Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SANOKU Opracowały: mgr Jadwiga Oleniacz mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SANOKU Opracowały: mgr Jadwiga Oleniacz mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg."— Zapis prezentacji:

1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SANOKU Opracowały: mgr Jadwiga Oleniacz mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg

2 Informacje ogólne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką usługową i ogólnodostępną. Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką usługową i ogólnodostępną. Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne. Celem Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielenie ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Celem Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielenie ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

3 Komu pomagamy? Dzieciom w wieku od 0 do 3 roku życia, Dzieciom w wieku od 0 do 3 roku życia, Dzieciom przedszkolnym, Dzieciom przedszkolnym, Dzieciom i młodzieży ze wszystkich typów szkół, Dzieciom i młodzieży ze wszystkich typów szkół, Ich rodzicom i nauczycielom. Ich rodzicom i nauczycielom.

4 Jak pracujemy? Diagnozujemy rozwój dzieci i młodzieży w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym. Diagnozujemy rozwój dzieci i młodzieży w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym. Pomagamy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności. Pomagamy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności. Pomagamy rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i nauczaniu. Pomagamy rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i nauczaniu. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową. Organizujemy zajęcia rozwijające różnorodne umiejętności, pracujemy indywidualnie lub z grupą. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową. Organizujemy zajęcia rozwijające różnorodne umiejętności, pracujemy indywidualnie lub z grupą. Prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

5 Dokumenty Wydawane Przez Poradnię - Orzeczenia (Zespoły Orzekające) - Opinie (psycholog, pedagog)

6 Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Poradnię I. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów II. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

7 Orzeczenia O Potrzebie Kształcenia Specjalnego Uczniów niedosłyszących i słabo słyszących niedosłyszących i słabo słyszących niewidomych i słabo widzących niewidomych i słabo widzących z niepełnosprawnością ruchową z niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze) z autyzmem z autyzmem z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi zagrożonych niedostosowaniem społecznym zagrożonych niedostosowaniem społecznym niedostosowanych społecznie niedostosowanych społecznie z zaburzeniami zachowania z zaburzeniami zachowania zagrożonych uzależnieniem zagrożonych uzależnieniem

8 Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju wczesnego wspomagania rozwoju przyspieszenia obowiązku szkolnego przyspieszenia obowiązku szkolnego odroczenia obowiązku szkolnego odroczenia obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia klasy I-III na drugi rok pozostawienia ucznia klasy I-III na drugi rok gotowości szkolnej dziecka gotowości szkolnej dziecka zwolnienia z nauki drugiego języka obcego zwolnienia z nauki drugiego języka obcego kwalifikowania do klas terapeutycznych kwalifikowania do klas terapeutycznych dostosowania wymagań edukacyjnych dostosowania wymagań edukacyjnych dostosowania warunków i formy - sprawdziany dostosowania warunków i formy - sprawdziany dostosowania warunków i formy - egzaminy gimnazjalne dostosowania warunków i formy - egzaminy gimnazjalne dostosowania warunków i formy - egzaminy maturalne dostosowania warunków i formy - egzaminy maturalne dostosowania warunków i formy - egzaminy zawodowe dostosowania warunków i formy - egzaminy zawodowe udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

9 Opinie w sprawie c.d. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej. objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej.

10 Co zawiera opinia? Rodzaj opinii z zaznaczeniem czasu na jaki została wydana Rodzaj opinii z zaznaczeniem czasu na jaki została wydana Powód zgłoszenia Powód zgłoszenia Które badanie? (czy i kiedy były poprzednie badania, jaka była diagnoza) Które badanie? (czy i kiedy były poprzednie badania, jaka była diagnoza) W oparciu o co wydano opinię - jakie badania przeprowadzono, z jaką dokumentacją się zapoznano (informacja o uczniu, zaświadczenia lekarskie) W oparciu o co wydano opinię - jakie badania przeprowadzono, z jaką dokumentacją się zapoznano (informacja o uczniu, zaświadczenia lekarskie) Obserwacje z przebiegu badania istotne dla diagnozy Obserwacje z przebiegu badania istotne dla diagnozy

