Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP"— Zapis prezentacji:

1 System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP
Opracowanie: Aleksandra JOBDA Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie Lublin 2015 r.

2 Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U poz ze zm.); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622);

3 Czym jest pomoc rekonwersyjna?
ogół przedsięwzięć mających na celu przygotowanie uprawnionych żołnierzy i ich rodzin do aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. * pomoc rekonwersyjna realizowana jest na terenie kraju

4 Formy pomocy rekonwersyjnej
Doradztwo zawodowe Pośrednictwo pracy przekwalifikowanie Praktyki zawodowe

5 Struktura organów rekonwersyjnych
Departament Spraw Socjalnych MON (DSS MON) Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ) Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (OAZ) Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW) oraz WKU Wojskowe Biura Emerytalne (WBE) Jednostki i instytucje wojskowe

6 Żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej
Kto korzysta z pomocy rekonwersyjnej? Żołnierze zawodowi Byli żołnierze zawodowi Żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej Małżonek oraz dzieci żołnierza

7 Żołnierze zawodowi

8 Żołnierz zawodowy doradztwo zawodowe co najmniej 3 lata zawodowej służby, przekwalifikowanie zawodowe i pośrednictwo pracy na 2 lata przed zwolnieniem ze służby, co najmniej 4 lata zawodowej służby wojskowej, praktyki zawodowe na 6 miesięcy przed zwolnieniem ze służby, co najmniej 9 lat zawodowej służby wojskowej. Za zgodą dowódcy

9 Byli żołnierze zawodowi (posiadający min
Byli żołnierze zawodowi (posiadający min. 4 lata zawodowej służby wojskowej)

10 Przyczyny zwolnienia wykluczające możliwość korzystania z pomocy rekonwresyjnej (art. 111 pkt 1, 12 – 15) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; prawomocne orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej; prawomocne orzeczenie środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

11 Przyczyny zwolnienia wykluczające możliwość korzystania z pomocy rekonwresyjnej (art. 111 pkt 1, 12 – 15) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; prawomocne ukaranie przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

12 Jak długo można korzystać z pomocy rekonwersyjnej?
2 lata od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej; bezterminowo – zwolnienie ze służby w wyniku ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku albo choroby związanych z pełnieniem służby poza granicami państwa.

13 Okresy uprawniające do korzystania z pomocy rekonwersyjnej
Data zwolnienia ze służby – r. r. Żołnierz w służbie Były żołnierz

14 Żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej

15 Czynna służba wojskowa (wg. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP):
Zasadnicza służba wojskowa; Przeszkolenie wojskowe; Ćwiczenia wojskowe; Służba przygotowawcza; Okresowa służba wojskowa; Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

16 Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej
wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej.

17 Jak długo można korzystać z pomocy rekonwersyjnej?
w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej; bezterminowo – jeśli zwolnienie nastąpiło po orzeczeniu przez WKL niezdolności do służby wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa.

18 Małżonek oraz dzieci żołnierza

19 Z pomocy rekonwersyjnej korzystają małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza, który:
Zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, Zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej (zawodowej bądź czynnej) w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych Bezterminowo!!!

20 Dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza (wg art
Dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza (wg art. 6 ustawy pragmatycznej) dzieci własne żołnierza, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które: nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej 25 roku życia, albo stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a;

21 Środki finansowe na korzystanie z pomocy rekonwersyjnej

22 Jakie koszty mogą być pokrywane?
Przekwalifikowania zawodowego Przejazdów miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub praktyk i z powrotem Zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej

23 Przekwalifikowanie zawodowe

24 Przekwalifikowanie zawodowe
Kursy szkolenia Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie Dyplomy certyfikaty uprawnienia Przekwalifikowanie zawodowe

25 Środki finansowe na przekwalifikowanie zawodowe
2.500 zł x 75% = zł Żołnierze zwolnieni wskutek orzeczenia przez WKL niezdolności do służby (mającej związek z pełnieniem tej służby) – 300% limitu (niezależnie od wysługi) Małżonek oraz każde z dzieci – 300% limitu (5625 zł) Po 4 latach służby – 100% limitu (1,875 zł) Po 9 latach służby – 200% limitu (3,750 zł) Po 15 latach służby – 300% limitu (5,625 zł)

26 Dyrektor WBE pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego poprzez:
SFINANSOWANIE, czyli: Przekazanie należności na rachunek firmy szkoleniowej – na podstawie faktury lub rachunku;

27 Nieukończenie przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego skutkuje zwrotem kosztów związanych ze szkoleniem (obowiązek dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym w ciągu 30 dni)

