Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sypniewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sypniewie"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sypniewie
1

2 Drogowskaz – członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania
Punkt odniesienie w procesie podejmowania decyzji Ułatwia kreowanie wizerunku szkoły w środowisku. Pomaga koncentrować się na tym co najważniejsze, zmierzanie do tych samych celów. Cele koncepcji Ułatwia racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, czasem. Pozwala całościowo spojrzeć na szkołę. 2

3 Słowo klucz: WSPÓLNIE = WSPÓLNOTA SZKOLNA
Dobra szkoła to wspólnota osób uczestnicząca w procesie kształcenia, która uznaje i realizuje jednakowe wartości i normy. Powstaje wtedy, gdy nauczyciele, uczniowie, rodzice solidarnie dążą do pełnego rozwoju potencjału ludzkiego podczas osiągania obowiązkowych standardów kształcenia. Dodałam „priorytetem” 3

4 Dla osiągnięcia celów koncepcji wymagane są postawy:
Akceptacja społeczna – wzajemna akceptacja osób współtworzących wspólnotę, asertywne dostosowanie się do działań członków wspólnoty. Motywacja – dobrowolne podejmowanie wysiłku. Kapitalizacja – poczucie własnej wartości i satysfakcja z przynależności do wspólnoty. Akredytacja – lojalność, zaufanie. 4

5 Jak osiągnąć zamierzone cele koncepcji?
DYDAKTYKA - Wykorzystywanie wyników wewnętrznego i zewnętrznego pomiaru dydaktycznego; funkcjonowanie systemu badania osiągnięć ucznia (diagnozy wstępne, testy trzecioklasistów, szóstoklasistów i gimnazjalistów, prowadzenie „kart obserwacji osiągnięć ucznia” - klasa VI i III gimnazjum, wykorzystywanie wyników EWD do planowania pracy dydaktycznej) - Ocenianie kształtujące jako norma: podmiotowość w podejściu do ucznia, rzetelność informacji dla ucznia i rodzica, tworzenie atmosfery zaufania do nauczyciela i obiektywizmu. - Warsztaty technik samodzielnego uczenia się, stosowanie nowoczesnych form pracy z uczniem. - Indywidualizacja nauczania: Rozpoznawanie uzdolnień i ich rozwijanie poprzez ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych Tworzenie przedmiotowych kart samooceny ucznia (uczeń określa poziom swoich umiejętności w kontekście wymagań sprecyzowanych przez nauczyciela, wspomaganie indywidualne przez nauczyciela pozwala uczniowi wyznaczenie sposobu pracy – budowanie w dziecku poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za naukę Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego PROGRAMU TERAPII PEDAGOGICZNEJ. Grupa specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, PPP, oligofrenopedagog) zaangażowana w profilaktykę, diagnozę i terapię.

6 - Stworzenie i wdrożenie systemu przygotowywania uczniów do konkursów przedmiotowych (procedury, formy pracy; udział młodzieży gimnazjalnej w przygotowywaniu konkursów dla uczniów szkoły podstawowej jako forma samokształcenia i postawy wychowawczej) - Promowanie osiągnięć uczniów: stypendia, wyróżnienia metoda projektu edukacyjnego (uczniowie klas IV-VI i gimnazjum) uczniowskie spotkania autorskie jako ciekawa forma prezentacji osiągnięć - Wdrażanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności kluczowych - Lekcje koleżeńskie jako dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (wymiana doświadczeń na różnych poziomach edukacyjnych, propagowanie lekcji o charakterze interdyscyplinarnym) - Świadome uczenie w połączeniu z wychowaniem (np. dostarczanie wiedzy przy okazji przygotowywania imprezy o charakterze wychowawczym) - Upowszechnianie zajęć o charakterze praktycznym, empirycznym (wycieczki, pokazy, doświadczenia, festiwal nauki) - Rozwijanie uzdolnień i pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w projektach unijnych i innych organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

