Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet
z wykształceniem zasadniczym zawodowym Analiza danych statystycznych oraz opinie kobiet badanych w 2015 r Prezentacja w OPZZ, 9 października 2015 Kinga Lohmann Koalicja KARAT Opracowanie i analiza danych dr Ewa Lisowska

2 Dyskryminacja krzyżowa Płeć a szkolnictwo zasadnicze zawodowe
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG

3 Dane statystyczne Dotyczące rynku pracy Dotyczące wynagrodzeń
Dane z kwartalnego badania aktywności ekonomicznej ludności Polski (dla lat 2010–2015) BAEL, GUS Dane dotyczące 2015 roku dotyczą I kwartału, BAEL, GUS Dotyczące wynagrodzeń Dane prowadzonego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób (dla lat 2006, 2008, i 2012)

4 Aktywność zawodowa kobiet z wykształceniem ZZ w latach 1992-2015
Okres transformacji (GUS, 2002): spadek o ponad 10pp kobiety z wykształceniem wyższym - spadek o 2pp Lata : spadek o 3pp ogółem kobiety - wzrost o 1 pp

5 Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ (GUS)
Kobiety: spadek aktywności zawodowej o 3 pp; (ogół kobiet: wzrost o 1pp) Aktywność zawodowa wyższa niż średnia dla ogółu kobiet; zatrudnienie niższe niż średnia Mężczyźni: spadek aktywności zawodowej o 3 pp; (ogół mężczyzn wzrost o 1pp) Aktywność zawodowa i zatrudnienie wyższe niż średnia ogółu mężczyzn Bezrobocie: spadek wśród kobiet i mężczyzn ale wyższe niż ogółu kobiet i mężczyzn Rok Współczynniki aktywności zawodowej Wskaźniki zatrudnienia Stopa bezrobocia Mężczyźni Kobiety 2010 71,0 (63,2)* 52,0 (47,2) 62,5 (56,6) 44,6 (42,2) 11,9 (10,5) 14,2 (10,7) 2015 68,0 (64,3) 48,9 (48,3) 60,7 (58,8) 43,4 (44,1) 10,7 (8,5) 11,1 (8,8)

6 Współczynniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wg poziomu wykształcenia
GUS, I kwartał 2015 (w %) Aktywność zawodowa kobiet z wykształceniem ZZ wyższa niż kobiet z wykształceniem średnim ogólnokształcącym o 8pp

7 Struktura pracujących według płci i poziomu wykształcenia GUS, 1 kwartał 2015 (w %)
Wyszcze-gólnienie Ogółem Wyższe Policeal- ne/ średnie zawodow Średnie ogólno-kształcące Zasadni- cze zawodo-we Gimnazjal-ne lub niższe 100,0 32,9 27,0 8,5 25,8 5,8 Mężcz yźni 26,0 27,7 7,2 32,2 6,9 Kobiety 41,5 26,2 10,0 18,0 4,3

8 Z wykształceniem zasadniczym zawodowym Z wykształceniem wyższym
Pracujące kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym i wyższym według wieku (GUS, I kwartał 2015 r.; w %) Wiek w latach Ogółem Z wykształceniem zasadniczym zawodowym Z wykształceniem wyższym  15 – 24 5,9 3,8 3,9 25 – 34 26,9 11,5 39,5 35 – 44 28,1 29,8 30,5 45 – 54 23,8 37,1 16,5 55 – 64 13,8 8,4 65 i więcej 1,4 1,1 1,2 Wiek produkcyjny(18 – 59) 95,2 95,6 96,3

9 Zatrudnieni na czas określony Zatrudnieni na czas nieokreślony
Pracujący z wykształceniem ZZ według formy zatrudnienia 2015 (GUS) Odsetki zatrudnionych na czas określony są wyższe w grupie kobiet i mężczyzn z wykszt. ZZ niż w całej populacji pracujących Kobiety Mężczyźni Zatrudnieni na czas określony 35,5% 30,3% Zatrudnieni na czas nieokreślony 64,5% 69,7% 

