Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

2 Źródła prawa administracyjnego
Swoistość systemu źródeł prawa administracyjnego: Jakie są źródła prawa administracyjnego Kto tworzy prawo administracyjnego

3 Źródła prawa administracyjnego
Podział źródeł prawa administracyjnego: Sensu stricte – np. Konstytucja, ustawy Sensu largo – także akty prawa wewnętrznego

4 Źródła prawa administracyjnego
Charakter systemu źródeł prawa: Zamknięty Otwarty

5 Źródła prawa administracyjnego
System zamknięty dotyczy aktów prawa powszechnie obowiązującego, który jest określony w Konstytucji System otwarty dotyczy aktów prawa wewnętrznego – Konstytucja jedynie częściowo wymienia akty prawa wewnętrznego

6 Źródła prawa administracyjnego
Zamknięty system prawa administracyjnego Prawo określa także co może być prawem powszechnie obowiązującym; Zapewniona jest większa pewność prawa. Jednocześnie zamknięty system prawa nie całkowicie odpowiada specyfice prawa administracyjnego

7 Źródła prawa administracyjnego
KONSTYTUCJA Art. 8 ust. 2 Konstytucji – zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji Od strony negatywnej – przestrzeganie, czyli nie podejmowanie działań sprzecznych z Konstytucją; Od strony pozytywnej – podejmowanie działań zmierzających do realizacji poszczególnych norm Konstytucji.

8 Źródła prawa administracyjnego
KONSTYTUCJA Bezpośrednie przestrzeganie norm Konstytucji, polega także na interpretacji tych norm przez Ustawodawcę przy tworzeniu prawa.

9 Źródła prawa administracyjnego
KONSTYTUCJA Problem z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji przez organy administracji publicznej. Organy podlegają ustawą oraz podejmują działania w ramach struktury administracji publicznej. Współstosowanie norm Konstytucji

10 Źródła prawa administracyjnego
KONSTYTUCJA Drugie ujęcie bezpośredniego stosowania Konstytucji: W obszarze unormowanych przez Konsytucję; W sprawach, które są wyczerpująco unormowane przez Konstytucję; Tylko gdy okoliczności prawne i faktyczne pozwalają na bezpośrednie jej stosowanie.

11 Źródła prawa administracyjnego
USTAWA Ustawa bezpośrednio obowiązuje – bez konieczności posiłkowania się normami zawartymi w aktach wykonawczych - Podmioty zewnętrzne wobec administracji mogą określać swoje obowiązki oraz prawa na podstawie ustawy.

12 Źródła prawa administracyjnego
USTAWA Konstytucja określa, jaka problematyka może być regulowana wyłącznie za pomocą ustawy: ograniczenia konst. praw i wolności jednostki; Samorząd terytorialny; Podatki; Informacja publiczna oraz informacja o obywatelach

13 Źródła prawa administracyjnego
USTAWA Zgodnie z zasadą praworządności – ustawy stanowią podstawy i granice działania organów administracji publicznej.

14 Źródła prawa administracyjnego
UMOWA MIĘDZYNARODOWA - Ratyfikowana umowa międzynarodowa jest częścią krajowego systemu prawa; Art. 9 Konstytucji – RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego; Umowa międzynarodowa, a prawo tworzone przez organizacje międzynarodowe.

15 Źródła prawa administracyjnego
UMOWA MIĘDZYNARODOWA Art. 89 Konstytucji [Ratyfikacja umów międzynarodowych] 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.

16 Źródła prawa administracyjnego
UMOWA MIĘDZYNARODOWA Art. 90 Konstytucji [Podstawy prawne przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów państwowych] 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. 2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym 4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

17 Źródła prawa administracyjnego
ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie jest: Tworzone – źródła prawa administracyjnego; Wykonywane - formą działania administracji. Przez organy administrację publicznej.

18 Źródła prawa administracyjnego
ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie jest wykonywane na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego: - Upoważnienie te powinno określać także cel wydania tego rozporządzenia.

