Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEJOWE RATOWNICTWO TECHNICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEJOWE RATOWNICTWO TECHNICZNE"— Zapis prezentacji:

1 KOLEJOWE RATOWNICTWO TECHNICZNE
Warszawa 2015

2 Zagadnienia Podstawowe informacje o Spółce Regulacje prawne
Zespoły ratownictwa technicznego Instrukcja Ir-15 o kolejowym ratownictwie technicznym Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A. Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3 Podstawowe informacje o spółce
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako podmiot zarządzający publiczną infrastrukturą kolejową utrzymuje i udostępnia na niedyskryminujących warunkach wszystkim licencjonowanym przewoźnikom sieć dróg kolejowych, zapewniając najwyższy możliwy standard swojej oferty.

4 Podstawowe informacje o spółce
Do podstawowych zadań Spółki należy: udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zachowaniem zasady równego ich traktowania, modernizacja linii kolejowych dostosowująca je do standardów Unii Europejskiej, opracowywanie rozkładów jazdy pociągów, prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych, utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, współpraca z sąsiednimi zarządcami infrastruktury kolejowej.

5 Regulacje prawne ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, Ir – 15 „Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym.”

6 Zespoły ratownictwa technicznego
Mając na uwadze nieuchronność wypadków, w tym związanych z transportem kolejowym, do usuwania skutków wypadków kolejowych na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w Zakładach Linii Kolejowych utworzonych jest 20 zespołów ratownictwa technicznego zwanych dalej pociągami ratownictwa technicznego: - Specjalne Pociągi Ratownictwa Technicznego (SPRT) szt.10, - Pociągi Ratownictwa Technicznego (PRT) szt.10.

7 Zespoły Ratownictwa Technicznego
Do zadań zespołów ratownictwa technicznego należy: usuwanie skutków wypadków na liniach zarządzanych przez PKP Polskie   Linie    Kolejowe S.A., usuwanie skutków zdarzeń kolejowych, które spowodowały stan   zagrożenia,    przerwę    lub ograniczenie w ruchu kolejowym, nie będących   wypadkami   kolejowymi, transport pojazdów kolejowych uszkodzonych w wyniku awarii  technicznych z miejsca    uszkodzenia do najbliższej stacji. Zespoły ratownictwa technicznego posiadają rejony działania i są tak rozmieszczone, aby zapewniały szybki dojazd i osłonę techniczną najważniejszych linii i węzłów kolejowych.

8 Rozmieszczenie Zespołów Ratownictwa Technicznego na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna funkcjonują 20 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, które stanowią: 10 - Specjalnych Pociągów Ratownictwa Technicznego (SPRT) 10 - Pociągów Ratownictwa Technicznego (PRT), rozmieszczone według poniższego zestawienia: SPRT: Warszawa, Łódź, Skarżysko Kamienna, Rzeszów, Sosnowiec, Tczew, Bydgoszcz, Wrocław, Poznań i Stargard Szczeciński. PRT: Siedlce, Białystok, Lublin, Kraków, Tarnowskie Góry, Zawiercie, Iława, Opole, Czerwieńsk i Białogard.

