Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” 2015-1-PL01-KA219-016619 2015-1-PL01-KA219-016619 ERASMUS + 2015-2018 Akcja KA2 – „Partnerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” 2015-1-PL01-KA219-016619 2015-1-PL01-KA219-016619 ERASMUS + 2015-2018 Akcja KA2 – „Partnerstwo."— Zapis prezentacji:

1 „SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” 2015-1-PL01-KA219-016619 2015-1-PL01-KA219-016619 ERASMUS + 2015-2018 Akcja KA2 – „Partnerstwo Szkół”

2 3 LATA od 01.09.2015 do 31.08.2018 CZAS TRWANIA PROJEKTU

3 BUDŻET PROJEKTU  Budżet projektu wynosi 170.400 euro  w tym POLSKA jako koordynator 49.350 euro

4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. A. Romockiego „MORRO” w Barlinku

5 ZSP Nr 1 w Barlinku Szkoła kształci młodzież w wieku 16-19 i oferuje kształcenie ogólne, techniczne i zawodowe. Obecnie uczymy około 580 uczniów i zatrudnia 60 nauczycieli. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wchodzą : 1) I Liceum Ogólnokształcące 2)Technikum w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik–monter maszyn i urządzeń, sprzedawca, innych (w oddziałach wielozawodowych).

6 Szkoła:  stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia;  kształtuje zdolności uczniów do wykorzystania wiedzy i przygotowuje ich do pracy w nowoczesnym świecie poprzez stworzenie warunków do nabycia tych umiejętności.  przygotowuje uczniów do otwarcia się na świat, zachowując tożsamość oparta na dziedzictwie kulturowym ojczyzny, zdolność rozumienia i definiowania zmiennej rzeczywistości, śmiałe poszukiwania wśród tego, co nowe i nieznane, ale wierność zasad etycznych poprzez zapewnienie uczniom z możliwości do wytyczania ich indywidualnych ścieżek nauki.  kształtuje postawy prospołeczne i przekonanie, że w krajach demokratycznych każdy obywatel może wpływać na kształt i rozwój społeczności, w których żyją.  zobowiązuje wszystkich pracowników szkoły do ​​ dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, wartości moralne i postawę obywatelską.  przygotowuje uczniów do kwalifikacji zawodowych w typach szkół zawodowych przez harmonijną realizację treści kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego oraz modyfikację metod pracy.

7 live.etwinning.net/partnerforums JAK ZNALEŹLIŚMY PARTNERÓW?

8 Partner z Chorwacji

9  uczy młodzież w wieku 14-19;  jest to szkoła średnia zawodowa, jej dziedziną edukacji jest handel;  Szkoła kształci uczniów w dwóch programach, dla sprzedawców detalicznych (trzyletni program) i handlowców (czteroletni program). Szkoła oferuje również program dla dorosłych;  Uczniowie programowo uczą się języka angielskiego i niemieckiego; Trgovacka Skola, Zagrzeb

10  Szkoła ma obecnie około 1000 uczniów i 60 nauczycieli;  Uczniowie pochodzą z rodzin średnio sytuowanych i biednych; dotyka ich częściowo problem przedwczesnego kończenia edukacji jak i bezrobocia, dlatego projekt ten jest odpowiedzią na ich potrzeby;  Szkoła aktywnie działa w społeczności chorwackich szkół zawodowych, współpracuje z akademikami w Zagrzebiu, gdzie mieszkają niektórzy kształcący się w niej uczniowie.

11 Partner z Grecji

12  jest publiczną szkołą średnią, licealną, znajduje się w północnej części Aten;  Roczny nabór szkoły jest to około 110-130 uczniów, którzy otrzymują wykształcenie ogólne;  Projekt da uczniom możliwość poznać ekonomicznych i przedsiębiorczych realiów świata pracy na rynku krajowym i w krajach partnerskich, da on możliwość wyboru dalszej edukacji uczniom przybliżając wiedzę "gdzie" i "czego" będą mogli się nauczyć, jakie kwalifikacje zawodowe zdobędą w poszczególnych instytucjach kształcenia oraz doskonalenia zawodowego by wykonywać zawody, o których marzą. II Liceum Vrilissia, Ateny

13  Praca w zespołach międzynarodowych podczas wymian i przez e-Tweening wzmocni wśród młodzieży poczucie własnej wartości, odrębności kulturowej i szacunku oraz tolerancji wobec odmienności narodowościowej rówieśników;  Szkoła od 2014 roku realizuje już jeden projekt Erasmus+ z polską szkołą z Oborników Śląskich, który zawężony jest w działaniach do tematyki doradztwa zawodowego oraz opracowania międzynarodowego portfolio zawodowego.  Projekt "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE" stworzy uczniom możliwość rozwoju z dziedziny przedsiębiorczości, alternatywy na bezrobocie w ramach samozatrudnienia i zakładania własnego biznesu.

