Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe problemy prawa penitencjarnego i opieki postpenitencjarnej Dr hab. Tomasz Kalisz Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe problemy prawa penitencjarnego i opieki postpenitencjarnej Dr hab. Tomasz Kalisz Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe problemy prawa penitencjarnego i opieki postpenitencjarnej Dr hab. Tomasz Kalisz Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

2 Uwagi wprowadzające Kara pozbawienia wolności powszechnie uznawana jest za jeden z najsurowszych środków reakcji na przestępstwo. Założenie to staje się bardzo wyraźne w kontekście usunięcie z katalogu kar, w ramach międzynarodowej współpracy – niehumanitarnej i nie dającej się pogodzić z powszechnie prezentowanymi wartościami – kary śmierci. Orzeczona i wykonywana kara pozbawienia wolności jest sankcją, która w szczególny sposób dotyka skazanego i jego najbliższych. Jej bezpośrednim następstwem jest izolacja skazanego od rodziny i społeczeństwa. Dolegliwość ta może doprowadzić do deprywacji najważniejszych potrzeb człowieka. W literaturze wskazuje się na problemy: izolacji osobowościowej, utraty samodzielności, zatracenia własnej autonomii, pustki przeżyć emocjonalnych, poddania się wpływom „podkultury więziennej” (pryzonizacja). Kara pozbawienia wolności w dotkliwy sposób doświadcza rodziny skazanych, wiąże się to z przerwaniem normalnych, codziennych kontaktów oraz niemożnością uczestniczenia w życiu osób najbliższych.

3 1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności Art. 67. § 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. § 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych. Art. 73. § 1. W zakładzie karnym utrzymuje się dyscyplinę i porządek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji zadań kary pozbawienia wolności, w tym ochrony społeczeństwa przed przestępczością.

4 2. Rodzaje zakładów karnych

5 Rodzaje zakładów karnych Zakłady karne podlegają Ministrowi Sprawiedliwości. Karę pozbawienia wolności wykonuje się w następujących rodzajach zakładów karnych: zakładach karnych dla młodocianych, zakładach karnych dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych, zakładach karnych dla odbywających karę aresztu wojskowego.

6 Zakład karny dla młodocianych W zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia; W uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 roku życia. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddziaływania, dorosły skazany po raz pierwszy, wyróżniający się dobrą postawą, może, za swoją zgodą, odbywać karę w zakładzie karnym dla młodocianych; korzysta on wtedy z takich uprawnień jak młodociany.

7 Zakład karny dla recydywistów penitencjarnych W zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne zasadniczą lub zastępczą karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy. (art. 86 kkw)

8 Zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy Wszyscy pozostali skazani dorośli, którzy nie kwalifikują się do wcześniej wymienionych rodzajów zakładów karnych

9 Table. Skazani i ukarani według grup klasyfikacyjnych 2000-2014 200020022003200520062007200920112014 Ogółem w tym: 48.51259.57161.04169.53974.23276.33575.40773.22371.133 M – młodociani 10.86613.8103.618 1 3.2873.1823.0572.6252.0411.534 P – odbywający karę po raz pierwszy 15.47720.90330.81935.80038.28039.47938.69934.56430.284 R – recydywiści penitencjarni 22.14924.85326.60230.45132.76933.79834.08336.61838.509 W – odbywający karę aresztu wojskowego 2052111000

10 3. Typy zakładów karnych

11 Typy zakładów karnych Zakłady karne (każdy z wymienionych wcześniej rodzajów) mogą być organizowane jako: 1) zakłady karne typu zamkniętego, 2) zakłady karne typu półotwartego, 3) zakłady karne typu otwartego. Poszczególne typy zakładów karnych, różnią się w szczególności stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego ich obowiązkami i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem. (art. 70 kkw)

12 ZK typu zamkniętego (art.90 kkw) 1) cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określony czas, jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie, 2) skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w pełnym systemie konwojowania, 3) zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego, 4) ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod dozorem, 5) skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia, a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego - także z odzieży, 6) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo, 7) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego, 8) korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, 9) rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

13 ZK typu półotwartego (art. 91 kkw) 1) cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogą być zamknięte, 2) skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta, w tym również na pojedynczych stanowiskach pracy, 3) skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz w zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego, 4) skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych, 5) skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym, 6) skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, 7) skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nie przekraczający 14 dni w roku, 8) skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone, 9) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego, 10) korespondencja skazanych może podlegać cenzurze administracji zakładu karnego, 11) rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego.