9 Plan uruchomienia zespołu ratownictwa technicznego i przebiegu akcji ratowniczej
Dyżurny ruchu I Informuje dyspozytora Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym o wypadku i żąda zespołu ratownictwa II Informuje dyspozytora Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym o przyjeździe zespołu ratownictwa Dyspozytor Ekspozytury Kierowania Ruchem Poleca Dyspozytorowi Zakładu Linii Kolejowych wyjazd zespołu ratowniczego na miejsce wypadku oraz informuje dyżurnego ruchu stacji stałego postoju zespołu ratowniczego Wydaje zgodę na jazdę zespołu ratowniczego III Monitoruje jazdę zespołu ratowniczego do miejsca wypadku Zamawia lokomotywę Zgłasza do Dyspozytora Ekspozytury Kierowania Ruchem wystawienie zespołu ratowniczego na stację i zgłasza gotowość do jazdy na miejsce wypadku Powiadamia Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych o wypadku i o przebiegu akcji ratowniczej Dyżurny ruchu stacji stałego postoju zespołu ratownictwa technicznego Wyprawia pociąg i zgłasza do Dyspozytora Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym wyjazd do miejsca wypadku 4 5 7 9 2 1 Pracownik zatrudniony przez Zarządcę infrastruktury lub pracownik Przewoźnika, którzy zauważyli wypadek lub dowiedzieli się o wypadku, mają obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu dyżurnego ruchu Dyspozytor Zakładu Linii Kolejowych: Dyspozytor Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym Poleca Dyspozytorowi Zakładu Linii Kolejowych wyjazd zespołu ratowniczego na miejsce wypadku oraz informuje dyżurnego ruchu stacji stałego postoju zespołu ratownictwa Wydaje zgodę na jazdę zespołu ratownictwa IV Informuje Dyspozytora Centrum Kierowania Przewozami i Ekspozytury Przewoźnika oraz Dyspozytora Zakładu Linii Kolejowych o wyjeździe zespołu ratownictwa i o przebiegu akcji ratowniczej Poleca kierownikowi wyjazd zespołu ratownictwa na miejsce wypadku i kompletuje załogę oraz informuje o skutkach wypadku Monitoruje jazdę zespołu ratownictwa do miejsca wypadku Kierownik zespołu ratownictwa technicznego: Zgłasza do Dyspozytora Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym wystawienie zespołu ratownictwa na stację i zgłasza gotowość do jazdy na miejsce wypadku Dyżurny ruchu stacji stałego postoju zespołu ratownictwa technicznego Przygotowuje załogę i sprzęt w tym lokomotywę oraz zgłasza gotowość do wyjazdu dyżurnemu ruchu stacji stałego postoju Informuje dyspozytora Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym o przebiegu akcji ratowniczej Plan obiegu informacji dotyczącej uruchomienia zespołu ratownictwa technicznego i przebiegu akcji ratowniczej 3 3a 6 8 LEGENDA Uruchomienie zespołu Przebieg akcji ratowniczej

10 Instrukcja Ir-15 o kolejowym ratownictwie techniczny
„Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15”, ustala rodzaje zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, ich organizację, zadania, ogólne warunki techniczne wyposażenia i utrzymania. Instrukcja określa również sposób i tryb postępowania w akcjach usuwania skutków wypadków i wydarzeń kolejowych na liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. INSTRUKCJA o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 Warszawa 2013

11 Nadzór nad zespołami ratownictwa technicznego
Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. komórka właściwa ds. ratownictwa technicznego: sprawuje merytoryczny nadzór nad zespołami ratownictwa technicznego, decyduje o zmianach rozmieszczenia pojazdów i sprzętu tych zespołów po akceptacji właściwego Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wnioskuje lub opiniuje wnioski na likwidację maszyn i sprzętu lub ich wyłączenie z zespołu ratownictwa technicznego; przeprowadza kontrole gotowości operacyjno-technicznej zespołów. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych, w którym powołano zespół ratownictwa technicznego pełni nadzór nad tym zespołem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jego gotowość techniczno - eksploatacyjną i sprawną pracę.

12 Załogi zespołów ratownictwa technicznego
W skład załogi Specjalnego Pociągu Ratownictwa Technicznego (SPRT) wchodzi 29 pracowników: kierownik SPRT, zespół ratownictwa technicznego liczący 28 pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy, z czego w zmianie roboczej musi być zatrudnionych jednocześnie co najmniej 5 pracowników zapewniających obsługę sprzętu, w tym mistrz kierujący zmianą. W skład załogi Pociągu Ratownictwa Technicznego (PRT) wchodzi  21 pracowników: kierownik PRT, zespół ratownictwa technicznego liczący 20 pracowników, z czego na każdej zmianie roboczej musi być zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy 1 pracownik, a personel zapewniający obsługę sprzętu do usuwania skutków wypadku, musi liczyć co najmniej 5 pracowników łącznie z kierującym.

