Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytetowe obszary współpracy z perspektywy Ministerstwa Gospodarki oraz organizacji pozarządowych 1.Umowy międzynarodowe, w tym Transatlantyckie Partnerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytetowe obszary współpracy z perspektywy Ministerstwa Gospodarki oraz organizacji pozarządowych 1.Umowy międzynarodowe, w tym Transatlantyckie Partnerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Priorytetowe obszary współpracy z perspektywy Ministerstwa Gospodarki oraz organizacji pozarządowych 1.Umowy międzynarodowe, w tym Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) 2.Zrównoważona energetyka 3.Nowe technologie/Innowacyjność 4.Bezpieczeństwo w grach komputerowych 5.Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1.Wojciech Sudoł Departament Polityki Handlowej MG, Maria Świetlik Instytut Globalnej Odpowiedzialności 2.Maciej Witkowski Departament Energii Odnawialnej MG, Julia Krzyszkowska Polska Zielona Sieć/Bankwatch 3.Marcin Sowa Departament Innowacji i Przemysłu MG, Anna Mazgal Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 4.Wojciech Trusz Departament Gospodarki Elektronicznej MG, Michał Grzybowski Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń 5.Jacqueline Kacprzak Departament Innowacji i Przemysłu MG, Agnieszka Siarkiewicz Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2 MG: TTIP 1/2 Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – umowa o wolnym handlu negocjowana przez UE i USA Zakres: określony w raporcie Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla UE – USA + mandat negocjacyjny dla KE - szeroki dostęp do rynku - towary, usługi, inwestycje, zamówienia publiczne współpraca regulacyjna – horyzontalna, sektorowa (SPS, TBT, chemikalia, kosmetyki, inżynieryjny, ITC, urządzenia medyczne, farmaceutyki, tekstylia, pestycydy, samochody) zasady – zrównoważony rozwój, energia i surowce, ułatwienia w handlu i współpraca celna, MŚP, ISDS, rozstrzygania sporów, konkurencja, IPR Stan negocjacji: początek lipiec 2013, odbyło się 10 rund negocjacyjnych do końca 2015 teksty skonsolidowane + oferty dostępu do rynku

3 MG: TTIP 2/2 Niektóre priorytety Polski w TTIP Ofensywne: dostęp do rynku (towary rolne przetworzone, kosmetyki, urządzenia medyczne, niektóre leki, maszyny; usługi transportowe, biznesowe, IT, wolne zawody; zamówienia publiczne) energia – eliminacja barier w eksporcie gazu LNG z USA Defensywne: ochrona sektorów wrażliwych: energochłonne, rolnictwo; kwestie wrażliwe: zachowanie prawa do regulacji, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona danych, IPR Współpraca MG z innymi instytucjami i partnerami społecznymi nt TTIP Ministerstwa, KSE, Parlament, Komisja Europejska Partnerzy społeczni: izby handlowe, think tanki, instytuty badawcze, NGOs Komunikacja / Transparencja Strona internetowa DG TRADE / MG; spotkania informacyjne; eventy publiczne

4 NGO: Umowy międzynarodowe (TTIP) Maria Świetlik Instytut Globalnej Odpowiedzialności

5 MG: Zrównoważona energetyka 1/2 Działania pozalegislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz OZE i efektywności energetycznej W ramach pracy Grupy ds. OZE i efektywności energetycznej Wizja 2050 podjęto inicjatywę budowy Platformy Zrównoważona Energia, która ma sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii, w tym pochodzącej również ze źródeł odnawialnych. Cel: zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną a także zaangażowanie uczestników rynku w konkretne działania w Polsce. Poprzez platformę możliwe będzie: upowszechnianie wiedzy nt. środków finansowych przeznaczanych na działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii, w tym również z odnawialnych źródeł, rozpoczęcie współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi finansującymi lub propagującymi działania w tym zakresie.

6 MG: Zrównoważona energetyka 1/2 Działania pozalegislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz OZE i efektywności energetycznej W ramach pracy Grupy ds. OZE i efektywności energetycznej Wizja 2050 podjęto inicjatywę budowy Platformy Zrównoważona Energia, która ma sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii, w tym pochodzącej również ze źródeł odnawialnych. Cel: zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną a także zaangażowanie uczestników rynku w konkretne działania w Polsce. Poprzez platformę możliwe będzie: upowszechnianie wiedzy nt. środków finansowych przeznaczanych na działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii, w tym również z odnawialnych źródeł, rozpoczęcie współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi finansującymi lub propagującymi działania w tym zakresie.

7 NGO: Zrównoważona energetyka 1/2 Nadrzędny priorytet: niskoemisyjny rozwój gospodarczy

8 NGO: Zrównoważona energetyka 2/2 Szczegółowe priorytety: energetyka obywatelska, efektywność energetyczna, ochrona powietrza, unijna i międzynarodowa polityka klimatyczna.

