Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROPS Poznań Zmiany w dokumentach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PODNOSZENIE KWALIFIKACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROPS Poznań Zmiany w dokumentach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PODNOSZENIE KWALIFIKACJI."— Zapis prezentacji:

1 ROPS Poznań Zmiany w dokumentach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza zmienia przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego marzec 2010

2 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w dokumentach Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 01.01.2010 r. Zasady dokonywania wyboru projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 01.01.2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 28.12.2009 r. Zasady finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 z 30.12.2009 r. Errata z 27.01.2010 r. do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 30.12.2009 r. Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 z 01.01.2010 r. aktualna wersja 5.3.1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL standard minimum aktualizacja FAQ z 12.02.2010r.

3 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych – ogólne  Doprecyzowano zapisy dotyczące współpracy JOPS z publicznymi służbami zatrudnienia. Współpraca w oparciu o porozumienie.  Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla uczestników PAL i Programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.  Diagnoza problemu społecznego powodującego zagrożenie wykluczeniem społecznym obligatoryjnym elementem programu pomocy społecznej lub pal, przyjętego do realizacji przez radę gminy lub powiatu.  Z instrumentów aktywnej integracji mogą korzystać osoby zaliczane do otoczenia osób wykluczonych społecznie.

4 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych – ogólne  Nowe instrumenty aktywizacji społecznej (organizacja i finansowanie KGR) oraz zawodowej (skierowanie do spółdzielni socjalnej)  Sprecyzowano zasady kontynuowania przez uczestników udziału w projektach i finansowania instrumentów aktywnej integracji.  Zmiana zapisów mówiących o zakończeniu udziału w projekcie przez beneficjenta.  Konieczność rozliczania wydatków w terminie 3 m-cy od ich poniesienia.  Za złożenie wniosku o płatność na mniejszą niż 70% przekazanych wcześniej transz lub terminie niezgodnym z harmonogramu płatności naliczane będą odsetki karne.

5 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych – Programy Aktywności Lokalnej  Uszczegółowiono wymogi w zakresie zawartości programu aktywności lokalnej jako dokumentu gminy.  W ramach PAL obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej czterech instrumentów aktywnej integracji.  Każdy uczestnik PAL musi skorzystać co najmniej z jednego instrumentu aktywnej integracji.  Wprowadzono możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych oraz przygotowania raportu dotyczącego potrzeb danej społeczności w ramach działań o charakterze środowiskowym.  W ramach Programu Aktywności Lokalnej, OPS, inna jednostka samorządu lub organizacja pozarządowa może zainicjować partnerstwo lokalne. Partnerstwo to nie musi oznaczać partnerstwa projektowego, ale współpracę podmiotów na rzecz realizacji programu, co nie wymaga instytucjonalizacji.

6 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu POKL z dnia 05.01.2010 r.  Dwie zmiany dokumentu.  Aktualnie obowiązująca wersja 5.3.1 /opublikowana w lutym br./  Pozostawienie pustego pola w miejscu, w którym należy wpisać „0” lub „nie dotyczy” należy traktować tożsamo.  Dodano oddzielną cześć zawierającą instrukcję do standardu minimum i realizacji zasady równości szans.  Uszczegółowiono zapisy dot. technicznej obsługi pliku z wnioskiem (edycja, zapisywanie, otwieranie)  Doprecyzowano zapisy dot. walidacji, informacji o projekcie, danych beneficjenta oraz budżecie.

7 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01.01.2010 r.  Doprecyzowano zasady oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów.  Skrócono terminy oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych oraz doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów i oceny formalnej wniosków.  Nastąpiła zmiana wzorów Kart oceny merytorycznej w zakresie realizacji standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  Zmieniono wzory Kart oceny formalnej oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu.  Wprowadzono zapis, zgodnie z którym beneficjent składających wniosek w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku.  Uszczgólowiono zapisy dot. maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.

