Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD 2014-2020

2 Konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.10-02-0019/15 przeprowadzany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ (na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki) 2

3 Ogólne informacje dotyczące konkursu 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ 3

4 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (alokacja): 2 256 854,75 PLN dla ZIT AJ (co stanowi maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania) W ramach alokacji wydzielono 2 144 012,01 PLN na procedurę podstawową i 112 842,74 PLN na procedurę odwoławczą.

5 Wsparcie w ramach konkursu adresowane jest do obszarów Dolnego Śląska, które są objęte mechanizmem ZIT AJ, tj.: Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja, Wsparciem w ramach ZIT AJ objęte są w całości powiaty: jeleniogórski, Jelenia Góra Miasto.

6 Przedmiot konkursu 1.W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typ projektów 8.4. A., tj.: aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki w tym : tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą; dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani; sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna; aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani. 6

7 Przedmiot konkursu – c.d. Elementem uzupełniającym projekt z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani może być aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, którzy w momencie przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia. W ramach aktywizacji zawodowej możliwa jest realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz kursów zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. UWAGA! Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: - opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia, - przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców/opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 7

8 Przedmiot konkursu – c.d. 2.W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.; zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki); zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci; inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 8

9 Przedmiot konkursu – c.d. 3.Wydatki wymienione w pkt. 2 mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki. 4.Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów może trwać przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 5.Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje: a.opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub b.wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, lub c.wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ww. koszty względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie stanowią kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa w pkt. 4. 9

10 Przedmiot konkursu – c.d. 6.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zawiera co najmniej następujące informacje: a.uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych; b.warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3; c.zasady rekrutacji uczestników do projektu; d.informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje, z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, a także planowane działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS. 10

11 Przedmiot konkursu – c.d. 7.W celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzieciom z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. 11

12 Mechanizm racjonalnych usprawnień Mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. W projektach ogólnodostępnych w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami należy zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień. W projektach dedykowanych, wyłącznie lub przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień należy zaplanować na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu. 12

13 Mechanizm racjonalnych usprawnień Za osoby z niepełnosprawnościami należy uznać osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). Każde racjonalne usprawnienie wynika z relacji przynajmniej trzech czynników: 1.dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem projektu, 2.barier otoczenia, 3.charakteru usługi realizowanej w ramach projektu. 13

14 Mechanizm racjonalnych usprawnień W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest możliwe sfinansowanie: a) kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia; b) dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.); c) dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a); d) dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM); e) asystenta tłumaczącego na język łatwy; f) asystenta osoby z niepełnosprawnością; g) tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; h) przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu; i) alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.); j) zmiany procedur; k) wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.); l) dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności. 14

15 Mechanizm racjonalnych usprawnień Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. Wydatki na wdrożenie mechanizmu racjonalnych usprawnień nie wlicza się do kosztu wsparcia na jednego uczestnika projektu. W przypadku kalkulowanego przeciętnego kosztu wsparcia (uśrednionego), wydatki w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień nie wlicza się do ustalonego limitu koszu na kontrakt socjalny i/lub program aktywności lokalnej. Beneficjent powinien uzasadnić konieczność poniesienia kosztu racjonalnego usprawnienia z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku sposobu (np. prymat wynajmu nad zakupem). 15

16 Wymagania konkursowe 16

17 Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD, tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne. 17

18 Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru prowadzonego przez IOK. UWAGA! W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium dostępu. W ramach naboru beneficjent ma prawo dodatkowo do złożenia 1 projektu, gdzie będzie występował jako partner. Dodatkowo, w przypadku wycofania przed terminem zamknięcia konkursu jednego wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek. 18

19 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia Zgodnie z SZOOP RPO WD grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia w zakresie projektów typu 8.4.A to osoby:  powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;  pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 19

20 Kryteria formalne 20

21 Poprawność wypełnienia wniosku Wniosek o dofinansowanie został sporządzony w języku polskim oraz został podpisany zgodnie z prawem reprezentacji. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie lub załączników. 21