14 ZK typu otwartego (art. 92kkw) 1) cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę, 2) skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego, bez konwojenta, na pojedynczych stanowiskach pracy, 3) skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego, 4) skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację, poza terenem zakładu karnego, grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych, 5) skazanym można zezwalać na udział w zajęciach i imprezach kulturalno-oświatowych lub sportowych organizowanych poza terenem zakładu karnego, 6) skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym, 7) skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, 8) skazani mogą otrzymywać z depozytu zakładu karnego pieniądze pozostające do ich dyspozycji, 9) skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nie przekraczający 28 dni w roku, 10) skazany może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń, 11) widzenia skazanych mogą podlegać nadzorowi administracji zakładu karnego. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego, 12) skazanym, w miarę możliwości, stwarza się warunki do przygotowywania dodatkowych posiłków we własnym zakresie, 13) korespondencja skazanych nie podlega cenzurze administracji zakładu karnego, 14) rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

15 Tabela. Populacja osadzonych w/g typu jednostki penitencjarnej Wyszczególnienie Stan w dniu 31 grudnia: 2000200320062008201020122014 Typ zamknięty27582338973785937185356553653232290 Typ półotwarty18571244543338135087338053758135530 Typ otwarty2339268829913139287930342507

16 Skazani tzw. niebezpieczni, stan na miesiąc wrzesień 2015 r. Zgodnie z art. 88 kkw – skazanego stwarzającego poważąne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożona ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu – tzw. osadzeni niebezpieczni Ogółem jest ich 163 osób, w tym: Tymczasowo aresztowanych – 32 Skazanych – 131

17 4. Systemy odbywania kary

18 Systemy odbywania kary (art.81 kkw) Karę pozbawienia wolności wykonuje się w jednym z trzech przewidzianych przez kkw systemów: 1) system programowanego oddziaływania, 2) system terapeutyczny, 3) system zwykły.

19 System programowanego oddziaływania (art. 95 kkw) W systemie programowanego oddziaływania odbywają karę: obowiązkowo skazani młodociani, a także skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu oddziaływania wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu. W programach oddziaływania ustala się zwłaszcza: rodzaje zatrudnienia i nauczania skazanych, ich kontakty przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi, wykorzystywanie czasu wolnego, możliwości wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków oraz inne przedsięwzięcia niezbędne dla przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa. Wykonywanie programów oddziaływania podlega okresowym ocenom; programy te mogą ulegać zmianom.

20 Indywidualny program oddziaływań (IPO) Wychowawca w zakładzie przedkłada komisji penitencjarnej, opracowany przy udziale skazanego projekt indywidualnego programu oddziaływania penitencjarnego oparty w szczególności o: wyniki badań osobopoznawczych, analizę treści zapisów z rozmów przeprowadzonych ze skazanym oraz innych notatek dotyczących jego osoby. Indywidualny program oddziaływania penitencjarnego poprzedza się opracowaniem diagnozy zawierającej: opis i wyjaśnienie przyczyn nieprzestrzegania przez skazanego norm prawnych lub niedostosowania społecznego; opis funkcjonowania skazanego w kontaktach społecznych; opis podstawowych problemów skazanego. Opracowując indywidualny program oddziaływania penitencjarnego, należy określić: zakres prowadzonych oddziaływań; cele oddziaływań, możliwe do realizacji w warunkach zakładu oraz wynikające z nich szczegółowe zadania nałożone na skazanego, wraz z terminami ich realizacji; kryteria wywiązywania się skazanego z zadań określonych w indywidualnym programie oddziaływania. Indywidualny program oddziaływania penitencjarnego aktualizuje się w zależności od potrzeb wynikających z oceny postępów skazanego w realizacji programu.

