Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Źródła prawa administracyjnego Swoistość systemu źródeł prawa administracyjnego: -Jakie są źródła prawa administracyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Źródła prawa administracyjnego Swoistość systemu źródeł prawa administracyjnego: -Jakie są źródła prawa administracyjnego."— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

2 Źródła prawa administracyjnego Swoistość systemu źródeł prawa administracyjnego: -Jakie są źródła prawa administracyjnego -Kto tworzy prawo administracyjnego

3 Źródła prawa administracyjnego Podział źródeł prawa administracyjnego: 1.Sensu stricte – np. Konstytucja, ustawy 2.Sensu largo – także akty prawa wewnętrznego

4 Źródła prawa administracyjnego Charakter systemu źródeł prawa: 1.Zamknięty 2.Otwarty

5 Źródła prawa administracyjnego System zamknięty dotyczy aktów prawa powszechnie obowiązującego, który jest określony w Konstytucji System otwarty dotyczy aktów prawa wewnętrznego – Konstytucja jedynie częściowo wymienia akty prawa wewnętrznego

6 Źródła prawa administracyjnego Zamknięty system prawa administracyjnego -Prawo określa także co może być prawem powszechnie obowiązującym; -Zapewniona jest większa pewność prawa. Jednocześnie zamknięty system prawa nie całkowicie odpowiada specyfice prawa administracyjnego

7 Źródła prawa administracyjnego KONSTYTUCJA Art. 8 ust. 2 Konstytucji – zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji 1.Od strony negatywnej – przestrzeganie, czyli nie podejmowanie działań sprzecznych z Konstytucją; 2.Od strony pozytywnej – podejmowanie działań zmierzających do realizacji poszczególnych norm Konstytucji.

8 Źródła prawa administracyjnego KONSTYTUCJA Bezpośrednie przestrzeganie norm Konstytucji, polega także na interpretacji tych norm przez Ustawodawcę przy tworzeniu prawa.

9 Źródła prawa administracyjnego KONSTYTUCJA Problem z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji przez organy administracji publicznej. -Organy podlegają ustawą oraz podejmują działania w ramach struktury administracji publicznej. Współstosowanie norm Konstytucji

10 Źródła prawa administracyjnego KONSTYTUCJA Drugie ujęcie bezpośredniego stosowania Konstytucji: 1.W obszarze unormowanych przez Konsytucję; 2.W sprawach, które są wyczerpująco unormowane przez Konstytucję; 3.Tylko gdy okoliczności prawne i faktyczne pozwalają na bezpośrednie jej stosowanie.

11 Źródła prawa administracyjnego USTAWA Ustawa bezpośrednio obowiązuje – bez konieczności posiłkowania się normami zawartymi w aktach wykonawczych - Podmioty zewnętrzne wobec administracji mogą określać swoje obowiązki oraz prawa na podstawie ustawy.

12 Źródła prawa administracyjnego USTAWA Konstytucja określa, jaka problematyka może być regulowana wyłącznie za pomocą ustawy: -ograniczenia konst. praw i wolności jednostki; -Samorząd terytorialny; -Podatki; -Informacja publiczna oraz informacja o obywatelach

13 Źródła prawa administracyjnego USTAWA Zgodnie z zasadą praworządności – ustawy stanowią podstawy i granice działania organów administracji publicznej.

14 Źródła prawa administracyjnego UMOWA MIĘDZYNARODOWA - Ratyfikowana umowa międzynarodowa jest częścią krajowego systemu prawa; Art. 9 Konstytucji – RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego; Umowa międzynarodowa, a prawo tworzone przez organizacje międzynarodowe.

15 Źródła prawa administracyjnego UMOWA MIĘDZYNARODOWA Art. 89 Konstytucji [Ratyfikacja umów międzynarodowych] 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.

16 Źródła prawa administracyjnego UMOWA MIĘDZYNARODOWA Art. 90 Konstytucji [Podstawy prawne przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów państwowych] 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. 2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym 4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

17 Źródła prawa administracyjnego ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie jest: -Tworzone – źródła prawa administracyjnego; -Wykonywane - formą działania administracji. Przez organy administrację publicznej.

18 Źródła prawa administracyjnego ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie jest wykonywane na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego: - Upoważnienie te powinno określać także cel wydania tego rozporządzenia.