22 Kwalifikowalność typu projektu Projekt jest zgodny z typem projektów dopuszczonych do dofinansowania w Regulaminie konkursu. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części A.1.4 wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowalność Wnioskodawcy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części B.1.2 wniosku o dofinansowanie. 22

23 Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie Wybór partnerów został dokonany w sposób prawidłowy, to znaczy: Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1); w przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów; wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych bez udziału partnerów. 23

24 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013 r. 885 ze zm.), art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1417). Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie dotyczy podmiotów, wobec których nie stosuje się powyżej wskazanych przepisów. 24

25 Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lub jeśli dotyczy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania środków zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, w ramach którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizowano całość założonych w projekcie działań merytorycznych i dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. 25

26 Zakaz podwójnego finansowania W wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na określone wydatki kwalifikowalne, w projekcie nie dojdzie do podwójnego dofinansowania. Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy we wniosku 26

27 Wkład własny Wnioskodawca zapewnił odpowiedni poziom wkładu własnego określony w Regulaminie konkursu. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części W. i Y. wniosku o dofinansowanie. Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Poprawność zakwalifikowania projektu jako objętego / nieobjętego pomocą publiczną / pomocą de minimis Czy prawidłowo zakwalifikowano projekt pod kątem występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis? W ramach tego kryterium wniosek o dofinansowanie projektu będzie weryfikowany pod kątem prawidłowego zidentyfikowania przez Wnioskodawcę występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis, tj. czy zaznaczono w nim wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części I. wniosku o dofinansowanie. 27

28 Okres realizacji projektu Okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w Regulaminie konkursu. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części L. wniosku odofinansowanie. Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego IOK weryfikuje, czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie konkursu, tzn. projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące oraz okres realizacji projektu nie przekracza 30.06.2018 r. 28

29 Uproszczone metody rozliczania wydatków W projekcie, w którym wartość dofinansowania nie przekracza 100 000 EUR zastosowano kwoty ryczałtowe, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.W sytuacjach określonych w Regulaminie konkursu zastosowano pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części W. i X. wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów budżetu projektu, obowiązujące w przypadku kwot ryczałtowych dla projektów, których wartość dofinansowania nie przekracza 100 000 EUR. Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. kwotę 423 560 PLN. W niniejszym konkursie nie przewiduje się stosowania pozostałych uproszczonych metod rozliczania wydatków, tj. stawek jednostkowych. 29

30 Kryterium niezalegania z należnościami Czy Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami prawa? Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. 30

31 Szczegółowe kryteria dostępu 31

32 Kryterium liczby wniosków Czy Wnioskodawca złożył w ramach konkursu jeden wniosek o dofinansowanie projektu oraz nie więcej niż jeden jako partner? Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs. Decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji Organizującej Konkurs. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek. 32

33 Kryterium biura projektu Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewni uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu? Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu na terenie województwa dolnośląskiego jest uzasadniona regionalnym/lokalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie projektu. 33

34 Kryterium trwałości projektu Czy Wnioskodawca przedstawił deklarację zapewnienia funkcjonowania utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu? Kryterium wprowadzono w celu zapewnienia trwałości produktów projektu po zakończeniu jego realizacji. We wniosku o dofinansowanie należy zamieścić deklarację o zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi po zakończeniu finansowania z EFS, wskazującą m.in. planowane źródło pokrywania kosztów funkcjonowania ośrodka. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści części R.3. wniosku o dofinansowanie projektu. 34

35 Kryterium formy wsparcia Czy we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca wykazał, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną? Projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 mają przyczyniać się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Kryterium jest weryfikowane na podstawie treści w części R.1. wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 35

36 UWAGA! Projekt niespełniający któregokolwiek z kryteriów formalnych i/lub kryteriów dostępu zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej ocenie 36

37 Kryteria horyzontalne 37

38 - Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego? Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. 2. Kryterium zgodności z właściwymi politykami i zasadami. - Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części H wniosku o dofinansowanie. - Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn? Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części H, N, O, P, R, U wniosku o dofinansowanie – wg standardu minimum. - Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części H wniosku o dofinansowanie. Niespełnienie powyższych kryteriów oznacza odrzucenie wniosku 38 1. Kryterium zgodności projektu z prawem