11 Co zawiera opinia c.d. Łączny opis badania psychologicznego i pedagogicznego z uwzględnieniem: Łączny opis badania psychologicznego i pedagogicznego z uwzględnieniem: - mocnych stron ucznia, - mocnych stron ucznia, - przeciętnych zasobów, - przeciętnych zasobów, - słabszych stron i obszarów deficytowych - słabszych stron i obszarów deficytowych Wnioski określające przyczynę zgłaszanych trudności Wnioski określające przyczynę zgłaszanych trudności

12 Co zawiera opinia c.d. Zalecane formy pomocy np.: - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy I-III SP) lub terapia pedagogiczna (począwszy od klasy IV SP) - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, - Terapia logopedyczna Inne zalecenia: - Dostosowanie wymagań (w jakim zakresie np. wydłużenie limitów czasowych na realizację zadań, naprowadzanie, ukierunkowywanie toku myślenia, stosowanie pytań pomocniczych itp.), - Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do nauki, - Systematyczna praca w domu, - Badanie kontrolne

13 Dane dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa). Dane dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa). Pieczątka szkoły i dyrektora, data. Pieczątka szkoły i dyrektora, data. Podpisy: wychowawcy, dyrektora. Podpisy: wychowawcy, dyrektora. Czy uczeń systematycznie uczęszcza do szkoły? Czy uczeń systematycznie uczęszcza do szkoły? Czy i jakie ma trudności? Czy i jakie ma trudności? Co powinna zawierać opinia ze szkoły?

14 Co powinna zawierać opinia ze szkoły? c.d. Czy istnieje współpraca rodzica ze szkołą? Jakie jest zachowanie dziecka na lekcji, przerwie? Jakie jest zaangażowanie ucznia w działania? Czy uczeń przygotowuje się do lekcji? Czy miał pomoc ze strony szkoły?

15 Badanie psychologiczne Określenie poziomu inteligencji (zespołu zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji) Określenie poziomu inteligencji (zespołu zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji) Przedziały inteligencji mierzonej za pomocą Skali WISC-R lub WAIS-R(PL) Przedziały inteligencji mierzonej za pomocą Skali WISC-R lub WAIS-R(PL) - Bardzo wysoka- powyżej Poziom wysoki - Powyżej przeciętnej - Przeciętny poziom - 90 do Poniżej przeciętnej - Pogranicze upośledzenia - Upośledzenie umysłowe - od 69 - w stopniu lekkim - w stopniu umiarkowanym - w stopniu znacznym - w stopniu głębokim

16 Jakie funkcje bada test inteligencji? Inteligencja słowna: - Zakres wiedzy ogólnej oraz zdolność jej organizowania,zainteresowania, - Pamięć trwała - Zrozumienie i uświadomienie obowiązujących zachowań społeczno- moralnych - Przeprowadzanie operacji logicznych na liczbach - Bogactwo słownictwa, umiejętność zwerbalizowania znaczenia danego słowa, - Zdolność tworzenia związków między pojęciami, uogólniania, abstrahowania - Pamięć słuchowa bezpośrednia - Odporność na dystraktory Inteligencja bezsłowna: - Spostrzegawczość wzrokowa, odróżnianie szczegółów istotnych od nieistotnych - Myślenie przyczynowo- skutkowe - Zdolność analizy i syntezy spostrzeganego wzoru - Koordynacja wzrokowo-ruchowa - Zdolność organizowania wzrokowo spostrzeganego materiału - Wyobraźnia przestrzenna - Zdolność mechanicznego uczenia się wzrokowo-ruchowego, integracja wzrokowo-ruchowa

