Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dnia 19 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dnia 19 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dnia 19 września 2011 r.
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kierunki rozwoju systemów IT z uwzględnieniem wymagań Publicznych Służb Zatrudnienia Warszawa, dnia 19 września 2011 r.

2 Plan prezentacji URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Podsumowanie etapu wykonania Oprogramowania SyriuszStd i wdrożeń w powiatowych urzędach pracy Procedura zgodności aplikacji Systemu PSZ z Opisem Systemu Teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia wersja 2.0. Umowa na rozwój i utrzymanie Systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników systemu: Zapewnienie utrzymania i rozwoju Systemu PSZ Usuwanie błędów Systemu PSZ oraz skutków awarii Systemu PSZ Świadczenie usługi hot-line dla użytkowników Systemu PSZ Udzielanie konsultacji dla użytkowników Systemu PSZ Systemy Centralne - Aplikacja Centralna (AC) i Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP): Dane statystyczne dotyczące AC i CBOP Funkcjonalność AC i CBOP istotna dla PSZ Podłączenie urzędu pracy do AC i CBOP oraz istniejące i planowane do wdrożenia mechanizmy zasilania aplikacji

3 Procedura zgodności systemów UP z Opisem Systemu Teleinformatycznego PSZ 2.0
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Przygotowanie Opisu Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 – luty - kwiecień 2011 r. Opublikowanie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszenia o wprowadzeniu Opisu Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 na stronach Portalu PSZ – 19 kwietnia 2011 r.

4 Procedura zgodności systemów PUP z Opisem Systemu Teleinformatycznego PSZ 2.0
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Otrzymanie wniosku Sygnity S.A. o przeprowadzenie procedury zgodności Oprogramowania SyriuszStd, aplikacji MZ, RIS, SC i ZC z Opisem Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 – 27 kwietnia 2011 r. Przeprowadzenie procedury zgodności ww. aplikacji z Opisem Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 – maj 2011 r. dokonanie przeglądu dokumentacji oprogramowania, przeprowadzenie testu oprogramowania z wykorzystaniem aktualnego zestawu scenariuszy testowych. Wydanie świadectwa zgodności dla Oprogramowania SyriuszStd oraz aplikacji ZC – 27 maja 2011 r.

5 Świadectwa zgodności dla Oprogramowania SyriuszStd i Zatrudnienie Cudzoziemców
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

6 Umowa 53/DI/WR/2011 – informacje ogólne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W dniu 15 lipca 2011 r. MPiPS zawarło z Sygnity S.A. umowę nr 53/DI/WR/2011, której przedmiotem jest realizacja następujących usług: utrzymania i rozwoju Systemu PSZ wsparcia użytkowników, w tym świadczenia usług hot-line oraz udzielania konsultacji grupowych i przystanowiskowych usuwania błędów Systemu PSZ oraz awarii w Systemie PSZ. Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r.

7 Umowa 53/DI/WR/2011 – informacje ogólne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Usługi świadczone w ramach umowy dotyczą następujących aplikacji wchodzących w skład Systemu PSZ: Rejestr Instytucji Szkoleniowych Monitoring Zawodów Zatrudnienie Cudzoziemców Słowniki Centralne Oprogramowanie SyriuszStd

8 Umowa 53/DI/WR/2011 – utrzymanie i rozwój Systemu PSZ
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W ramach usługi utrzymania i rozwoju Systemu PSZ Wykonawca zobowiązał się do dostarczania wersji aplikacji Systemu PSZ, w których zostaną wykonane modyfikacje wynikające z: zmian aktów prawnych (zmiany prawne) potrzeb Użytkowników i wymagań funkcjonalnych PSZ (zmiany funkcjonalne) aktualizacji środowiska systemowego, w którym System PSZ został wdrożony. Zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt. 1 i 3 realizowane są w ramach opłaty zryczałtowanej określonej w umowie. W tej opłacie uwzględnione zostały również zmiany funkcjonalne znane Zamawiającemu na dzień zawarcia umowy i ujęte w załączniku nr 3 do umowy. Pozostałe zmiany funkcjonalne, w szczególności zgłaszane na bieżąco do Departamentu Informatyki przez urzędy pracy i departamenty merytoryczne MPiPS wyceniane będą wg. metody punktów funkcyjnych.