14 Partner z Wielkiej Brytanii

15  to szkoła, która została uznana jako nowa koncepcja w edukacji, kształci młodych ludzi w wieku 14-18, uczy wszystkich umiejętności, które potrzebne im są na prawdziwym rynku pracy w nauczanych zawodach. Szkoła dotąd nie uczestniczyła w wymianach młodzieży z krajami UE;  Zintegrowane nauczanie zawodowe i techniczne jest wpisane w brytyjską podstawę programową. Praca zaczyna się o 09:00 i trwa do 17:00 od poniedziałku do czwartku, a w piątek zajęcia kończą się wcześniej, około 16:00 jak w prawdziwym świecie pracy;  Uczniowie po ukończeniu Szkoły Studio Devon wyposażeni są w specjalistyczne umiejętności i wiedzę oczekiwaną przez pracodawców do pracy w sektorach ochrony zdrowia, opieki społecznej i opieki dziecięcej; Devon Studio School

16  Będzie to jej pierwszy projekt unijny, tematyka i cele projektu wpisują się w jej podstawę programową, a przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji, dbałość o dostosowanie kształcenia uczniów do realiów rynku pracy są jej priorytetowymi założeniami;  Projekt wzmocni także motywację uczniów do realnego planowania własnej edukacji, ciągłego samorozwoju i uzmysłowi odpowiedzialność za planowanie własnej kariery zawodowej.

17  Od wielu lat szkoły partnerskie zajmują się badaniem losów swych absolwentów. Dyrekcję szkół oraz nauczycieli nieustannie nurtuje temat spójności edukacji z rynkiem pracy. Na tej podstawie oraz w oparciu o analizę potrzeb uczniów klas młodszych zdecydowaliśmy się na napisanie naszego projektu.  Na podstawie rozmów, obserwacji i ankiet stwierdzono istotną rozbieżność między marzeniami uczniów, a realnymi możliwościami znalezienia zatrudnienia po niektórych kierunkach kształcenia. Potwierdzają to dane statystyczne dot. bezrobocia młodych słabo wykształconych ludzi w Europie ( w Grecji aż 67%).  Ponadto absolwenci zagrożeni różnego rodzaju wykluczeniem, nie mając pomysłu na zatrudnienie czy własny biznes, skazani są na niepowodzenie. Z różnych przyczyn niewielu z nich nie decyduje się na dalsze kształcenie czy pracę poza miejscem zamieszkania.  Dlatego też projekt ten, ma stanowić narzędzie wspomagające rozwój i efektywne planowanie własnej kariery zawodowej uczniów, by mogli spełniać swe edukacyjne i zawodowe marzenia. SKĄD POMYSŁ ?

18 1. umożliwić uczestnikom poznanie różnic edukacyjnych w krajach partnerskich i przybliżyć uczniom informacje o doradztwie zawodowym w UE, przedsiębiorczości oraz potrzebach lokalnego i europejskiego rynku pracy, by zapewnić większą spójność miedzy tymi dwoma sektorami; 2. przeciwdziałać bezrobociu i przedwczesnemu kończeniu edukacji młodych ludzi; 3. wskazać możliwości i ukierunkować młodzież by efektywniej planowała dalszą edukację i ścieżkę kariery zawodowej, co przełoży się na ich mądre wybory w spójności z oczekiwaniami rynku pracy i pracodawców; 4. opracować i wdrożyć innowacyjny Międzynarodowy Program Zajęć Pozalekcyjnych; 5. stworzyć ogólnodostępną bazę informacji o możliwościach kształcenia, doskonalenia zawodowego, doradztwie zawodowym, bieżących potrzebach rynku pracy, instytucjach zatrudnienia w kraju i zagranicą; 6. umożliwić dzielenie się doświadczeniem i wymiana dobrych praktyk poprzez powszechną dostępność konta Projektu na Facebooku / Twitterze oraz do jego strony www; 7. przyczynić się do dialogu między szkołami i pracodawcami w krajach UE, by umożliwić naszym uczniom w przyszłości wybrać właściwe kierunki kształcenia akademickiego bądź edukacji w poszukiwanych zawodach, a szkołom lepiej dostosować ofertę edukacyjną. Cele projektu :

