Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) Warszawa, 14 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) Warszawa, 14 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) Warszawa, 14 września 2015 r.

2 22 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – co to jest? społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (corportate social responsibility, CSR) odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Przedsiębiorstwo – to część społeczeństwa, stąd:  Odpowiedzialność za środowisko  Odpowiedzialność za relacje z pracownikami  Dbanie o kulturę organizacyjną firmy  Odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw: z dostawcami, klientami, konsumentami, partnerami handlowymi, podwykonawcami itp.  Angażowanie się firmy na rzecz społeczności lokalnej  Komunikowanie o swoich działaniach poprzez raporty społeczne

3 33 Standardy CSR Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zbiór zasad i standardów z różnych obszarów: od praw człowieka, praw pracowniczych i bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i należytej staranności w działalności firm. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego. Zawierają ogólne zasady raportowania oraz szczegółowe zalecenia odnośnie zawartości raportu. Najnowszy standard oznaczony jest symbolem GRI G.4. Norma ISO 26000 wskazuje narzędzia wdrażania koncepcji CSR o charakterze uniwersalnym, jakie mogą być zastosowane w wielu typach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Norma SA8000 międzynarodowa norma dot. przedsiębiorstw dowolnej branży. Formułuje osiem szczegółowych warunków w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych. Standardy serii AA1000 dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania, w tym: AA1000APS, Zasady Odpowiedzialności, AA1000AS, Weryfikacja, AA1000SES, Zaangażowanie Interesariuszy.

4 44444 Rola administracji publicznej Administracja rządowa w Polsce przyjmuje funkcję pośrednika między biznesem a społeczeństwem w dialogu nt. odpowiedzialności biznesu za kwestie społeczne i środowiskowe. Działania w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw i innych uczestników rynku do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Administracja rządowa stara się jednocześnie zapewnić skuteczną koordynację podejmowanych działań dostarczając partnerom platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.

5 55555 CSR w zarządzaniu strategicznym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Sprawne Państwo Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej Krajowy Program Reform Programy operacyjne na lata 2014-2020 szczebla centralnego i regionalnego Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020

6 66 Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Pierwsze działania na rzecz powołania Zespołu do spraw CSR w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. powołuje Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2004 r. 2009 r.

7 77 Zespół – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów 14 spotkań Zespołu (w okresie od lipca 2009 r. do lipca 2013 r.) Grupy Robocze: grupa ds. systemu promowania CSR w Polsce grupa ds. odpowiedzialnych inwestycji grupa ds. zrównoważonej konsumpcji grupa CSR a edukacja Sekretariat Zespołu oraz jego obsługa prowadzona jest przez DIP/MG Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

8 88 Zespół powołany w lipcu 2014 r. przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Przewodnicząca Zespołu: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pani Grażyna Henclewska Zastępca Przewodniczącej: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Radosław Mleczko

9 9 Skład osobowy Zespołu ds. CSR Ministerstwa (11 resortów 14 przedst.) KWRiST (1 przedst.) Instytucje centralne (8 przedst.) Org. Pracodawców Org. branżowe Związki Zawodowe (10 przedst.) Organizacje społeczne (7 przedst.) Organizacje Międzynarodowe (2 przedst.) łącznie 46 członków Instytucje naukowe (3 przedst.)

10 10 Zadania Zespołu ds. CSR 1.Wypracowywanie rekomendacji w zakresie kierunków wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do polityki gospodarczej kraju. 2.Tworzenie warunków dla dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. 3. Dokonywanie analiz, ekspertyz, ocen 4. Promocja i upowszechnianie CSR oraz dobrych praktyk w tym zakresie

11 11 Tryb prac Zespołu ds. CSR Spotkania Zespołu (4 razy w roku) Grupy robocze: 1. Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR 2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji 3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR 4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR Spotkania, seminaria, konferencje, wspólne projekty.

12 12 Aktualnie realizowane projekty z zakresu CSR Projekty realizowane przez PARP, dla których Ministerstwo Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) Społeczna odpowiedzialność biznesu (PO Kapitał Ludzki)

13 13 Zaangażowanie MG w inicjatywy z zakresu CSR Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości Konkurs Raporty Społeczne Program Fair Play Targi CSR, konferencje, seminaria e konomia s połeczna, polityka senioralna

14  Projekt Wizja 2050 nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD).  Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisana przez 99 polskich firm. Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050

15 15 Konkurencyjna i innowacyjna polska gospodarka rozwija się w oparciu o kapitał społeczny Optymalna liczba pracujących ludzi wykwalifikowanych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy Nowoczesna, bezpieczna, przyjazna dla środowiska i dostępna infrastruktura Zasoby wykorzystywane w zrównoważony sposób w całym cyklu życia Zróżnicowana i bezpieczna energia, w dostępnej cenie, niegenerująca kosztów społecznych i środowiskowych Przewidywalne i klarowne podejście do przedsiębiorców oparte na współpracy Kapitał społeczny Kapitał ludzki Infrastruktura Zasoby naturalne Energia Jakość państwa i instytucji Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 – etap I – raport opisujący 6 obszarów

16 16 Grupy robocze w 2015 r.: 1.Innowacje społeczne 2.Zrównoważona produkcja i konsumpcja 3.Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna 4.CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 – etap IV

17 17 Cele zrównoważonego rozwoju po 2015 r. 10 zasad w ramach Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju Action 2020 WBCSD Wizja 2050 - program na rzecz zrównoważonego rozwoju po 2015 r.

18 18 17 Celów zrównoważonego rozwoju CEL 7: Zapewnić powszechny i nieograniczony dostęp do zrównoważonej i nowoczesnej energii CEL 8: Wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich i ograniczać wykluczenie społeczne CEL 9: Tworzyć zrównoważoną infrastrukturę i promować rozwój „zielonego” przemysłu i innowacji CEL 11: Budować zrównoważone, zdrowe, bezpieczne miasta, integrujące mieszkańców CEL 12: Zapewniać zrównoważoną konsumpcję i produkcję CEL 13: Przeciwdziałać zmianom klimatu i ich negatywnym konsekwencjom CEL 17: Wzmacniać i umożliwiać wdrożenie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Wizja zrównoważonego rozwoju 17

19 19 28 Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Jacqueline Kacprzak Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw tel. : 22 693 54 75 e-mail: jacqueline.kacprzak@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) Warszawa, 14 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google