Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/15."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

2 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw) obowiązek corocznego składania swoim radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Ust. 4 art.5a ww. ustawy: "Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b – f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.

3 ZADANIA OŚWIATOWE MIASTA OPOLA ZADANIA OŚWIATOWE MIASTA OPOLA Opole jako miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. Realizuje więc zarówno zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty. Jako gmina zakłada i prowadzi publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Jako powiat zakłada i prowadzi publiczne szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze.

4 SZKOŁY I PLACÓWKI SZKOŁY I PLACÓWKI W roku szkolnym 2014/15 w Opolu funkcjonowały 102 publiczne przedszkola, szkoły różnego typu oraz placówki oświatowe, prowadzone przez miasto Opole, w tym: 32 przedszkola, 19 szkół podstawowych, 10 gimnazjów,

5 SZKOŁY I PLACÓWKI SZKOŁY I PLACÓWKI 34 szkoły ponadgimnazjalne: – 25 szkół dla młodzieży, tj. 6 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 1 liceum plastyczne, 1 ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 1 zasadnicza szkoła specjalna, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2 szkoły policealne; – 9 szkół dla dorosłych, tj.: 5 liceów ogólnokształcących, 1 zaoczne liceum ogólnokształcące, 1 uzupełniające technikum ogólnokształcące dla dorosłych, 2 szkoły policealne.

6 SZKOŁY I PLACÓWKI SZKOŁY I PLACÓWKI 7 placówek oświatowych: – 2 placówki wychowania pozaszkolnego, – 1 poradnia psychologiczno – pedagogiczna, – 1 centrum kształcenia praktycznego, – 1 bursa, – 1 schronisko młodzieżowe, – 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli.

7 UCZNIOWIE W SZKOŁACH UCZNIOWIE W SZKOŁACH W roku szkolnym 2014/15 do publicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych przez Miasto Opole, uczęszczało 19.798 dzieci i młodzieży: – 3.418 - w przedszkolach, – 5.801 – w szkołach podstawowych, – 2.860 – w gimnazjach, – 7.719 – w szkołach ponadgimnazjalnych.

8 ODDZIAŁY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH ODDZIAŁY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W roku szkolnym 2014/15 w publicznych przedszkolach i szkołach funkcjonowało 837 oddziałów: – 146 - w przedszkolach, – 273 – w szkołach podstawowych, – 119 – w gimnazjach, – 299 – w szkołach ponadgimnazjalnych.

9 LICZEBNOŚĆ W ODDZIAŁACH LICZEBNOŚĆ W ODDZIAŁACH Przedszkole - średnia: 24, minimalna: 20*, maksymalna: 25, Szkoła podstawowa – śr.: 22,04, min.: 13, maks.: 30, Gimnazjum – śr.: 26,53, min.: 16, maks.: 30, Szkoła ponadgimnazjalna: – ogólnokształcąca – śr.: 30, min.: 18, maks.: 38, – zawodowa – śr.: 27, min.: 15, maks.: 35. * bez specjalnych (w PPS-53 i w PPI-51), gdzie minimalna liczebność wynosiła 4.

10 ODDZIAŁY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH ODDZIAŁY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH Przedszkola prowadziły oddziały: ogólnodostępne, integracyjne, specjalne. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne prowadziły oddziały: ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, dwujęzyczne, sportowe lub z rozszerzonym programem wychowania fizycznego.

11 PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA 1.Zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci. 2.Różnorodne projekty edukacyjne - 197. 3.Programy edukacyjne – 93: – autorskie (20 programów), – innowacyjne (32 programy), – własne (41 programów). 4.Zajęcia dodatkowe: umuzykalniające, plastyczne, teatralne, taneczne, sportowe, matematyczno – logiczne, językowe, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i inne o charakterze terapeutycznym.