21 System terapeutyczny (art. 96-97 kkw) W systemie terapeutycznym odbywają karę skazani: z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, skazani za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,art. 197-203 upośledzeni umysłowo, a także uzależnieni od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych oraz skazani niepełnosprawni fizycznie Wykonując karę w systemie terapeutycznym, uwzględnia się w postępowaniu ze skazanymi w szczególności potrzebę zapobiegania pogłębianiu się patologicznych cech osobowości, przywracania równowagi psychicznej oraz kształtowania zdolności współżycia społecznego i przygotowania do samodzielnego życia. Prowadząc oddziaływania w systemie terapeutycznym, uwzględnia się w szczególności: indywidualne i grupowe metody oddziaływań terapeutycznych; nadrzędność oddziaływań terapeutycznych nad pozostałymi oddziaływaniami penitencjarnymi; integrację oddziaływań terapeutycznych z innymi oddziaływaniami prowadzonymi w zakładzie.

22 Indywidualny program terapeutyczny Indywidualny program terapeutyczny poprzedza się opracowaniem diagnozy, która zawiera: opis przyczyn zaburzeń; opis zaburzeń w zakresie procesów poznawczych, emocjonalnych i w zachowaniu; charakterystykę aktualnego stanu psychofizycznego; opis problemu stanowiącego podstawę skierowania do systemu terapeutycznego; opis indywidualnych problemów skazanego; ocenę motywacji do uczestnictwa w realizacji indywidualnego programu terapeutycznego; wskazanie pozytywnych cech osobowości i zachowania skazanego. Opracowując indywidualny program terapeutyczny, należy określić: zakres prowadzonych oddziaływań; cele oddziaływań, możliwe do realizacji w warunkach oddziału terapeutycznego lub poza tym oddziałem, uwzględniające właściwości skazanego; metody oddziaływań specjalistycznych; kryteria realizacji indywidualnego programu terapeutycznego. Program opracowuje: zespół terapeutyczny w oddziale terapeutycznym; specjalistycznie przygotowany personel poza oddziałem terapeutycznym.

23 System zwykły (art.98 kkw) W systemie zwykłym skazany może korzystać z dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych.

24 Tabela. Skazani i ukarani wg systemów wykonywania kary w latach 2000-2006 http://..\rok-2014.pdf http://..\rok-2014.pdf Ogółem 2000 r. 48492 (100%) 2001 r. 56893 (100%) 2002 r. 59566 (100%) 2003 r. 61039 (100%) 2004 r. 65312 (100%) 2005 r. 69538 (100%) 2006 r. 74231 (100%) zwykły 14558 (30,0%) 18116 (31,8%) 20193 (33,9%) 24324 (39,8%) 28918 (44,3%) 31999 (46,0%) 34309 (46,2%) programowany 30185 (62,2%) 33743 (59,3%) 36639 (61,5%) 33607 (55,1%) 32980 (50,5%) 33903 (48,7%) 36096 (48,6%) terapeutyczny 3749 (7,8%) 5034 (8,9%) 2734 (4,6%) 3108 (5,1%) 3414 (5,2%) 3636 (5,3%) 3826 (5,2%)

25 Opieka (pomoc) postpenitencjarna

26 Pojęcie pomocy postpenitencjarnej (art.41 kkw) W celu ułatwienia społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, powinno udzielać się skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a także porad prawnych. Pomocy, udzielają właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorzy sądowi; pomocy tej mogą również udzielać podmioty, o których mowa w art. 38 § 1kkw.

27 Źródła finansowania działalności w zakresie pomocy postpenitencjarnej  Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym.  Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące między innymi z: 1) potrąceń w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2 kkw, 2) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7, 3) spadków, zapisów i darowizn, 4) dotacji, zbiórek i innych źródeł.  Wydatki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. W wyjątkowych wypadkach ze środków tych można udzielić pomocy również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom..

