Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU : CZERWIEC 2015 ZESPÓŁ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU : CZERWIEC 2015 ZESPÓŁ."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU : CZERWIEC 2015 ZESPÓŁ DS. EWALUACJI: M. Przybysz A. Czechowska I. Dembińska- Wilk M. Hinc J. Michalska M. Nogaj E. Witt

2 I OPIS PRZEDMIOTU EWALUACJI

3 1. Wymaganie 6 Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 2. Cel ewaluacji - Czy rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuacje społeczną każdego ucznia, - Czy w szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia, - Czy w opinii rodziców i uczniów wsparcie szkoły jest wystarczające i odpowiada ich potrzebom. 3. Pytania kluczowe: - Jakie formy pomocy organizuje szkoła w przypadku stwierdzenia u ucznia specyficznych trudności w nauce? - W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? - Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów? - Co wynika z prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem?

4 4. Kryteria sukcesu: - W przypadku stwierdzenia u ucznia specyficznych trudności w nauce szkoła organizuje zajęcia z pedagogiem, logopedą, psychologiem szkolnym oraz zajęcia dydaktyczno- wyr ó wnawcze z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. - Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia organizując: zajęcia wyr ó wnawcze, pracę z uczniem podczas „ cichych świetlic ” lub skierowując na nie, organizując pomoc koleżeńską, umożliwiając uczniom uzupełnienia brak ó w i zaległości zgodnie z zapisami WSO, indywidualną dodatkową pomoc nauczyciela poza jego godzinami obowiązkowymi. - Działania nauczycieli, kt ó re potwierdzają uwzględnienie zr ó żnicowanych potrzeb rozwojowych uczni ó w to: stosowanie innych narzędzi diagnostycznych (testy, sprawdziany), wydłużanie czasu pracy, stosowanie innych kryteri ó w oceniania, zmienianie form i metod pracy, r ó żnicowanie poziomu trudności zadań domowych - Z prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem wynika, że szkoła w dobry spos ó b wspiera uczni ó w ze specyficznymi trudnościami, wspomaga w wyr ó wnywaniu brak ó w i zaległości, dzięki temu uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. - Wszyscy uczniowie otrzymują promocję do następnej klasy. -W szkole stosuje się zindywidualizowane kryteria oceniania, metody, programy.

5 5. Wskazanie pr ó by badawczej: -rodzice uczni ó w klas IV-VI, -- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiot ó w w kasach IV-VI, wychowawcy klas, -uczniowie klas IV-VI, - dyrekcja. 6. Metody badawcze: - ankieta dla rodzic ó w, -ankieta dla nauczycieli, - ankieta dla uczni ó w, - wywiad z dyrektorem, -analiza dokument ó w. 7. Proces zbierania danych : -marzec-kwiecień 2015 8. Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wynik ó w: Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany na zebraniu rady pedagogicznej i zamieszczony na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki zostaną przedstawione rodzicom na wrześniowych zebraniach.

6 II. Prezentacja wynik ó w ewaluacji.

7 1 pytanie kluczowe Jakie formy pomocy organizuje szkoła w przypadku stwierdzenia u ucznia specyficznych trudności w nauce? a)Ankieta dla nauczycieli. Pytanie 1 W jaki spos ó b Pan/Pani wspomaga uczni ó w w wyr ó wnywaniu brak ó w i zaległości w nauce? - zajęcia wyr ó wnawcze : 12 ankietowanych co stanowi 70% - praca z uczniem podczas „ cichych świetlic ” lub skierowanie na nie: 10 ankietowanych co stanowi 59% - zorganizowanie pomocy koleżeńskiej: 7 ankietowanych co stanowi 41% - umożliwienie uczniom uzupełnienia brak ó w i zaległości zgodnie z zapisami WSO: 11 ankietowanych co stanowi 64% - indywidualna dodatkowa pomoc nauczyciela poza jego godzinami obowiązkowymi: 2 ankietowanych co stanowi 11% - inne: 2 ankietowanych co stanowi 11% Zajęcia k ó łka sportowego, gimnastyka korekcyjna Przygotowywanie zestaw ó w ćwiczeń do pracy w domu i wskazanie rodzicom sposob ó w pracy z uczniem w domu