19  Założone cele można w pełni zrealizować wyłącznie przy współpracy międzynarodowej. Wspólne doświadczenia w jej ramach będą stanowiły istotną wartość dodaną dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji, przedstawicieli władzy lokalnej i partnerów z zakresu doradztwa zawodowego i świadczenia pracy.  Planowane przez nas praktyczne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, zakładania biznesu wzmocnią wiedzę i umiejętności beneficjentów oraz wpłyną na motywację uczniów do dalszego kształcenia się i efektywnego planowania ścieżki kariery zawodowej. JAK ZREALIZOWAĆ CELE?

20  Realizacja projektu zmieni świadomość ucznia, zwłaszcza zagrożonego wykluczeniem;  Może pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego,  wykształcić w nim pożądane cechy przedsiębiorcy;  wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia;  powstanie Innowacyjny Program Zajęć Pozalekcyjnych, który eksperymentalnie zrealizujemy we wszystkich szkołach partnerskich i będzie on narzędziem wspierającym nauczanie przedmiotów Ekonomii w praktyce oraz Przedsiębiorczości;  Program ten będzie mógł być realizowany po zakończeniu projektu w formie koła zainteresowań i spełniać funkcję elementów doradztwa zawodowego dla młodzieży. Co zmieni projekt ?

21 4 wizyty organizacyjno-monitorujące w związku z ustaleniem działań budżetowych i planowaniem działań projektowych w kolejnych etapach:  w Chorwacji XI.2015,  w Grecji VI.2016,  w Wielkiej Brytanii II 2017,  w Polsce XI 2017, (w sumie 48 mobilności) oraz 4 wymiany młodzieży  Chorwacja III.2016,  Grecja X 2016,  Wielka Brytania IV 2017,  Polska IV 2018. Każda wymiana młodzieży zakłada udział *36 uczniów + 6 opiekunów ze szkół wysyłających (42 mobilności x 4 wizyty) * oraz 12 uczniów i 4 opiekunów z kraju goszczącego. Łącznie zaplanowano 216 mobilności międzynarodowych uczniów i nauczycieli. Wśród mobilności uczniów, 24 przewidzianych jest dla osób o specjalnych potrzebach lub zagrożonych wykluczeniem. Uczniowie biorący udział w projekcie będą wyłonieni w procedurze rekrutacji. Planowane wizyty:

22  Niematerialne rezultaty trwałe będą obejmować doświadczenia, umiejętności i wiedzę zdobytą podczas projektu przez jego uczestników (uczniów, kadrę uczącą, reprezentantów partnerów szkół), związane z większą świadomością, tematyki projektu, kulturową, językową.  Trwałymi rezultatami będzie wykorzystywanie przez uczestników w praktyce wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas realizacji projektu. Szkoły kontynuować będą współpracę przez e-Tweening i portale społecznościowe i stronę www, którą zamierzają aktualizować przez kolejne lata, również po zakończeniu działań projektowych. Materiały dydaktyczne, nowe narzędzia TIK wypracowane jako produkty projektu, trwale służyć będą jako narzędzia pracy edukacyjnej.  Innowacyjny Międzynarodowy Program Zajęć Pozalekcyjnych będzie stanowił alternatywne rozwiązanie dla szkół przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz bezrobociu, przygotowując uczniów w wejście na rynek pracy w realny ale spójny sposób z ich marzeniami i potrzebami pracodawców. Rezultaty projektu:

23 INNOWACYJNY MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH „SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” „SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” 2015-1-PL01-KA219-016619

