Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

2 Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie realizuje największą inwestycję w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w województwie lubelskim oraz jedną z większych w skali kraju, która uzyskała wsparcie z funduszy wspólnotowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”, która realizowana będzie na terenie Aglomeracji Chełm.

4 OKRES REALIZACJI INWESTYCJI
Spółka rozpoczęła realizację inwestycji w 2011 r. planowany termin zakończenia prac budowlanych to I kwartał 2015 r. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU netto ,31 zł brutto ,54 zł

5 PROJEKT W LICZBACH Dotacja z Funduszu Spójności
wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 53,56% kosztów kwalifikowanych projektu. ,73 ,00 ,00 ,81 Środki MPGK Środki Miasta Chełm Kredyt Fundusz Spójności Środki MPGK Sp. z o.o. w Chełmie bieżąca działalność Spółki , odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych w ramach projektu, przychodów ze świadczeń usług wodno-kanalizacyjnych. Środki Miasta Chełma środki pochodzące z budżetu Miasta na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki: r ,00 zł, r ,00 zł. Kredyt na realizację inwestycji Spółka zaciągnęła w 2012 r. długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 24 mln zł, dopłaty z NFOŚiGW do oprocentowania kredytu w wysokości 3,5 mln zł.

6 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Powołany na mocy art. 161 Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991, który wszedł w życie 1993 r. Celem Funduszu Spójności jest zmniejszanie różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

7 GŁÓWNE CELE PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków, która pozwoli na skuteczną redukcję związków biogennych (wypełnienie wymogów kolejnego pozwolenia wodno – prawnego). Zapewnienie ciągłości dostawy wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie w sprawie jakości wód przeznaczonych do picia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wypełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przedmiotowy projekt modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych „Bieławin” w Chełmie został wpisany do KPOŚK w 2005r. jako jedna 1700 inwestycji.

8 KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Traktat Akcesyjny przewiduje, iż przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r. Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, tzw. dyrektywy ściekowej, jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem Programu, osiągniętym dzięki realizacji ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Głównym założeniem KPOŚK jest wyposażenie (do 2015 r.) w zbiorcze systemy kanalizacyjne co najmniej 98% mieszkańców w aglomeracjach o RLM > , czyli również Aglomeracji Chełm oraz osiągnięcie wyższych standardów oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie redukcji związków biogennych. Pierwotna wersja programu zawierała wykaz 1378 aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach. Głównym założeniem pierwotnej wersji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych była: budowa, rozbudowa i/lub modernizacja ponad 1162 oczyszczalni ścieków komunalnych w 1068 aglomeracjach, budowa około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, w tym: budowa systemów kanalizacji zbiorczej w 162 aglomeracjach w grupie wielkości ≥ < RLM, rozbudowa i/lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w 1216 aglomeracjach o wielkości > RLM.

9 Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy - Prawo wodne, KPOŚK podlega okresowej aktualizacji.
Pierwsza aktualizacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. Na mocy tego dokumentu Aglomeracja Chełm i projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego” wpisana została do KPOŚK jako aglomeracja priorytetowa dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego i otrzymała graniczny termin osiągnięcia unijnych standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i poprawienia efektów w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych przypadający na koniec r. Druga aktualizacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r. Trzecia aktualizacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. Jej celem było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Tylko 126 inwestycji z pośród 1700 wpisanych do KPOŚK nie zostało zrealizowanych do 2010 r., w tym również nasza. Aglomeracja Chełm, wraz z projektem inwestycyjnym uwzgledniającym modernizację oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie, uzyskała nowy termin realizacji inwestycji przypadający na koniec 2015 r.