7 - utworzenie radiowęzła w połączeniu z sekcją dziennikarską
Wychowanie i opieka - diagnozowanie oczekiwań rodziców i uczniów (uwzględnianie ich w planach wychowawczych, profilaktycznych szkoły, klas) - funkcjonowanie świetlicy szkolnej (ciekawe zajęcia, pomoc w odrabianiu zadań domowych, czytanie książek dzieciom młodszym - „wolontariat gimnazjalistów”) - warsztaty mediacji i komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli i uczniów rozwój samorządności ( „Sympozja samorządów szkolnych” jako ciekawy przykład działalności samorządowej) - utworzenie radiowęzła w połączeniu z sekcją dziennikarską

8 - oferta ciekawych zajęć pozalekcyjnych; koło fotograficzne, sekcja modelarska, taneczna i teatralna
- rozwój harcerstwa, utworzenie drużyny wielopoziomowej – wspólne działania typu: Akcja „Pomocna dłoń” - pomoc osobom starszym „Szlachetna paczka” - pomoc osobom potrzebującym Ścisła współpraca z hufcem Tuchola Koncerty piosenki harcerskiej „Fałszerka” Rajdy, ogniska, noc w szkole Krzewienie wychowania patriotycznego – udział w uroczystościach pozaszkolnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim - udział uczniów w programach o charakterze społecznym ( Wigilia dla chorych i samotnych, koncert kolęd) - budowanie wspólnego ceremoniału - rozwój kulturowy uczniów – program imprez cyklicznych (filharmonia, współpraca z CK Sępólno, MGOK Więcbork, Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym, wycieczki) - organizowanie cyklicznych imprez z udziałem rodziców ( przed końcem semestru Dzień Sportu, Imieniny klasy, Drzwi otwarte – prezentacje uczniów, wystawy, występy)

9 - Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli jako istotny element programu profilaktyki szkoły ( całodzienne warsztaty typu: „Uczeń – nauczyciel – rodzic”) - Wspieranie inicjatywy uczniowskiej w myśl zasady SZKOŁA JEST DLA UCZNIA.

10 Współpraca ze środowiskiem
- Autentyczny wpływ rodziców na tworzenie prawa wewnątrzszkolnego, procedur, programów - Współpraca z innymi szkołami – konkursy, zawody sportowe, sympozja, wymiana doświadczeń między nauczycielami - Uniwersytet dla rodziców – program wsparcia (pomoc specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prawnych, materialnych, psychologicznych) - Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny - Współpraca z instytucjami typu: sołectwa, parafia, OSP Sypniewo, policja, MGOK Więcbork, kluby sportowe, organizacja imprez środowiskowych - Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów profilaktycznych – MOPS i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Działania wychowawców i pedagoga w ramach gminnego programu … - Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy – udział w warsztatach terapii zajęciowej

11 Kadra pedagogiczna - podnoszenie kompetencji specjalistycznych i przedmiotowych głównie w zakresie: umiejętności komunikacyjnych, mediacyjnych, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oceniania kształtującego, planowania własnej pracy - nabywanie kwalifikacji egzaminatora OKE - tworzenie właściwego klimatu w relacjach międzyludzkich: transparentność zasad, norm, wartości, tworzenie wspólnoty akceptowanego systemu motywacyjnego i procedur oceny pracy nauczyciela podnoszenie jakości pracy zespołów zadaniowych eksponowanie roli lidera zespołu, delegowanie zadań, wyrabianie poczucia odpowiedzialności i współdecydowania

12 - Funkcjonowanie planu doskonalenia
zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli - Wypracowanie atmosfery szkoły „wzajemnie uczącej się” (dzielenie się dobrą praktyką, wspomaganie we wspólnych działaniach, integracja nauczycieli różnych etapów edukacyjnych)

13 KSZTAŁCENIE zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować
PROFIL ABSOLWENTA VI KLASY KSZTAŁCENIE zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności potrafi dokonać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów umie porozumiewać się z innymi szanuje dziedzictwo kulturowe zna i stosuje normy dobrego zachowania jest partnerem we wspólnej pracy dba o swoje zdrowie i otoczenie dąży do osiągnięcia sukcesu jest przygotowany do następnego etapu nauki Tu poprawiłam nagłówek – żeby czcionka w kształceniu była jednolita 13 13