28 Dyrektor WBE pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego poprzez:
REFUNDACJĘ, czyli: Wypłatę należności Zainteresowanemu – po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym

29 Pokrycie kosztów przejazdów i noclegów
Gdy przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę

30 Przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia/miejsca odbywanie praktyki
20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia (praktyki) i z powrotem; II klasą pociągu wg taryfy pospiesznej

31 Zakwaterowanie 30 noclegów
koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników sfery budżetowej 45 zł x 3 = 135 zł

32 Pokrycie kosztów przejazdów i noclegów
dla żołnierza w trakcie służby - dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową; dla byłego żołnierza oraz małżonków i dzieci – właściwy terytorialnie dyrektor WBE.

33 Aby skorzystać z rekonwersji trzeba:
Być uprawnionym Chcieć Złożyć odpowiedni wniosek

34 Zasady ubiegania się o pomoc rekonwersyjną
Żołnierz zawodowy Dowódca jednostki wojskowej Kierownik OAZ Dyrektor WBE (decyzja)

35 Zasady ubiegania się o pomoc rekonwersyjną
Były żołnierz oraz małżonek i dzieci Szef WSzW (komendant WKU) Kierownik OAZ Dyrektor WBE (decyzja)

36 Zasady ubiegania się o praktykę zawodową
wniosek Żołnierz zawodowy Dowódca jednostki wojskowej zgoda Dyrektor DSS MON

37 Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:
Dokument określający termin zwolnienia albo oświadczenie żołnierza o planowanym terminie zwolnienia, Zgodę dowódcy jednostki wojskowej, Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadane j przez żołnierza liczbie lat zawodowej służby wojskowej, Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń, Zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową***.

38 Były żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:
Decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, Dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej, Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

39 Małżonek żołnierza zawodowego do wniosku dołącza:
Skrócony odpis aktu małżeństwa, Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza w związku w wykonywaniem zadań służbowych, Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć: Protokół powypadkowy (w JW), Akt zgonu, TWKL – Zaświadczenie, że poniósł śmierć w czasie pełnienia służby, rozkaz o skreśleniu z ewidencji w wyniku zgonu – jeśli osoba nie posiada w/w dokumentów to powinna skierować się do działu kadr JW. w której służył żołnierz w celu otrzymania stosownego zaświadczenia.

40 Dzieci żołnierza zawodowego do wniosku dołączają:
Skrócony odpis aktu urodzenia, Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza , Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń, Oświadczenie o stanie cywilnym, Zaświadczenie o pobieraniu nauki, Orzeczenie o niepełnosprawności.

41 Rola dowódcy w procesie realizowania pomocy rekonwersyjnej
Współpracuje z ośrodkami aktywizacji zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej; przekazuje informacje dotyczące żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej (wzór druku); kieruje zwalnianych żołnierzy na zajęcia grupowe realizowane przez OAZ/COAZ (wzór druku);

42 Rola dowódcy w procesie realizowania pomocy rekonwersyjnej
przesyła w terminie 7 dni wniosek o pomoc rekonwersyjną żołnierza (zgodnie z drogą służbową); pokrywa koszty przejazdów i noclegów żołnierzowi realizującemu przekwalifikowanie/praktykę zawodową planuje, co najmniej raz w roku, zajęcia na temat systemu rekonwersji Sił Zbrojnych RP;

43 Rola dowódcy w procesie realizowania pomocy rekonwersyjnej
wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych w JW; wprowadza do karty rozliczenia żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej podpis osoby odpowiedzialnej za realizację działalności rekonwersyjnej w JW.

44 Na co zwrócić uwagę – czyli najczęściej pojawiające się błędy
Brak kompletnych informacji we wniosku, Brak zaznaczonej we wniosku formy płatności, Brak klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, Brak pełnego terminu szkolenia,

45 Na co zwrócić uwagę – czyli najczęściej pojawiające się błędy
Nieczytelny podpis wnioskodawcy, Nieczytelny charakter pisma, Brak odpowiednich załączników, Dokumenty nie potwierdzone z zgodność z oryginałem, Brak pieczęci wpływowej lub daty potwierdzającej dzień wpłynięcia dokumentów, Niezgodny obieg dokumentów, Jeden wniosek dla kilku szkoleń (jedna kwota).