24 X. 2015 - Marzenia młodzieży dot. wspólnej przyszłości w UE - sonda o marzeniach w szkole oraz na ulicy (w gimnazjach), 4 pytania  pytanie o marzenia młodzieży (ogólnie),  pytanie dot. zainteresowań młodych ludzi,  plany dot. dalszego kształcenia (jaki typ szkoły, LO, T, ZSZ, studia),  plany dot. kariery zawodowej i wymarzonego miejsca pracy; XI. 2015 - opracowanie wyników sondy; XII. 2015 - montaż materiału filmowego i prezentacji; I. 2016 - wyszukiwanie informacji z zakresu 10 top zawodów przyszłości w Polsce wg. wybranego rankingu (np. Holanda). Porównanie danych z danymi z PUP Myślibórz; II. 2016 - ewaluacja krajowego rynku pracy – nowe zawody (przenikanie się rynków pracy w UE, obcobrzmiące nazwy zawodów; IV. 2016 - „W świecie zawodów” salon informacji o zawodach (prezentacje, ekspozycje informacji zdobytych z krajów partnerskich), Dni Erasmusa; V. 2016 – testy z doradztwa zawodowego Młodzieżowe Biuro Pracy, badanie predyspozycji osobowościowych i zawodowych; VI. 2016 – instytucje wspierające młodych ludzi na lokalnym rynku pracy (MBP w Barlinku), oferty szkolenia, praktyki i pracy wakacyjnej w kraju i zagranicą. I ROK REALIZACJI

25 IX. 2016 – Warsztaty z zakresu szans i możliwości rozwoju, edukacji i doskonalenia młodych ludzi w Polsce (wyszukanie informacji o instytucjach kształcenia i doskonalenia zawodowego w regionie i w kraju); X. 2016 - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, przygotowanie wystawy, Dni Erasmusa- podsumowanie; XII. 2016 – sposoby szukania pracy Jak szukać pracodawcy i jak szuka się pracownika; I. 2017 – Pisanie dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjnej pod oryginalną ofertę pracy); II. 2017 - Myśl jak pracodawca – przygotowanie do rozmowy o pracę (dressing code, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna); III. 2017 - „Bezkonkurencyjny na rynku pracy”, wiem gdzie się kształcić i doskonalić zawodowo, znam oczekiwania lokalnych i krajowych pracodawców, potrafię przygotować dokumentację aplikacyjną, przygotować się do rozmowy o pracę, wiem jak zadbać o swój rozwój zawodowy- „uczenie się przez całe życie” ; V. 2017 - Mobilność edukacyjna w UE i systemy certyfikacji uczestnictwa i kwalifikacji zawodowych; VI. 2017 - Stypendia i staże w ramach Erasmus+ II ROK REALIZACJI

26 IX. 2017 - Własny biznes (samozatrudnienie) alternatywą na bezrobocie. Krok po kroku - jak założyć własną firmę; X. 2017 - „Pomysł na biznes- gwarancją sukcesu” - Logo i marka XI. 2017 – „Nasza firma osiąga zyski” (próg rentowności, konkurencyjność, perspektywy); XII. 2017 – Skuteczny marketing i reklama; I. 2018 – „Udało ci się- podziel się z nami” spotkanie z przedstawicielami lokalnego „small biznesu”; II. 2018 - ciekawe inicjatywy w biznesie – przygotowania do seminarium na temat przedsiębiorczości Dni Erasmusa; III. 2018 - Warunki rekrutacji i nauki dla obcokrajowców w Polsce na uczelniach wyższych; V. 2018 - Jesteśmy, mądrzejsi, bardziej doświadczeni, mobilni – ewaluacja. III ROK REALIZACJI

27  Podpisanie umowy z AN w Warszawie  Należy ustalić zakres obowiązków w zespołach międzynarodowych  opracowanie zasad rekrutacji uczniów i rozpoczęcie upowszechniania informacji o projekcie na stronach szkół, w lokalnych i regionalnych mediach  Zaplanowanie wydatków budżetowych w 2015  Przygotowania do 1 wizyty budżetowej w Chorwacji (XI. 2015)  Realizacja zadań zaplanowanych na X/IX zgodnie z harmonogramem projektu Co nas czeka od 1.09.2015?

28 PIERWSZE SPOTKANIE

29


Pobierz ppt "„SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” 2015-1-PL01-KA219-016619 2015-1-PL01-KA219-016619 ERASMUS + 2015-2018 Akcja KA2 – „Partnerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google