9 Umowa 53/DI/WR/2011 – utrzymanie i rozwój Systemu PSZ
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wybrane zmiany prawne/ funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do umowy: dostosowywanie w Systemie PSZ mechanizmów generowania sprawozdań statystycznych wraz z wykonywaniem zmian w obecnie zaimplementowanej analityce i warunkach kontrolnych dotyczących sprawozdań do zmian w przepisach prawnych umożliwienie naliczania i eksportowania do pliku w formacie dbf lub w innym formacie wymaganym przez GUS wszystkich sprawozdań statystycznych wraz z załącznikami zdefiniowanie w komponencie FK sprawozdań finansowych: Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian w funduszu rozszerzenie aplikacji ZC o możliwość rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy, sporządzania raportów w tym zakresie oraz udostępnienie ZC dla powiatowych urzędów pracy

10 Umowa 53/DI/WR/2011 – utrzymanie i rozwój Systemu PSZ
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wybrane zmiany prawne/ funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do umowy c.d.: umożliwienie obsługi formularzy elektronicznych, w sposób zintegrowany z aplikacjami Systemu PSZ wprowadzenie w FOB mechanizmów weryfikacji danych rejestrowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy ze zbiorami AC i PESEL umożliwienie przetwarzania „uproszczonych” danych osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które korzystają z usług rynku pracy w urzędach pracy oraz uwzględniania informacji o nich w zestawieniach statystycznych zautomatyzowanie procesu przesyłania ofert pracy do CBOP umożliwienie obsługi podmiotów zagranicznych oraz wykreślania podmiotów z RIS przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych zapewnienie powiatowym urzędom pracy dostępu do sporządzania i generowania zestawień statystycznych RIS.

11 Umowa 53/DI/WR/2011 – konsultacje
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W ramach umowy zaplanowano realizację konsultacji dla użytkowników końcowych, w szczególności: konsultacji grupowych dedykowanych dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, mających na celu: zaprezentowanie zmian w Systemie PSZ zaprezentowanie odpowiedzi udzielanych na pytania związane z eksploatacją Systemu PSZ, które były najczęściej zgłaszane przez użytkowników na hot-line Wykonawcy lub zostały przekazane przez urzędy przed konsultacjami konsultacji przystanowiskowych dedykowanych dla powiatowych urzędów pracy i realizowanych bezpośrednio w siedzibie danej jednostki, mających na celu: udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w Systemie PSZ lub zawiązane z bieżącą eksploatacją Systemu PSZ, zadane przez dany urząd, zademonstrowanie w Systemie PSZ sposobów obsługi praktycznych problemów występujących w danym urzędzie.

12 Umowa 53/DI/WR/2011 – konsultacje przystanowiskowe
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rekrutacja urzędów na konsultacje przystanowiskowe rozpoczyna się z dniem 19 października 2011 r. i przeprowadzana będzie przez Sygnity S.A. Każdy powiatowy urząd pracy ma prawo do wykorzystania w ramach umowy 4 dni konsultacji przystanowiskowych, po 2 dni w każdym z 12-miesięcznych okresów realizacji umowy liczonych odpowiednio do dnia 30 czerwca 2012 i 30 czerwca 2013 r. Dni niewykorzystane przez dany urząd w okresie do 30 czerwca 2012 r. wracają do łącznej puli wolnych dni w ramach umowy i mogą być przyznane przez Zamawiającego dla innego urzędu.