8 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 2007-2013 z dnia 28.12.2009 r.  Zakres obowiązywania wytycznych – IZ może ustanowić bardziej restrykcyjne zasady niż w wytycznych, zapis dotyczy tylko projektów systemowych.  Doprecyzowano pojęcie partnera i personelu projektu.  Usystematyzowano i doprecyzowano zapisy dot. kwalifikowania kosztów przed podpisaniem umowy.  Podmiot, który jest stroną umowy może zatwierdzić zmiany, których beneficjent nie zgłosił w terminie wynikającym z umowy, mając na uwadze dobro realizacji projektu – zasady konstruowania budżetu.  Kwalifikowalność uczestników: moment rozpoczęcia udziału w projekcie, deklaracja podstawowym dokumentem weryfikującym kwalifikowalność uczestnika projektu.

9 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 2007-2013 z dnia 28.12.2009 r. cd.  Niekwalifikowalne w ramach projektu są wydatki poniesione ze środków publicznych w ramach wkładu własnego przekraczające na zakończenie projektu 15% poniesionych i zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków publicznych.  Koszty bezpośrednie mogą być rozliczane ryczałtem (4.2).  Racjonalizacja kosztów zarządzania projektem.  Koszty pośrednie: brak możliwości przenoszenia kosztów z bezpośrednich do pośrednich, konieczna metodologia kosztów pośrednich rozliczana ryczałtem w przypadku realizacji innych projektów przez beneficjenta.

10 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 2007-2013 z dnia 28.12.2009 r.  Wynagrodzenie personelu: wynagrodzenie dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy uwzględnia proporcjonalności wynagrodzenia do wymiaru czasu pracy, wynagrodzenie osób wykonujących kilka funkcji/zadań w projekcie/tach będzie kwalifikowalne, jeżeli nie wyklucza to prawidłowej i efektywnej realizacji tych funkcji/zadań  Amortyzacja stanowi koszt kwalifikowalny, o ile przepisy odrębne o klasyfikacji budżetowej dopuszczają jej zaksięgowanie w danej jednostce jako wydatek.  Wkład niepieniężny powinien być potwierdzony dokumentami księgowymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.  Określono, co należy rozumieć przez zadanie merytoryczne i wskazano listę zadań.

11 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Główne zmiany w Zasadach finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 30.12.2009 r. Źródłem zmiany jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet projektu OPS lub PCPR Płatność 85% Płatnik BGK Dotacja celowa 4,5% WUP Wkład własny 10,5% Fundusz Pracy 0,75% lub PFRON 5,25% Budżet JST 9,75% lub 5,25 %

12 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Główne zmiany w Zasadach finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 30.12.2009 r. cd.  Środki z budżetu środków europejskich przekazane beneficjentowi nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego.  Środki niewykorzystane z dotacji celowej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi z końcem roku. Mogą być zgłoszone jako „niewygasy” i wykorzystane do 31 marca następnego roku budżetowego.  Wydatki kwalifikowane w związku z realizacją projektu powinny zostać ujęte we wniosku o płatność w terminie od 3 miesięcy od daty ich poniesienia.  Niezłożenie wniosku o płatność na kwotę lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.  Przekazanie środków na realizację projektu uzależnione jest od: zatwierdzenia nowego wniosku o dofinansowanie, zawarcie aneksu do umowy ramowej, złożenie wniosku o płatność na kwotę przynajmniej 70% środków otrzymanych w poprzednich latach budżetowych.

13 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Zmiany w dokumencie Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL standard minimum aktualizacja FAQ z dnia 12.02.2010r.  Materiał pomocniczy dla potencjalnych beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie.  Lista najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami.  Dostosowano treść do obowiązujących zapisów w standardzie minimum.  Uzupełniono o przykłady sposobu realizacji zasady w ramach działań związanych z dialogiem społecznym i e-learningiem.  Dokument można znaleźć i pobrać z FORUM internetowego ROPS http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl/forum/phpBB3/ wątek „gender w projektach systemowych”

14 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Kontakt z doradcami dla gmin i powiatów telefon 061 8-567-330 e-mail doradcy@rops-wielkopolska.poznan.pl Forum internetowe http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl/forum/phpBB3/


Pobierz ppt "ROPS Poznań Zmiany w dokumentach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PODNOSZENIE KWALIFIKACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google