Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLE NR 5 RACIBÓRZ RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

2 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE.
W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu Nr 5 w Raciborzu została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca następującego wymagania: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE. Badaniu ankietowemu zostali poddani rodzice. Ankiety zostały rozdane 37 rodzicom, z czego na ankietę odpowiedziało 23 rodziców, a więc w badaniu wzięło udział 62 % rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

3 Ankieta dla rodziców przewidywała 18 pytań związanych z wybranym wymaganiem oraz jedno pytanie dodatkowe (otwarte), w którym rodzice mieli możliwość podzielenia się uwagami na temat funkcjonowania i organizacji przedszkola.

4 Pierwsze pytanie dotyczyło relacji panujących między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności. Wyniki ankiety wskazują, iż większość rodziców (35%) uznało, że relacje te oparte są na wzajemnym szacunku. Nieco mniej, bo 31% rodziców uznało, że relacje te są przyjazne, jednak bardzo formalne. Natomiast 13% rodziców uznało, że relacje te cechuje wzajemne zaufanie, zaś kolejne 13% - nie tylko zaufanie, ale i szacunek. Jedynie 4% rodziców uznało, że relacje te oparte są na szacunku, przyjaźni, ale mają bardzo formalny charakter. Żaden z ankietowanych rodziców nie uznał, że relacje pomiędzy wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są chłodne i nieprzyjazne.

5 Kolejne pytanie dotyczyło wpływu relacji, jakie panują między członkami przedszkolnej społeczności, na poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Większość rodziców (65%) uznała, że relacje te zdecydowanie mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Znacznie mniej, bo 26% ankietowanych uznało, że relacje te mają pośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Zaś jedynie 9 % uznało, że relacje te raczej nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa dzieci. Żaden z ankietowanych nie uznał jednak, że relacje te nie mają żadnego wpływu na fakt poczucia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

6 Trzecie pytanie ankietowe sprawdzało, czy zdaniem rodziców ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. Wyniki wskazują, iż aż 91% ankietowanych rodziców uznało, że ich dziecko zdecydowanie czuje się w przedszkolu bezpiecznie. Jedynie 5% rodziców uznało, że ich dziecko nie czuje się w przedszkolu bezpiecznie. Zaś 4% stwierdziło, że nie wie, czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu (odpowiedź dopisana przez rodzica).

7 Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło działań, jakie podejmuje przedszkole w celu eliminacji zagrożeń. 100% rodziców stwierdziło, że przedszkole podejmuje tego typu działania. Najwięcej rodziców uznało, że do działań tych należy głównie organizowanie spotkań z przedstawicielami służb mundurowych oraz zamykanie przedszkola na czas pobytu dzieci w nim. Jedna osoba nie wskazała, jakie działania podejmuje przedszkole w celu eliminacji zagrożeń.

8 Rodzice proszeni byli także o wyrażenie swojej opinii na temat skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań, mających na celu eliminację zagrożeń. Wyniki ankiety wskazują, iż 74% rodziców uważa, że podejmowane przez przedszkole działania są raczej skuteczne. Zdecydowaną skuteczność działań dostrzega 26% ankietowanych rodziców. Zaś żaden z ankietowanych rodziców nie stwierdził, że działania podejmowane przez przedszkole, mające na celu eliminację zagrożeń nie są skuteczne.

9 Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło znajomości przez dzieci zachowań oczekiwanych od nich w przedszkolu. Według większości rodziców (57%) dzieci zdecydowanie znają zachowania oczekiwane od nich w przedszkolu. 43% rodziców uważa, że dzieci raczej znają te zachowania. Żaden z ankietowanych rodziców nie stwierdził, że jego dziecko nie zna zachowań, które są oczekiwane od niego w przedszkolu.

10 Jedno z pytań przewidzianych w ankiecie dotyczyło sposobów reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowanie dzieci według rodziców. Rodzice uznali, że najczęstsza reakcja to słowne upomnienie, zaś najrzadsza – wyznaczenie kary.

11 Rodzice proszeni byli także o wyrażenie opinii na temat sposobów przekazywania dzieciom norm społecznych przez przedszkole. Rodzice uznali, że najczęściej normy społeczne przekazywane są słownie. Rodzice zauważają, że normy przekazywane są także poprzez działanie własnym przykładem.