13 Umowa 53/DI/WR/2011 – konsultacje przystanowiskowe
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ze względu na uzgodnioną w harmonogramie dużą intensywność prac (do 30 konsultacji dziennie), każdy urząd powinien mieć możliwość zorganizowania konsultacji w dogodnym dla siebie terminie. Urząd, który chciałby zapewnić dla swoich pracowników konsultacje zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego na konsultacje przystanowiskowe”, podpisania go i przesłania go do Sygnity S.A. W formularzu określa się dane kontaktowe urzędu, a także przedmiot, wymiar oraz propozycję terminu realizacji konsultacji. Planuje się, że realizacja konsultacji przystanowiskowych rozpocznie się po 26 września 2011 r.

14 Umowa 53/DI/WR/2011 – konsultacje przystanowiskowe
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

15 Umowa 53/DI/WR/2011 – konsultacje grupowe
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konsultacje grupowe będą realizowane dwukrotnie, w pierwszym półroczu 2012 i 2013 roku. W każdym dwudniowym cyklu konsultacji grupowych może uczestniczyć po 2 przedstawicieli z każdego powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy. Miejsca niewykorzystane przez dany urząd wracają do łącznej puli wolnych miejsc w ramach danego cyklu konsultacji grupowych i mogą być przyznane przez Zamawiającego dla innego urzędu. Konsultacje grupowe organizowane będą w hotelach zlokalizowanych następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. Rekrutacja na konsultacje grupowe przeprowadzana będzie na 30 dni przed planowanym terminem ich realizacji na podstawie pisemnych wniosków składanych przez urzędy na „Formularzu zgłoszeniowym na konsultacje grupowe”.

16 Umowa 53/DI/WR/2011 – konsultacje grupowe
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

17 Umowa 53/DI/WR/2011 – hot-line
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W ramach usługi hot-line Wykonawca zobowiązał się udzielać odpowiedzi na pytania użytkowników związane z bieżącą eksploatacją Systemu PSZ, zadawane: telefonicznie pod nr (81) – udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem hot-line Wykonawcy poprzez faks nr (81) – przekazywanie przez użytkowników bardziej skomplikowanych lub większej liczby pytań poprzez pocztę elektroniczną ( ) na adres – zadawanie pytań przez użytkowników i udzielanie odpowiedzi przez konsultantów Wykonawcy poprzez pocztę elektroniczną poprzez portal obsługi hot-line na adres – umożliwienie użytkownikom: rejestracji zgłoszeń, monitorowania stanu ich obsługi, zapoznania się z odpowiedzią udzieloną przez konsultantów Wykonawcy. Oprócz tego użytkownicy mają dostęp tzw. bazy wiedzy, zawierającej pytania i odpowiedzi zadawane przez inne urzędy.

18 Umowa 53/DI/WR/2011 – usuwanie błędów i awarii
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest również do usuwania błędów Systemu PSZ oraz awarii w Systemie PSZ. Awaria to sytuacja, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Systemu PSZ z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, będących konsekwencją wystąpienia m.in.: : błędu w Systemie PSZ błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego aplikacji Systemu PSZ błędu w instrukcji instalacji pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego aplikacji Systemu PSZ błędu w dokumentacji technicznej lub w dokumentacji użytkownika aplikacji Systemu PSZ.

19 Umowa 53/DI/WR/2011 – usuwanie błędów i awarii
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Procedura obsługi awarii w Systemie PSZ: zgłoszenia awarii urzędy pracy powinny przekazywać do Wykonawcy na „Formularzu awarii” (UAW-01) poprzez fax na nr (32) lub pocztę elektroniczną na adres oraz jednocześnie do Departamentu Informatyki MPiPS na nr fax: (22) Wykonawca ocenia zasadność zgłoszenia awarii, określa procedurę oraz termin jej usunięcia i uzgadnia ją z Departamentem Informatyki Departament Informatyki uzgadnia termin i procedurę usuwania awarii z urzędem Wykonawca we współpracy z urzędem usuwa awarię, a następnie strony sporządzają i podpisują „Protokół zakończenia usuwania awarii” (UAW‑02). Usunięcie awarii polega na przywróceniu poprawnego funkcjonowania Systemu PSZ oraz, jeżeli zachodzi taka konieczność, na odtworzeniu utraconych lub uszkodzonych danych.

