Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu TROCHĘ INACZEJ W EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu TROCHĘ INACZEJ W EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu TROCHĘ INACZEJ W EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA Krystyna Dąbek

2 Praca z dziećmi w klasach młodszych obciąża nauczyciela dużą odpowiedzialnością za stworzenie odpowiednich warunków pedagogicznych dających dzieciom szansę na powodzenie rozwojowe oraz dokonanie się zmiany poznawczej, która jest fundamentem rozwoju. Kompetencje poznawcze dziecko rozwija poprzez aktywność własną i współtowarzyszący przekaz społeczny. Pierwszeństwo jednak aktywności własnej nad przekazem społecznym daje dziecku możliwość przeżycia, zrozumienia i interioryzacji wiedzy. /za:D. Klus-Stańska/

3 Klasowe Euro 2012

4 Czy nauczanie bez podręcznika jest możliwe? Czy warto podejmować trud organizowania i planowania procesu dydaktycznego bez kart pracy? Po co?

5 Jest możliwe! WARTO! DLA DZIECKA!

6 STARTZABAWANAUKA

7 „Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego”

8 „...w przypadku edukacji wczesnoszkolnej kształcenie zintegrowane - to sposób nauczania mający na celu pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie nauki jako całości” R. Więckowski

9 Kształcenie zintegrowane to działanie pedagogiczne, którego celem jest stworzenie warunków edukacyjnych zapewniających każdemu dziecku możliwości optymalnego rozwoju. W wyniku tej edukacji w świadomości uczniów ma powstać zintegrowany system wiedzy, umiejętności i wartości. Kształcenie zintegrowane umożliwia tworzenie naturalnych kontekstów dla rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci. Sprzyja budowaniu pomostów między wiedzą osobistą dziecka a wiedzą społeczną. M. Żytko

10 KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Dotyczy: działalności wielopłaszczyznowej i wielokierunkowej powiązanej z treściami, metodami nauczania-wychowania, organizacją procesu edukacyjnego, a także stworzeniem należytych warunków służących całościowemu rozwojowi dziecka (dbałość o jego potrzeby szkolne i pozaszkolne) M. Kwiatkowska-Góralczyk

11

12 Obserwując uczenie się dzieci z wykorzystaniem kart pracy/ćwiczeń towarzyszących podręcznikom, zauważyć można monotonię proponowanych zadań, schematyzm, ujednolicenie stopnia trudności, brak indywidualizacji, transmisyjny przekaz. Przy takiej unifikacji wiedzy trudno zorganizować warunki pedagogiczne sprzyjające rozwojowi ucznia oraz umożliwiające budowanie ciekawych sytuacji dydaktycznych.

13 Co można zrobić? Wprowadzić różnego typu ćwiczenia i zadania bazujące na aktualnych doświadczeniach dzieci, uwzględniające indywidualne różnice między uczniami, wykorzystujące wielokierunkową aktywność dziecka, korzystać z dorobku heurezy jako oddziaływań nakierowanych na ucznia w tworzeniu ciekawych zadań, sytuacji problemowych oraz pokonywaniu trudności wynikających niewiedzy lub braku doświadczenia, oprzeć proces dydaktyczny na założeniach koncepcji L. Wygotskiego.

14 Wystarczy wprowadzić novum, w zakresie: rezygnacji z kart pracy/ćwiczeń przy wykorzystaniu zbioru tekstów źródłowych /wybranych samodzielnie przez nauczyciela/ opracowania zadań i ćwiczeń otwartych, półotwartych, rozwijających wspomagających ucznia w pokonaniu trudności oraz wspierających zdobywanie wiedzy i umiejętności stwarzania sytuacji sprzyjających powstaniu zmiany poznawczej poprzez wykorzystanie w nauczaniu heurezy bazowania na koncepcji L. Wygotskiego

15 Pozwoli to na: Samodzielne rozwiązywanie problemów (zadań) przez uczniów Stosowanie metod kształcenia stymulujących aktywność uczących się - metody heurystyczne Stosowanie alternatywy dla kart pracy poprzez stwarzanie ciekawych sytuacji dydaktycznych oraz wykorzystanie zadań odwołujących się do wiedzy i doświadczeń dzieci Kształtowanie postaw twórczych uczniów Subtelne sterowanie czynnościami poznawczymi ucznia na różnych poziomach poznawania Orientowanie procesów kształcenia na: wytwarzanie wiedzy oraz jej przetwarzanie

16 Kształtowanie umiejętności indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania różnych procesów przeddecyzyjnych Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania i przystosowywania się do zmiennych warunków pracy, trudności związanych z pokonaniem napotkanego problemu Organizowanie zbiorowości uczniowskich w zespoły zadaniowe oraz inspirowanie do podziału pracy i reguł współdziałania