28 Formy pomocy postpenitencjarnej pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych; organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; organizowanie i finansowanie kursów przygotowania zawodowego lub pokrywanie kosztów związanych z udziałem w takich kursach oraz składaniem egzaminów kwalifikacyjnych; pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją zdrowotną oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do zatrudnienia, pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień, organizowanej poza placówką terapeutyczną; pomoc rzeczową w formie żywności lub bonów żywnościowych, odzieży, leków, protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, środków sanitarnych, podręczników i innych pomocy naukowych, niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub narzędzi i wyposażenia potrzebnego do wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej; okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi; pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych niezbędnych dokumentów; udzielanie świadczeń pieniężnych na określony cel i okres wskazany przez organ udzielający pomocy - w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

29 Tryb udzielania pomocy postpenitencjarnej Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, uzasadniające przyznanie pomocy. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają także dokument zwolnienia. W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera uzasadnienia lub nie odpowiada warunkom, żąda się uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosku nie podlega on rozpoznaniu. Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, Osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych i ich rodziny, pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny oraz rodziny osób pozbawionych wolności - do zawodowego kuratora sądowego.

30 Okres świadczenia pomocy Świadczeń w ramach pomocy postpenitencjarnej udziela się przez okres niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy, Osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a także ich rodzinom, pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy. Rodzinom osób pozbawionych wolności pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

31 Pomoc postpenitencjarna realizowana przez zakłady karne i areszty śledcze (dane za rok 2008) http://http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna / http://http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna / Rodzaj świadczeniaLiczba świadczeń Wartość udzielonej pomocy (w zł) Średnia wartość świadczenia (w zł) Ogółem131 01313 993 254107 świadczenia pieniężne30 7132 073 62667 świadczenia rzeczowe24 9641 713 59069 czynsze i zakwaterowanie23854 575229 porady prawne, psychologiczne lub zawodowe 10 6201 038 09598 kursy zawodowe7 5546 373 249844 leczenie specjalistyczne i rehabilitacja28 8342 053 11471 bilety kredytowe PKP i inne przejazdy9 46815 249716 dowody osobiste18 400501 06527 inne22215 83772 obsługa kontaX17 606X

32 Środki oddziaływania penitencjarnego

33 Katalog środków oddziaływania penitencjarnego Zatrudnienie, Nauczanie, Zajęcia kulturalno-oświatowe, Kultura fizyczna i sport, Kontakt z rodziną, Kontakt ze światem zewnętrznym, System nagród i kar dyscyplinarnych. Środki terapeutyczne.

34 Funkcje zatrudnienia funkcja represyjna zatrudnienia skazanych, funkcja resocjalizacyjna (wychowawcza), funkcja zdrowotno – higieniczna, funkcja ekonomiczna (produkcyjna), oraz funkcja wzmocnienia stanu bezpieczeństwa w zakładzie karnym oraz zapobiegania demoralizacji wśród skazanych.

35 Obowiązek pracy Kodeks karny wykonawczy w art.116 pkt.4 nakłada na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności obowiązek wykonywania pracy, o ile przepisy szczególne, także wynikające z prawa międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku. Na skazanych ciąży również obowiązek wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego. W art. 122a §2 kkw ustawodawca dodatkowo stwierdza, że skazany jest obowiązany pracować sumiennie i wydajnie, przestrzegać dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbać o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń. Jednocześnie zgodnie z art. 116a pkt 8 kkw skazanemu nie wolno samowolnie zmieniać stanowiska pracy oraz miejsca wykonywania zleconej czynności.

36 Podstawy świadczenia pracy przez skazanych (art.121 §2 kkw) 1) skierowanie do pracy, 2) umowa o pracę, 3) umowa zlecenia, 4) umowa o dzieło, 5) umowa o pracę nakładczą, 6) lub na innej podstawie prawnej.

