Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014

2 PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest przepis art. 8 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). W 2014 roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000,00 zł.

3 Program Osłonowy – dla kogo? Program Osłonowy skierowany jest do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, a także do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym: - dzieci, - współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, - osób starszych, - osób niepełnosprawnych, oraz - osób stosujących przemoc w rodzinie, - świadków przemocy w rodzinie.

4 Program Osłonowy – priorytety? Minister Pracy i Polityki Społecznej na rok 2014 określił następujące priorytety, w ramach których dofinansowane zostały działania wynikające z realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego: Priorytet I. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Priorytet IV. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

5 Tryb, termin składania i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów? 7 marca 2014 – wysłanie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w celu dokonania oceny formalnej wniosku. Do dnia 4 kwietnia 2014 r. Urząd Wojewódzki dokonał oceny formalnej wniosku aplikacyjnego zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej, a następnie przekazał dokumentację konkursową do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie. Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej komisyjnie dokonał oceny merytorycznej i sporządził listę rankingową wnioskodawców wg uzyskanej punktacji.

6 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 16 czerwca 2014 r., a jego wyniki umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Polanica-Zdrój jako 59 podmiot w Polsce (na 94 podmioty) z oceną merytoryczną 67,5 pkt. (łącznie można było uzyskać 76,5 pkt.) jako druga gmina w powiecie kłodzkim, 6 gmina w woj. dolnośląskim otrzymała dotację w wys. łącznej 27 700,00zł. 3 września 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Polanica-Zdrój o realizację zadania publicznego o nazwie: „Wspólna Moc! – Polanica Pokona Przemoc!”.

7 LOKALNY PROGRAM „Wspólna Moc! – Polanica Pokona Przemoc!” pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój POLANICA-ZDRÓJ WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2014

8 Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizacja działań skierowana jest do społeczności lokalnej, osób pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą oraz osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Są to działania o charakterze informacyjno- edukacyjno-profilaktycznym, ukierunkowane na:

9 1.Upowszechnieniu wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat zagrożeń płynących ze stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. 2.Promowaniu i propagowaniu pozytywnych wzorców rodzicielskich oraz wzmacniających relacje rodzice-dzieci. 3.Wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. 4.Wdrożeniu prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

10 5.Poprawie bezpieczeństwa kobiet, zwiększeniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wyuczeniu obronnych zachowań przed wszelkimi formami przemocy. 6.Podniesieniu jakości i skuteczności oddziaływań pomocowych służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 7.Zmotywowaniu społeczności lokalnej i lokalnych instytucji do podejmowania działań na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 8.Uwrażliwieniu społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz zwiększeniu społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11 Harmonogram zaplanowanych działań w ramach projektu CO JUŻ ZA NAMI?

12 LOGO PROJEKTU „WSPÓLNA MOC! – POLANICA POKONA PRZEMOC”

13 DLACZEGO „WSPÓLNA MOC”?

14 1.Promocja medialna w formie artykułów prasowych na temat rozpoczęcia i zakończenia projektu (lokalne i powiatowe media: „Nowa Gazeta Gmin”, „Nieregularnik Polanicki”, „Euroregio Glacensis”), materiał audiowizualny w „TV news”, umieszczenie informacji w kalendarium wydarzeń na 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć w 2014 roku, stronie internetowej Mężczyźni Przeciw Przemocy – zakładka Aktualności, stronie Facebook. Dodatkowo promocja projektu podczas konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współpraca wszystkich służb skoncentrowana na rozwiązaniach” w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 10.10.2014 r. i konferencji szkoleniowej dla policjantów województwa dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego w Szklarskiej Porębie w dniu 21.10.2014 r. 2.Uruchomienie zakładki internetowej na stronie www.polanica.pl i www.bip.polanica.pl na temat projektu i jego realizacji.

15 3.Zaprojektowanie i zakup poradnika, ulotek i plakatów o tematyce przemocy domowej oraz instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej w Gminie Polanica-Zdrój. 4.Organizacja warsztatów dla rodziców dzieci w przedszkolu: „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” i uczniów szkoły podstawowej: „Rodzina - Nic nie jest ważniejsze od bycia razem” w zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania konfliktów, wzmacniania opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców oraz wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci (łącznie 4 warsztaty po 3 godziny lekcyjne).

