Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, chronionego, wspomaganego oraz infrastruktury usług społecznych Katowice 15.10.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, chronionego, wspomaganego oraz infrastruktury usług społecznych Katowice 15.10.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, chronionego, wspomaganego oraz infrastruktury usług społecznych Katowice 15.10.2015 r.

2 DEFINICJA MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO, CHRONIONEGO I WSPOMAGANEGO ORAZ CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH Mieszkanie socjalne - lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie (art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) Minimalne wyposażenie (§9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych): - wanna lub kabina natryskowa – w łazience, - umywalka – w łazience, - miska ustępowa – w łazience lub w wydzielonym ustępie - zlewozmywak -czteropaleniskowa kuchenka gazowa lub kuchenka na inne paliwo lub równoważna użytkowo kuchenka elektryczna

3 Mieszkanie chronione - forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (art. 53 ust.2 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Minimalne wymagania - jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2.Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, ma kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej (§6 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych). DEFINICJA MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO, CHRONIONEGO I WSPOMAGANEGO ORAZ CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

4 Mieszkanie wspomagane – usługa świadczona w lokalnej społeczności: w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia (rozdz. 3 pkt 8 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). DEFINICJA MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO, CHRONIONEGO I WSPOMAGANEGO ORAZ CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5 Typy projektów Typ nr 1  Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione Typ nr 2  Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych

6 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego odnoszące się do działania 10.2 Centra usług społecznościowych - aktywizacja osób wymagających wsparcia poprzez dostosowanie budynków do pełnienia funkcji centrów usług dla społeczności, wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do ich prawidłowego funkcjonowania. Centra te staną się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności, często dotkniętej dysfunkcjami i patologiami społecznymi. Wymaga to spójnego i wielowymiarowego podejścia do zwiększania dostępu do podstawowych usług społecznych, w tym socjalnych, edukacyjnych, opiekuńczych i doradczych, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Mieszkalnictwo socjalne, chronione, wspomagane - obok centrów usług społecznościowych w ramach tego podziałania przewiduje się wsparcie kierowane dla wyspecyfikowanego mieszkalnictwa mieszczącego się również w kategorii infrastruktury społecznej. Tego rodzaju wsparcie stanowić będzie alternatywę dla osób przebywających w domach pomocy społecznej i innych zakładach opieki instytucjonalnej, które ze względu na swoją sytuacje życiową, wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu i przygotowaniu do usamodzielnienia.

7 Beneficjenci  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;  Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  Organizacje pozarządowe;  Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);  Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;  Instytucje kultury;  Przedsiębiorcy.

8 Przykładowe wydatki kwalifikowane Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:  ekspertyza budowlana,  dokumentacja projektowa,  dokumentacja związana z udzieleniem zamówień,  koszty diagnozy i profilowania grupy docelowej. Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:  roboty budowlane,  prace wykończeniowe, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na lokale socjalne/chronione/wspomagane,  wydatki związane z zabezpieczeniem obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),  zakup wyposażenia.

9 Limity i ograniczenia Zagospodarowanie otoczenia budynków objętych projektem jest możliwe do realizacji w typach projektów 1 i 2 do maksymalnego pułapu 10% kosztów kwalifikowanych. Kosztem kwalifikowanym mogą być prace budowlane obejmujące części wspólne całego budynku, w którym miałby się znajdować jeden lub kilka lokali socjalnych, wspomaganych lub chronionych, ale tylko pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych lokali będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej danego budynku. Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku możliwa jest do realizacji w przypadku kiedy wydatki te nie przekraczają 30% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Nie ma możliwości budowy nowych obiektów.

10 Limity i ograniczenia Wydatki poniesione na infrastrukturę opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, nie będą mogły stanowić przedmiotu dofinansowania. Realizacja projektów w ramach EFRR jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS.

11 Lista wskaźników Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej. Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach. Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury.

12 Kryteria merytoryczne specyficzne Kryteria CUS:  Sytuacja na rynku pracy  Efektywność docierania do grup defaworyzowanych  Dostępność centrum usług społecznościowych  Ożywienie społeczne/zawodowe Kryteria punktowane 0-4 oraz 1-4 Brak kryteriów merytorycznych specyficznych 0/1

13 Kryteria Mieszkania:  Liczba nowych mieszkań socjalnych/chronionych/wspomaganych  Średnia powierzchnia nowych mieszkań  Średnia powierzchnia nowych mieszkań, która będzie przypadać na jedną osobę  Odsetek mieszkańców, którzy kwalifikują się do otrzymania lokalu socjalnego/ chronionego/wspomaganego  Liczba osób, które będą zamieszkiwać nowopowstałe lokale socjalne/ chronione/wspomagane Kryteria merytoryczne specyficzne Kryteria punktowane 0-4 oraz 1-4 Brak kryteriów merytorycznych specyficznych 0/1

14 Kryteria Mieszkania c.d.  Skala rozwiązania problemu braku mieszkań socjalnych /chronionych /wspomaganych  Wzrost liczby lokali socjalnych/chronionych/wspomaganych  Dostępność komunikacyjna usług o charakterze społecznym z miejsc, w których powstały lokale socjalne/chronione/wspomagane Kryteria merytoryczne specyficzne Kryteria punktowane 0-4 oraz 1-4 Brak kryteriów merytorycznych specyficznych 0/1

15 więcej na: rpo.slaskie.pl Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice Telefony: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194 / 32 77 40 418


Pobierz ppt "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, chronionego, wspomaganego oraz infrastruktury usług społecznych Katowice 15.10.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google