Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Dz.U.UE.L.2013.347.320 Wejście w życie – 21 grudnia 2013 r.

3 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r.) Wejście w życie – 15 marca 2015 r.

4 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r.) Wejście w życie – 1 kwietnia 2015 r.

5 Zakres operacji:  wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,  zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,  dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE),  podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,  rozwój produktów lokalnych,  rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,  zachowanie dziedzictwa lokalnego,  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,  rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

6 Struktura i wymagania dotyczące LSR Ujednolicenie formy LSR (nie treści!) w skali całego kraju niewątpliwie przełoży się na sprawniejszą, szybszą i bardziej obiektywną ocenę LSR. Po wskazówki i porady nt. wypełnienia treścią poszczególnych jej części LSR zaleca się sięgnąć do „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”. Opracowując LSR należy ponadto przestrzegać wymagań redakcyjno-edytorskich podanych w regulaminie konkursowym.

7 Struktura lokalnej strategii rozwoju STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI Rozdział I CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Rozdział II PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR Rozdział III DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI Rozdział IV ANALIZA SWOT Rozdział V CELE I WSKAŹNIKI Rozdział VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU Rozdział VII PLAN DZIAŁANIA Rozdział VIII BUDŻET LSR Rozdział IX PLAN KOMUNIKACJI Rozdział X ZINTEGROWANIE Rozdział XI MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAŁĄCZNIKI - Procedura aktualizacji LSR - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu - Budżet LSR sporządzony na załączonych formularzach - Plan komunikacji Struktura i wymagania dotyczące LSR

8 Rozdział I „Charakterystyka LGD” - nazwa LGD; - krótki i zwięzły opis obszaru; - w przypadku LGD wielofunduszowych wskazanie zakresu oddziaływania poszczególnych EFSI; - mapa obszaru objętego LSR z zaznaczeniem granic poszczególnych gmin;

9 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział II „Partycypacyjny charakter LSR” Opis partycypacyjnych metod tworzenia LSR i jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup istotnych z punktu widzenia LSR, który wskazuje na: - dane z konsultacji społecznych; - partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane na każdym kluczowym etapie prac na LSR; - wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji; - podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji LSR ze społecznością lokalną (daty spotkań, ilość uczestników itp.)

10 Rozdział III „Diagnoza – opis obszaru i ludności” - określenie grup istotnych z punktu widzenia LSR - charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości - opis rynku pracy - opis działalności sektora społecznego - wskazanie problemów społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa i wykluczenia społecznego - wykazanie innej niż przestrzenna wewnętrznej spójności obszaru LSR - w przypadku LSR współfinansowanych z EFMiR charakterystyka rybactwa i rynku rybnego Rozdział VI „Analiza SWOT” Opis dokonanej analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego LSR oraz zidentyfikowanych szans i zagrożeń.

11 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział V „Cele i wskaźniki” - specyfikacja i opis celów ogólnych oraz przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć; - wykazanie zgodności celów z celami programów, z których finansowane będzie LSR; - przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania; - przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS (sposób realizacji wraz z uzasadnieniem); - specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych; - źródła pozyskiwania danych do pomiaru; - sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru i uaktualniania danych; - stan początkowy wskaźnika i sposób jego ustalenia; - stan docelowy wskaźnika (ewentualnie poziomy przejściowe) i sposób jego ustalenia.

12 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział VI „Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru” - Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno- instytucjonalnych; - Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, z których finansowana będzie LSR; - Wskazanie, w jaki sposób w kryteriach uwzględniono innowacyjność oraz jej definicja; - Informacja o realizacji projektów grantowych; - Wskazanie wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności; - Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR;

13 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział VII „Plan działania” Zwięzła charakterystyka przyjętego harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników wskazująca czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR. Rozdział VIII „Budżet LSR” - Ogólna charakterystyka budżetu ze wskazaniem funduszy EFSI będących źródłem finansowania LSR - Krótki opis powiązania budżetu z celami LSR

14 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział IX „Plan komunikacji” Zwięzła charakterystyka zaprojektowanego przez LGD Planu komunikacji ze wskazaniem jego celów i wskaźników działań komunikacyjnych i grup docelowych Rozdział X „Zintegrowanie” - opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi; - opis sposobu zintegrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć;

15 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział X „Zintegrowanie” - opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi; - opis sposobu zintegrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć; Rozdział XI „Monitoring i ewaluacja” Ogólna charakterystyka zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania.

16 Rozdział XII „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” - Informacja o przeprowadzeniu analizy LSR pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i o wynikach tej analizy; - W przypadku LSR wymagającej przeprowadzenia ww. oceny, pisemne podsumowanie zawierające informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

17 Konkurs na wybór LSR – kryteria wyboru LSR Wybory LSR dokonuje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich programów, w ramach których możliwe jest wsparcie instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność: - Charakterystyki obszaru objętego LSR; - Reprezntatywności składu rady; - Wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR; - Zasad funkcjonowania LGD; - Zasad wyboru operacji; - Doświadczenia LGD w zakresie realizacji strategii lub projektów o charakterze podobnym odpowiednio do LSR lub operacji zrealizowanych w jej ramach; - Jakości diagnozy obszaru objętego LSR; - Adekwatności celów i przedsięwzięć określonych w LSR do diagnozy obszaru objętego LSR i wniosków wynikających z konsultacji projektu LSR z lokalną społecznością; - Zgodności LSR z celami określonymi w programach; - Opracowania LSR z udziałem lokalnej społeczności i zasad udziału tej społeczności w realizacji LSR; - Poprawności określenia wskaźników realizacji LSR i ich adekwatności do celów o przedsięwzięć określonych w LSR; - Innowacyjnego charakteru LSR; - Zintegrowania LSR; - Zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR; - Monitorowania i oceny przez LGD realizacji LSR; - Poziomu zaangażowania w realizację środków innych niż środki przewidziane na realizację programu;

18 Dodatkowe warunki udziału w konkursie dla LSR  LSR zawiera wskazanie grup defaworyzowanych (w szczególności w kontekście dostępu do rynku pracy), które uzyskają wsparcie w jej ramach oraz opis stosowanego podejścia do każdej z tych grup;  50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy;

19 Dziękuję za uwagę

20 20 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) 5979700, 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google