19 Źródła prawa administracyjnego ROZPORZĄDZENIE Upoważnienie ustawowe: 1.Określenie właściwego organu; 2.Zakres przekazanych spraw do unormowania; 3.Wytyczne o treści rozporządzenia. Wszystkie te elementy powinny być łącznie spełnione.

20 Źródła prawa administracyjnego ROZPORZĄDZENIE Kontrola rozporządzenia: -Wewnętrzna – przez RM; -Zewnętrzna – przez TK.

21 Źródła prawa administracyjnego ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenia mają wykonawczy charakter: -Konkretyzacja normy ustawowej, ale nie jest ona całkowita – ponieważ nadal są to normy generalne i abstrakcyjne. -Konkretyzacja – normy techniczne.

22 Źródła prawa administracyjnego ROZPORZĄDZENIE Organy wydające rozporządzenia: 1.Prezydent; 2.RM; 3.Prezes RM; 4.Ministrowie; 5.Przewodniczący komitetów wchodzących w skład RM; 6.KRRiTV.

23 Źródła prawa administracyjnego AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO (będzie omawiane w slajdach dot. samorządu terytorialnego).

24 Źródła prawa administracyjnego PRAWO ZAKŁADOWE Związane ze specyfiką relacji użytkownik – zakład administracyjny. Regulacje zawarte dot. prawa zakładowego: 1.Sfera działalności podstawowej; 2.Reguł korzystania z usług zakładu.

25 Źródła prawa administracyjnego PRAWO SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH -Dotyczy: 1.Funkcjonowania samorządu zawodowego; 2.Praw i obowiązków członków samorządu zawodowego.

26 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE System aktów prawa wewnętrznego ma charakter otwarty, do tych aktów należą m.in.: 1.Uchwały; 2.Zarządzenia.

27 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE Zarządzenia – obowiązują jedynie jednostki podlegające organowi wydającemu zarządzenie. -Zarządzenia są wydawane na podstawie ustawy -Zarządzenia nie mogą regulować spraw wolności i obowiązków jednostek – nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji adm.

28 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE Zarządzenia -Zarządzenia nie mogą modyfikować prawa powszechnie obowiązującego; -Zarządzenia dookreślają normy zawarte w normach ustawowych – przedmiot zarządzeń jest określony w sposób ogólny w ustawie.

29 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE Uchwała – akty prawa wewnętrznego wydawane przez organy kolegialne, np. przez RM. (należy wyróżnić uchwały wydawane przez organy kolegialne jst – które mają charakter powszechnie obowiązujący, ponieważ należą do norm prawa miejscowego).

30 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE Uchwała – jako akty prawa wewnętrznego obowiązują jednostki poległe organizacyjnie; -Przedmiotem uchwał mogą być: 1.Sprawy kierownictwa wewnętrznego; 2.Sprawy polityki administracyjnej.

31 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE Regulamin i statut – ich przedmiotem jest wewnętrzny ustrój i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Regulują one: -Podział pracy; -Zakres czynności; -Układ zależności organizacyjnej; -Sposób koordynacji działań; -Wewnętrzną kontrolę i nadzór.

32 Źródła prawa administracyjnego PRAWO WEWNĘTRZNE Regulamin i statut – powinny mięć, podobnie jak inne akty prawa wewnętrznego upoważnienie ustawowe. -Wpływają jedynie pośrednio na realizację praw jednostek.

33 Źródła prawa administracyjnego ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE I. Odesłania i normy pozaprawne stosowane przez administrację publiczną 1.Normy społeczne; 2.Normy wiedzy.

34 Źródła prawa administracyjnego ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE II. Zwyczaj: Pozaprawny nawyk postępowania przestrzegany w praktyce w administracji, w podobnych sytuacjach i okolicznościach

35 Źródła prawa administracyjnego ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE Zwyczaj c.d. 1.Nośnik zwyczaju – ludzie; 2.Zwyczaj jest zjawiskiem wewnątrz administracji; 3.Zwyczaj jest związany z daną jednostką organizacyjną; 4.Jest określany przez praktykę oraz prawo; 5.Nie jest trwały – może ulec zmianie wraz ze zmianami w administracji / w prawie

36 Źródła prawa administracyjnego ŹRÓDŁA NIEZORGANIZOWANE III. Orzecznictwo IV. Doktryna

37 Źródła prawa administracyjnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Źródła prawa administracyjnego Swoistość systemu źródeł prawa administracyjnego: -Jakie są źródła prawa administracyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google