8 TakNIENie wiem 28 ankietowanych co stanowi 47% 30 ankietowanych co stanowi 50% 2 ankietowanych co stanowi 3% b) Ankieta dla rodzic ó w. Pytanie 2. Czy Państwa dziecko objęte jest pomocą specjalist ó w pracujących w naszej szkole? (pedagog, psycholog, logopeda) Jeśli zaznaczyli Państwo odpowiedź „ tak ” proszę podkreślić nazwę zajęć, w kt ó rych udział bierze Państwa dziecko: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4 ankietowanych co stanowi 7% - zajęcia socjoterapeutyczne 4 ankietowanych co stanowi 7% - zajęcia logopedyczne 6 ankietowanych co stanowi 6% -zajęcia wyr ó wnawcze 20 ankietowanych co stanowi 33%

9 Rodzaj zajęć Zajęcia z pedagogiem szkolnym 4 ankietowanych co stanowi 6% Zajęcia z logopedą szkolnym 6 ankietowanych co stanowi 9% Zajęcia z psychologiem szkolnym 15 ankietowanych co stanowi 22% Zajęcia wyrównawcze z nauczycielem uczącym danego przedmiotu 43 ankietowanych co stanowi 64% Pytanie 3. Czy Państwa zdaniem szkoła w dostateczny spos ó b wspiera uczni ó w ze specyficznymi trudnościami w nauce? Tak 41 ankietowanych co stanowi 68% Nie 2 ankietowanych co stanowi 3% nie mam zdania 17 ankietowanych co stanowi 28% Ankieta dla uczni ó w klas IV-VI. Pytanie 2. Zaznacz X rodzaj zajęć, w kt ó rych bierzesz udział

10 Informacje uzyskane na podstawie wywiadu z dyrektorem szkoły: - szkoła zapewnia fachową opiekę uczniom z dysfunkcjami i udziela wsparcia ( w różnych formach) zarówno uczniom i rodzicom, - w ramach działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych w szkole prowadzone są zajęcia: - korekcyjno- kompensacyjne, -logopedyczne, - socjoterapeutyczne, - dydaktyczno-wyrównawcze( na poziomie klas I-III, w klasach IV-VI z języka polskiego, matematyki i przyrody) - gimnastyka korekcyjna. Na podstawie analizy dokumentacji( dzienniki zajęć specjalistycznych) ustalono, że z zajęć: - korekcyjno- kompensacyjnych korzystało 44 uczniów co stanowi 23% wszystkich uczniów, -socjoterapeutycznych korzystało 47 uczniów co stanowi 24% wszystkich uczniów, -logopedycznych korzystało 36 uczniów co stanowi 19% wszystkich uczniów - dydaktyczno wyrównawczych ( język polski) korzystało 81uczniów co stanowi42% wszystkich uczniów, - dydaktyczno wyrównawczych (matematyka ) korzystało 61 uczniów co stanowi31 % wszystkich uczniów, - dydaktyczno wyrównawczych ( przyroda) korzystało 12 uczniów co stanowi 6% wszystkich uczniów, ( zajęcia prowadzone tylko w jednej placówce) -gimnastyki korekcyjnej korzystało 16uzniów co stanowi 8% wszystkich uczniów( zajęcia prowadzone tylko w jednej placówce) Zajęcia odbywały się systematycznie, frekwencja była zadowalająca – ewentualne nieobecności uczniów były usprawiedliwione. Z analizy wpisów dokonanych w dziennikach specjalistów oraz sprawozdań wynika,że w rodzice otrzymywali wsparcie poprzez spotkania indywidualne, pogadanki, warsztaty. Analiza dzienników zajęć specjalistycznych ( plany tych zajęć, tematy poszczególnych jednostek) dowodzą, że nauczyciele i specjaliści stwarzają uczniom możliwość rozwiązywania problemów edukacyjnych w sposób twórczy i dostosowany do ich możliwości zgodnie z zaleceniami PPP.

11 2 pytanie kluczowe W jaki spos ó b nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? Ankieta dla nauczycieli. Pytanie 3. Jakie podejmuje Pan/Pani działania, aby poznać możliwości edukacyjne swoich uczni ó w? Można podkreślić więcej niż jedną odpowiedź. - własne wnikliwe obserwacje 17 ankietowanych co stanowi 100% - rozmowa z rodzicami dziecka 14 ankietowanych co stanowi 82% - zapoznaję się z wynikami badań przeprowadzonych przez PPP lub specjalist ó w szkolnych 14 ankietowanych co stanowi 82% - rozmowy z innymi nauczycielami uczącymi uczni ó w 15 ankietowanych co stanowi 88% - analizowanie wynik ó w uzyskiwanych przez uczni ó w 13 ankietowanych co stanowi 76% - zasięgam informacji o funkcjonowaniu ucznia na niższym etapie edukacyjnym (rozmowa z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej) 10 ankietowanych co stanowi 59%