16 5.Organizacja kursu samoobrony dla kobiet pt. „Bezpieczna Kobieta”, którego celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wzmocnienie wewnętrznej pewności siebie i ugruntowania własnych decyzji, wzrost świadomości wiktymologicznej oraz prawnej kobiet, wyrobienie mechanizmów obronnych przed wszelkimi formami przemocy oraz wyprzedzających rozpoznawanie zagrożenia (program składa się z trzech części: pierwsza obejmuje zajęcia teoretyczne z przedstawicielami Policji gdzie omawiane są wybrane zagadnienia z prawa karnego i prewencji kryminalnej, druga część obejmuje spotkania z psychologiem-trening psychologiczny i trzecia część - zajęcia praktyczne z samoobrony. Osoby realizujące program: funkcjonariusze z KPP w Kłodzku, psycholog i profesjonalnie przygotowana kadra posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć z samoobrony. Zajęcia dla grupy max. 30 kobiet przez okres 6 tygodni.

17 6.Przeprowadzenie badań ankietowych w środowisku i stworzenie mapy w zakresie „grup ryzyka”. Badania pozwolą nam na uwidocznienie skali problemu przemocy domowej w Gminie oraz uszczegółowienie „grup ryzyka”. 7.Organizacja lokalnej kampanii społeczno -informacyjnej, w ramach której odbyły się wydarzenia artystyczno-kulturalne i zajęcia plastyczne mające zwrócić uwagę i uwrażliwić na problem przemocy. Przed nami jeszcze wystawa prac i plakatów podczas kiermaszu świątecznego w Szkole Stowarzyszenia „Edukator” (grudzień 2014). 8.Organizacja lokalnej kampanii społecznej w formie debaty, podczas której odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji, których zadaniem jest pomoc i ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Program debaty obejmował wystąpienia zaproszonych specjalistów, prezentacje i panel dyskusyjny.

18 9.Promocja lokalnych działań ogólnopolskiej kampanii „Biała Wstążka”, celem zainicjowania w Gminie ruchu „Mężczyźni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. 10.Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu z wykładami, warsztatami i programem profilaktycznym. 11.Spotkania z mieszkańcami „Lokalnie Przeciw Przemocy” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w dni dodatkowo wolne od pracy przez certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i psychologa (spotkania w dniach 6, 13 i 20 - grudnia 2014r.). Ogłoszenie o pełnionym dyżurze umieszczone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie OPS, Urzędu Miejskiego i na stronie bip.polanica.pl.

19 PRZYGOTOWANE, W RAMACH PROGRAMU, MATERIAŁY: - informator Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego; - poradnik dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie; - gadżety projektowe (brelok, odblask); - teczka; - zaproszenie; - plakaty.

20 PRZYGOTOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE: -taniec z Białą Wstążką, rozpoczynający realizację programu, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukator” (występ podczas festynu rodzinnego w dniu 28 września 2014 r.),

21 PRZYGOTOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE: -scenka dramowa z elementami teatru cieni i tańca w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator” (premiera występu podczas debaty lokalnej w dniu 7 października 2014r. - taniec i scenka przygotowane przez p. Monikę Szwed),

22 PRZYGOTOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE: - spektakl profilaktyczny pt. „Kiedy przestanę się bać” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator, śpiew Dominika Mierzwa – uczennica RST (na podstawie scenariusza i w reżyserii p. Agaty Winnickiej, - premiera występu podczas konferencji w dniu 5 grudnia 2014r.).

23 „BIAŁA WSTĄŻKA” WŁĄCZENIE RADNYCH, PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO I MIESZKAŃCÓW W KAMPANIĘ

24

25

26 PRZYGOTOWANE MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE: - plakaty

27 PRZYGOTOWANE MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE: - plakaty

28 PRZYGOTOWANE MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE: - prace plastyczne i petycje wykonane przez uczniów Szkoły Stowarzyszenia „Edukator”

29 DEBATA, 7 PAŹDZIERNIK 2014

30

31

32

33 WARSZTATY DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY „EDUKATOR” 23 PAŹDZIERNIK 2014

34 WARSZTATY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 06 LISTOPADA 2014

35 „BEZPIECZNA KOBIETA”

36

37

38

39 Dziękuję za uwagę Mariusz Winiarz – koordynator projektu osłonowego w Polanicy-Zdroju, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ PTP, certyfikat nr 256


Pobierz ppt "PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google