Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach

2 Trochę statystyki… Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, Opole, Tel. 77/ Fax 77/ Wypoczynek dzieci i młodzieży Ilość form wypoczynku: 2008 – – 1122 Ilość wypoczywających dzieci: 2008 – tys – tys. Ilość szkół niepublicznych 2008 – Nauczanie języka mniejszości niemieckiej Przedszkola – Szkoły podstawowe 2008 – Innowacje pedagogiczne – eksperyment pedagogiczny Pracownicy w kuratorium 2008 – 84 osoby 2015 – 82 osoby Komputery i multimedia w KO 2008 – 90 szt – 136 szt. Placówki 2015 – 1485 Nauczyciele 2015 – tys. Uczniowie i słuchacze 2015 – tys.

3 I. Jakość edukacji → 700 ewaluacji zewnętrznych, → 1988 kontroli planowych, → 810 kontroli doraźnych, → 1410 monitoringów i badań różnych obszarów funkcjonowania szkół i placówek, → 375 kontroli przygotowania szkół podstawowych woj. opolskiego do przyjęcia dzieci 6-letnich, → 1159 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, → 3507 decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nadzór pedagogiczny

4 I. Jakość edukacji Coroczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół woj. opolskiego, edukacyjnej wartości dodanej oraz wyników ewaluacji zewnętrznej. Zestawienia szkół z najniższymi wynikami, programy poprawy efektywności kształcenia, sprawdzanie oraz ocena wdrażanych przez placówki programów naprawczych, powtórna ewaluacja zewnętrzna. Forum Edukacji Regionalnej (6 edycji). Forum Szkół Niepublicznych (2 edycje) Nadzór pedagogiczny

5 I. Jakość edukacji  241 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  Konferencje, warsztaty, kursy, seminaria.  Formy dostosowane do potrzeb nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.  Problematyka skoncentrowana wokół głównych kierunków polityki oświatowej państwa w poszczególnych latach.  Kontynuacja i poszerzanie tematyki istotnej z punktu widzenia zmian w oświacie oraz bieżących problemów edukacyjnych. Granty

6 Baza materiałów dydaktycznych dla nauczycieli Konferencje międzynarodowe Lekcje otwarte, badania umiejętności uczniów Diagnoza umiejętności nauczycieli Szkolenia dla nauczycieli I. Jakość edukacji Projekty międzynarodowe 1. Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji – (partner: Czechy) 2. Matematyka Nowego Wymiaru – (partner: Szwajcaria)

7 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 3864 finalistów oraz 1450 laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. opolskiego 494 stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz 46 stypendystów Ministra Edukacji Narodowej w woj. opolskim I. Jakość edukacji

8 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Janie Dobrym I. Jakość edukacji Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich Konkurs Wojewódzki „Choinkowa Ozdoba” Konkursy Opolskiego Kuratora Oświaty

9 Sukcesy nauczycieli w woj. opolskim – I. Jakość edukacji 9 Profesorów Oświaty Nauczyciel Roku 2012 – Marzena Kędra Innowacyjny Nauczyciel Roku 2013 – Izabela BregułaWychowawca Roku 2013 – Jadwiga Sowińska

10 I. Jakość edukacji Programy rządowe w woj. opolskim – środki finansowe Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci Wyprawka szkolna – – ,72 zł. Dystrybucja podręczników oraz zarządzanie rezerwą (od 2014r.) 2012 – ,74 zł – zł. Program w latach 2009– ,97 zł. Program na lata – zł. Program na lata – ,44 zł. Wartość dofinansowania: 2008 – tys. zł – tys. zł – do szkół dostarczono podręczników 2015 – do szkół dostarczono podręczników (I transza)

11 I. Jakość edukacji Społeczna Rada Konsultacyjno-Programowa  Gremium opiniodawczo-doradcze Opolskiego Kuratora Oświaty złożone z wybitnych, regionalnych ekspertów w dziedzinie oświaty obradujące raz na kwartał.  2 publikacje powstałe w wyniku prac Rady: w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz w odniesieniu do szkolnictwa niepublicznego.  Pisemne stanowisko Rady w sprawie idei oraz organizacji nadzoru pedagogicznego w latach  Zainicjowanie współpracy z uczelniami w woj. opolskim co doprowadziło do podpisania wielostronnych porozumień Opolskiego Kuratora Oświaty ze wszystkimi szkołami wyższymi w regionie oraz realizacja wielu wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do szkół w województwie.