10 Kryterium warunkującym przesunięcie terminu było rozpoczęcie działań na rzecz realizacji przedsięwzięcia. W polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada opłat za szczególne korzystanie ze środowiska wodnego tzw. „zanieczyszczający płaci”. Ścieki odprowadzane do wód muszą spełniać standardy ujęte w ustawie Prawo wodne. Za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska wodnego naliczane są kary administracyjne, które mogą zostać odroczone poprzez wpisanie przedsięwzięcia do KPOŚK. W przypadku niedotrzymania terminów ujętych w programie spółki wodno-kanalizacyjne i gminy ponosić będą podwyższone o 500% opłaty za wprowadzanie ścieków do wód. Skutkiem tego będzie dodatkowe obciążenie ludności korzystającej z usług kanalizacyjnych poprzez wzrost taryf za usługi wodno-ściekowe, a jeżeli to okaże się niemożliwe tj. ceny przekroczą poziom możliwy do zaakceptowania przez społeczeństwo, upadłość przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Przebieg realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego” podlega monitoringowi Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Trwa czwarta aktualizacja KPOŚK.

11 CEL PROJEKTU Zasadniczym celem inwestycji objętych projektem jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Chełm, w tym poprawa niezawodności i zwiększenie zaopatrzenia w wodę pitną i system odprowadzenia ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia europejskich standardów ochrony środowiska naturalnego i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców Chełma.

12 EKOLOGICZNE CELE PROJEKTU
Zmniejszenie do minimum możliwości skażenia wód gruntowych i powierzchniowych. Ekologiczne zagospodarowanie osadów pościekowych. Zmniejszenie w zakresie emisji substancji zapachowych. Ograniczenie emisji metanu do atmosfery poprzez przeprowadzenie fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na własne potrzeby. Poprawa jakości wody w rzece Uherce poprzez zmniejszenie w oczyszczonych ściekach związku azotu i fosforu oraz obniżenie temperatury wód pościekowych napływających z oczyszczalni ścieków. W pełnym procesie przeróbki zmniejszenie objętości osadu.

13 Usprawnienie systemu gospodarki osadowej przez budowę podgrzewanych, zamkniętych komór fermentacyjnych, stacji odwodnienia i słonecznego suszenia osadów. Powstały w efekcie procesu osad pościekowy o zawartości wody poniżej 15% kwalifikowałby się do produkcji paliwa alternatywnego. Obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków przez wprowadzenie technologii odzysku biogazu powstałego jako produkt uboczny fermentacji metanowej w zamkniętych komorach. Biogaz poddany procesowi spalania w silnikach kogeneratorów gazowych wytworzy energię elektryczną niezbędną do napędu urządzeń oczyszczalni. W efekcie procesu spalania biogazu powstanie ciepło, które zostanie wykorzystane do podgrzania komór fermentacyjnych, ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody. Selekcja metanu z powietrza, z którego będzie wyprodukowana energia elektryczna. .

14 SPOŁECZNE CELE PROJEKTU
Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych na ścieki komunalne. Poprawa warunków życia mieszkańców przez zabezpieczenie dostaw wody i odprowadzanie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy. Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dostarczanej w sposób mniej awaryjny o jakości odpowiadającej standardom jakościowym. Zwiększenie atrakcyjności Chełma z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Wykonana infrastruktura podziemna pozwoli na realizację nawierzchni ulic i chodników wraz z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej.

15 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIEŁAWIN – STAN AKTUALNY
Oczyszczalnia ścieków miasta Chełm jest oczyszczalnią ścieków o przepustowości m³/dobę. W całości zlokalizowana jest przy ul. Bieławin. Zajmuje powierzchnię około 10 ha. Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w roku 1968 i następnie zmodernizowana w latach Proces oczyszczania ścieków realizowany jest w sposób mechaniczno - biologiczny wraz z linią gospodarki osadami. Oczyszczane ścieki odprowadzane są dwoma ujściami do rzeki Uherki.