12 Ankieta dla rodzic ó w. Pytanie 4. Czy Państwa zdaniem nauczyciele znają możliwości edukacyjne Państwa dziecka? Tak 51 ankietowanych co stanowi 85% Nie 2 ankietowanych co stanowi 3% Nie mam zdania 7 ankietowanych co stanowi 17% Pytanie 5. Czy nauczyciele rozmawiają z Państwem o możliwościach i/lub potrzebach Państwa dziecka? - przynajmniej kilka razy w roku 43 ankietowanych co stanowi 72% - przynajmniej raz w roku 13 ankietowanych co stanowi 22% - rzadziej niż jeden raz w roku 3 ankietowanych co stanowi 5% - nigdy 1 ankietowany co stanowi 2%

13 Ankieta dla uczni ó w klas IV-VI. Pytanie 3. Czy masz poczucie, że nauczyciele interesują się Twoimi postępami w nauce? Tak 43 ankietowanych co stanowi 64% Nie 3 ankietowanych co stanowi 4% Nie wiem 20 ankietowanych co stanowi 30%

14 3 pytanie kluczowe Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnienie zr ó żnicowanych potrzeb rozwojowych uczni ó w? Ankieta dla nauczycieli. Pytanie 4. W jaki spos ó b Pan/Pani uwzględnia w swojej pracy zr ó żnicowanie edukacyjne uczni ó w? - stosuję inne narzędzia diagnostyczne (testy, sprawdziany) 8 ankietowanych co stanowi 47% - wydłużam czas pracy 14 ankietowanych co stanowi 82% - stosuję inne kryteria oceniania 12 ankietowanych co stanowi 70% - zmieniam formy i metody pracy 12 ankietowanych co stanowi 70% - r ó żnicuję poziom trudności zadań domowych 12 ankietowanych co stanowi 70% - inne 2 ankietowanych co stanowi 12% Wskazywanie partii materiału do opanowania

15 Ankieta dla rodzic ó w. Pytanie 6 Czy mają Państwo poczucie, że Państwa dziecko jest traktowane indywidualnie? Tak 19 ankietowanych co stanowi 32% Nie 33 ankietowanych co stanowi 55% Nie wiem 8 ankietowanych co stanowi 13% Jeśli wybrali Państwo odpowiedź „ tak ” to proszę podkreślić działania nauczycieli, kt ó re potwierdzają indywidualizację pracy: - umożliwienie poprawy oceny 19 ankietowanych co stanowi 32% - zr ó żnicowanie poziomu trudności zadań domowych 2 ankietowanych co stanowi 3% - zr ó żnicowanie poziomu trudności na sprawdzianach i testach 2 ankietowanych co stanowi 3% - stosowanie innych kryteri ó w oceniania 1 ankietowany co stanowi 2%

16 TAKNIE WIEMNIE Szkoła interesuje się mną i moją sytuacją w domu 16 ankietowanych 24% 35 ankietowanych 52% 16 ankietowanych 24% Mam możliwość poprawy oceny 62 93% 5 7% 0 Nauczyciele pomagają mi nadrobić zaległości np. po dłuższej nieobecności 38 57% 9 13% 20 30% Nauczyciele traktują mnie indywidualnie 15 22% 25 37% 27 40% W szkole zwraca się uwagę na moje potrzeby i zainteresowania 31 46% 27 40% 9 13% W szkole nauczyciele wspierają mnie, kiedy tego potrzebuję 39 58% 17 25% 11 16% Ankieta dla uczni ó w klas IV-VI. Pytanie 5. Czy nauczycie w Twojej szkole omawia wyniki sprawdzianu, testu, kartk ó wki?

17 Analiza dokumentacji( plany pracy, testy, sprawdziany ) dowodzi tego, że: - nie wszyscy nauczyciele, którzy powinni zamieścili w swoich planach nauczania informację na temat jakie hasła programowe są realizowane przez uczniów objętych dostosowaniem wymagań (czy z poziomu koniecznego czy podstawowego), - dostosowanie wymagań na sprawdzianach i kartkówkach realizowane było poprzez: wydłużanie czasu na wykonanie zadań- mniejsza liczba zadań, podawanie poleceń w prostszej formie, - zastosowanie tekstu z lukami w przypadku dyktand ( uczniowie z dysgrafią).