39 Ocena merytoryczna UWAGA NOWOŚĆ! możliwość warunkowej oceny projektu, negocjacje w ramach Komisji Oceny Projektów (prowadzone przez członków KOP, którzy nie dokonywali oceny wniosku), negocjacje podejmowane są pod warunkiem spełnienia określonych wymogów (wskazanych w regulaminie konkursu w rozdziale dotyczącym oceny formalno-merytorycznej) i tylko do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. 39

40 Kryteria merytoryczne 40

41 Kryterium adekwatności celu projektu i założonych do osiągnięcia rezultatów Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WD 2014-2020 oraz w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020? Czy potrzeba realizacji projektu jest wystarczająco uzasadniona i odpowiada na zdiagnozowany problem? Czy zaplanowane w ramach projektu wartości wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne? Dodatkowo w przypadku projektów o wartości co najmniej 2 mln: Czy przedstawiono wystarczający opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz zaplanowanych w ramach projektach działań zaradczych?

42 Kryterium adekwatności celu projektu i założonych do osiągnięcia rezultatów – c.d. W zakresie zgodności projektu z RPO WD 2014-2020 weryfikacji podlega m.in. adekwatność doboru wskaźników, trafność doboru celu głównego projektu oraz opis, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części F, N, O, T wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja, czy zaplanowane wskaźniki wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i są dobrane odpowiednio do działań zaplanowanych w projekcie, a ich wartość jest satysfakcjonująca z punktu widzenia ponoszonych nakładów oraz zakresu merytorycznego projektu. Ocenie będą podlegały również informacje dotyczące źródeł weryfikacji wskaźników oraz częstotliwości ich pomiaru. Ocenie podlegają jedynie te wskaźniki, które nie będą weryfikowane na etapie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT. Weryfikacja uzasadnienia potrzeby realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach projektu ich powiązania ze zdiagnozowanych problemem. Przedstawiony we wniosku opis będzie oceniany również pod kątem aktualności danych. Dodatkowo w przypadku projektów o wartości co najmniej 2 mln zł ocenie podlega opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz planowane działania minimalizujące ryzyko. Skala punktowa: 0 - 10. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej.

43 Kryterium doboru grupy docelowej Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu oraz RPO WD 2014-2020, w tym czy zawiera wystarczający opis: grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach projektu; potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu; barier, na które napotykają uczestnicy projektu; skali zainteresowania potencjalnych uczestników projektu; sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji zapewnienia dostępności rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami? Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy wskazana grupa docelowa wpisuje się w grupy docelowe określone w SZOOP RPO WD 2014-2020 oraz czy wskazana grupa wpisuje się w diagnozę sytuacji problemowej, na którą odpowiedź stanowi projekt. Skala punktowa: 0 - 4. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części P wniosku o dofinansowanie.

44 Kryterium trafności działań i racjonalności harmonogramu Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis: zadań realizowanych w ramach projektu; uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy; wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań (jeśli dotyczy); roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań, jeśli przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy); trwałości i wpływu rezultatów projektu (jeśli dotyczy)? Czy przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest racjonalny w stosunku do przedstawionego zakresu zadań w projekcie? Skala punktowa: 0 - 10. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części R i S wniosku o dofinansowanie.

45 Kryterium adekwatności sposobu zarządzania oraz posiadanego potencjału Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu projektu? Czy podmioty zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiedni potencjał (kadrowy, techniczny, finansowy) do realizacji projektu? Ocenie podlega opis potencjału w kontekście możliwości jego wykorzystania na potrzeby realizacji projektu. Skala punktowa: 0 - 8. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części U.2, U.3, U.4, U.5 wniosku o dofinansowanie.

46 Kryterium doświadczenia Czy Wnioskodawca lub partnerzy, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, posiadają doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć finansowanych ze środków innych niż środki funduszu UE: w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu, na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu? Skala punktowa: 0 - 8. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części U.1 wniosku o dofinansowanie.