12 II. Poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Konferencje tematyczne dla dyrektorów i nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa współczesne wyzwania zdrowy styl życia bezpieczeństwo w ruchu drogowym pierwsza pomoc przedmedyczna zarządzanie kryzysowe terrrozym Certyfikat Opolskiego Kuratora Oświaty „Bezpieczna Szkoła” – 3 edycje Warsztaty Ratownicze dla szkół ponadgimnazjalnych – 3 edycje Rok Bezpiecznej Szkoły – 2012/2013 Tematyka: Konkursy, turnieje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

13 II. Poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach II edycje Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą” – 2013/2014 i 2014/2015  ponad 3 tys. uczestników,  spotkania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich powiatach woj. opolskiego,  Prezentacje, filmy, spotkania z ekspertami, konkursy, warsztaty i pokazy, doskonalenie techniki jazdy. KAMPANIA to: cykl działań realizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzką Komendą Policji w Opolu, Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Polskim Związkiem Motorowym. CELE: poprawa świadomości w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - uczestników ruchu drogowego, zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym i ryzykownym w ruchu drogowym..

14 Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w województwie opolskim Działania w latach : obniżenie wagi tornistrów szkolnych – program „Tornister na wagę zdrowia”, udostępnienie szafek dla każdego ucznia, wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych, zwiększenie ilości ćwiczeń korekcyjnych na zajęciach wychowania fizycznego. Uczestnicy: 220 placówek oświatowych z terenu woj. opolskiego ( uczniów z ogólnej liczby uczniów w woj. opolskim); 28 gmin i 4 powiaty (nyski, brzeski, namysłowski, kluczborski) 33 szkoły/placówki uhonorowano certyfikatami. Rzecznik Praw Dziecka Patronat III. Poprawa warunków fizycznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży

15 „Lekcje z Mistrzem”, imprezy, konkursy, Warzywiada Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu w województwie opolskim (93 tys. uczestników); Konferencja pt. „Szkoła w Ruchu - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami treningu funkcjonalnego na zajęciach wychowania fizycznego”; 214 placówek z województwa w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. III. Poprawa warunków fizycznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży Rok Szkoły w Ruchu – 2013/2014

16 III. Poprawa warunków fizycznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży Wymiana sportowa młodzieży szkół gimnazjalnych z Nadrenii-Palatynatu i Opolszczyzny Doskonalenie zawodowe nauczycieli wych. fizycznego woj. opolskiego – 2 konferencje metodyczne we współpracy z Politechniką Opolską (w przygotowaniu konferencja jesienna)

17  Międzynarodowe Forum Nadzoru Pedagogicznego – 15 lat  Międzynarodowe Forum Nauczycieli „Łambinowice-Osthofen-Hinzert” - 7 lat IV. Współpraca międzynarodowa  Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach – 20 lat  Polsko-Niemieckie Spotkania Uczniów Szkół Specjalnych – 7 lat  Polsko-Niemieckie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Specjalnych – 8 lat  Polsko-Niemieckie Spotkania Uczniów „Sport Szkolny” – 5 lat  Międzynarodowe Forum Koordynatorów Partnerstw Szkół – 18 lat  Polsko-Niemieckie Forum Nauczycieli Sztuki - 1 edycja  Międzynarodowe Spotkania Uczniów Niepełnosprawnych „Sport jest rehabilitacją” – 1 edycja

18 V. Publikacje

19 Kształcenie zawodowe w woj. opolskim, Opole 2011 Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego, Opole 2012 Przygotowanie szkół podstawowych woj. opolskiego na przyjęcie dzieci 6-letnich, Opole 2014 Kultura fizyczna w szkołach woj. opolskiego, Opole 2014 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, Opole 2014 Wybrane obszary działalności szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (szkoły podstawowe i gimnazja w woj. opolskim ), Opole 2014 Kalendarz oświatowy, Opole 2014 Raport o stanie oświaty w woj. opolskim ( ), Opole 2015 Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Opole artykuły poświęcone ewaluacji w publikacjach zwartych 15 numerów biuletynu oświatowego „Oświata Opolska” Kilkanaście dofinansowanych pozycji o tematyce oświatowej Wybrane pozycje opublikowane w latach :


Pobierz ppt "Wybrane działania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google