18 4 pytanie kluczowe Co wynika z prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem? Ankieta dla nauczycieli. Pytanie 2 Czy Państwa zdaniem szkoła w dostateczny spos ó b wspiera uczni ó w ze specyficznymi trudnościami w nauce? Tak 16 ankietowanych co stanowi 94% Nie 1 ankietowany co stanowi 6% nie mam zdania 0 Ankieta dla rodzic ó w. Pytanie 7 Czy Państwa zdaniem dziecko osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości? Tak 43 ankietowanych co stanowi 72% Nie 10 ankietowanych co stanowi 17% Nie wiem 7 ankietowanych co stanowi 12%

19 skala0123456 Liczba odpowied zi % 002 3% 13 22% 17 28% 16 27% 12 20% Pytanie 1 W jakim stopniu Państwa zdaniem szkoła wspomaga uczni ó w w wyr ó wnywaniu brak ó w i zaległości w nauce? (6 oznacza poziom najwyższy) Skala0123456 Liczb a odpo wiedzi % 01 1% 3 4% 15 22% 21 31% 15 22% 11 16% Ankieta dla uczni ó w. Pytanie 1 W jakim stopniu Twoim zdaniem masz szansę w szkole wyr ó wnywać braki i zaległości w nauce? (6 oznacza poziom najwyższy) 1 ankieta brak odpowiedzi

20 TAKNIE Chętnie chodzę do szkoły 54 81% 13 19% Odnoszę sukcesy w szkole na miarę swoich możliwości 56 84% 11 16% Czuję, że nauczyciele wierzą we mnie 55 82% 12 18% Poprawiam swoje wyniki w nauce 62 93% 5 7% Pytanie 4 Wstaw X

21 Analizy sprawozdań semestralnych i rocznych dowodzą, że uczniowie osiągają zadowalające wyniki klasyfikacji. Zarówno na zakończenie semestru jak i na zakończenie roku szkolnego na 194 uczniów tylko jeden uczeń otrzymał jedną ocenę niedostateczną, Statystyka poszczególnych ocen w roku szkolnym przedstawiała się następująco: Semestr/ ocena celującybardzo dobrydobrydostatecznydopuszczającyniedostateczny I89318260218991 II108316250226861 W stosunku do I semestru wzrosła liczba ocen celujących oraz ocen dostatecznych Na koniec roku uczniowie otrzymali mniej ocen dobrych oraz dopuszczających. Średnia szkoły utrzymała się na tym samym poziomie i wynosiła 4.37.

22 III Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Jabłkowie w roku szkolnym 2014/2015

23 Jakie formy pomocy organizuje szkoła w przypadku stwierdzenia u ucznia specyficznych trudności w nauce? W wyniku przeprowadzonych badań w szkole organizuje się wiele zajęć sprzyjających niwelowaniu specyficznych trudności i zaległości w nauce. Są to gł ó wnie zajęcia dydaktyczno- wyr ó wnawcze z danych przedmiot ó w, a także umożliwienie uczniom uzupełnienia brak ó w poza tymi zajęciami. Uczniowie korzystają z tej pomocy podczas cichych świetlic. Dużym powodzeniem wśr ó d form wsparcia dla uczni ó w cieszy się pomoc koleżeńska organizowana pod okiem nauczycieli. Zauważa się dalszą potrzebę kontynuowania pomocy w domu, w tym celu nauczyciel wskazuje rodzicom metody i formy takiej pracy. Rodzice są świadomi udzielenia pomocy przez szkołę w przypadku stwierdzenia specyficznych trudności w nauce. Do form tej pomocy zalicza się: zajęcia dydaktyczno – wyr ó wnawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia logopedyczne. Zdaniem rodzic ó w szkoła w dostateczny spos ó b wspiera uczni ó w ze specyficznymi trudnościami w nauce. Niepokojącym jest fakt, iż spory procent ankietowanych rodzic ó w nie wie z jakich form pomocy korzystają ich dzieci.

24 Jakie formy pomocy organizuje szkoła w przypadku stwierdzenia u ucznia specyficznych trudności w nauce?

25 W jaki spos ó b nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? By poznać możliwości edukacyjne uczni ó w nauczyciele wnikliwie badają i obserwują ich umiejętności, a także analizują wyniki uzyskiwane przez nich. Przeprowadzają konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami, by zdiagnozować trudności dziecka. Następnie odbywają rozmowy z rodzicami w celu wyeliminowania problemu. Większość nauczycieli zapoznaje się z wynikami badań przeprowadzonych przez PPP. Rodzice uważają, że nauczyciele znają możliwości edukacyjne ich dzieci. W tym celu przynajmniej kilka razy w roku rozmawiają o ich potrzebach i możliwościach. Ankietowani uczniowie r ó wnież mają poczucie zainteresowania postępami w nauce ze strony nauczycieli. Szkoła podejmuje działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji do każdego ucznia.