16 PROCES OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
I blok – część mechaniczna oczyszczalni W tej części realizowany jest I stopień oczyszczania. Polega on na usunięciu w sposób mechaniczny ze ścieków ciał stałych pływających (kraty) oraz grubych zawiesin mineralnych i organicznych (piasek i osad). Do części mechanicznej zaliczamy: centralną pompownię ścieków; punkt zlewny ścieków dowożonych; hale krat; piaskownik ; osadniki wstępne radialne. II blok – część biologiczna oczyszczalni W tej części realizowany jest II stopień oczyszczania. Oczyszczanie biologiczne, w którym podstawowym celem jest usunięcie ze ścieków biologicznie degradowalnych zanieczyszczeń. Proces biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych realizowany jest poprzez działanie mikroorganizmów zaszczepionych w ściekach (metoda osadu czynnego) w odpowiednich warunkach tlenowych i temperaturowych. Do części biologicznej oczyszczalni zaliczamy : SBR Blok Chełmski III blok - linia przeróbki osadowej Linia przeróbki osadowej realizuje funkcje zagęszczenia osadu, fermentację osadu w otwartych komorach, odwadnianie osadu, higienizację osadu. W skład linii przeróbki osadu wchodzą: zagęszczacze; otwarte wydzielone komory fermentacyjne; stacja mechanicznego odwadniania osadu; stacja higienizacji osadu.

17 PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Ładunek zanieczyszczeń występujący w ściekach napływających do oczyszczalni znacznie przekracza ładunek zanieczyszczeń, dla którego zaprojektowano i zbudowano obecną oczyszczalnię ścieków w Chełmie. Wysoki poziom zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach i obliczony na jego podstawę wskaźnik RLM (równoważnej liczbie mieszkańców) kwalifikuje chełmską oczyszczalnię ścieków do grupy oczyszczalni o RLM ponad Powyższa kwalifikacja nakłada obowiązek zwiększonej redukcji zanieczyszczeń w zakresie fosforu i azotu w oczyszczonych ściekach. Bez przeprowadzenia modernizacji systemu oczyszczalnia nie wypełni zobowiązania wobec kolejnego pozwolenia wodno – prawnego, które należy uzyskać na nowo do końca grudnia 2014 roku. Bez realizacji inwestycji odprowadzone ścieki nie będą oczyszczane w stopniu zgodnym z wymogami prawa. Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie posiada ważną do grudnia 2014 roku decyzję pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Uherki, która określa najwyższe dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od do

18 GOSPODARKA ENERGETYCZNA OCZYSZCZALNI
Obecnie oczyszczalnia ścieków nie korzysta z żadnej formy odzysku energii jaka jest zawarta w dopływających i odpływających ściekach. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, energia zużyta na m³ oczyszczanych ścieków jest większa od energii zużytej w innych oczyszczalniach o podobnej przepustowości. Nowe technologie pozwalają na skuteczniejszą redukcję zanieczyszczeń przy minimalizacji kosztów eksploatacji.

19 SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA W MIEŚCIE CHEŁM
Długość sieci kanalizacyjnej w mieście Chełm wynosi 135 km, a z przyłączami 183 km. Długość sieci wodociągowej w mieście Chełm wynosi 203 km, a z przyłączami 290 km. W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, w szczególności zabudowy jednorodzinnej, biorąc pod uwagę liczne wnioski mieszkańców i komitetów społecznych konieczne staje się wybudowanie: ok. 26 km sieci kanalizacyjnej; ok. 20 km sieci wodociągowej; System kanalizacji sanitarnej jest rozdzielczy i w większości o spływie grawitacyjnym W rejonie miasta, gdzie niemożliwy jest spływ grawitacyjny zastosowano przepompownie ścieków. Na terenie miasta pracuje 7 przepompowni ścieków.