17 Uczeń cechy możliwości doświadczeniamotywacja sposoby uczenia się....

18 Dam radę...

19 Dopóki nauka nie będzie autentycznym badaniem, poszukiwaniem, odkrywaniem, rozwiązywaniem problemów, realizowaniem projektów, dopóty nie pobudzimy w pełni żadnej ze sfer osobowości ucznia, a efekty pracy będą zaledwie połowiczne. G. Kapica

20 Sytuacje dydaktyczne organizuje się w celu wywołania w uczniu zmiany /zmiana rozwojowa / rozwojowa zmiana poznawcza - konflikt poznawczy /naruszenie równowagi poznawczej, wynikający z rozbieżności między posiadaną wiedzą, rozumieniem a doświadczaną sytuacją/ - aktywność własna - przekaz społeczny D.Klus- Stańska

21 Elementem procesu dydaktycznego jest sytuacja dydaktyczna rozumiana jako „... swoista całość, obejmująca: 1. aktywność wewnętrzną i zewnętrzną uczniów ukierunkowaną poprzez cel stawiany sobie przez nich, 2. działalność nauczyciela, 3. warunki zewnętrzne i zmiany w nich zachodzące. W. Okoń

22 Projektowanie sytuacji edukacyjnych pozwala na: poznanie, stosowanie, tworzenie, doświadczanie, eksperymentowanie, weryfikowanie, sprawdzanie, motywowanie... U C Z E N I E S I Ę

23 Współczesne rozumienie procesu uczenia się, D. Klus-Stańska

24 MODEL EDUKACYJNY polega na stawianiu ucznia w nowych dla niego sytuacjach problemowych wywołujących konflikt poznawczy. Uczenie się nie polega na podejmowaniu działania na zajęciach/lekcji zgodnie z modelem zasugerowanym przez nauczyciela, ale na własnym swobodnym poszukiwaniu wiedzy przez ucznia w środowisku sprzyjającym poznawaniu.

25 Zmiana rozwojowa zachodząca w człowieku jest efektem interakcji i negocjacji społecznych oraz indywidualnego zaangażowania w nadawanie znaczeń poznawanej rzeczywistości.

26 Współczesna dydaktyka uwzględnia naturalne dążenie człowieka do aktywnego poznawania, poszukiwania rozwiązań, negocjowania społecznego, samodzielnego nadawania znaczeń w nawiązaniu do wiedzy uprzedniej.

27 NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ Optymalizacja warunków Strategia edukacyjna 1.etap aranżowania 2. etap konstruowania i rekonstruowania 3. etap ewaluacji i informacji zwrotnych

28 Sposób konstruowania wiedzy Indywidualizacja Różnorodność zadań Doświadczanie, przeżywanie eksperymentowanie

29 Twórcze rozwiązywanie problemu Myślenie twórcze

30

31 Heureza Heurystyka odkrywa metody i techniki nauczania oraz właściwie je dobiera dla osiągnięcia pożądanych efektów dydaktycznych, ich zadanie to rozwój jednostek w celu nabycia umiejętności twórczego rozwiązania problemów. Twórcze rozwiązania problemu, a więc stosowanie heurystyki, wymaga odejścia od rutyny, nastawione jest na innowacyjność myślenia, działania, co pozwala odkrywać rzeczy dotychczas nieznane.

32 Unikanie schematyzmu ! Uczeń, który otrzymuje gotową wiedzę o rzeczywistości, w której funkcjonuje, w niewielkim stopniu przyjmuje ją jako swoją. Nie ma możliwości jej samodzielnego odkrycia, poszukiwania, przetwarzania...

33 Praca w grupach

34 Zabawa, szyfry

35

36 Dekodowanie Naśladowanie Szyfrowanie

37

38

39 Muzyczne gwiazdki

40 Patrz uważnie

41

42

43

44

45 Pierwsza wspólna praca wykonana przez dzieci, technika odwróconej kartki

46 Uczymy się cierpliwości i wytrwałości, ćwiczenia na doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

47 Praca w grupie, łatwiej rozwiązujemy problemy, technika uzupełnij ilustrację

48 Wspólnie łatwiej rozwiązać problem, stosowanie wskazówek heurystycznych

49 Teraz pracuję sam, praca na poziomach

50 A teraz kreatywność

51 Ruch, zabawa, nauka, niekoniecznie w ławce...

52 Wspólna działanie, wspólny efekt, technika wędrującego obrazu

53


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu TROCHĘ INACZEJ W EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google