26 W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? Wyniki ankiety dla rodziców i uczniów

27 W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? Wyniki ankiety dla nauczycieli

28 Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnienie zr ó żnicowanych potrzeb rozwojowych uczni ó w? Wspomagając rozw ó j uczni ó w szkoła uwzględnia w swojej pracy zr ó żnicowanie edukacyjne dzieci. Wśr ó d ankietowanych nauczycieli najczęściej stosowaną formą pomocy jest wydłużenie czasu pracy ucznia. Nauczyciele stosują r ó wnież inne kryteria oceniania, dostosowują formy i metody pracy oraz r ó żnicują poziom trudności zadań domowych. Wykorzystują też w tym celu inne narzędzia diagnostyczne ( testy, sprawdziany). Pomimo, że ankietowani rodzice świadomi są, iż nauczyciele znają możliwości edukacyjne ich dzieci, nie mają poczucia indywidualnego traktowania ich dziecka, pod względem jego możliwości edukacyjnych.

29 Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów ?

30 4. Co wynika z prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem? Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż szkoła wspiera uczni ó w ze specyficznymi trudnościami w nauce. Według rodzic ó w uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Szkoła w dobrym stopniu wspomaga dzieci w wyr ó wnywaniu brak ó w i zaległości w nauce. Uczniowie naszej szkoły ocenili r ó wnież tę możliwość na stopień dobry. Ponad 80% ankietowanych uczni ó w, uważa, że chętnie chodzi do szkoły, odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości i ma poczucie, że nauczyciele wierzą w nich. Ponad 90% poprawia swoje wyniki w nauce.

31 Co wynika z prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem?

32 IV Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

33 Mocne strony Szkoła organizuje r ó żne formy pomocy w przypadku stwierdzenia u ucznia specyficznych trudności w nauce. Najbardziej popularną formę pomocy stanowią zajęcia dydaktyczno – wyr ó wnawcze z danego przedmiotu. Nauczyciele organizują i koordynują pomoc koleżeńską dla uczni ó w z trudnościami. Uczniowie mają możliwość poprawy swoich wynik ó w w nauce lub uzupełnienia brak ó w podczas cichych świetlic. Szkoła organizuje dla uczni ó w zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne. Rodzice uważają, że szkoła wspiera dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia. 72% rodzic ó w prowadzi rozmowy z nauczycielem o tych potrzebach przynajmniej kilka razy w roku. Nauczyciele dostosowują swoje wymagania do indywidualnych potrzeb swoich uczni ó w. W szkole kładzie się nacisk na indywidualizację pracy z uczniem. 93% uczni ó w poprawia swoje wyniki w nauce. Ponad 80% uczni ó w chętnie chodzi do szkoły i odnosi w niej sukcesy na miarę swoich możliwości. 72% rodzic ó w uważa, że dziecko osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.

34 Słabe strony Niewielki procent nauczycieli angażuje się w dodatkową pomoc dla ucznia poza swoimi godzinami obowiązkowymi. Rodzice nie są świadomi w jakich zajęciach ze specjalistami uczestniczą ich dzieci. 55% rodzic ó w ma poczucie, że jego dziecko nie jest traktowane w szkole indywidualnie ze względu na swoje możliwości edukacyjne. Zdarza się, że nie wszyscy nauczyciele uwzględniają opinie i zalecenia PPP odnośnie dostosowania wymagań edukacyjnych. 24% uczni ó w uważa, że szkoła okazuje niewielkie zainteresowanie jego sytuacją szkolną i domową.

35 Rekomendacje Wszyscy nauczyciele powinni w miarę potrzeb angażować się w dodatkową pomoc dla ucznia. Uświadamiać rodzic ó w z jakich form pomocy korzystają ich dzieci w szkole. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z opiniami i zaleceniami PPP. Udzielać uczniom z trudnościami edukacyjnymi pochwał za nawet drobne sukcesy. Nadal stosować w pracy z uczniem indywidualizację uwzględniając zr ó żnicowanie jego potrzeb rozwojowych. Kontynuować organizowanie r ó żnorodnej formy pomocy dla ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

36 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU : CZERWIEC 2015 ZESPÓŁ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google