Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015

2 Trochę statystyki… 2008-2015 Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Tel. 77/ 45 24 568 Fax 77/ 45 24 921 E-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl kontakt@kuratorium.opole.pl www.kuratorium.opole.pl Wypoczynek dzieci i młodzieży Ilość form wypoczynku: 2008 – 598 2015 – 1122 Ilość wypoczywających dzieci: 2008 – 29 050 tys. 2015 – 46 812 tys. Ilość szkół niepublicznych 2008 – 293 2015 - 387 Nauczanie języka mniejszości niemieckiej Przedszkola - 2008 – 40 2015 - 148 Szkoły podstawowe 2008 – 192 2015 - 210 Innowacje pedagogiczne 2008 - 311 2015 – 337 1 eksperyment pedagogiczny - 2015 Pracownicy w kuratorium 2008 – 84 osoby 2015 – 82 osoby Komputery i multimedia w KO 2008 – 90 szt. 2015 – 136 szt. Placówki 2015 – 1485 Nauczyciele 2015 – 19 440 tys. Uczniowie i słuchacze 2015 – 146 865 tys.

3 I. Jakość edukacji → 700 ewaluacji zewnętrznych, → 1988 kontroli planowych, → 810 kontroli doraźnych, → 1410 monitoringów i badań różnych obszarów funkcjonowania szkół i placówek, → 375 kontroli przygotowania szkół podstawowych woj. opolskiego do przyjęcia dzieci 6-letnich, → 1159 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, → 3507 decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nadzór pedagogiczny 2008 - 2015

4 I. Jakość edukacji Coroczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół woj. opolskiego, edukacyjnej wartości dodanej oraz wyników ewaluacji zewnętrznej. Zestawienia szkół z najniższymi wynikami, programy poprawy efektywności kształcenia, sprawdzanie oraz ocena wdrażanych przez placówki programów naprawczych, powtórna ewaluacja zewnętrzna. Forum Edukacji Regionalnej (6 edycji). Forum Szkół Niepublicznych (2 edycje). 2008 - 2015 Nadzór pedagogiczny

5 I. Jakość edukacji  241 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  Konferencje, warsztaty, kursy, seminaria.  Formy dostosowane do potrzeb nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.  Problematyka skoncentrowana wokół głównych kierunków polityki oświatowej państwa w poszczególnych latach.  Kontynuacja i poszerzanie tematyki istotnej z punktu widzenia zmian w oświacie oraz bieżących problemów edukacyjnych. Granty 2008-2015

6 Baza materiałów dydaktycznych dla nauczycieli Konferencje międzynarodowe Lekcje otwarte, badania umiejętności uczniów Diagnoza umiejętności nauczycieli Szkolenia dla nauczycieli I. Jakość edukacji Projekty międzynarodowe 1. Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji – 2010-2012 (partner: Czechy) 2. Matematyka Nowego Wymiaru – 2012-2014 (partner: Szwajcaria)

7 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 3864 finalistów oraz 1450 laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. opolskiego 494 stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz 46 stypendystów Ministra Edukacji Narodowej w woj. opolskim I. Jakość edukacji 2008 - 2015

8 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Janie Dobrym I. Jakość edukacji Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich Konkurs Wojewódzki „Choinkowa Ozdoba” Konkursy Opolskiego Kuratora Oświaty

9 Sukcesy nauczycieli w woj. opolskim – 2008-2015 I. Jakość edukacji 9 Profesorów Oświaty Nauczyciel Roku 2012 – Marzena Kędra Innowacyjny Nauczyciel Roku 2013 – Izabela BregułaWychowawca Roku 2013 – Jadwiga Sowińska

10 I. Jakość edukacji Programy rządowe w woj. opolskim – środki finansowe Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci Wyprawka szkolna – 2008- 2014 – 8 079 438,72 zł. Dystrybucja podręczników oraz zarządzanie rezerwą (od 2014r.) 2012 – 1 146 121,74 zł. 2015 – 414 948 zł. Program w latach 2009–2014 13 111 705,97 zł. Program na lata 2015-2018. 2015 – 91 826 zł. Program na lata 2014-2016. 2014-1015 – 521 152,44 zł. Wartość dofinansowania: 2008 – 11 751 tys. zł. 2013 – 13 771 tys. zł. 2014 – do szkół dostarczono 50.312 podręczników 2015 – do szkół dostarczono 26.227 podręczników (I transza)

11 I. Jakość edukacji Społeczna Rada Konsultacyjno-Programowa  Gremium opiniodawczo-doradcze Opolskiego Kuratora Oświaty złożone z wybitnych, regionalnych ekspertów w dziedzinie oświaty obradujące raz na kwartał.  2 publikacje powstałe w wyniku prac Rady: w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz w odniesieniu do szkolnictwa niepublicznego.  Pisemne stanowisko Rady w sprawie idei oraz organizacji nadzoru pedagogicznego w latach 2009-2012.  Zainicjowanie współpracy z uczelniami w woj. opolskim co doprowadziło do podpisania wielostronnych porozumień Opolskiego Kuratora Oświaty ze wszystkimi szkołami wyższymi w regionie oraz realizacja wielu wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do szkół w województwie.