12 Jednym z istotniejszych pytań ankietowych było pytanie dotyczące respektowania przez dzieci norm społecznych w przedszkolu. Większość rodziców (61%) uznała, że dzieci raczej respektują normy społeczne w przedszkolu. Znacznie mniej, bo 39% ankietowanych stwierdziło, że dzieci zdecydowanie respektują normy. Żaden z ankietowanych rodziców nie uznał, że dzieci nie respektują w przedszkolu norm społecznych.

13 Za pomocą ankiety starano się także skontrolować, czy normy społeczne są respektowane nie tylko przez dzieci, ale także przez pracowników przedszkola. Wyniki wskazują, że 52% badanych uznało, że pracownicy przedszkola zdecydowanie respektują normy społeczne, zaś 48% ankietowanych stwierdziło, że pracownicy przedszkola raczej respektują normy społeczne. Istotny jest fakt, iż żaden z badanych rodziców nie uznał, że pracownicy przedszkola nie respektują norm społecznych.

14 Poza tym, czy pracownicy i dzieci respektują normy społeczne, za pomocą ankiety, starano się ustalić, które normy społeczne są szczególnie respektowane w przedszkolu. Rodzice uznali, że szczególnie respektowane normy społeczne to: słuchanie nauczycieli i personelu oraz zakaz bicia, krzyków i biegania, jak również dbanie o higienę.

15 Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło diagnozowania zachowania dzieci przez przedszkole. Wyniki wskazują, że 68% rodziców uznało, że przedszkole zdecydowanie diagnozuje zachowanie dzieci. Znacznie mniej badanych, bo 27% uznało, że przedszkole raczej diagnozuje zachowanie dzieci. Zaś 5% badanych uznało, że przedszkole raczej nie diagnozuje zachowania dzieci. Jednak żaden z badanych rodziców nie uznał, że przedszkole zdecydowanie nie podejmuje działań, mających na celu diagnozowanie zachowań dzieci.

16 Rodzice biorący udział w badaniu ankietowym proszeni byli także o wskazanie, czy przedszkole informuje ich o zachowaniu dziecka w przedszkolu. Wyniki ankiety wskazały, że ponad połowa badanych, bo 65% uznało, że przedszkole zdecydowanie informuje ich o zachowaniu dziecka, 18% badanych stwierdziło, że raczej uzyskuje takie informacje od nauczycieli. Zaś 4% uznało, że raczej nie jest informowana o zachowaniu dziecka w przedszkolu, a aż 13% zadeklarowało, że zdecydowanie nauczyciele nie informują o zachowaniu dziecka w przedszkolu.

17 Za pomocą ankiety starano się także ustalić, czy przedszkole podejmuje działania, mające na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci. Wyniki wskazują, że aż 91% badanych uznało, że przedszkole podejmuje tego typu działania. Przeciwnego zdania jest natomiast 9% badanych.

18 Istotne było także ustalenie, które z podejmowanych przez przedszkole działań, mających na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań, są najczęstsze. Odpowiedzi uzyskane w wyniku przeprowadzonej ankiety wskazują, że według rodziców najczęściej występujące działania tego typu to

19 Poza tym istotne było ustalenie, które z działań, podejmowanych celem wzmacniania zachowań pozytywnych, są najskuteczniejsze. Według opinii rodziców najskuteczniejsze są rozmowy z rodzicami na temat zachowania dziecka, stosowanie systemów motywacyjnych oraz działanie własnym przykładem. Zaś najmniej efektywna zdaniem rodziców okazuje się współpraca z PPP.

20 Kolejne pytanie ankietowe związane było z kształtowaniem przez przedszkole postawy odpowiedzialności dzieci za działanie własne i podejmowane w grupie. W opinii większości rodziców (96%) przedszkole kształtuje takową postawę. Przeciwnego zdania jest jedynie 4% badanych.

21 Istotne było także ustalenie, czy przedszkole monitoruje działania wychowawcze. Większość rodziców, bo 87% uznało, że przedszkole zdecydowanie monitoruje prowadzone przez siebie działania wychowawcze. Tylko 9% uznało, że przedszkole nie podejmuje działań tego typu. Zaś 4% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

22 Ważne było także, aby rodzice wskazali, w jaki sposób ich zdaniem przedszkole najczęściej monitoruje działania wychowawcze. Najwięcej rodziców uznało, że zwykle jest to obserwacja dzieci w czasie codziennego funkcjonowania przedszkolu i przeprowadzanie I i II próby diagnozy przedszkolnej. Zaś najrzadziej – kierowanie dzieci do PPP.