47 Kryterium budżetu projektu Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów? Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy? Czy wysokość kosztów przypadających na jednego uczestnika projektu jest adekwatna do zakresu projektu oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki są racjonalne? W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność budżetu z wymogami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo w ramach kryterium bada się prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych w przypadkach projektów spełniających warunki ich stosowania. Skala punktowa: 0 - 10. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryteria są weryfikowane na podstawie zapisów w części W, X, Y, Z wniosku o dofinansowanie.

48 Kryterium zgodności ze standardem usług i katalogiem stawek Czy zaplanowane w ramach projektu zadania są zgodne z określonym minimalnym standardem usług oraz wydatki są zgodne z katalogiem stawek, określonym dla konkursu? W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność wydatków zaplanowanych w budżecie projektu z określonym standardem usług oraz katalogiem stawek dopuszczalnych w ramach danego konkursu, który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

49 Kryterium budżetu projektu Czy wszystkie wydatki są kwalifikowane? W przypadku zidentyfikowania na etapie oceny projektu wydatków niekwalifikowalnych wniosek uznaje się za niespełniający minimalnych wymagań pozwalających otrzymać dofinansowanie. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w części Y wniosku o dofinansowanie.

50 Kryterium zgodności z SzOOP Czy projekt jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WD 2014-2020? Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

51 Kryterium spełnienia minimalnych wymagań Czy wniosek otrzymał: Wymagane minimum 50 punktów (łącznie za spełnienie kryteriów oceny merytorycznej oraz kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT) oraz Co najmniej 50% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych oraz Pozytywną ocenę za spełnienie kryteriów nr 7, 8 i 9? Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Kryterium jest weryfikowane na podstawie dokumentacji z przebiegu oceny formalno – merytorycznej oraz oceny zgodności ze Strategia ZIT wytworzonej w trakcie KOP.

52 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy po rozstrzygnięciu konkursu IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej www.rpo.dwup.pl www.zitaj.jeleniagora.pl oraz na portalu (nie później niż 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu) listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, tj. listę, która nie będzie uwzględniała tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów oraz informację o składzie KOP. 52

53 CZĘŚĆ II Zmiany wprowadzone w kwalifikowalności i sporządzaniu budżetu w perspektywie 2014-2020 w porównaniu do okresu programowania 2007-2013 53

54 Zmiany wprowadzone w kwalifikowalności i sporządzania budżetu względem poprzedniego okresu programowania  Brak wyodrębnionego zadania dotyczącego zarządzania projektem, koszty związane z zarządzaniem są ponoszone w ramach kosztów pośrednich;  w projektach EFS brak jest możliwości ponoszenia kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, a jedynie ryczałtem, zlecenie zadań innym podmiotom nie pomniejsza podstawy wyliczenia kosztów pośrednich, zmianie uległy również stawki ryczałtu:  25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,  20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,  15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,  10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN, z zastrzeżeniem szczególnych reguł dotyczących projektów finansowanych z Funduszu Pracy oraz projektów realizowanych przez IZ lub IP; 54

55 Zmiany wprowadzone w kwalifikowalności i sporządzania budżetu względem poprzedniego okresu programowania (c.d.)  zmianie uległa kwota progowa, do której istnieje obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczania (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe) – 100 tys. euro wkładu publicznego (dotychczas projekty o wartości całkowitej nieprzekraczającej 100 tys. PLN), dotyczy to także jednostek sektora finansów publicznych;  inne niż w PO KL rozumienie pojęcia cross-financing na gruncie EFS: dotychczas pojęcie to odnosiło się do wydatków na środki trwałe i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 350,00 zł, obecnie na gruncie EFS jako cross-financing rozumie się wyłącznie: - zakupu nieruchomości, - zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, - dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Pozostałe wydatki, dotychczas uznawane za cross-financing, wliczają się do kategorii środki trwałe, rozumianej zgodnie z ustawą o rachunkowości. 55