20 INWESTYCJE W RAMACH PROJEKTU
Modernizacja oczyszczalni ścieków Renowacja kolektora sanitarnego z rur betonowych o długości ok.1,5 km (od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni). Renowacja przeprowadzona zostanie metodą bezwykopową (reliningu). Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pszenna – Metalowa o długości ok. 8,9 km, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wolwinów o długości ok. 4,8 km. Budowa sieci wodociągowej Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Pszenna – Metalowa o długości ok. 5,90 km. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wolwinów o długości ok. 2,2 km. Planowana budowa sieci kanalizacyjnych w rejonie ulic Antonin, Jagiellońska, Kosynierów, Gajowa, Jaworowa, Klonowa, Topolowa, Świerkowa, Wolwinów oraz Pszenna, Metalowa, Szpakowa, Żurawia, Słowicza, Skowronkowa, Rusałki, Maryli Wolskiej, Barbary Sztembis, Ireny Stanisławskiej, Marii Radziewiczówny, Kazimierza Wielkiego, Adam Asnyka podyktowana jest koniecznością ochrony ujęć wody Bariera i Trubaków.

21 ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

22 ZADANIE NR 4 i 5 - BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W OSIEDLU WOLWINÓW
Plan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wolwinów

23 ZADANIE NR 2 i 3 – BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W OSIEDLU PSZENNA-METALOWA
Plan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pszenna – Metalowa sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej

24 ZADANIE NR 6 - RENOWACJA KOLEKTORA SANITARNEGO
Modernizowany kolektor sanitarny ma długość ok. 1,5 km i przebiega od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni ścieków przy ul. Bieławin w Chełmie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o z Kielc rozpoczęło pierwsze prace budowlane w lutym 2013 r. Renowacja kolektora sanitarnego prowadzona jest metodą bezwykopową tzw. reliningu. Metoda ta polega na wprowadzeniu do uszkodzonego kanału rur z polietylenu. Rury łączone są na powierzchni poprzez czołowe zgrzewanie. Następnie rury wciągane są do uszkodzonego kanału. Po wciągnięciu rury następuje proces iniekcji tzn. wolną przestrzeń między rurami wypełnia się specjalną mieszanką cementowo-popiołową. Dzięki zastosowaniu procesu reliningu powstaje całkowicie szczelny system „rura w rurze”, którego właściwości wytrzymałościowe i hydrauliczne są takie, jak nowo położonego rurociągu. Prowadzenie robót nie spowoduje wstrzymania odbioru ścieków od mieszkańców podłączonych do tego kolektora. Realizacja zadania zakończy się w lipcu 2013 r.

25 PRZEBIEG REMONTOWANEGO KOLEKTORA SANITARNEGO

26

27

28

29

30

31 ZADANIE NR 1 – MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W dniu 20 maja 2013 roku została podpisana umowa do największego i najkosztowniejszego zadania inwestycyjnego projektu - Modernizację oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie. Wykonawcą zadania została firma Inżynieria Rzeszów S.A wartość umowy zł netto ( zł brutto). czas realizacji - 21 miesięcy od daty rozpoczęcia. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej po podpisaniu umów z wykonawcami stanowiących 70% wartości wydatków kwalifikowanych przewidzianych w projekcie oraz jeżeli koszty kwalifikowane zmniejszyły się o 10% w stosunku do wartości określonej w umowie o dofinansowanie następuje przeliczenie należnego poziomu dofinansowania.

32 ZAKRES RZECZOWY MODERNIZACJI
Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków Bieławin jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem ingerującym w większość istniejących obiektów jak i związanym z budową szeregu nowych obiektów i powstaniem nowych węzłów technologicznych. Modernizacja ma zarówno wymiar ilościowy, tj. umożliwi przyjęcie zwiększonego ładunku zanieczyszczeń przez oczyszczalnię jak i wymiar jakościowy - zmodernizowana oczyszczalnia zapewni wyższą jakość oczyszczania ścieków i bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych. Oprócz modernizacji i rozbudowy układu technologicznego w ramach planowanej inwestycji przeprowadzona zostanie także niezbędna modernizacja obiektów zaplecza oczyszczalni, rozbudowa dróg, sieci, systemu cieplnego, systemu wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania i in. W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni wybudowane będą nowoczesne ciągi technologiczne oczyszczania ścieków. Istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostaną zastąpione nowymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy BAT. Cały proces technologiczny oczyszczania ścieków poddany będzie dezodoryzacji co uwolni mieszkańców od nieprzyjemnego zapachu. Ładunek zanieczyszczeń w ściekach doprowadzanych obecnie do zakładu znacznie przekracza przewidywany ładunek zanieczyszczeń, dla którego projektowana była funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w Chełmie. Bez realizacji inwestycji odprowadzane ścieki nie będą oczyszczane w stopniu zgodnym z wymogami prawa.