20 Umowa 53/DI/WR/2011 – usuwanie błędów i awarii
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Procedura obsługi błędów w Systemie PSZ: Zgłoszenie błędu urząd pracy powinien przekazać do Departamentu Informatyki (na adresy odpowiadające poszczególnym aplikacjom/ komponentom aplikacji określone przez MPiPS) na formularzu „Zgłoszenie błędu” (ZBL-01) określając: istotę błędu oraz miejsce i okoliczność jego wystąpienia Departament Informatyki ocenia zasadność zgłoszenia i przekazuje je do Wykonawcy Wykonawca dokonuje diagnozy błędu oraz przesyła ją do Departamentu Informatyki na formularzu „Odpowiedź na zgłoszenie błędu” (ZBL-03). W przypadku potwierdzenia błędu przystępuje do jego usunięcia, poprzez przygotowanie pakietu aktualizacyjnego wraz z dokumentacją Departament Informatyki weryfikuje poprawność pakietu aktualizacyjnego i w przypadku, gdy potwierdzi fakt usunięcia błędu, przekazuje pakiet do eksploatacji urzędom pracy.

21 Korzyści z wdrożenia SyriuszStd – przesył danych pomiędzy urzędami
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

22 Korzyści z wdrożenia SyriuszStd – przesył danych pomiędzy urzędami
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

23 Aplikacja Centralna – informacje ogólne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aplikacja Centralna (AC) to centralny zbiór danych o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy utworzony i udostępniany PSZ przez Ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 4 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pełne korzyści z wykonania i wdrożenia AC będą możliwe do osiągnięcia w momencie podłączenia się do aplikacji i uruchomienia mechanizmów regularnego zasilania jej danymi przez wszystkie powiatowe urzędy pracy. Do dnia 16 września 2011 r. do AC zostało podłączonych 309 powiatowych urzędów pracy.

24 Aplikacja Centralna – funkcjonalność istotna dla PSZ
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aplikacja Centralna jest systemem wspomagającym urzędy pracy w ustalaniu związków osób bezrobotnych i poszukujących pracy z innymi urzędami oraz ma służyć ograniczaniu nadużyć wynikających z tego tytułu. Przedstawione korzyści są możliwe do osiągnięcia poprzez dostęp urzędów pracy do następujących raportów o nieprawidłowościach: Osoby aktywne w innych jednostkach Osoby nieżyjące lub pozbawione obywatelstwa Osoby pobierające nienależnie zasiłek Osoby, które odmówiły przyjęcia pracy i w okresie karencji zarejestrowały się jako bezrobotne Osoby, które nie stawiły się w PUP w wyznaczonym terminie w i okresie karencji zarejestrowały się jako bezrobotne w innym PUP oraz innych raportów: Osoby nieposiadające adresu Osoby, dla których uzupełniono PESEL Osoby, dla których nie znaleziono PESEL.

25 Aplikacja Centralna – dane statystyczne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dane statystyczne dotyczące Aplikacji Centralnej (AC): Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy zapisanych w bazie danych AC – 13 mln, w tym ok. 2 mln stanowią osoby aktywne Liczba osób bezrobotnych i poszukujących zweryfikowanych negatywnie w rejestrze PESEL – 180 tys. Liczba osób bezrobotnych i poszukujących nie posiadających nr PESEL – 110 tys. Liczba nr PESEL zaproponowanych przez AC na podstawie rejestru PESEL – 10 tys, w tym uwzględnionych przez urzędy pracy w Oprogramowaniu SyriuszStd – 473 Liczba osób fizycznych dostępnych w rejestrze referencyjnym PESEL – 50 mln