56 Zmiany wprowadzone w kwalifikowalności i sporządzania budżetu względem poprzedniego okresu programowania (c.d.)  wzrosła liczba godzin maksymalnego zaangażowania zawodowego personelu projektu z 240 h do 276 h;  dotychczas wyposażenie stanowiska pracy osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu był kwalifikowalne w części proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, w perspektywie finansowej 2014-2020 są one niekwalifikowalne;  wprowadzony został limit na zlecanie usług merytorycznych – mogą one stanowić nie więcej niż 30% wartości projektu. 56

57 Koszty pośrednie 57

58 Koszty pośrednie obejmują wszystkie koszty administracyjne związane z obsługa projektu. Koszty pośrednie obejmują m.in. Koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. Koszty pośrednie dotyczą takich czynności jak: -koordynowanie i nadzorowanie projektu; -rozliczanie, w tym monitorowanie; -organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa); -prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, plakatach i ulotkach ( ale nie koszt udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji np. psychologa, o ile w ogóle taki koszt jest uzasadniony specyfiką projektu); -informowanie o projekcie i jego promocja; -obsługa kadrowa itp. 58

59 Minimalny standard usług i katalog stawek (załącznik nr 8) 59

60 UWAGA: W przypadku wskazania we wniosku założeń projektu nie uwzględniających określonych przez IOK minimalnych standardów usług i stawek jednostkowych, wniosek może zostać oceniony warunkowo. W przypadku warunkowej oceny wniosek zostanie skierowany do negocjacji (o ile wniosek będzie kwalifikował się do negocjacji) Minimalny standard usług i katalog stawek nie jest katalogiem zamkniętym i wszelkie koszty usług/towarów, które nie zostały w nim ujęte powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności. Fakt wskazania danej stawki we wniosku o dofinansowanie nie może być podstawą beneficjenta do "uzasadnienia" wydatku uznanego za niekwalifikowalny na etapie zatwierdzania wniosku o płatność i/lub kontroli (jeśli oczywiście wystąpią podstawy do uznania wydatków za niekwalifikowalne). Realizacja wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020 Działania 8.4 w kwestiach nieuregulowanych w przedmiotowym dokumencie powinna być zgodna z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz dokumentami programowi na lata 2014-2020. 60

61 Generator Wniosków o dofinansowanie 61

62 Bezpośredni link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie - http://gwnd.dolnyslask.pl Uwaga! – przy tworzeniu wniosku zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer.http://gwnd.dolnyslask.pl 62

63 Informacje dotyczące składania wniosków 63

64 Termin, od którego można składać wnioski: od 15 stycznia do 22 stycznia 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na lipiec 2016 r. 64

65 Sposób składania wniosków o dofinansowanie 1.Wnioski składane są w terminie wskazanym powyżej na obowiązującym formularzu: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków SNOW oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SNOW i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu. 2.Sumy kontrolne na wydruku i wersji elektronicznej wniosku muszą być ze sobą zgodne. UWAGA! Wniosek z różnymi sumami kontrolnymi w wersji papierowej i elektronicznej zostanie skierowany do uzupełnienia na etapie weryfikacji technicznej zgodnie z zapisami rozdziału IV podrozdziału 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Dopuszcza się zmianę sumy kontrolnej w wersji elektronicznej wniosku jedynie w sytuacji kiedy wniosek podlega uzupełnieniu lub poprawieniu w nim oczywistej omyłki w zakresie uspójnienia zapisów: części B.1.4 (Osoba uprawniona) wniosku z pieczęcią i podpisem albo pieczęciami i podpisami zawartymi w części Oświadczenia wniosku. 65

66 Sposób składania wniosków o dofinansowanie- c.d. 3.Wnioski w formie papierowej można dostarczać: osobiście: do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, przy Al. Armii Krajowej 54, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30; kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30. 66

67 Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl.www.rpo.dwup.pl Pytania indywidualne można kierować na adres: promocja@dwup.plpromocja@dwup.pl lub telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376. W zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ pytania można kierować na adres: zitaj@jeleniagora.pl lub telefonicznie: 75 75 46 249 oraz 75 75 46 286 67


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google