33 MODERNIZACJA W OBRĘBIE CZĘŚCI MECHANICZNEJ
W obrębie części mechanicznej planowane jest zasadniczo utrzymanie istniejącego układu technologicznego obiektów (przepompownia, stacja krat, piaskownik, stacja SOSP, osadniki wstępne) z wymianą praktycznie wszystkich istotnych urządzeń technologicznych na tych obiektach. W układzie pozostanie proces sedymentacji wstępnej, ale istniejące osadniki wstępne zostaną zmniejszone. Nową jakością w obrębie części mechanicznej będzie system retencjonowania ścieków w okresie zwiększonych dopływów pogody deszczowej. Dla tej retencji wykorzystany zostanie nieczynny basen fermentacyjny.

34 MODERNIZACJA W OBRĘBIE CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ
W obrębie części biologicznej planuje się zmianę technologii. Zamiast technologii osadu czynnego w układzie sekwencyjnym wprowadzona zostanie technologia z reaktorem przepływowym (KBR) i wydzielonymi osadnikami wtórnymi. Nowe reaktory powstaną na bazie istniejących reaktorów SBR (a komory beztlenowe KAN wyodrębnione zostaną w kubaturze istniejących osadników wstępnych). Projektowane reaktory KBR będą reaktorami kaskadowym, z trzema parami stref denitryfikacji i nitryfikacji. Napowietrzanie reaktora KBR realizowane będzie za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego z nowej stacji dmuchaw. Recyrkulacja osadu z osadników do komór KAN zapewniona będzie przez pompownię PORF. Tak jak obecnie prowadzone będzie uzupełniające dla metod biologicznych chemiczne strącanie fosforu. Istotną nowością jakościową będzie projektowane doczyszczenie ścieków z resztkowych zawiesin na stacji filtrów tarczowych. W obecnej dobie, kiedy podstawowym celem oczyszczania ścieków jest uzyskanie jak najlepszych efektów przy rozsądnie minimalnych kosztach rozwiązanie techniczno-technologiczne w postaci KBR wydaje się być optymalnym. Skumulowanie w jednym miejscu wszystkich procesów usuwania związków biogennych zdecydowanie obniża koszty równocześnie pozwalając przeprowadzić kompletny proces biologicznego oczyszczania ścieków.

35 GOSPODARKA OSADOWA Obecnie w zakresie gospodarki osadowej, ze względu na ograniczoną kubaturę obiektów, przeróbka osadów jest niewystarczająca. Skutkuje to ich słabym przefermentowaniem i stanowi przeszkodę w jego odwodnieniu. Efektem ubocznym słabej fermentacji osadu jest odprowadzany do atmosfery siarkowodór i metan. W obrębie gospodarki osadowej planowane obok modernizacji istniejących obiektów (komora, zagęszczacze, pompownia) powstanie szeregu nowych obiektów związanych z planowanym procesem fermentacji osadów w zamkniętych komorach fermentacyjnych i wykorzystaniem powstającego przy tym biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz suszenia osadu. Osad po fermentacji retencjonowany będzie w zbiorniku ZOP (adaptacja istniejącego obiektu), a następnie odwadniany mechanicznie w istniejącej stacji odwadniania (w której wymienione zostanie wyposażenie). Odwodniony osad będzie alternatywnie: higienizowany popiołami lub wapnem w istniejącej, zmodernizowanej stacji higienizacji lub też kierowany do suszenia w projektowanej suszarni osadów. Będzie to suszarnia słoneczna wspomagana działaniem promienników zasilanych biogazem powstającym na oczyszczalni.