14 KSZTAŁCENIE WYMAGANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Umiejętności interpersonalne Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami Znajomość języków obcych Kreatywność Umiejętność uczenia się 14 14

15 Wierzymy, że w każdym człowieku
KSZTAŁCENIE KSZTAŁCENIE W zakresie sfery dydaktycznej: umożliwienie osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom, niezależnie od ich możliwości intelektualnych, liczny udział i sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach, wysokie wyniki uczniów na sprawdzianach zewnętrznych. Wierzymy, że w każdym człowieku tkwi jakiś talent. Ten ludzik mnie przeraża …. 15 15

16 WYCHOWANIE I OPIEKA CELE WYCHOWAWCZE
Tworzenie środowiska, w którym obowiązują transparentne, jednoznaczne, akceptowane przez większość reguły Wypracowanie Kodeksu Ucznia Szkoły. Kontynuowanie wypracowanych i sprawdzonych w praktyce form działania z nastawieniem na ciągły dialog, budowanie poczucie sprawstwa odpowiedzialności wśród wychowanków szkoły. Dbanie o wypracowane tradycje szkoły, tworzenie nowych. Dużą pomocą w wychowaniu młodzieży jest odniesienie do patrona szkoły - budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą i szkołą. Budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji. Stymulowanie do współpracy, dawanie prawa do błędu, wskazywanie dróg poprawy. Wyposażenie wychowanków w sprawności i kompetencje niezbędne w życiu inteligencja emocjonalna, adekwatna samoocena, postawy tolerancji, odpowiedzialność za siebie, własne decyzje i innych. Stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych . 16 16

17 Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki
WYCHOWANIE I OPIEKA PROBLEMY WYCHOWAWCZE WYCHOWANIE I OPIEKA PROBLEMY WYCHOWAWCZE agresja i przemoc wśród uczniów zaniedbania środowiskowe i rodzinne negatywne konsekwencje emigracji zarobkowej rodziców ubóstwo Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki 17 17

18 WYCHOWANIE I OPIEKA DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, ROZWÓJ ŻYCIA POZALEKCYJNEGO
zajęcia pozalekcyjne akcje charytatywne -praca na rzecz szkoły i środowiska projekty wychowawcze Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za pośrednictwem Nauczycieli ( szkoły) Rodziców Władz gminnych i powiatowych Organizacji działających na rzecz szkoły, dziecka Czy Strategia Rozwoju Gminy zaleca zakładać stowarzyszenia? 18 18

19 WYCHOWANIE I OPIEKA EFEKTY
Wszechstronny rozwój uczniów, w atmosferze bezpieczeństwa oraz dbałości o zdrowie przy aktywnym udziale rodziców i opiekunów. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. Utrwalanie w uczniach skłonności do efektywnej pracy, spełniania całokształtu obowiązków. Umacnianie pozytywnego nastawienia szkoły Korzystanie z ciekawych projektów wychowawczych Modyfikowanie planów wychowawczych i profilaktycznych poprzedzonych diagnozą problemów i oczekiwań środowiska 19 19

20 WYCHOWANIE I OPIEKA WYCHOWANIE I OPIEKA
W sferze opieki i wychowania sukcesem będzie stworzenie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniowi , rodzicom i wszystkim pracownikom. Aby tak się stało należy uczciwie analizować, poprawiać, propagować dobre wzorce, dbać o przestrzeganie procedur 20 20

21 ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ BAZA SZKOŁY – co należy wykonać
Najważniejsze zadania na najbliższy czas: wymiana instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach, rozbudowa obiektu wolno stojącego( świetlica, stołówka) wyposażenie stołówki i świetlicy remont holu ( SP, odmalowanie nowego pomieszczenia) wyposażenie wszystkich sal w tablice interaktywne doposażenie sal lekcyjnych w inne środki dydaktyczne- głównie I-III bieżące prace malarskie, wymiana podłóg w niektórych salach SP wybudowanie małego boiska wielofunkcyjnego wyposażenie pomieszczeń dla nauczycieli w niezbędne do pracy urządzenia ( komputery, drukarki, kserokopiarki) wyposażenie szkoły w radiowęzeł 21 21

