Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATROGRAFIA GLEB. Kartografia gleb - jest działem gleboznawstwa zajmującym się sporządzaniem map glebowych na podstawie odpowiednich badań. Mapa glebowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATROGRAFIA GLEB. Kartografia gleb - jest działem gleboznawstwa zajmującym się sporządzaniem map glebowych na podstawie odpowiednich badań. Mapa glebowa."— Zapis prezentacji:

1 KATROGRAFIA GLEB

2 Kartografia gleb - jest działem gleboznawstwa zajmującym się sporządzaniem map glebowych na podstawie odpowiednich badań. Mapa glebowa – jest to graficzne przedstawienie zróżnicowania gleb na płaszczyźnie za pomocą znaków umownych z zachowaniem wszelkich prawideł przyjętych w kartografii.

3 Rodzaje map glebowych I. Podział ze względu na skalę : - małoskalowe (przeglądowe), o skali większej od 1 : 300 000, - średnioskalowe, których skala waha się od 1 : 10 000 do 1 : 300 000, - wielkoskalowe (szczegółowe), o skali mniejszej od 1 : 10 000. II. Podział ze względu na treść : - glebowe (glebowo-przyrodnicze, glebowo-genetyczne), przedstawiają one rozmieszczenie jednostek systematycznych gleb, - glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne), prezentujące rozmieszczenie klas bonitacyjnych gleb oraz dodatkowo wybrane jednostki systematyki gleb, - glebowo rolnicze, główna ich treścią są kompleksy przydatności rolniczej oraz dodatkowo klasy bonitacyjne i wybrane jednostki systematyki gleb, - glebowo-meljoracyjne, przedstawiające priorytet potrzeb melioracji oraz dodatkowo wybrane jednostki systematyki gleb - analityczne, prezentują np. odczyn, zasobność, miąższość poziomu akumulacyjnego itp..

4 I. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Całość prac kartograficznych można podzielić na: –Prace przygotowawcze –Badania polowe –Badania laboratoryjne –Prace kameralne Prace przygotowawcze Polegają na organizacji, zebraniu i przestudiowaniu wszystkich dotychczasowych materiałów dotyczących rejonu badań, w tym celu należy : -zapoznać się z mapa topograficzną obszaru podlegającego badaniu (studium rzeźby terenu), -przestudiować istniejącą literaturę dotyczącą: -geografii i budowy geologicznej badanego rejonu, -ukształtowania powierzchni, -hydrografii.

5 II. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE -przestudiować: -istniejące opracowania gleboznawcze, -dane dotyczące stosunków rolniczych, a zwłaszcza wyników produkcyjnych poszczególnych gospodarstw, -dane glebowo-klimatyczne, -dane siedliskowe naturalnych zbiorowisk roślinnych. Badania polowe Rozmiar prac polowych zależy w głównej mierze od: -obszaru i skali badań, -zmienności pokrywy glebowej, szczególnie rzeźby terenu, -charakteru i zakresu badań właściwości gleb, -rodzaju gospodarstwa (PGR, RZD), -możliwości wykorzystania dotychczasowego badawczego materiału.

6 III. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Ilość i rozmieszczenie odkrywek glebowych koniecznych do wykonania w ramach danego opracowania, zależy od: -skali mapy, -konfiguracji terenu, -budowy geologicznej i rodzaju skały macierzystej, -stopnia zróżnicowania pokrywy glebowej, -terenowego doświadczenia gleboznawcy. Wg Mieczyńskiego zależność ilości odkrywek od skali i obszaru jaki może zbadać dziennie jeden gleboznawca przedstawia się następująco:

7 V. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Metody wyznaczania zasięgów glebowych W badaniach glebowo-kartograficznych poza określeniem jednostki systematycznej gleb ustalamy również zasięgi wyodrębnionych gleb stosując jeden z trzech sposobów wydzielania konturów gleb: –Metoda punktów rozproszonych

8 V. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE –Metoda siatki geometrycznej

9 VI. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE –Metoda siatki ruchomej

10 VII. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Badania laboratoryjne Najczęściej dla celów ustalenia genezy gleb, ich wartości użytkowej, dla celów melioracji, wykonujemy najczęściej następujące analizy: -oznaczenie uziarnienia, -oznaczenie C i próchnicy, -oznaczenie pH, -oznaczenie węglanu wapnia, -oznaczenie form przyswajalnych, -dodatkowo oznacza się: właściwości sorpcyjne, właściwości wodne.

11 VIII. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Prace kameralne Prace te obejmują: –uporządkowanie i zestawienie badań laboratoryjnych z pracami terenowymi, –wykreślenie mapy gleb badanego terenu, –Opracowanie tekstu do mapy gleb, –sporządzenie mapy: glebowo-przyrodniczej, glebowo-bonitacyjnej, glebowo-rolniczej, analitycznej.