37 Zasady wynagradzania Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy. przepisów

38 Zatrudnienie nieodpłatne Po pierwsze w art.123a §1 kkw przewidziano, że za prace w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, które mają charakter prac porządkowych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje. Drugim wyjątkiem od zasady odpłatności pracy jest przewidziana w kkw możliwość w ramach, której dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (art.123a §2 kkw). Trzecią sytuacja dotyczącą zatrudnienia nieodpłatnego jest praca w ramach przyuczenia do wykonywania pracy, (art. 123a§3 kkw). Przy czym dwie ostatnie formuły umożliwiające zatrudnienie nieodpłatne uzależnione są od wyrażenia wyraźnej zgody przez samego skazanego, bądź są konsekwencją stosownego wniosku skazanego.

39 Tabela. Zatrudnienie a populacja osadzonych (skazani i ukarani) 2001200420072011201220132014 OGÓLNA LICZBA SKAZANYCH I UKARANYCH 56.90463.48176.40874.25676.81177.11778.987 LICZBA SKAZANYCH I UKARANYCH ZATRUDNIONYCH NIEODPŁATNIE 3.6946.9586.52512.00613.95815.12515.080 UDZIAŁ STOSUNKOWY ZATRUDNIENIA NIEODPŁATNEGO W RELACJI DO WIELKOSCI POPULACJI SKAZANYCH I UKARANYCH 6,5%11,0%8,5%16,2%18,2%19,6%19,1% ZATRUDNIENIE ODPŁATNE 8.18110.20421.29811.0539.4009.16710.052 UDZIAŁ STOSUNKOWY ZATRUDNIENIA ODPŁATNEGO W RELACJI DO WIELKOSCI POPULACJI SKAZANYCH I UKARANYCH 14,4%16,1%27,9%14,9%12,2%11,9%12,7%

40 Wybrane zagadnienia szczegółowe Varia

41 Tabela. Wydatki na utrzymanie jednego osadzonego Wyszczególnienie Ogółem (w tys. zł.) Średni stan osadzonych w roku Wydatki na utrzymanie 1 osadzonego w zł. dziennymiesięcznyroczny wydatki ogółem poniesione w 2008 r. 2 393 958,00 85 92076,132 321,8927 862,64 wydatki ogółem poniesione w 20014r. 2 719 671,00 78 98794,002 869, 0034 432, 00 w tym szacunkowo wydatki bieżące pozapłacowe 497 582,00 xxx 15,82482,605 791,22

42 Tabela. Skazani według wymiaru odbywanej kary zasadniczej za lata 2000-2008 http://..\rok-2014.pdf http://..\rok-2014.pdf Wymiar kary 200020012002200320042005200620072008 Razem: 46.70054.97857.83059.08062.65166.18070.63072.71470.359 od 1 do 3 miesięcy 182205250353449633760987744 powyżej 3 do 6 miesięcy 1.3121.3771.5831.8602.6293.0883.8454.9584.666 powyżej 6 m. do 1 roku 7.7258.5868.6658.7049.68310.40012.29013.31113.639 powyżej 1 r. do 1 r. 6 m. 8.0029.3048.7238.6439.15510.08410.37810.10610.337 powyżej 1 r. 6 m. do 2 lat 6.6738.2448.2668.5679.43210.59111.36911.70011.530 powyżej 2 lat do 3 lat 7.1859.0209.8819.64110.04010.14310.53010.4339.446 powyżej 3 lat do 5 lat 7.4029.13510.49210.92110.28510.27110.2349.9669.028 powyżej 5 lat do 10 lat 5.0825.6866.2236.3936.8236.6726.7056.4656.257 powyżej 10 lat do 15 lat 2.2312.4122.6212.7632.8502.8963.0463.2273.096 25 lat 8619501.0421.1151.1721.2441.2881.3571.396 Kara dożywotniego pozbawienia wolności 455984120133158185204220