22 ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ BAZA SZKOŁY
wprowadzenie dziennika elektronicznego wymiana ogrodzenia wokół szkoły estetyczniejsze zagospodarowanie terenu szkoły stworzenie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych MIEJSCE NA PLANY INNYCH PODMIOTÓW SZKOŁY 22 22

23 BAZA SZKOŁY W planach szkoły jest również powstanie placu zabaw przy szkole oraz likwidacja barier architektonicznych - podjazd dla niepełnosprawnych. Zamiana : na - 23 23

24 INFORMACJA I PROMOCJA SZKOŁY POLITYKA INFORMACYJNA
przejmowanie roli kulturowej szkoły w środowisku cykliczne organizowanie imprez środowiskowych z udziałem wszystkich podmiotów szkoły wykorzystanie siły Internetu i mediów do organizacji życia kulturalnego szkoły (gazetka, radiowęzeł, projekty multimedialne) współpraca z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem oświatowym szkoły, organizowanie tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego i prelegentów, zacieśnienie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, wspólne warsztaty, zadania związane z każdą funkcją szkoły założenie indywidualnych kont dla nauczycieli i uczniów wprowadzenie dziennika elektronicznego z systemem wysyłania informacji na indywidualne konto rodzica, przydzielenie i wykorzystanie służbowych e–maili do kontaktów z pracownikami, rodzicami i uczniami, wykorzystanie tablic interaktywnych – nowoczesne nauczanie 24 24

25 INFORMACJA I PROMOCJA SZKOŁY WIZERUNEK
Inicjator innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, a także uczestnik ważnych i wartościowych wydarzeń lokalnych E-twinning Program ten otworzy nowe możliwości przed szkołą, zwiększy motywację  uczniów do nauki języków obcych i na pewno przyczyni się do promocji szkoły w środowisku. Rodzice - pozytywny obraz szkoły tworzą rodzice naszych uczniów Obok poziomu działań dydaktycznych wychowawczych znaczący wpływ ma tu miła i przyjazna uczniom atmosfera oraz wspólne działania, takie jak organizowanie wycieczek i imprez szkolnych. Rozbudowa strony internetowej szkoły Kontakty z mediami 25 25

26 INFORMACJA I PROMOCJA SZKOŁY
Za sukces w tej sferze uznajemy placówkę o dobrej organizacji i dużej aktywności kulturalnej, taką, która przyczynia się do rozwoju własnego i środowiska 26 26

27 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE
Kształcenie - W tej sferze sukcesem będzie umożliwienie osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom, niezależnie od ich możliwości intelektualnych, liczny udział i sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach, wysokie wyniki uczniów na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. Chcemy, by uczniowie potrafili i chcieli się uczyć. Wychowanie i opieka - W zakresie tej sfery sukcesem będzie szkoła bezpieczna, przyjazna uczniowi , rodzicom i wszystkim pracownikom. Nauczyciel jest sprzymierzeńcem, a nie mentorem, wspomaga szczególnie tych, którzy wymagają pomocy. Ma predyspozycje i takt pedagogiczny Organizacja i kierowanie szkołą - Miarą sukcesu w tym zakresie będzie sprawne zarządzanie szkołą, w której chce się być dobrym nauczycielem, placówka nowoczesna, zadbana, dobrze wyposażona, bezpieczna .Szkoła się rozwija, nauczyciele wspierają się i uczą od siebie i innych. Cechuje nas jedność i autentyzm działania. Informacja i promocja szkoły - Za sukces w tej sferze uznajemy placówkę o dobrej organizacji i dużej aktywności kulturalnej, taką, która jest dobrze odbierana w środowisku, mająca własną tożsamość, idąca drogą uznaną za wszystkie podmioty , jako słuszny kierunek 27 27

28 28


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sypniewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google