46 Działalność Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Lublinie

47 Rozmieszczenie Ośrodków Aktywizacji Zawodowej
OAZ GDYNIA pomorskie OAZ OLSZTYN podlaskie warmińsko - mazurskie OAZ SZCZECIN zachodniopomorskie OAZ BYDGOSZCZ kujawsko- pomorskie wielkopolskie COAZ WARSZAWA mazowieckie łódzkie OAZ WROCŁAW dolnośląskie lubuskie opolskie OAZ LUBLIN lubelskie podkarpackie OAZ KRAKÓW małopolskie śląskie świętokrzyskie

48

49 W ramach naszej działalności oferujemy:
udzielanie informacji nt. korzystania z różnych form pomocy rekonwersyjnej; pomoc w opracowaniu wniosków o pomoc finansową; dostęp do bazy szkoleń komercyjnych oraz finansowanych ze środków UE;

50 W ramach naszej działalności oferujemy:
udzielanie informacji o lokalnym rynku pracy oraz możliwościach zatrudnienia; korzystanie z opracowań nt. specyfiki zatrudnienia w różnych zawodowych; pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmów z pracodawcami;

51 W ramach naszej działalności oferujemy:
udział w seminariach, szkoleniach, zajęciach warsztatowych, targach pracy, itp.; określanie predyspozycji zawodowych; udzielanie informacji nt. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

52 Kursy i szkolenia wybierane przez byłych żołnierzy:
Spawanie CO2, Operator koparko – ładowarki i koparki jednonaczyniowej, Kierowca wózków jezdniowych, Kurs prawa jazdy różnych kategorii, Kurs dla kandydatów na instruktorów prawa jazdy różnych kategorii, Kurs dla kierowców taksówek, Kurs przewozu rzeczy, Kurs pracowników ochrony osób i mienia , Kurs diagnosty samochodowego, Kurs języka angielskiego (w trybie indywidualnym i grupowym), Kurs obsługi komputera, komputerowe kursy specjalistyczne,

53 Kursy i szkolenia wybierane przez byłych żołnierzy:
Kursy specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek, Wznowienie licencji pilota, Kurs przedsiębiorczości, księgowości, Kurs kierowników kancelarii tajnych, Kurs mediacji, coaching managerski, wycena nieruchomości, Kurs instruktorów strzelectwa, narciarstwa, Instruktor fitness, pilates, nordic walking, Kurs gry na gitarze, kurs żeglarski, kurs fotografii, Kurs masażu, witrażownictwa, instruktora fitness, Pet – Groomer, Behawiorysta zwierzęcy, Balsamowanie zwłok, inseminacja bydła, Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie.

54 Jak efektywne jest przekwalifikowanie zawodowe?
Pytanie Odpowiedzi zbiorcze Tak Nie Czy ukończone przez Pana/Panią kursy (studia) przyczyniły się do znalezienia pracy? 69% 31% Czy Pan/Pani obecnie pracuje? 72% 28% Jeśli tak, to czy wykorzystuje Pan/Pani nabyte na kursie umiejętności w swojej pracy? 88% 12% Badaniem objęto 93 osoby korzystające z przekwalifikowania zawodowego w 2014 r.

55 Dlaczego warto korzystać z rekonwersji??
zdobycie wiedzy, nowych kwalifikacji i umiejętności; zmiany na rynku pracy (konkurencja, wzrost bezrobocia); szybkie tempo zmian w stosowanych technologiach; wzrost wymagań pracodawców; otwarcie rynku pracy UE; Rynek lubelski – rynek pracodawców – mogą stawiać kandydatom wysokie wymagania; Tempo zmian – coraz nowsze technologie – konieczność obsługi nowych sprzętów maszyn; Wymagania pracodawców – elastyczność, mobilność, otwartość na zmiany, gotowość do podnoszenia kwalifikacji i inwestowania we własny rozwój, który ma odzwierciedlenia w rozwoju firmy

56 OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w LUBLINIE
ul. Spadochroniarzy 5 (III piętro) Lublin fax: KIEROWNIK : Janusz KASPEREK STARSZY SPECJALISTA: Ela SZYMANEK SPECJALISTA: Aleksandra JOBDA SPECJALISTA: Agnieszka MADEJ SPECJALISTA: Michalina WÓJCIK

57 Niniejsza prezentacja jest pomocą dydaktyczną stworzoną na potrzeby szkolenia i stanowi uzupełnienie treści przedstawianych podczas spotkań rekonwersyjnych w jednostkach/instytucjach wojskowych. W związku z czym nie powinna być traktowana jako jedyne źródło wiedzy na temat systemu rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP.

58 Dziękuję za uwagę

59 Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U poz ze zm.); Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.); Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 745);

60 Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 94, poz. 778);

61 Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr
Decyzja nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007r., Nr 19, poz. 198);


Pobierz ppt "System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google