13 Kierowanie pracą zespołów ratownictwa technicznego
Pracą zespołu ratownictwa technicznego podczas usuwania skutków zdarzeń kieruje kierownik SPRT, PRT lub wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia (mistrz zmiany). Przy usuwaniu skutków wypadków o znacznych rozmiarach oraz podczas usuwania skutków wypadków wymagających dwóch lub więcej zespołów ratowniczych pracą ich kieruje dyrektor lub jego zastępca Zakładu Linii Kolejowych właściwego do miejsca zdarzenia. Pracą żurawia kolejowego przy usuwaniu skutków zdarzeń, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, kieruje maszynista żurawia wg poleceń kierującego akcją ratowniczą.

14 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH
Postępowanie jednostek kolejowych Dyspozytor koordynator w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym, po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku lub wydarzeniu, którego skutki wymagają wysłania zespołu ratownictwa technicznego, poleca dyspozytorowi Zakładu Linii Kolejowych wyjazd SPRT(PRT), określając miejsce i skutki wypadku. Na podstawie żądania kierującego akcją usuwania skutków wypadku, kierujący zmianą Dyspozytor koordynator w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym jest zobowiązany skierować do akcji usuwania skutków wypadku wymaganą ilość zespołów technicznych. Dyspozytor właściwej jednostki organizacyjnej (IZ), po otrzymaniu od dyspozytora koordynatora Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym (IDDE) polecenia wysłania SPRT lub PRT, zarządza wyjazd zespołu ratownictwa technicznego. Po otrzymaniu informacji o miejscu i skutkach zdarzenia, kierownik SPRT, PRT lub wyznaczony pracownik zespołu posiadający odpowiednie uprawnienia (mistrz zmiany) decyduje o rodzajach pojazdów oraz ich ilościach zadysponowanych do akcji sprawnego usunięcia skutków zdarzenia.

15 Rejony działania Ekspozytur Zarządzania Ruchem Kolejowym
ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH Rejony działania Ekspozytur Zarządzania Ruchem Kolejowym

16 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH
Dyspozytor właściwej jednostki organizacyjnej (IZ) ma obowiązek powiadomienia dyżurującego zwierzchnika tej jednostki o wyjeździe zespołu ratownictwa technicznego do usuwania skutków zdarzenia. Sposób powiadamiania załóg zespołów ratownictwa technicznego, zapewniający terminowy wyjazd do akcji, należy określić w Regulaminie Organizacyjno – Technicznym (RO -T). Gotowość wyjazdu do akcji usuwania skutków zdarzenia, kierownik / mistrz zespołu ratownictwa technicznego zgłasza dyżurnemu ruchu stacji postoju w/w zespołu, a ten dyspozytorowi liniowemu właściwej Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym (IDDE). Sposób powiadamiania należy określić w RO-T. Plan obiegu informacji dotyczącej uruchomienia zespołu ratownictwa technicznego i przebiegu akcji ratowniczej określono w załączniku Nr 6 do Instrukcji. Dyżurny ruchu stacji postoju zespołu ratownictwa technicznego zgłasza dyspozytorowi liniowemu Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym (IDDE) wyjazd zespołu do akcji usuwania skutków zdarzenia. Sposób zabezpieczenia pojazdu trakcyjnego dla zespołu ratownictwa technicznego oraz wykonania próby hamulców i oględzin technicznych, należy określić w RO -T zespołu.