43 Infrastruktura polskiego więziennictwa Więziennictwo w Polsce dysponuje 190 jednostkami podstawowymi (tj. 70 aresztami śledczymi i 86 zakładami karnymi, w strukturze jednostek penitencjarnych funkcjonuja 34 oddziały zewnętrzne) Z raportu Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że tylko 36 (23,3%) wyżej wymienionej liczby jednostek powstało po II wojnie światowej. Wiele z istniejących powstało w drodze adaptacji obozów jenieckich z czasu I i II wojny światowej. Aż 96 jednostek (64,5%) wybudowanych zostało przed I wojną światową, a niektóre z nich są znacznie starsze. Niektórzy osadzeni umieszczani są w obiektach, które zbudowano w XVIII, XVII, a nawet w XIV, czy XIII wieku. Np. Zakład Karny w Koronowie mieści się w XIII wiecznym klasztorze, Zakład Karny w Barczewie w XIV wiecznym zespole poklasztornym, Zakład Karny w Łęczycy – w obiektach miejskich z XIV wieku. Zakłady karne w Nowym Sączu, Nowym Wiśniczu, Zamościu i Rawiczu – w XVII i XVIII wiecznych budynkach klasztornych.

44 Tabela. Orzeczenia oczekujące na wykonanie IX 2009IX 2015 Orzeczenia oczekujące na wykonanie 42.35650.603 Osoby, których orzeczenia dotyczą 36.28740.777 Osoby, które nie stawiły się do odbycia kary pomimo upływu terminu 32.53636.365

45 Tabela. Ogólna liczba przestępstw w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców http://http://www.prisonstudies.org/ http://http://www.prisonstudies.org/ KrajSzacowana liczba ludnościOgólna liczba przestępstw zarejestrowanych przez policję w 2001 r. Ogólna liczba przestępstw w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców Polska38,21m13900893638 Anglia i Walia52,7m552531610484 Irlandia Póln.1,75m1397867987 Szkocja5,1m4210938256 Austria8,09m5227106461 Belgia10,34m (dane z 2000 r.) 8486488207 Bułgaria7,82m1351201727 Cypr6990004517646 Czechy10,20m3585773515 Dania5,38m4732908797 Estonia1,35m584974333 Finlandia5,2m3611056944

46 Tabela cd. Ogólna liczba przestępstw w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców Francja59,70m40617926803 Niemcy82,56m63638657708 Węgry10,11m4656944606 Irlandia3,97m866212181 Italia56,3m21638303843 Łotwa2,32m(dane z 2000 r.) 501992163 Litwa3,46m792652290 Rosja142,7m29683002080 Hiszpania40,65m10156402498 Szwecja8,93m118939313319 Szwajcaria7,29m2755913780 Turcja70,0m(dane z 2000 r.) 467220667 Australia19,5m14719487548 Kanada31,08m24080217747 Japonia127,5m27356122145 USA290,0m118490064085

47 Tabela. Populacja uwięzionych (współczynnik pryzonizacji) KrajSzacowana liczba ludności Populacaja osadzonych w instytucjach izolacyjnych w liczbach bezwzględnych Rok uzyskania danych Liczba osadzonych w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców (współ. pryzonizacji) Polska38,21m831132003218 Anglia i Walia52,7m744522003141 Irlandia Półn.1,75m1220200370 Szkocja5,1m65692003129 Austria8,09m81142003100 Belgia10,34m9253200289 Bułgaria7,82m105002003134 Cypr6990003452002217 Czechy10,20m173602003170 Dania5,38m3439200264 Estonia1,35m48742003361 Finlandia5,2m3617200270 Francja59,70m55382200389 Niemcy82,56m81176200398 Irlandia3,97m3366200385 Italia56,3m565742002100

48 Tabela cd. Populacja uwięzionych (współczynnik pryzonizacji) Łotwa2,32m81562003352 Litwa3,46m92172003266 Luksemburg447000380200285 Malta386000283200273 Holandia16,16m162392002100 Norwegia4,54m2662200259 Portugalia10,43m143002003137 Rumunia21,72m434892003200 Rosja142,7m8645902003606 Słowacja5,38m88292003164 Słowenia1,99m1120200256 Hiszpania40,65m561402002138 Szwecja8,93m6506200273 Szwajcaria7,29m4987200268 Turcja70,0m64051200392 Australia19,5m224922002115 Kanada31,08m360242001116 Japonia127,5m67255200253 USA290,0m20333312002701

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe problemy prawa penitencjarnego i opieki postpenitencjarnej Dr hab. Tomasz Kalisz Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google