26 Aplikacja Centralna – dane statystyczne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dane statystyczne dotyczące Aplikacji Centralnej (AC): Liczba osób nieżyjących lub pozbawionych obywatelstwa polskiego – 292 Liczba osób aktywnych w innych jednostkach – 3 542 Liczba osób pobierających nienależny zasiłek – 0 Liczba osób, które odmówiły przyjęcia pracy i w okresie karencji zarejestrowały się jako bezrobotne - 0 Liczba osób, które nie stawiły się w PUP w wyznaczonym terminie i w okresie karencji zarejestrowały się jako bezrobotne - 124

27 Aplikacja Centralna – Osoby aktywne w innych jednostkach
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

28 Aplikacja Centralna – Osoby pobierające nienależny zasiłek
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

29 Aplikacja Centralna – Osoby, dla których uzupełniono nr PESEL
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

30 Aplikacja Centralna – funkcjonalność istotna dla PSZ
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aplikacja Centralna umożliwia również wyszukanie w zbiorze danych konkretnej osoby oraz zapoznanie się z następującymi opisującymi ją danymi: Dane identyfikacyjne osoby Dane adresowe osoby Aktualny status osoby w jednostce Historia statusów osoby w jednostce Usługi i instrumenty rynku pracy aktywne w okresie rejestracji przyznane osobie Usługi i instrumenty rynku pracy aktywne w całej historii Weryfikacja w rejestrze PESEL

31 Aplikacja Centralna – Szczegółowy raport o osobie
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

32 Aplikacja Centralna – Szczegółowy raport o osobie
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

33 Aplikacja Centralna – funkcjonalność istotna dla PSZ
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aplikacja Centralna wspomaga również powiatowe urzędy pracy w procesie pierwszej lub ponownej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Oprogramowaniu SyriuszStd poprzez: pobranie ze zbioru referencyjnego PESEL danych opisujących osobę (wyszukanych na podstawie nr PESEL lub innych danych identyfikacyjnych) oraz umożliwienie zapisu danych wybranych przez użytkownika do bazy danych Oprogramowania SyriuszStd porównywanie danych osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zapisanych w Oprogramowaniu SyriuszStd z danymi rejestru PESEL i automatyczne uzupełnienie/ aktualizacja danych wskazanych przez użytkownika pobranie poprzez interfejs Oprogramowania SyriuszStd raportu „Szczegółowego raportu o osobie” z AC

34 Aplikacja Centralna – Pobieranie danych z rejestru PESEL
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

35 Aplikacja Centralna – Aktualizacja danych z rejestru PESEL
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

36 Centralna Baza Ofert Pracy – informacje ogólne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) to centralny zbiór danych zawierający aktualnie obowiązujące oferty pracy, wprowadzone przez powiatowe urzędy pracy utworzony przez Ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 4 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W bieżącym roku zaobserwowano wzrost liczby ofert pracy publikowanych na stronach CBOP – średnio tys. Zgodnie z art. 36 ust 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pośrednictwo pracy powinno być prowadzone z zachowaniem zasady jawności, oznaczającej że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu jest podawane do wiadomości osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. W § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy uszczegółowiono zapisy ustawowe podając, że krajowa oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, jest upowszechniana przez zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy.

37 Centralna Baza Ofert Pracy – informacje ogólne
URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że wszystkie powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do regularnego i niezwłocznego przesyłania ofert pracy do Centralnej Bazy Danych Ofert Pracy, aby odzwierciedlała ona rzeczywisty stan aktualnych ofert pracy przyjętych przez urzędy. Mechanizm przesyłu ofert pracy do CBOP: Aktualnie – uzależniony od decyzji Dyrektora Urzędu Pracy i konfiguracji parametrów narzędzia komunikacyjnego Oprogramowania SyriuszStd zrealizowanych przez administratora urzędu Docelowo – wprowadzenie przez Wykonawcę systemu do narzędzia komunikacyjnego Oprogramowania SyriuszStd domyślnych ustawień zapewiających regularny przesył ofert pracy do CBOP.

38 URZĄD PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, dnia 19 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google