17 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH
Nieterminowe zebranie wszystkich pracowników PRT nie może opóźnić odjazdu zespołu. Spóźnionych pracowników należy dowieźć na miejsce zdarzenia, za co odpowiedzialny jest zwierzchnik wykonawczej komórki organizacyjnej na stanie której jest zespół ratownictwa. Wyprawienie zespołu ratownictwa technicznego, przejazd do miejsca zdarzenia oraz powrót do stacji macierzystej, odbywa się na zasadach określonych w „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1”. Zespoły ratownictwa technicznego (SPRT i PRT) mają pierwszeństwo przejazdu przed innymi pociągami w przypadkach gdy są wyprawiane do zdarzenia, które spowodowało przerwę w ruchu lub ofiary w ludziach. Dyspozytor jednostki organizacyjnej (IZ) właściwej dla miejsca zdarzenia po otrzymaniu informacji o zdarzeniu na torach zelektryfikowanych ustala z dyspozytorem zasilania elektroenergetycznego zakres niezbędnych wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej oraz w razie konieczności wyłączenie napięcia w linii potrzeb nietrakcyjnych (w przypadku, gdy linia taka przebiega na wspólnych konstrukcjach).

18 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH
Praca zespołów ratownictwa technicznego na torach zelektryfikowanych, może odbywać się tylko po dopuszczeniu przez uprawnionego pracownika właściwego zakładu „PKP Energetyka S.A.” na podstawie wydanego przez niego pisemnego zezwolenia zgodnie z odrębnymi przepisami. Załączenie napięcia w sieci trakcyjnej w rejonie zdarzenia może nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez kierującego akcją jej zakończenia i zwrocie wydanego zezwolenia. Za zabezpieczenie miejsca prowadzonej akcji odpowiedzialny jest kierujący akcją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy wyznaczeni do SPRT i PRT posługują się przy wkolejaniu pojazdów sygnałami porozumiewawczymi.

19 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH

20 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH

21 ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH
Łączny czas od zadysponowania do wyjazdu: SPRT o każdej porze doby: 80 minut z doraźną obsługą trakcyjną, 20 minut ze stałą obsługą trakcyjną, 20 minut dla pojazdu szynowo – drogowego i samojezdnego pojazdu ratownictwa technicznego. PRT: 80 minut z doraźną obsługą trakcyjną w dniach roboczych od godz do 15.00, 120 minut z doraźną obsługą trakcyjną w dni robocze od godz do oraz w dni wolne, 60 minut dla pojazdu szynowo – drogowego i samojezdnego pojazdu ratownictwa technicznego w dni robocze od godz do 15.00, 90 minut dla pojazdu szynowo – drogowego i samojezdnego pojazdu ratownictwa technicznego w dni robocze od godz do 07.00 oraz w dni wolne od pracy.

22 samojezdne pojazdy ratownictwa technicznego, - WM – 15A/PRT - 4 szt.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE AKCJI USUWANIA SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH W skład wyposażenia Zespołów Ratownictwa Technicznego mogą wchodzić: samojezdne pojazdy ratownictwa technicznego, - WM – 15A/PRT szt. 2) wagony techniczno – gospodarcze szt. 3) żurawie kolejowe i ciągniki gąsienicowe z platformami: - EDK szt. - EDK szt. - EDK szt. - ciągnik gąsienicowy WZT szt. 4) pojazdy szynowo – drogowe: - UNIMOG szt. - UNISTAR szt. - UNIMAN szt.

23 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
Samojezdny pojazd ratownictwa technicznego typu WM – 15A/PRT Zapewniają szybki dojazd do miejsca wypadku i możliwość prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych Posiadają zaplecze socjalno – warsztatowe, które umożliwia prowadzenie długotrwałej akcji ratunkowej oraz zapewnia pracownikom należyte warunki socjalne.