36 INNOWACYJNOŚĆ DLA EKOLOGII
Innowacyjnym rozwiązaniem będzie zastosowanie metody ultradźwiękowej dezintegracji osadów. Dezintegracja osadu jest technologią jeszcze mało znaną i mało popularną w Polsce. Proces dezintegracji ma służyć poprawie jakości osadu poddawanego fermentacji metanowej, czyli po prostu zwiększyć produkcję biogazu. Dodatkowo osady poddane procesowi dezintegracji są bardziej podatne na odwadnianie co skutkuje zmniejszeniem kosztów ich przeróbki. Istotne znaczenie w dziedzinie innowacyjności ma zastosowanie pomp ciepła w procesie oczyszczania ścieków. Temperatura ścieków oczyszczonych jest przez cały rok dodatnia z niewielkimi wahaniami. W związku z tym ścieki są swoistym rezerwuarem taniej i łatwo dostępnej energii cieplnej możliwej do wykorzystania przez okrągły rok. Dodatkowo wychłodzenie wód pościekowych poprzez odebranie im nadmiaru ciepła zdecydowanie korzystnie wpłynie na rzekę. Ciepła woda niezbyt korzystnie wpływa na delikatne środowisko rzeczne. Zostaną obniżone koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków przez wprowadzenie technologii odzysku biogazu powstałego jako produkt uboczny fermentacji metanowej w zamkniętych komorach. Biogaz poddany procesowi spalania w silnikach kogeneratorów gazowych wytworzy energię elektryczną niezbędną do napędu urządzeń w oczyszczalni. W efekcie procesu spalania biogazu powstanie ciepło, które zostanie wykorzystane do podgrzewania komór fermentacyjnych, ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody.

37 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄ OSZCZĘDNOŚCIOM
Istotnym rozwiązaniem w nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków będzie ponadto zastosowanie biofiltrów na dotychczas otwartych zbiornikach fermentacyjnych. Proces oczyszczania powietrza metodą biofiltracji skutkował będzie zlikwidowaniem charakterystycznego odoru towarzyszącego procesowi oczyszczania ścieków. Dodatkowe efekty odsysania i filtrowania gazów mają charakter czysto ekonomiczny. Gazy powstające podczas oczyszczania ścieków zawierają związki siarki, których obecność powoduje korozję elementów metalowych i konstrukcyjnych żelbetowych. Filtracja zapobiegnie kosztownym naprawom i remontom.

38 MODERNIZACJA TO SAME KORZYŚCI
W wyniku realizacji projektu zostaną wybudowane kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe w osiedlach Pszenna – Metalowa i Wolwinów. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1024 osób oraz 1024 osoby uzyska dostęp do sieci wodociągowej. Inwestycja w sieci wodne i kanalizacyjne zabezpieczy potrzeby Miasta Chełm w tym zakresie na następne lata. Zmniejszy się do minimum skażenie wód powierzchniowych i podziemnych. Zmniejszy się uciążliwość oczyszczalni w zakresie emisji substancji zapachowych. Zostanie ograniczona emisja metanu do atmosfery poprzez przeprowadzenie fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na własne potrzeby. Zostaną zlikwidowane zbiorniki bezodpływowe na ścieki komunalne dzięki temu poprawią się warunki życia i zdrowia mieszkańców. Zwiększy się atrakcyjność Chełma z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Wykonana infrastruktura podziemna pozwoli na realizację nawierzchni ulic i chodników wraz z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej.

39 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wołyńska 57 Chełm tel. (82) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google