Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Truszczyńska Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Truszczyńska Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?"— Zapis prezentacji:

1 Anna Truszczyńska Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?

2 Początkach Biur Karier na świecie i w Polsce Czym jest kariera? Obszarach działalności biur Do kogo adresujemy działania Czym się zajmujemy Partnerach Biur Karier Sylwetkach absolwentów PWSZ w Wałbrzychu

3 Początki Biur Karier Początek XX wieku – powstają pierwsze Biura Karier w Wielkiej Brytanii. Kolejne organizowane są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, kolejno w innych krajach anglojęzycznych (Australii, Kanadzie) oraz w Europie. Obecnie działają w większości krajów europejskich. Po dziś brytyjskie Biura Karier uznawane są za prekursorów i propagatorów idei funkcjonowania biur w Europie i na świecie. Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji Zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych.

4

5 Careers Service –nazwa przyjęta dla określenia Biuro Karier w języku angielskim Career – poza spektakularnym sukcesem zawodowym oznacza także mozolny, zwyczajny rozwój zawodowy. Career record – to opis poszczególnych miejsc pracy, bez względu na zawód i wykształcenie.

6 OSBK – powstało by wspierać rozwój nowych biur, określić wspólny cel poszczególnych jednostek. DSBK – powstało na mocy dobrowolnego porozumienia 11 biur d olnośląskich uczelni (m.in. PWSZ im AS)

7 dostarczanie informacji o rynku pracy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych współpraca z partnerami biur prowadzenie bazy studentów i absolwentów gotowych do podjęcia pracy, praktyk pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych prezentowanie technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji promocja przedsiębiorczości

8

9

10 Techniki aktywnego poszukiwania pracy Jak skutecznie szukać pracy Jak skutecznie radzić sobie ze stresem Określ swoją osobowość zawodową Z ekonomią społeczną na Ty Akademickie Dni Coachingu

11

12

13

14

15 Instytut Społeczno-Prawny - Administracja - Politologia - BHP Instytut Przyrodniczo-Techniczny - Logistyka - Architektura Krajobrazu Instytut Turystyki i Rekreacji - Turystyka - Kosmetologia Instytut Humanistyczny - Pedagogika - Filologia: polska, angielska, niemiecka, hiszpańska

16 - Posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedza ekonomiczną. - potrafi rozwiązywać problemy zawodowe - sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej - aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz organizuje i kieruje niewielkimi zespołami - potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. - zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Praktyka zawodowa realizowana w trakcie studiów trwa 75 godzin tj. min. 3 tygodnie po 6 godz. dziennie.

17 Pracują jako: - Rzecznicy prasowi instytucji różnego typu - Media plannerzy - Doradcy personalni - Specjaliści do spraw kampanii medialnych - Specjaliści badania opinii publicznej - Edytorzy - Specjaliści odpowiedzialni za kontakty firmowe z innymi instytucjami - Pracownicy sztabów wyborczych - Pracownicy wydawnictw prasowych - Osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, jej pracowników Praktyka zawodowa trwa 75 godz. (min. 3 tygodnie)

18 Studia pozwalają na nabycie wiedzy o środkach, sposobach, metodach i urządzeniach, za pomocą których można wyeliminować różnego rodzaju zagrożenia. Absolwenci posiądą wiedzę o zagrożeniach nieodłącznie związanych z wykonywaniem określonej pracy zawodowej (choroby zawodowe, zatrucia, wypadki), a także znajomość zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych (katastrofy przemysłowe i ekologiczne, bioterroryzm). Miejscami pracy dla przyszłych absolwentów są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady bhp tj. w różnych zakładach przemysłowych oraz instytucjach jako inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracownicy instytucji zajmujących się nadzorem nad warunkami pracy i ochroną środowiska. Praktyki studenckie obejmuję 160 godzin.

19 -kadra kompetentnych: kierowników działów logistycznych, koordynatorów zaopatrzenia i dystrybucji towarów, specjalistów ds. obsługi klienta, spedytorów. Absolwent jest przygotowany do pracy w: - Przedsiębiorstwie produkcyjnym - Firmie logistycznej obsługującej przewozy towarów, -Hurtowni i różnego rodzaju przedsiębiorstwach handlowych - Magazynie regionalnym i centrum dystrybucji, - Firmie turystycznej, organizacji non profit i szpitalu. Praktyka studencka realizowana w trakcie studiów trwa 120 godz. tj. 20 dni po 6 godz. dziennie.