10 Pracujący w wieku i według formy zatrudnienia Dane z 2014 (Badania PARP, Czarnik, Turek 2015, s. 35]) Wiek 18-24 Kobiety Mężczyźni Zatrudnieni na czas określony 31% 36% Zatrudnieni na umowę cywilno- prawną 30% 19% Wiek 25-34 Kobiety: Mężczyźni Zatrudnieni na czas określony 23% 24% Zatrudnieni na umowę cywilno- prawną 9% 8%

11 Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym
Dysproporcja między zarobkami w tej grupie wykształcenia jest znacznie większa niż średnia i wynosi ponad 30%

12 Relacje przeciętnych wynagrodzeń brutto kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn (GUS) Ogółem pracujący Z wykształceniem ZZ

13 Wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ w 2012 r
Wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ w 2012 r. (GUS)   Kobiety Mężczyźni Różnica % Przeciętne 2145 zł 3103 zł 958 zł 31% Sektor publiczny 2221 zł 3870 zł 1649 zł 43% Sektor prywatny 2120 zł 2930 zł 810 zł 28%

14 Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn wg wieku, w 2012 (GUS)(%)  

15 Kobiety Mężczyźni Różnica %
Wynagrodzenia godzinowe kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ w 2012 (GUS) Kobiety Mężczyźni Różnica % Przeciętne 11,59 zł 16,52 zł 4,93 zł 30% Sektor publiczny 12,11 zł 20,58 zł 8,47 zł 41% Sektor prywatny 11,42 zł 15,61 zł 4,19 zł 27%

16 Liczba pracujących oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z wykszt
Liczba pracujących oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z wykszt. ZZ w wybranych zawodach zdominowanych przez mężczyzn w 2012 r. (GUS) Wybrane prace i zawody zdominowane przez mężczyzn Liczba pracujących Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN Relacja wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn % mężczyźni kobiety Gospodarze obiektów 18 776 12 181 2228 1983 89 Kierowcy i operatorzy pojazdów 4 148 2918 3056 105 Kierowcy ciężarówek i autobusów 489 2769 3439 124 Kowale, ślusarze 4 130 3296 2577 78 Ładowacze nieczystości 39 880 22 805 2616 2131 81 Operatorzy maszyn i urządzeń 56 667 3329 2551 77 Robotnicy budowlani 1 806 2819 2530 90 Robotnicy poligrafii 6 357 3 559 3090 2095 68 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 40 846 25 491 2381 2214 93

17 PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Poprawa na rynku pracy w latach nie dotyczy kobiet w wykształceniem ZZ wskaźniki zatrudnienia zmniejszyły się z 44,6% do 43,4%; dla ogółu kobiet zwiększyły się z 42,2% do 43,4% Dyskryminacja płacowa kobiet z wykształceniem ZZ różnica płacowa w tej grupie wykształcenia jest stosunkowo największa (31%) dysproporcja płacowa ze względu na płeć w sektorze publicznym jest wyraźnie większa niż w sektorze prywatnym (43%) wynagrodzenia oferowane kobietom są b. niskie; jest to jedna z przyczyn nie podejmowania przez nie pracy

18 PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Konsekwencje umów tymczasowych dla kobiet częstsze umowy na czas określony i umowy cywilno-prawne niż w przypadku mężczyzn brak umów o pracę na czas nieokreślony jest znacznie bardziej niekorzystny dla kobiet niż dla mężczyzn, np. w przypadku urodzenia dziecka pozostają bez środków do życia

19 PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Pozytywne strony pracy kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn większe zarobki niż w zawodach zdominowanych przez kobiety mniejsze różnice płacowe między kobietami i mężczyznami praca zgodna z zainteresowaniami/pasją; silne osobowości/motywacje Bariery dla kobiet w dostępie do zawodów zdominowanych przez mężczyzn silne stereotypy związane z podziałem na zawody tzw. „męskie” i „kobiece” wśród pracodawców, jak również rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych i samych kobiet


Pobierz ppt "Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google