19 Źródła prawa administracyjnego
ROZPORZĄDZENIE Upoważnienie ustawowe: Określenie właściwego organu; Zakres przekazanych spraw do unormowania; Wytyczne o treści rozporządzenia. Wszystkie te elementy powinny być łącznie spełnione.

20 Źródła prawa administracyjnego
ROZPORZĄDZENIE Kontrola rozporządzenia: Wewnętrzna – przez RM; Zewnętrzna – przez TK.

21 Źródła prawa administracyjnego
ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenia mają wykonawczy charakter: Konkretyzacja normy ustawowej, ale nie jest ona całkowita – ponieważ nadal są to normy generalne i abstrakcyjne. Konkretyzacja – normy techniczne.

22 Źródła prawa administracyjnego
ROZPORZĄDZENIE Organy wydające rozporządzenia: Prezydent; RM; Prezes RM; Ministrowie; Przewodniczący komitetów wchodzących w skład RM; KRRiTV.

23 Źródła prawa administracyjnego
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO (będzie omawiane w slajdach dot. samorządu terytorialnego).

24 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO ZAKŁADOWE Związane ze specyfiką relacji użytkownik – zakład administracyjny. Regulacje zawarte dot. prawa zakładowego: Sfera działalności podstawowej; Reguł korzystania z usług zakładu.

25 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH Dotyczy: Funkcjonowania samorządu zawodowego; Praw i obowiązków członków samorządu zawodowego.

26 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE System aktów prawa wewnętrznego ma charakter otwarty, do tych aktów należą m.in.: Uchwały; Zarządzenia.

27 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE Zarządzenia – obowiązują jedynie jednostki podlegające organowi wydającemu zarządzenie. Zarządzenia są wydawane na podstawie ustawy Zarządzenia nie mogą regulować spraw wolności i obowiązków jednostek – nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji adm.

28 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE Zarządzenia Zarządzenia nie mogą modyfikować prawa powszechnie obowiązującego; Zarządzenia dookreślają normy zawarte w normach ustawowych – przedmiot zarządzeń jest określony w sposób ogólny w ustawie.

29 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE Uchwała – akty prawa wewnętrznego wydawane przez organy kolegialne, np. przez RM. (należy wyróżnić uchwały wydawane przez organy kolegialne jst – które mają charakter powszechnie obowiązujący, ponieważ należą do norm prawa miejscowego).

30 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE Uchwała – jako akty prawa wewnętrznego obowiązują jednostki poległe organizacyjnie; Przedmiotem uchwał mogą być: Sprawy kierownictwa wewnętrznego; Sprawy polityki administracyjnej.

31 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE Regulamin i statut – ich przedmiotem jest wewnętrzny ustrój i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Regulują one: Podział pracy; Zakres czynności; Układ zależności organizacyjnej; Sposób koordynacji działań; Wewnętrzną kontrolę i nadzór.

32 Źródła prawa administracyjnego
PRAWO WEWNĘTRZNE Regulamin i statut – powinny mięć, podobnie jak inne akty prawa wewnętrznego upoważnienie ustawowe. Wpływają jedynie pośrednio na realizację praw jednostek.

33 Źródła prawa administracyjnego
ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE I. Odesłania i normy pozaprawne stosowane przez administrację publiczną Normy społeczne; Normy wiedzy.

34 Źródła prawa administracyjnego
ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE II. Zwyczaj: Pozaprawny nawyk postępowania przestrzegany w praktyce w administracji, w podobnych sytuacjach i okolicznościach

35 Źródła prawa administracyjnego
ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE Zwyczaj c.d. Nośnik zwyczaju – ludzie; Zwyczaj jest zjawiskiem wewnątrz administracji; Zwyczaj jest związany z daną jednostką organizacyjną; Jest określany przez praktykę oraz prawo; Nie jest trwały – może ulec zmianie wraz ze zmianami w administracji / w prawie

36 Źródła prawa administracyjnego
ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE III. Orzecznictwo IV. Doktryna

37 Źródła prawa administracyjnego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google