24 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
Samojezdny pojazd ratownictwa technicznego typu WM-15A/PRT z odśnieżarką frezową

25 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
Żuraw kolejowy typu EDK 750 Kolejowy żuraw typu EDK 750 jest żurawiem łatwym w obsłudze o maksymalnym udźwigu ton. Hydrauliczny wysięgnik umożliwia pracę pod siecią trakcyjną bez konieczności jej demontażu

26 Żuraw kolejowy typu EDK 1000/1
Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A. Żuraw kolejowy typu EDK 1000/1 Podnoszenie wykolejonego i przewróconego wagonu

27 Żuraw kolejowy typu EDK 1000
Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A. Żuraw kolejowy typu EDK 1000

28 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
Żuraw kolejowy typu EDK 2000 Żuraw typu EDK 2000 używany jest do usuwania wypadków o znacznych rozmiarach i do ciężkich prac montażowych. Maksymalny udźwig na haku głównym wynosi 250 ton.

29 Ciągnik gąsienicowy typu WZT-2
Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A. Ciągnik gąsienicowy typu WZT-2 W kolejowym ratownictwie technicznym do usuwania skutków poważnych wypadków kolejowych np. rozciągania pojazdów zakleszczonych w wyniku zderzenia wykorzystywane są wozy zabezpieczenia technicznego (WZT–2) na podwoziu czołgu T-55, umożliwiające rozciąganie spiętrzonego taboru z siłą 75 ton. WZT-2 przewożone są na platformach kolejowych wyposażonych w rozkładane i składane rampy zjazdowe, umożliwiające szybki zjazd i wjazd ciągnika.

30 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
Ciągnik gąsienicowy typu WZT - 2 na wagonie z rampą zjazdową

31 WZT - 2 podczas usuwania skutków wypadku w Izbicy
Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A. WZT - 2 podczas usuwania skutków wypadku w Izbicy

32 Pojazdy szynowo – drogowe
Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A. Pojazdy szynowo – drogowe Pojazdy szynowo – drogowe ratownictwa technicznego typu UNIMOG, UNISTAR, UNIMAN wykorzystywane są do prowadzenia akcji ratownictwa technicznego o małych rozmiarach np. na przejazdach kolejowych i pozwalają na skuteczne usunięcie skutków w około 60% wypadków. Pojazdy te przeznaczone są do jazdy po drogach i po torach kolejowych. Mogą dostarczyć na miejsce wypadku najkrótszą lub najszybszą trasą sprzęt do wkolejania lub inny niezbędny sprzęt techniczny wraz z załogą.

33 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
Szynowo – drogowy samochód ratownictwa technicznego typu UNIMOG wyposażono w urządzenia do wkolejania

34 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
UNISTAR Szynowo - drogowy samochód ratownictwa technicznego typu UNISTAR- K Pojazd polskiej konstrukcji z 1992 r. wyposażony w urządzenia do wkolejania

35 Zestawienie sił i środków będących w dyspozycji PKP PLK S.A.
UNIMAN Firma ZWEIWEG Szynowo - drogowy pojazd ratownictwa technicznego w kontenerze ładunkowym przewozi sprzęt do wkolejenia. Jako wyposażenie dodatkowe do prac okołotorowych posiada: kosiarkę do trawy i chwastów obcinarki do gałęzi przy torowisku głowicę mielącą odśnieżarkę frezową Głowica mieląca

36 Poważny wypadek na stacji Białystok 08.11.2010 r. kategorii A 04
Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Poważny wypadek na stacji Białystok r. kategorii A 04 Miejsce wypadku: Stacja Białystok, tor nr 1a, rozjazd nr 7, km Data i godzina wypadku: r., godz. 5.30 Dnia o godzinie 5.30 podczas jazdy pociągu nr relacji Płock Trzepowo – Sokółka nastąpiło najechanie lokomotywy od pociągu nr na trzeci wagon od końca pociągu nr W wyniku zderzenia wykolejone zostały lokomotywy M i TEM2-189, dwa wagony węglarki, siedemnaście wagonów cystern z towarem łatwopalnym. Z czego dwa wykolejone wagony cysterny z nieznaną substancją łatwo palną wybuchły, pozostałe wykolejone wagony cysterny oraz lokomotywy zapaliły się. Temperatura i wybuch spowodował uszkodzenie sieci trakcyjnej w miejscu wypadku uszkodzenia torów, uszkodzenia rozjazdów, zniszczenia nastawni wykonawczej Bł1.

