Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIKROINSTALACJI – WADY I ZALETY SYSTEMU WSPARCIA ______________________________

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIKROINSTALACJI – WADY I ZALETY SYSTEMU WSPARCIA ______________________________"— Zapis prezentacji:

1

2 ROZWÓJ MIKROINSTALACJI – WADY I ZALETY SYSTEMU WSPARCIA ______________________________
Sylwia Koch-Kopyszko r. Poznań

3 NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WSPARCIA DLA MIKROINSTALACJI
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2013 roku (tzw. mały trójpak energetyczny) Ustawa o OZE uchwalona r. – rozdział 4 dotyczący systemu wsparcia wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Przygotowywana nowelizacja ustawy o OZE

4 MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY
Przepisy, które umożliwiają osobom fizycznym (nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) sprzedaż energii wyprodukowanej w należących do nich odnawialnych źródłach energii, przy jednoczesnym ułatwieniu przyłączania tego rodzaju źródeł do sieci elektroenergetycznej. Obowiązek zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacji przez sprzedawcę z urzędu. Wytwórcy energii w mikroinstalacjach zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i koncesjonowania. Wytworzona przez nich energia skupowana po cenie równej 80 proc. ceny z rynku konkurencyjnego w poprzednim roku. Brak możliwości skorzystania ze wsparcia kolorowymi certyfikatami.

5 MIKROINSTALACJA OZE Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. (źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) Mikrobiogazownie – instalacje od 5-40kWel

6 MIKROINSTALACJE OZE PRZYŁĄCZONE DO SIECI PRZED 2016 R.
Od stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą o OZE, mikroinstalacje OZE przyłączone do sieci przed 2016 r. będą sprzedawać nadwyżki energii po cenach równych 100% średniej ceny rynkowej oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych).

7 TARYFY GWARANTOWANE DLA NOWOBUDOWANYCH MIKROINSTALACJI O MOCY DO 3KW
ŹRÓDŁO OZE CENA JEDNOSTKOWA ZA 1 KWH hydroenergia 0,75 energia wiatru na lądzie energia promieniowania słonecznego będą obowiązywać do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem Ministra Gospodarki (źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)

8 CENA JEDNOSTKOWA ZA 1 KWH
TARYFY GWARANTOWANE DLA NOWOBUDOWANYCH MIKROINSTALACJI O MOCY POWYŻEJ 3KW DO 10 KW WŁĄCZNIE ŹRÓDŁO OZE CENA JEDNOSTKOWA ZA 1 KWH biogaz rolniczy 0,70 biogaz ze składowisk odpadów 0,55 biogaz z oczyszczalni ścieków 0,45 hydroenergia 0,65 energia wiatru na lądzie energia promieniowania słonecznego będą obowiązywać do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy progu 500 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem Ministra Gospodarki (źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)

9 DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TARYF GWARANTOWANYCH
Cena za sprzedaż energii w systemie taryf gwarantowanych ma być gwarantowana i niezmienna w okresie 15 lat. Brak możliwości skorzystania z podwójnego wsparcia, np. z dotacji z programu NFOŚiGW „Prosument” oraz z taryfy gwarantowanej od r.