20 Nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwią: - wykonywanie czynności technicznych w zespołach projektowych, szczególnie w zakresie prac kreślarskich i wizualizacji komputerowych; - elementów małej architektury w nie zabytkowych zespołach urbanistycznych i wiejskich; - wykonywanie obsługi technicznej w strukturach administracyjnych parków narodowych, krajobrazowych i innych obszarów krajobrazu prawnie chronionych; - pełnienie funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej, wydziałach ochrony środowiska i rolnictwa, zieleni miejskiej, budownictwa, itp. - organizacji ogrodów na balkonach, dachach, tarasach; - właściwego doboru elementów małej architektury - nawierzchnie, altany, trejaże, grille, tarasy, murki oporowe, schody terenowe, ogrodzenia i płoty, ogrody skalne, piaskownice, ścieżki z kamienia oraz innych prac związanych z kompleksowym urządzaniem terenów zieleni; - organizacji elementów wodnych - oczka wodne, kaskady, strumyki, baseny; - przeprowadzania systemów nawodnienia - oszczędność czasu i wody; - opracowywania dekoracji florystycznej wystaw sklepowych oraz imprez okolicznościowych (śluby, konferencje); Praktyka zawodowa realizowana w trakcie studiów trwa 8 tygodni, tj. 40 dni i obejmuje 240 godz.

21 Studia przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie działań: - Organizacja i obsługa imprez turystyki wypoczynkowej - Obsługa turystów uczestniczących w widowiskach i imprezach sportowych - Projektowanie tras i imprez turystycznych - Planowanie i obsługa imprez rekreacyjnych - Animacja czasu wolego i rekreacji Przygotowany do pracy w sektorach przemysłu turystycznego: Hotele i Ośrodki Turystyczne Pośrednicy i Agenci Turystyczni Marketing Turystyczny Administracja Turystyczna Specjalności: Turystyka uzdrowiskowa, geoturystyka, turystyka historyczna i archeologiczna, przewodnictwo i pilotaż, animacja czasu wolnego i rekreacji. Praktyka w czasie studiów trwa 160 godzin.

22 Kosmetolog to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę przede wszystkim z podstaw nauk biologicznych i biochemicznych, farmaceutycznych i medycznych. Posiada manualne umiejętności wykonania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej oraz leczniczej. Umie zdiagnozować wady, defekty i choroby skóry oraz skierować klienta do odpowiedniego lekarza specjalisty. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, salonach piękności, ośrodkach uzdrowiskowych, SPA, laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych, dystrybucją kosmetyków, kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci, firmach zajmujących się półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków oraz w redakcjach czasopism prowadzących działy porad kosmetycznych. Praktyki zawodowe w czasie studiów trwają 320 godzin.

23 -pedagogika resocjalizacyjna: przygotowuje specjalistę do pracy w placówkach oświatowo-resocjalizacyjnych. - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i działalności opiekuńczo-wychowawczej. - -terapia pedagogiczna: wyposaża w kompetencje diagnozowania możliwości rozwojowych wychowanków, prowadzenia zajęć terapeutycznych i warsztatowych. - - pedagogika z gimnastyką korekcyjo-kompensacyjną dobywa wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z wychowankami u których występują wady postawy i zachodzi konieczność ich korygowania. - Praktyka w czasie trwania studiów trwa 160 godz. i odbywana jest w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

24 Redaktor - edytor - Pracownicy instytucji wydawniczych: - Przygotowywanie redagowanie i powielanie tekstów literackich, popularnonaukowych i naukowych, informacyjnych i reklamowych. - stanowisko redaktorów oraz operatorów Deskop Publishing w redakcjach czasopism, wydawnictwach itp., Praktyka obejmuje 160 godz. Język mediów i komunikacji społecznej -Pracownicy sektora nowych mediów komunikacji społecznej: - Dziennikarstwo prasowe - Radiowe - Telewizyjne - Rzecznictwo prasowe - Badanie opinii publicznej - Doradztwo personalne

25 Specjalizacje translatorskie (tłumaczeniowe): - Tłumaczenia tekstów literackich, użytkowych, specjalistycznych( prawniczych, medycznych, ekonomicznych itp.) * Od przyszłego roku akademickiego 20011/2012

26 Celem wprowadzenia programu jest zwiększenie efektywności kształcenia

27

28 Anna Truszczyńska Biuro Karier PWSZ im AS w Wałbrzychu Tel. (74) 641 92 31 E-mail: biurokarier@pwsz.com.pl


Pobierz ppt "Anna Truszczyńska Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google