (Analiza doświadczeń szwajcarskich stanowi Załącznik nr 6 do niniejszych Wytycznych) Wykreowanie markowego produktu lokalnego pod wspólną marką „MADE IN KARPATY”. Wsparcie wspólnych działań marketingowych w zakresie produktów lokalnych. Dofinansowane zostaną projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów: Zwiększenie poziomu dochodów ze sprzedaży produktów/usług. Zwiększenie zatrudnienia (utworzenie nowych miejsc pracy). Wykreowanie i wypromowanie produktów/usług spełniających wymogi jakości marki. UWAGA: Poprzez zwiększenie zatrudnienia należy rozumieć utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. Podpisanie umowy o pracę nie może nastąpić wcześniej niż data podpisania Umowy o dotację pomiędzy Fundacją Karpacką - Polska a Wnioskodawcą i nie później niż do 1 lipca 2016 r. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, czas trwania umowy o pracę: minimum 12 miesięcy.

4 www.alpykarpatom.pl Alokacja finansowa Ogólna kwota dostępna w ramach naboru III wynosi 248 947,53 CHF (ok. 11 dotacji)

5 www.alpykarpatom.pl Termin składania wniosków Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji – Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

6 www.alpykarpatom.pl Miejsce i sposób składania dokumentów Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej: - pełną nazwę i adres Wnioskodawcy, - nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38- 500 Sanok, - informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości PREMIUM/ Nabór III Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej zostaną odrzucone. Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację.

7 www.alpykarpatom.pl Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu: powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn; powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka; powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina; powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska powiat miasta Krosna – gmina; Krosno. Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres.

8 www.alpykarpatom.pl Rodzaj i wielkość dotacji Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów: A.Organizacja rynku lokalnego (stoiska, sklepy, hurtownie, wzorcownie produktów), B.Design i sposoby pakowania produktów, C.Promocja produktów w tym: reklama, udział w targach, wystawach i wydawnictwa promujące grupy produktów. Maksymalny poziom dofinansowania – 60 %, minimalna kwota dofinansowania – 60 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 86 000,00 PLN.

9 www.alpykarpatom.pl Czas trwania projektu Planowany czas trwania projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2016 r. Za czas trwania projektu uważa się okres od dnia podpisania Umowy o dotację do dnia zakończenia jego rzeczowej realizacji. Rozpoczęcie projektu nie może nastąpić wcześniej niż 29.01.2016 r. Lokalizacja Projekty powinny być realizowane na następującym obszarze geograficznym: Górskie, graniczące ze Słowacja i Ukrainą obszary województwa podkarpackiego: powiat sanocki, powiat krośnieński, powiat leski, powiat bieszczadzki oraz powiat miasta Krosna. Liczba wniosków i dotacji na jednego wnioskodawcę W ramach jednego naboru wniosków jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

10 www.alpykarpatom.pl Katalog rodzajowy wydatków kwalifikowalnych Dotację można przeznaczyć na pokrycie tylko i wyłącznie wydatków w ramach następujących linii budżetowych: 1. INWESTYCJE Działania inwestycyjne oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu muszą być niezbędne do jego realizacji. Przykładowe wydatki kwalifikowalne: roboty: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe, usługi: nadzór inwestorski, nadzór autorski, koszty dokumentacji przetargowej, dostawy: zakup nowych bądź używanych środków trwałych - maszyn i urządzeń, nowego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego na potrzeby realizowanej inwestycji, oprogramowanie specjalistyczne kupowane na potrzeby inwestycji, sprzęt do pomiarów specjalistycznych, wyposażenie budowanych obiektów (zarówno montowane trwale w obiekcie, jak i ruchomości), wynajem lub dzierżawa sprzętu, inny sprzęt i wyposażenie niezbędne do właściwej realizacji inwestycji. środki transportu, (nowe bądź używane) z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą oraz pojazdów typu Quad, z zastrzeżeniem, iż: - stanowią niezbędny element Projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Projekcie, - nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów, - wysokość kwalifikowana kosztu zakupu pojazdu samochodowego nie może przekroczyć wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych.

11 www.alpykarpatom.pl Katalog rodzajowy wydatków kwalifikowalnych 2. ZEWENĘTRZNE EKSPERTYZY I USŁUGI W ramach zewnętrzne ekspertyz i usług należy ewidencjonować wydatki na mocy zawartych umów/porozumień oraz faktur/rachunków z podmiotami zewnętrznymi – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi – zatrudnionymi do realizacji działań, których Wnioskodawca nie może wykonać własnymi siłami. Koszty ekspertyz i usług winny być zgodne z cenami rynkowymi, a wybór wykonawców musi być dokonany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (w przypadku podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy PZP). W przypadku działań promocyjnych Wnioskodawcy są zobowiązani do stosowania obowiązujących Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przykładowe wydatki kwalifikowalne: działania promocyjne i informacyjne: przygotowanie, redagowanie i drukowanie/wykonanie materiałów promujących projekt (ulotki, broszury, wkładki do gazet itp.), projektowanie, wykonanie stron internetowych oraz hosting, ekspertyzy zewnętrzne: zlecenia zewnętrzne usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą np. ekspertyzy, opracowania, analizy w ramach projektu, zlecenia zewnętrzne usług osobom fizycznym, tj. umowy zlecenia i o dzieło, tłumaczenia pisemne ekspertyzy, analizy opracowań. 3. INNE WYDATKI BEZPOŚREDNIE Inne wydatki, które wynikają ze specyfiki projektu i są niezbędne do realizacji projektu. W ramach tej linii budżetowej nie ma możliwości zatrudniania personelu.

12 www.alpykarpatom.pl WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE: ODSETKI NAROSŁE OD DŁUGU; ZAKUP NIERUCHOMOŚCI; PODATEK VAT, JEŻELI MOŻE BYĆ ODZYSKANY; MANDATY, GRZYWNY, OPŁATY KARNE; STARTY FINANSOWE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ WALUTOWĄ (RÓŻNICE KURSOWE) KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH; WYDATKI PARTNERÓW PROJEKTU (WSZELKIE KOSZTY PROJEKTU PONOSI BENEFICJENT – LIDER PROJEKTU).

13 www.alpykarpatom.pl Dokumenty Wszystkie dokumenty dostępne na stronie internetowej: www.alpykarpatom.pl www.alpykarpatom.pl

14 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę Fundacja Karpacka – Polska ul. Rynek 7 38-500 Sanok tel. 13 46 388 50 14


Pobierz ppt "Www.alpykarpatom.pl „Alpy Karpatom” 2011 – 2016 Szkolenie dla beneficjentów dotacji Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google