37 Poważny wypadek na stacji Białystok 08.11.2010 r. kategorii A 04
Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Poważny wypadek na stacji Białystok r. kategorii A 04

38 Poważny wypadek kategorii A 06
Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Poważny wypadek kategorii A 06 12 sierpnia 2011r. o godz w stacji Baby w torze nr 1 w kilometrze linii 001 Warszawa – Katowice Maszynista pociągu nr dojeżdżając do stacji Baby nie zmniejszył prędkości do 40 km/h wg wskazań semaforów 1274N i kontynuował jazdę po rozjazdach nr 101 i 102 kierujących pociąg z toru szlakowego nr 2 na tor stacyjny nr 1 z prędkością 113,1 km/h. Biorąc pod uwagę znaczną prędkość pociągu wykolejenie następowało w sposób niezwykle dynamiczny i skutkowało wykolejeniem lokomotywy i czterech wagonów oraz przewróceniem pierwszego za lokomotywą wagonu. Ofiary zabici ciężko ranni pomoc ambulatoryjna lub pobyt w szpitalu do 24 h 2 34 46

39 Poważny wypadek kategorii A 06
Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Poważny wypadek kategorii A 06

40 Poważny wypadek kategorii A 01
Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Poważny wypadek kategorii A 01 03 marca 2012 r. o godz w kilometrze na torze nr 1 linii nr 64 (szlak Kozłów – Starzyny) następuje czołowe zderzenie pociągów: nr relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny należącego do Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., prowadzonego lokomotywą ET , nr relacji Przemyśl – Warszawa Wschodnia należącego do PKP Intercity S.A., prowadzonego lokomotywą EP09-035, W chwili zderzenia (20:57) IR Matejko jechał z prędkością km/h, zaś TLK Brzechwa – 95 km/h. Zniszczony został elektrowóz EP ciągnący pociąg TLK, wykoleiły się także jego dwa wagony. W pociągu Przewozów Regionalnych wykoleił się elektrowóz ET oraz jeden wagon. Ofiary zabici ranni 16 57

41 Poważny wypadek kategorii A 01
Akcje ratownicze z udziałem SPRT i PRT na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Poważny wypadek kategorii A 01

42 Modernizacja i inwestycje w kolejowe ratownictwo techniczne.
Celem nadrzędnym Zarządcy infrastruktury kolejowej jest ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa i skuteczności prowadzenia działań ratowniczych oraz usuwania skutków zdarzeń kolejowych przez zespoły kolejowego ratownictwa technicznego, co realizowane jest m.in. poprzez liczne inwestycje. W okresie ostatnich 2 lat w celu doposażenia zespołów kolejowego ratownictwa technicznego zakupiono m.in.: 20 kompletów (3szt) mostków do wkolejania

43 Modernizacja i inwestycje w kolejowe ratownictwo techniczne.
20 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 8 kW

44 Modernizacja i inwestycje w kolejowe ratownictwo techniczne.
17 szt. wózków holowniczych normalnotorowych 5 szt. wózków holowniczych szerokotorowych

45 Modernizacja i inwestycje w kolejowe ratownictwo techniczne.
W 2014 r. zakupiono 50 sztuk półsprzęgów (typ10)

46 STATYSTYKA ILOŚĆ WYJAZDÓW ZESPOŁÓW KOLEJOWEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZY USUWANIU SKUTKÓW WYPADKÓW KOLEJOWYCH

47 STATYSTYKA ILOŚĆ WYJAZDÓW ZESPOŁÓW KOLEJOWEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DO ŚWIADCZENIA USŁUG

48 Dziękuję za uwagę Wiesław Jaroszyński PKP PLK S.A. Biuro Eksploatacji
tel    


Pobierz ppt "KOLEJOWE RATOWNICTWO TECHNICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google