Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole planowe przeprowadzono w zakresie: 1.Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (w 125 szkołach podstawowych).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole planowe przeprowadzono w zakresie: 1.Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (w 125 szkołach podstawowych)."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole planowe przeprowadzono w zakresie: 1.Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (w 125 szkołach podstawowych). 2.Prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (w 121 szkołach podstawowych). 3.Prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi (w 68 szkołach podstawowych). Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

2 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI: Brak niektórych elementów strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226), może wynikać z niewłaściwej diagnozy potrzeb środowiska lub braku znajomości zagadnień związanych z tematyką uzależnień. Programy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wczesnej interwencji, rekomendowane i oparte na naukowych podstawach, realizowane są w niewielu szkołach, co wskazywać może na nieznajomość prawa w tym zakresie. Zapisy statutowe dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania są niezgodne z przepisami prawa w tym zakresie, co może wynikać z niedostatecznej znajomości tych przepisów.

3 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI: System wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu, grup, występuje w niewielkim odsetku szkół, co powodować może mniejszą skuteczność działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W około 1/5 kontrolowanych szkół, opracowana strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, nie uwzględnia wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226), co może wskazywać na nieznajomość prawa w tym zakresie. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Pojawiające się braki w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, w tym określenia szczegółowej współpracy z rodzicami, świadczyć mogą o braku współpracy pomiędzy nauczycielami, specjalistami i rodzicami.

4 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI: Brak wskazania rodzajów zajęć rewalidacyjnych lub form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w części indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, świadczyć może o nieznajomości przepisów prawa lub braku umiejętności ich zastosowania. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 W części przygotowanych indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych nie uwzględnia się wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, co powoduje, że wsparcie udzielane uczniowi nie zawsze jest zgodne z jego potrzebami i możliwościami. Nie we wszystkich szkołach ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne posiadają wymagane kwalifikacje, co świadczy o niewłaściwie prowadzonym przez dyrektora nadzorze pedagogicznym.


Pobierz ppt "Kontrole planowe przeprowadzono w zakresie: 1.Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (w 125 szkołach podstawowych)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google