17 Badanie psychologiczne Przeprowadzone próby diagnostyczne określają: Poziom rozwoju funkcji percepcyjnych analizatora słuchowego (słuch fonemowy, umiejętności fonologiczne, funkcje słuchowo – językowe) Poziom rozwoju funkcji percepcyjnych analizatora słuchowego (słuch fonemowy, umiejętności fonologiczne, funkcje słuchowo – językowe) Poziom rozwoju funkcji percepcyjnych analizatora wzrokowego (spostrzeganie materiału wzrokowego, analiza i synteza wzrokowa) Poziom rozwoju funkcji percepcyjnych analizatora wzrokowego (spostrzeganie materiału wzrokowego, analiza i synteza wzrokowa) Poziom rozwoju analizatora kinestetyczno – ruchowego Poziom rozwoju analizatora kinestetyczno – ruchowego KAŻDY Z TYCH ANALIZATORÓW MUSI DOBRZE FUNKCJONOWAĆ SAMODZIELNIE, ALE MUSI RÓWNIEŻ WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI!

18 Tempo i poziom opanowania umiejętności czytania (czytanie głośne i czytanie ciche) Tempo i poziom opanowania umiejętności czytania (czytanie głośne i czytanie ciche) Poziom rozumienia treści czytanych tekstów Poziom rozumienia treści czytanych tekstów Zdolność konstruowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych Zdolność konstruowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych Stopień znajomości reguł ortograficznych Stopień znajomości reguł ortograficznych Poziom poprawności ortograficznej (pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci, przepisywanie) i graficznej pisma (analiza wytworów pisemnych ucznia) Poziom poprawności ortograficznej (pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci, przepisywanie) i graficznej pisma (analiza wytworów pisemnych ucznia) Poziom sprawności grafomotorycznej (spowolnienie, męczliwość) Poziom sprawności grafomotorycznej (spowolnienie, męczliwość) Dominację czynności ruchowych jednej ze stron ciała (lateralizacja) Dominację czynności ruchowych jednej ze stron ciała (lateralizacja) Poziom wiadomości i umiejętności z matematyki Poziom wiadomości i umiejętności z matematyki Badanie pedagogiczne

19 Specyficzne trudności w uczeniu się Dysleksja (specyficzne trudności w czytaniu, u podłoża których leżą zaburzenia uwagi, percepcji i pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji językowych oraz ich koordynacji o różnym stopniu i zakresie) Dysleksja (specyficzne trudności w czytaniu, u podłoża których leżą zaburzenia uwagi, percepcji i pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji językowych oraz ich koordynacji o różnym stopniu i zakresie) Dysortografia (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni) Dysortografia (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni) Dysgrafia (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma wynikające z zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych) Dysgrafia (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma wynikające z zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych) Dyskalkulia (specyficzne trudności w uczeniu się matematyki) Dyskalkulia (specyficzne trudności w uczeniu się matematyki)

20 Terapia Wykorzystujemy następujące metody: Arteterapia (bajkoterapia, muzykoterapia, terapia ruchem, plastykoterapia) Arteterapia (bajkoterapia, muzykoterapia, terapia ruchem, plastykoterapia) Socjoterapia Socjoterapia Psychoterapia Psychoterapia Elementy Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison - Kinezjologii Edukacyjnej - Brain Gym® Elementy Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison - Kinezjologii Edukacyjnej - Brain Gym® Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

21 Kiedy i jak możesz się do nas zgłosić? Zawsze wtedy, gdy masz do rozwiązania problem i oczekujesz fachowej pomocy. Skierowanie nie jest potrzebne. Najłatwiej umówić się telefonicznie, ale można też osobiście. Wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie. NASZA POMOC JEST BEZPŁATNA.

22 Gdzie można nas znaleźć Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sanoku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sanoku ul. Kościuszki 16 Tel./Fax Sanok

23 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SANOKU Opracowały: mgr Jadwiga Oleniacz mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg mgr Agnieszka Jasińska-Lichtenberg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google