23 Rodzice byli także proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przedszkole modyfikuje swoje działania wychowawcze, gdy zajdzie tego typu potrzeba. Zdaniem niespełna połowy badanych (48%) przedszkole raczej dokonuje modyfikacji podejmowanych przez siebie działań wychowawczych w razie potrzeby. Nieco mniej, bo 35% uznało, że przedszkole zdecydowanie modyfikuje swe działania wychowawcze. Zaś 8% uznało, że przedszkole raczej nie dokonuje modyfikacji działań wychowawczych nawet w razie potrzeby, a 9% uznało, że zdecydowanie tego nie robi.

24 Każdy z rodziców, biorących udział w ankiecie miał możliwość wyrażenia dodatkowych uwag i wniosków. Z tej możliwości skorzystało 22% badanych rodziców. Ich wnioski i uwagi dotyczyły zwykle organizacji pracy w placówce.

25 WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE 1. Relacje panujące między członkami przedszkolnej społeczności oparte są na szacunku. 2. Relacje panujące między członkami społeczności przedszkolnej mają znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. 3. Zdaniem rodziców dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. 4. Rodzice uważają, że przedszkole podejmuje działania mające na celu eliminację zagrożeń. Do najczęściej wskazywanych przez rodziców należą: organizowanie spotkań z przedstawicielami służb mundurowych oraz zamykanie przedszkola na czas pobytu dzieci w przedszkolu. Zdaniem rodziców działania te są skuteczne i przynoszą oczekiwane efekty. 5. Rodzice uważają, że ich dzieci wiedzą, jakich zachowań oczekuje się od nich w przedszkolu.

26 6. Rodzice wskazują, iż najczęstszą reakcją nauczycieli na nieodpowiednie zachowanie dzieci jest słowne upomnienie. 7. Według rodziców normy społeczne przekazywane są dzieciom głównie słownie. 8. Rodzice uważają, że dzieci respektują w przedszkolu przekazywane im normy społeczne. Zauważają także, że normy te respektowane są także przez pracowników przedszkola. 9. Według rodziców najbardziej respektowane przez dzieci normy społeczne w przedszkolu to: słuchanie nauczycieli i personelu oraz zakaz bicia, krzyków i biegania, jak również dbanie o higienę. 10. Rodzice stwierdzili, że przedszkole diagnozuje zachowanie dzieci. Większość badanych uznała też, że przedszkole na bieżąco informuje rodziców o zachowaniu dzieci. 11. Rodzice uznali, że przedszkole podejmuje działania mające na celu wzmacnianie zachowań pozytywnych u dzieci. Najczęściej są to rozmowy z rodzicami oraz stosowanie systemów motywacyjnych i zapoznanie dzieci z kodeksem zachowania. Zaś najrzadziej pojawia się działanie własnym przykładem. Według opinii rodziców najskuteczniejsze są rozmowy z rodzicami na temat zachowania dziecka, stosowanie systemów motywacyjnych oraz działanie własnym przykładem. Zaś najmniej efektywna zdaniem rodziców okazuje się współpraca z PPP.

27 12. Zdaniem rodziców przedszkole podejmuje także wszelkie działania mające na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności za działanie własne i podejmowane w grupie rówieśniczej. 13. Rodzice stwierdzili, że przedszkole systematycznie monitoruje podejmowane przez siebie działania wychowawcze. Najwięcej rodziców uznało, że zwykle jest to obserwacja dzieci w czasie codziennego funkcjonowania przedszkolu i przeprowadzanie I i II próby diagnozy przedszkolnej. Zaś najrzadziej – kierowanie dzieci do PPP. Rodzice zauważają także, że przedszkole modyfikuje te działania w razie potrzeby.

28 WNIOSEK OGÓLNY Na podstawie wyników uzyskanych za pomocą ankiety skierowanej do rodziców uznać można, iż PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU spełnia wymaganie dotyczące respektowania norm społecznych, gdyż: dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, przedszkole podejmuje działania mające na celu eliminację zagrożeń oraz wzmacniania zachowań pozytywnych, dzieci uczęszczające do przedszkola wiedzą, jakich zachowań oczekuje się od nich, w przedszkolu diagnozuje się zachowanie dzieci, w przedszkolu monitoruje się podejmowane działania wychowawcze i dokonuje ich modyfikacji w razie potrzeby.


Pobierz ppt "RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google