12 II. Poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Konferencje tematyczne dla dyrektorów i nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa współczesne wyzwania zdrowy styl życia bezpieczeństwo w ruchu drogowym pierwsza pomoc przedmedyczna zarządzanie kryzysowe terrrozym Certyfikat Opolskiego Kuratora Oświaty „Bezpieczna Szkoła” – 3 edycje Warsztaty Ratownicze dla szkół ponadgimnazjalnych – 3 edycje Rok Bezpiecznej Szkoły – 2012/2013 Tematyka: Konkursy, turnieje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

13 II. Poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach II edycje Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą” – 2013/2014 i 2014/2015  ponad 3 tys. uczestników,  spotkania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich powiatach woj. opolskiego,  Prezentacje, filmy, spotkania z ekspertami, konkursy, warsztaty i pokazy, doskonalenie techniki jazdy. KAMPANIA to: cykl działań realizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzką Komendą Policji w Opolu, Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Polskim Związkiem Motorowym. CELE: poprawa świadomości w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - uczestników ruchu drogowego, zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym i ryzykownym w ruchu drogowym..

14 Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w województwie opolskim Działania w latach 2008-2015: obniżenie wagi tornistrów szkolnych – program „Tornister na wagę zdrowia”, udostępnienie szafek dla każdego ucznia, wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych, zwiększenie ilości ćwiczeń korekcyjnych na zajęciach wychowania fizycznego. Uczestnicy: 220 placówek oświatowych z terenu woj. opolskiego (30 177 uczniów z ogólnej liczby 107 226 uczniów w woj. opolskim); 28 gmin i 4 powiaty (nyski, brzeski, namysłowski, kluczborski) 33 szkoły/placówki uhonorowano certyfikatami. Rzecznik Praw Dziecka Patronat III. Poprawa warunków fizycznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży

15 „Lekcje z Mistrzem”, imprezy, konkursy, Warzywiada Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu w województwie opolskim (93 tys. uczestników); Konferencja pt. „Szkoła w Ruchu - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami treningu funkcjonalnego na zajęciach wychowania fizycznego”; 214 placówek z województwa w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. III. Poprawa warunków fizycznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży Rok Szkoły w Ruchu – 2013/2014

16 III. Poprawa warunków fizycznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży Wymiana sportowa młodzieży szkół gimnazjalnych z Nadrenii-Palatynatu i Opolszczyzny Doskonalenie zawodowe nauczycieli wych. fizycznego woj. opolskiego – 2 konferencje metodyczne we współpracy z Politechniką Opolską (w przygotowaniu konferencja jesienna)

17  Międzynarodowe Forum Nadzoru Pedagogicznego – 15 lat  Międzynarodowe Forum Nauczycieli „Łambinowice-Osthofen-Hinzert” - 7 lat IV. Współpraca międzynarodowa  Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach – 20 lat  Polsko-Niemieckie Spotkania Uczniów Szkół Specjalnych – 7 lat  Polsko-Niemieckie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Specjalnych – 8 lat  Polsko-Niemieckie Spotkania Uczniów „Sport Szkolny” – 5 lat  Międzynarodowe Forum Koordynatorów Partnerstw Szkół – 18 lat  Polsko-Niemieckie Forum Nauczycieli Sztuki - 1 edycja  Międzynarodowe Spotkania Uczniów Niepełnosprawnych „Sport jest rehabilitacją” – 1 edycja

18 V. Publikacje

19 Kształcenie zawodowe w woj. opolskim, Opole 2011 Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego, Opole 2012 Przygotowanie szkół podstawowych woj. opolskiego na przyjęcie dzieci 6-letnich, Opole 2014 Kultura fizyczna w szkołach woj. opolskiego, Opole 2014 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, Opole 2014 Wybrane obszary działalności szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (szkoły podstawowe i gimnazja w woj. opolskim 2002-2012), Opole 2014 Kalendarz oświatowy, Opole 2014 Raport o stanie oświaty w woj. opolskim (2010-2015), Opole 2015 Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Opole 2015 2 artykuły poświęcone ewaluacji w publikacjach zwartych 15 numerów biuletynu oświatowego „Oświata Opolska” Kilkanaście dofinansowanych pozycji o tematyce oświatowej Wybrane pozycje opublikowane w latach 2008-2015:


Pobierz ppt "Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google