12 SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE – Świetlice szkolne, – dożywianie i dowożenie dzieci, – podręczniki szkolne bezpłatne lub refundowane, – zasiłki i stypendia szkolne (socjalne i motywacyjne), – zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe SKS), – projekty edukacyjne, poszerzające ofertę edukacyjną. – pomoc psychologiczno – pedagogiczna: pedagodzy szkolni, psycholodzy i logopedzi, – nauczyciele wspomagający w oddziałach integracyjnych, – asystenci nauczycieli, – opieka pielęgniarska i stomatologiczna.

13 GIMNAZJA GIMNAZJA Zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe SKS), projekty edukacyjne, poszerzające ofertę edukacyjną, wymiana zagraniczna młodzieży, biblioteki szkolne i centra multimedialne, pedagodzy szkolni, psycholodzy i doradcy zawodowi, dożywianie i dowożenie uczniów, zasiłki i stypendia szkolne (socjalne i motywacyjne), opieka pielęgniarska i stomatologiczna.

14 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe SKS), zajęcia dla uzdolnionych uczniów – ITN, projekty edukacyjne, poszerzające ofertę edukacyjną, wymiana zagraniczna młodzieży, w tym zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów, pedagodzy szkolni, psycholodzy i doradcy zawodowi, biblioteki szkolne i centra multimedialne, zasiłki i stypendia szkolne (socjalne i motywacyjne), bezpłatne podręczniki szkolne lub refundowane, bufety lub stołówki umożliwiające spożywanie posiłków, opieka pielęgniarska i stomatologiczna.

15 KSZTAŁCENIE OGÓLNE KSZTAŁCENIE OGÓLNE Realizacja obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych – 35.163 godziny tygodniowo. Dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej – 2113 uczniów w siedemnastu przedszkolach i szkołach. Język polski dla cudzoziemców - 24 uczniów w dwunastu szkołach. Szkolenie sportowe - rozszerzony program WF - 284 uczniów w siedmiu szkołach. Klasy sportowe – 448 uczniów w pięciu szkołach. Program nauki pływania dla klas III - 770 uczniów z psp. Godziny miejskie - 833 tygodniowo we wszystkich szkołach. Zajęcia ITN – 91 godzin dla 239 uczniów. Realizacja przez nauczycieli godzin z KN - ok. 2.200 godzin tygodniowo we wszystkich szkołach.

16 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Kształcenie zawodowe prowadzone w 15 szkołach zawodowych funkcjonujących w 8 różnych zespołach szkół. W szkołach zawodowych kształciło się łącznie 4.699 uczniów i słuchaczy, w tym 3.636 uczniów w technikach, 884 uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych i 179 słuchaczy zawodowych kursów kwalifikacyjnych. Kształcenie odbywało się w 176 oddziałach, w tym; w technikach – 136 oddziałów, w ZSZ – 40 oddziałów. W szkołach zawodowych kształcono w 47 zawodach, tj. 31 zawodów w technikach i 16 zawodów w ZSZ. Przygotowanie praktyczne uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe realizowało Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) dla 978 uczniów. W technikach kształciło się 73% uczniów spoza Opola, a w ZSZ – 76% uczniów.

17 KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu – 45 uczniów; Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 6 uczniów; Najwięcej wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych dotyczyło zawodów: – Fryzjer – 19 wniosków, – Mechanik pojazdów samochodowych – 12 wniosków, – Kucharz małej gastronomii – 7 wniosków. Liczba wydanych decyzji – 53 decyzje; Kwota wydana na kształcenie młodocianych w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. – 295.735,62 zł.

18 KSZTAŁCENIE SPECJALNE KSZTAŁCENIE SPECJALNE Kształcenie specjalne organizowano dla 511 dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: pp – 103 dzieci, psp – 216 uczniów, pg – 131 uczniów, png – 61 uczniów. Nauczanie indywidualne zorganizowano dla 168 dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach – 1911,5 godzin tygodniowo. Zajęcia rewalidacyjne zorganizowano dla 438 uczniów niepełnosprawnych – 635 godzin tygodniowo. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 12 uczniów – 120 godzin tygodniowo. Wczesne wspomaganie rozwoju zorganizowano dla 143 dzieci – 265 godzin tygodniowo.