12 I. Mapy glebowe (glebowo-przyrodnicze) TREŚĆ MAP GLEBOWYCH Treść map glebowych stanowi podział gleb na jednostki taksonomiczne wg Systematyki Gleb Polski, tym samym wyróżnia się: -typ, podtyp, gatunek, rodzaj, odmianę, Ponad to na mapie powinny się znaleźć następujące elementy: -wydzielone zasięgi gleb ze szczególnym uwzględnieniem ich uziarnienia, -skały macierzyste, -relief za pomocą warstwic, -dane o stosunkach wodnych, -miejscowości, -sieć hydrograficzna, drogi, granice administracyjne, -opis pozaramkowy : - tytuł mapy i autora oraz instytucję wydawniczą, - rok wydania mapy lub rok zaktualizowania, - podziałkę mapy, - materiały podstawowe na których oparto się sporządzając mapę, - skalę barw, objaśnienia znaków i skrótów.

13 Szczegółowość mapy, liczba prezentowanych taksonów oraz treści dodatkowych, warunkowana jest jej skalą i przeznaczeniem. Wszystkie wyróżnione kontury obejmujące szczegóły systematyki gleb oznaczamy za pomocą specjalnych oznakowań opracowanych przez PTG: ◊ szrafują oznaczamy: -typy (z wyjątkiem mad, gleb torfowych i murszowych), -podtypy, -rodzaje, -stopnie rozwoju procesu glebotwórczego, -fizjografię, -gatunki. II. Mapy glebowe (glebowo-przyrodnicze)

14 ◊ kolorem oznaczamy typy, gatunki: - żwir  barwa żółta, - piaski  barwa pomarańczowa, - pyły  barwa brązowa, - iły  barwa fioletowa, - gliny  barwa czerwona - oraz typy stanowiące wyjątek: ◦ mady  barwa zielona, ◦ gleby torfowe i murszowe  barwa niebieska. III. Mapy glebowe (glebowo-przyrodnicze)

15 I. Mapy glebowo - bonitacyjne (klasyfikacyjne) Treść map stanowi klasyfikacja bonitacyjna gleb. ◊ Zapis konturu klasyfikacyjnego obejmuje (w glebach bielicowych i brunatnych): -numer konturu (cyfra arabska), -użytek i klasę bonitacyjną (np. RIIIb), -typ gleby: A – gleby bielicowe i pseudobielicowe ( płowe), B – gleby brunatne, C – czarnoziemy, D – czarne ziemie,

16 II. Mapy glebowo - bonitacyjne (klasyfikacyjne) E – gleby bagienne, F – mady, G – rędziny, AB – gleby bielicowe i brunatne wytworzone z z piasków i żwirów. -rodzaj (cyfra arabska) : 1 – wytworzone ze żwirów, 2 – wytworzone z piasków, 3 – wytworzone z glin, 4 – wytworzone z iłów, 5 – wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia i lessowatych, 6 – wytworzone z lessów. -odmianę gleby opisanej wg Tabeli Klas ◊ w pozostałych typach gleb ujęte są te same elementy, z pominięciem symbolu oznaczającego rodzaj.

17 III. Mapy glebowo - bonitacyjne (klasyfikacyjne) –treść map Klasyfikacyjnych ( zasięgi typów, klas bonitacyjnych) oznacza się kolorem zielonym, –granice typu oznacza się linią łamaną przerywaną, –granice klas gruntów oznacza się linią łamaną ciągłą, –symbole typów umieszcza się w lewym górnym rogu każdego konturu przykład oznaczenia 18-R-IIIb-A-3-c tzn: kontur nr 18 – użytek rolny – klasy bonitacyjnej IIIb - gleba bielicowa lub pseudobielicowa – wytworzona z gliny – w odmianie c wg Tabeli Klas

18 WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWYCH Pozyskiwanie informacji geograficznej o przestrzennym rozmieszczeniu gleb, Zastosowanie : -w racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej, -przy doborze odpowiednich maszyn i narzędzi, -przy optymalizacji nawożenia i wapnowania, -w dystrybucji nawozów, -w planowaniu melioracji rolnych, - przy sporządzaniu projektów urządzeniowo-rolnych, -przy opracowywaniu planów rozwojowych wsi i gmin, -przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego,

19 -planowaniu kontraktacji, -przy rejonizacji produkcji, -w pracach scaleniowych -w zarządzaniu rolnictwem, -w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

20 Mapa glebowo-bonitacyjna 1 : 5000 1965

21 „Mapa glebowo-rolnicza” 1965 1: 5000

22

23

24


Pobierz ppt "KATROGRAFIA GLEB. Kartografia gleb - jest działem gleboznawstwa zajmującym się sporządzaniem map glebowych na podstawie odpowiednich badań. Mapa glebowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google