10 WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE NET-METERINGU DLA INSTALACJI KORZYSTAJĄCYCH Z TARYF GWARANTOWANYCH
Ministerstwo Gospodarki potwierdziło pojawiającą się od pewnego czasu w branży OZE i niekorzystną dla przyszłych prosumentów interpretację systemu taryf gwarantowanych, z których będą mogli skorzystać inwestorzy uruchamiający w 2016 roku produkcję energii w mikroinstalacjach OZE do mocy 10kW. W odpowiedzi udzielonej redakcji portalu GRAMwZIELONE.pl Ministerstwo Gospodarki wskazało, że „taryfa gwarantowana będzie przysługiwać tylko za zbilansowane nadwyżki energii wprowadzonej do sieci”. Energia trafiająca do sieci, która podlega systemowi net-meteringu, ma być bilansowana w okresach półrocznych z energią kupioną z sieci. W przypadku, gdy w danym półroczu właściciel mikroinstalacji odda do sieci więcej energii niż kupił w tym czasie od zakładu energetycznego, wówczas za każdą kilowatogodzinę nadwyżki będzie mu przysługiwać stawka odpowiadająca średniej cenie energii na rynku hurtowym w poprzednim kwartale (obecnie około 0,17 zł/kWh). Korzyść finansową ze sprzedaży nadwyżek energii w systemie bilansowania pomniejszy jednak konieczność zapłacenia dodatkowych opłat za energię pobraną z sieci. W przypadku energii kupowanej z sieci bilansowany będzie bowiem tylko składnik ceny energii, a do uiszczenia nadal pozostaną dodatkowe opłaty, w tym opłata dystrybucyjna.

11 CZY I KIEDY BĘDZIE NOWELIZACJA USTAWY O OZE?
Szansę na doprecyzowanie niejasności wynikających z art. 41 ustawy o OZE, który wprowadza nowe zasady wsparcia dla mikroinstalacji uruchamianych od początku 2016 r., daje przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o OZE. Czy nowy rząd i parlament wprowadzą nowelizację ustawy przed terminem wejścia w życie nowego systemu wsparcia, czyli przed 1 stycznia 2016 r.?

12 MIKROINSTALACJA OZE - założenia
Dywersyfikacja przychodów z tytułu rozwoju energetyki odnawialnej – zwiększenie liczby uczestników rynku o prosumentów • Wprowadzenie 2 przedziałów mocy – instalacji do 3 kW (których produkcja odpowiada typowemu rocznemu zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego na energię elektryczną) oraz 3-10 kW (typowa moc przyłączeniowa gospodarstwa domowego) i zróżnicowanie taryf w tych grupach • Wprowadzenie górnego pułapu dla rozwoju mikroinstalacji OZE, w postaci 300 MW dla instalacji do 3 kW oraz 500 MW dla instalacji o wielkości: 3-10 kW, w celu ograniczenia całkowitych kosztów brutto w systemie

13 MIKROINSTALACJA OZE - założenia
• Możliwość elastycznego dostosowywania taryf w kolejnych latach, z uwzględnieniem stanu rozwoju technologii • Całkowita produkcja energii z mikroinstalacji OZE wyniesie w 2020 r. 1,28 TWh. Będzie to rezultatem działania do tego czasu ponad 204 tysięcy instalacji prosumenckich

14 MIKROINSTALACJA OZE – SCENARIUSZ ROZWOJU MIKROINSTALACJI
Tabela 1. Moc zainstalowana w instalacjach prosumenckich, w kW

15 MIKROINSTALACJA OZE – scenariusz rozwoju mikroinstalacji

16 MIKROINSTALACJA OZE – scenariusz rozwoju mikroinstalacji

17 MIKROINSTALACJA OZE – scenariusz rozwoju mikroinstalacji
Oznaczenia µEWo mikroelektrownie wodne µEWi mikrowiatraki µPV mikroelektrownie fotowoltaiczne µB-roln mikrobiogazownie rolnicze µB-sklad. mikrobiogazownie składowiskowe µB-osady mikrobiogazownie na oczyszczalniach ścieków

18 Ocena wpływu poprawki na wzrost cen energii dla odbiorców końcowych
Wpływ poprawki prosumenckiej na wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych jest pomijalny i w latach wynosił będzie od 0,1 gr/kWh do 0,2 gr/kWh. Koszty bieżące jednak nie będą narastały po 2020, będą raczej spadać.

19 UPEBI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UPEBI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego ul. Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7 Warszawa tel. (22) , fax. (22)


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIKROINSTALACJI – WADY I ZALETY SYSTEMU WSPARCIA ______________________________"

Podobne prezentacje


Reklamy Google