Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza zarządzania zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza zarządzania zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie."— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza zarządzania zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie

2 2 Struktura ERP:

3 3 Moduł-Zamówienia obce:

4 Cele gospodarki materiałowej: 4 wykorzystanie optymalnych możliwości zakupu odnośnie ceny, ilości, terminu i jakości, niewielkie zaangażowanie kapitału w magazynie, terminowe zaopatrzenie produkcji w konieczne ilości materiału o wymaganej jakości, terminowe zaopatrzenie rynku zbytu w wyroby i części zamienne.

5 Czy powinny występować w przedsiębiorstwie zapasy magazynowe? 5 Tak - dla zapewnienia ciągłości i rytmiczności procesów produkcyjnych. Nie dowolne, ale wynikać z możliwości zaopatrzeniowych, potrzeb produkcyjnych i pojemności magazynów. Ponieważ koszty materiałowe stanowią podstawowy składnik kosztów własnych, stąd nawet nieznaczna ich obniżka może dać istotny wzrost zysku.

6 Planowanie zaopatrzenia w czasie 6 – dopasowanie potrzeb materiałowych i terminów dostaw do odpowiednich faz procesu produkcyjnego, a nie ograniczenie się tylko do zaplanowania potrzeb materiałowych i jednorazowe zamówienie ich na cały proces produkcyjny określonej ilości wyrobów. W przedsiębiorstwie występuje zazwyczaj bardzo wiele pozycji materiałowych, ale ich udział w ogólnej wartości zapasów materiałowych jest bardzo zróżnicowany. Z tego względu materiały dzieli się na grupy według ich relatywnego udziału w wartości całkowitego rocznego zużycia materiałowego – według metody ABC.

7 Metoda ABC 7 Punktem wyjścia jest fakt, że często ograniczona ilość dóbr fizycznych ma wysoki udział w całkowitych kosztach zużycia materiałowego lub obrotów ogółem. Jak dowodzą badania surowce i materiały najbardziej rzutujące na wartość łącznego zużycia, stanowią niezbyt liczny zbiór. Koszty materiałowe pozostałej dużej ilości dóbr stanowią mały udział w całkowitych kosztach materiałowych. Analiza ABC powstała z zasady Pareto, opisującej wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania, według której 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów (lub 20% przyczyn powoduje 80% skutków).

8 Zasada Pareta - opisana w 1951 roku 8 Oznacza istnienie w rozkładzie danej cechy silnej koncentracji statystycznej, gdzie krzywa koncentracji przechodzi przez punkt (0,8; 0,2), chociaż często ma inne wartości niż stosunek 80/20. Przykłady cytowane w podręcznikach ekonomii: 20% klientów przynosi 80% zysków, 20% kierowców powoduje 80% wypadków, 20% powierzchni dywanu przypada na 80% zużycia, 20% materiału zajmuje 80% egzaminu, 20% ubrań nosimy przez 80% czasu, 20% pracowników generuje 80% produktów, 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści,...

9 9

10 10 Analiza ABC przy wykorzystaniu krzywej koncentracji Lorenza:

11 11 Grupa A materiały o wysokiej wartości i (lub) dużym udziale w kosztach materiałowych (ok. 70-80 %). Zalecenia: ciągła kontrola zapasów, staranne planowanie zapasu bezpieczeństwa i stanów informacyjnych, bardzo dokładne ustalanie wielkości dostaw, zamówienia zgodne z rzeczywistymi potrzebami, terminowość dostaw, staranny wybór dostawcy.

12 12 Grupa B materiały o średniej wartości i średnim udziale w ogólnych kosztach materiałowych (ok. 15-20 %). Grupa C określanie zapotrzebowania na podstawie prostych metod prognozowania, uproszczone procedury w procesie zamawiania, wyrywkowa kontrola stanów zapasów, duże wielkości zamówień, wysokie stany zapasu bezpieczeństwa (na półroczne a nawet roczne potrzeby). materiały o niskiej wartości i (lub) małym udziale w ogólnych kosztach materiałowych (ok. 5-15 %).

13 13 Wielokryterialna analiza ABC w zarządzaniu zapasami może być rozpatrywana w zakresie: wartościowym (20% liczebności generuje 80% wartości) rentownościowym (20% liczebności generuje 80% zysku) rotacyjnym (A - szybko rotacyjne, B średnio rotacyjne, C wolno rotujące)

14 14 Zasada sprawdza się również w innych obszarach: klasyfikacji dostawców, klasyfikacji odbiorców, klasyfikacji kosztów, analizie i klasyfikacji powierzchni magazynowych,...

15 15 – do określenia racjonalnego rozmieszczenia materiałów w strefach składowych. Uwzględnia się wówczas dwa wymiary przestrzennego rozplanowania ośrodków składowania horyzontalny (w poziomie) i wertykalny (w pionie). W procesie horyzontalnego rozmieszczania materiałów decydującym czynnikiem jest częstotliwość zamówień w danym okresie. Materiały najczęściej zamawiane powinny być zlokalizowane możliwie blisko punktu wydawania i/lub pakowania. W analizie i klasyfikacji powierzchni magazynowych

16 16 układ przelotowy: W horyzontalnym rozmieszczania materiałów

17 17 układ przelotowo - kątowy: W horyzontalnym rozmieszczania materiałów

18 18 układ workowy: W horyzontalnym rozmieszczania materiałów

19 19 Wertykalne ułożenie grup towarowych ABC: Przede wszystkim uwzględnia się ilość zamawianych materiałów w danym okresie. Przedmioty zamawiane w największych ilościach powinny być składowane w obszarze normalnego zasięgu ruchów rąk pracownika magazynowego lub podstawowego zasięgu wózka widłowego.