19 KSZTAŁCENIE SPECJALNE Kształcenie specjalne w przedszkolach i szkołach realizowano w oddziałach integracyjnych i specjalnych, w tym: – Przedszkola: 12 oddziałów integracyjnych, 4 oddziały specjalne, 1 grupa rewalidacyjno – wychowawcza. – Szkoły podstawowe: 15 oddziałów integracyjnych, 15 oddziałów specjalnych. – Gimnazja: 7 oddziałów integracyjnych, 8 oddziałów specjalnych. – Szkoły ponadgimnazjalne: 9 oddziałów integracyjnych, 8 oddziałów specjalnych. Przedszkola i szkoły realizowały także kształcenie specjalne w oddziałach ogólnodostępnych.

20 POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Na organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i szkołach przeznaczono 93,38 etaty pedagogiczne: – pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach – 39,8 etatów, – psycholodzy zatrudnieni w przedszkolach i szkołach – 18,72 etatów, – doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach – 12,7 etatów, – logopedzi zatrudnieni w przedszkolach i szkołach – 16,71 etatów, – terapeuci zatrudnieni w przedszkolach i szkołach podstawowych – 5,45 etatów.

21 OPIEKA OPIEKA – Stypendia i zasiłki szkolne (socjalne) – 718 uczniów – na kwotę 1.023.578,40 zł. – Stypendia motywacyjne za osiągnięcia edukacyjne i sportowe - 1088 uczniów – na kwotę 112.490 zł. – Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” - 866 uczniów – na kwotę 220.543,57 zł. – Program dożywiania - 515 dzieci i młodzieży. – Opieka świetlicowa – 3118 uczniów. – Dowóz uczniów do szkół ze względu na odległość - 243 uczniów. – Dowóz uczniów do szkół ze względu na niepełnosprawność - 120 uczniów (62 – zwrot kosztów dowozu). – Wypoczynek zimowy w mieście – 5750 uczniów. – Wypoczynek letni (wyjazdowy i w mieście) – 1576 uczniów. – Obniżona opłata za przedszkola – 292 dzieci.

22 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE Średnie wyniki sprawdzianu w 2015 r.:  miasto Opole – 72,9%  woj. opolskie – 66,1%  kraj – 67 %

23 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – GIMNAZJA WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – GIMNAZJA Część humanistyczna:  miasto Opole 65,8% -p. 68,3% -h-w.  woj. opolskie 60,4% -p. 62,4% -h-w.  kraj62,0% -p.64,0% -h-w. Część matematyczno – przyrodnicza:  miasto Opole55,8% -m. 55,8% -pp.  woj. opolskie 46,7% -m. 48,7% -pp.  kraj 48,0% -m. 50,0% -pp.

24 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 – nowa formuła:  ogółem w mieście – 90,4%  miasto Opole (wyłącznie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole) – 94,7%  woj. opolskie – 79,9%  kraj – 89%

25 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 – stara formuła:  ogółem w mieście – 79,4%  miasto Opole (wyłącznie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole) – 85,1%  woj. opolskie – 69,2%  kraj – 70%

26 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY ZAWODOWE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY ZAWODOWE Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/15: do egzaminu przystąpiło łącznie 834 absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (w 33 zawodach), w tym: – 822 absolwentów techników (24 zawody), zdało 769 osób -93,5%, – 12 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (4 zawody), zdały 23 osoby – 66,6%. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach (nowy egzamin) w roku szkolnym 2014/15: – 1238 absolwentów techników – zdało 1046 osoby – 84,4%.

27 KADRA PEDAGOGICZNA KADRA PEDAGOGICZNA Zatrudnienie nauczycieli – 2.397,43 etatów. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 96,32% etatów nauczycielskich. Nauczyciele dyplomowani – 61,43%. Nauczyciele mianowani – 20,16%. Nauczyciele - stażyści i kontraktowi – 17,76%. Najwięcej nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych – 43,08%. 71 dyrektorów jednostek oświatowych, w tym 2 dyrektorów niebędących nauczycielami. 68 dyrektorów to nauczyciele dyplomowani a 1 dyrektor to nauczyciel mianowany.