9 Nowe technologie/Innowacyjność Marcin Sowa Departament Innowacji i Przemysłu MG Anna Mazgal Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

10 MG: Bezpieczeństwo w grach komputerowych Wojciech Trusz Departament Gospodarki Elektronicznej MG

11 FBC: Bezpieczeństwo w grach komputerowych 1/2 Ryzyko techniczne Wirusy, robaki, etc – złośliwe oprogramowanie Niebezpieczne lub skompromitowane serwery Perspektywa gracza – użytkownika Perspektywa administratora Niebezpieczny kod gry Rynek MMO (2012): 13 mld $ (+21%) 400 mln użytkowników (5,5 mln w PL) 180 mln płatników (2,1 mln w PL)

12 FBC: Bezpieczeństwo w grach komputerowych 2/2 Ryzyko Społeczne Inżynieria społeczna/socjotechnika Kradzież tożsamości Kradzież wirtualnych osiągnieć postaci i rzeczy Płatna protekcjaProstytucja Zabezpieczenia: -Nie używaj profilu „administratora” -Zwróć uwagę na ActiveX i JavaScript -Zwróć uwagę gdzie grasz (adres serwera) -Uważnie zarządzaj firewallem

13 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1/7 Co to jest: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (corportate social responsibility, CSR) odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Przedsiębiorstwo – to część społeczeństwa, stąd:  Odpowiedzialność za środowisko  Odpowiedzialność za relacje z pracownikami  Dbanie o kulturę organizacyjną firmy  Odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw: z dostawcami, klientami, konsumentami, partnerami handlowymi, podwykonawcami itp.  Angażowanie się firmy na rzecz społeczności lokalnej  Komunikowanie o swoich działaniach poprzez raporty społeczne

14 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2/7 Standardy CSR: Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych - zbiór zasad i standardów z różnych obszarów: od praw człowieka, praw pracowniczych i bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i należytej staranności w działalności firm. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) - najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego. Zawierają ogólne zasady raportowania oraz szczegółowe zalecenia odnośnie zawartości raportu. Najnowszy standard oznaczony jest symbolem GRI G.4. Norma ISO 26000 - wskazuje narzędzia wdrażania koncepcji CSR o charakterze uniwersalnym, jakie mogą być zastosowane w wielu typach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Norma SA8000 - międzynarodowa norma dot. przedsiębiorstw dowolnej branży. Formułuje osiem szczegółowych warunków w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych. Standardy serii AA1000 - dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania, w tym: AA1000APS, Zasady Odpowiedzialności, AA1000AS, Weryfikacja, AA1000SES, Zaangażowanie Interesariuszy.

15 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 3/7 Rola administracji publicznej:  Administracja rządowa w Polsce przyjmuje funkcję pośrednika między biznesem a społeczeństwem w dialogu nt. odpowiedzialności biznesu za kwestie społeczne i środowiskowe.  Działania w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw i innych uczestników rynku do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Administracja rządowa stara się jednocześnie zapewnić skuteczną koordynację podejmowanych działań dostarczając partnerom platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.

16 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 4/7 Zespół ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Zespół powołany w lipcu 2014 r. przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Przewodniczący Zespołu: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pani Grażyna Henclewska Zastępca Przewodniczącego: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Radosław Mleczko 

17 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 5/7 Skład Zespołu ds. CSR Ministerstwa (11 resortów 14 przedst.) KWRiST (1 przedst.) Instytucje centralne (8 przedst.) Org. Pracodawców Org. branżowe Związki Zawodowe (10 przedst.) Organizacje społeczne (7 przedst.) Organizacje Międzynarodowe (2 przedst.) łącznie 46 członków Instytucje naukowe (3 przedst.)

18 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 6/7 Zadania i tryb pracy Zespołu ds. CSR Wypracowywanie rekomendacji w zakresie kierunków wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej kraju. Tworzenie warunków dla dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Spotkania Zespołu (4 razy w roku) Grupy robocze: 1. Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR 2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji 3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR 4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

19 MG: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 7/7 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 – etap IV:: Grupy robocze w 201 5 r.: 1.Innowacje społeczne 2.Zrównoważona produkcja i konsumpcja 3.Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna 4.CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw Opis Grup roboczych i kontakt do koordynatorów Grup dostępne tu: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/ Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Wizja+2050 http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/ Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Wizja+2050

20 NGO: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Agnieszka Siarkiewicz Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Pobierz ppt "Priorytetowe obszary współpracy z perspektywy Ministerstwa Gospodarki oraz organizacji pozarządowych 1.Umowy międzynarodowe, w tym Transatlantyckie Partnerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google