20 20 Sposób przeprowadzania analizy ABC: I.Obliczenia kosztów materiałowych zapotrzebowanych dóbr na podstawie niezbędnych ilości i cen jednostkowych, a następnie je uszeregować według zużycia wartościowego. II.Uporządkowanie pozycji asortymentowych zgodnie z uzyskaną rangą i oblicza skumulowany względny błąd (w %) zużycia ilościowego i wartościowego. Na podstawie tak skumulowanych wartości dokonywane jest następnie przyporządkowanie poszczególnych materiałów do jednej z trzech klas.

21 21 Obliczenia dla potrzeb etapu I analizy ABC: MateriałZużycie ilościowe CenaZużycie wartościowe Kolejność x1200000,153000,006 x275000,906750,005 x3360000,051800,0010 x4210001,8037800,001 x5500000,147000,004 x620001,002000,009 x740002,008000,003 x8110000,252750,007 x9350000,072450,008 x1019501,903705,002

22 22 Obliczenia dla potrzeb etapu II analizy ABC: Materiał Wartość zużycia Skumulowana wartość zużycia Skumulowana wartość zużycia – procentowo Zużycie wartościowe na klasę Klasa x437800 34,8 % A x10370507485068,9 % A x780008285076,3 % B x570008985082,7 % B x267509660088,9 %20,0 %B x130009960091,7 % C x8275010235094,4 % C x9245010430096,5 % C x6200010680098,3 % C x31800108600100,0 %11,1 %C

23 23 Analiza ABC z platformy ALTUM Comarch: Podział asortymentu oferowanego przez firmę na trzy grupy, różniące się pod względem liczebności i wielkości generowanych przychodów. W zdecydowanej większości przypadków okazuje się, że jedynie 5% produktów przynosi firmie aż 75% przychodów ze sprzedaży. Produkty te wchodzą w skład grupy A, którą można nazwać grupą kluczowych produktów. Analizę ABC można prowadzić dla sprzedaży lub zakupu (wartościowo lub ilościowo), w stosunku do produktów oraz kontrahentów.

24 24 Analiza ABC z platformy ALTUM Comarch: A - produkty generujące 75% całkowitych przychodów B - produkty generujące 20% sumarycznych przychodów C - produkty generujące 5% sumarycznych przychodów.

25 25 Analiza ABC z platformy ALTUM Comarch:

26 26 Analiza ABC z platformy ALTUM Comarch: Grupa A – towary kluczowe, najbardziej cenne dla firmy, przynoszące największe przychody. Ważne jest posiadanie odpowiedniego poziomu zapasów tych towarów w magazynie, dbałość o ich wysoką jakość, a także prowadzenie analiz cyklu życia produktów z tej grupy. Asortyment w fazie schyłku powinien być odpowiednio szybko zastępowany przez nowe produkty o równie dobrych właściwościach, aby nie stracić przychodów z tej grupy.

27 27 Analiza ABC z platformy ALTUM Comarch: Grupa B – asortyment o mniejszej wartości dla firmy, wymagający mniejszej dyscypliny przy utrzymywaniu zapasów. Nazywana „grupą środka”, która z jednej strony warta jest sporej uwagi, a z drugiej strony nie powinna pochłaniać zbyt wysokich kosztów. Grupa C – przykładem tzw. „długiego ogona”, tzn. licznej grupy produktów, których pojedyncze udziały w przychodach są niewielkie. W stosunku do tych towarów można stosować bardziej liberalne zasady utrzymywania zapasów.

28 28 Tzw. „długi ogon”:

29 29 Wykorzystanie metody ABC w innych analizach: Analiza przychodów ze sprzedaży w podziale na cechy, Analiza rzeczywistej marży, Analiza sprzedaży w podziale terytorialnym, Analizy kosztów ponoszonych na rozwój produktów, Analiza stanu płatności,...

30 30 Klasyfikacja materiałów metodą XYZ: Poszczególne rodzaje materiałów zostają podzielone na trzy grupy na podstawie regularności zapotrzebowania na te dobra:  materiały grupy X - charakteryzujące się regularnym zapotrzebowaniem, jak również wysoką dokładnością prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zużycia)  materiały grupy Y - charakteryzujące się zapotrzebowaniem mającym charakter wahań sezonowych i występowaniem istotnego przyrostu ze średnią trafnością prognoz,  materiały grupy Z - charakteryzujące się bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i niską dokładnością prognoz.

31 31 Kombinacja analiz ABC i XYZ: Dokładność prognozy Wartościowość ABC X wysoki poziom wartości zużycia, wysoka dokładność prognozy średni poziom wartości zużycia, wysoka dokładność prognozy niski poziom wartości zużycia, wysoka dokładność prognozy Y wysoki poziom wartości zużycia, średnia dokładność prognozy średni poziom wartości zużycia, średnia dokładność prognozy niski poziom wartości zużycia, średnia dokładność prognozy Z wysoki poziom wartości zużycia, niska dokładność prognozy średni poziom wartości zużycia, niska dokładność prognozy niski poziom wartości zużycia, niska dokładność prognozy

32 32 Literatura: 1.Gołembska Elżbieta, Podstawy logistyki, Łódź 2006


Pobierz ppt "1 Analiza zarządzania zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google