28 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – W 2014 r. z kwoty 443.840 zł przyznanej na doskonalenie nauczycieli wykorzystano 358.625,29 zł – 81%. – W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. z zaplanowanej kwoty 514.560 zł, wykorzystano 200.253,88 zł - 39%. – W 2014 r. z dofinansowania różnych form dokształcania, doskonalenia i doradztwa zawodowego skorzystało 2765 nauczycieli.

29 BUDŻET OŚWIATY BUDŻET OŚWIATY Budżet oświaty na 2014 r. wynosił 230.497.933,06 zł, w tym: – subwencja – 67,3%, – budżet – 32,7%, Struktura wydatków oświatowych w 2014 r. : – Wynagrodzenia – 73,03% – Pozostałe wydatki bieżące – 12,9% – Dotacje dla niepublicznych placówek – 7,11 % – Inwestycje – 1,86% – Remonty –0,09% Struktura wydatków w 2014 r. w podziale na typy jednostek: - publiczne szkoły podstawowe – 25,85 % - publiczne szkoły zawodowe – 22,11 % - publiczne przedszkola – 20,56 % - publiczne gimnazja – 13,35 % - publiczne licea ogólnokształcące – 12,37 % - placówki wychowania pozaszkolnego – 5,76 %

30 Realizacja wydatków oświatowych z udziałem subwencji oświatowej w latach 2009– 2014 Dane ze sprawozdań z wykonania budżetu miasta Opola.

31 REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZE ŚRODKÓW UE REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZE ŚRODKÓW UE Projekty edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych realizowane przez Miasto Opole w ramach środków UE: 1.„Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” – wartość projektu - 312.900,00 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 46.935,00 zł) - 640 uczniów; 2.„Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” – wartość projektu - 774.396,60 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 116.159,49 zł) – 1226 uczniów; 3.„Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” – wartość projektu - 301 891,81 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 45 283, 78 zł) – 100 uczniów;

32 REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZE ŚRODKÓW UE REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZE ŚRODKÓW UE Projekty edukacyjne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych realizowane przez Miasto Opole w ramach środków UE: 1.„Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola” – wartość projektu 377.447,00 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 56.617,05 zł) – 470 uczniów; 2.„Droga do sukcesu” – wartość projektu 368.698,82 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 55.304,82 zł – 72 uczniów; 3.„Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – II edycja” - wartość projektu 139.899,80 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 20.984,97zł) – 50 uczniów.

33 INWESTYCJE I REMONTY INWESTYCJE I REMONTY Budowa boisk wielofunkcyjnych - PSP Nr 9, przebudowa boiska – PSP Nr 25, remont boiska – PSP Nr 26; Termomodernizacja obiektów oświatowych – PG Nr 8; Remont dachów – PP Nr 30, PSP Nr 26, PG Nr 7 i ZSB; Remont nawierzchni – PSP Nr 24 i 29, PG Nr 4; Remont sanitariatów – ZS im. Prymasa Tysiąclecia; Wymiana okien – ZSP Nr 2, ZSB, ZPO; Zakup i montaż systemu monitoringu – ZSB, ZSTiO, PG Nr 8; Zakup laptopów i projektorów dla 32 przedszkoli, Zakup komputerów i wizualizerów – 40 wizualizerów i 264 komputery dla szkół; Zakup wyposażenia do pracowni w ramach projektu rozszerzenia bazy w CKP – 6 pracowni samochodowych oraz pracownie mechatroniki, instalacji elektrycznych, odnawialnych źródeł energii, hotelarska; Zakup wyposażenia w ramach projektów: szkoły podstawowe: PSP Nr 1, 2, 5, 11, 15, 29; szkoły ponadgimnazjalne: ZSE, ZSM i ZSZ im. Staszica; Opracowanie dokumentacji technicznej: rozbudowa sali gimnast. – PSP Nr 11, budowa boiska wielofunk. – PSP Nr 10, ZSP Nr 2

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google