Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, A ZWYCZAJE SZKOLNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, A ZWYCZAJE SZKOLNE"— Zapis prezentacji:

1 PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, A ZWYCZAJE SZKOLNE

2 NORMA ETYCZNA „Nawet najdoskonalsze prawo
bez etyki i moralności jest ułomne!" WARTOŚĆ ETYCZNA SZACUNEK SZANUJ PRAWO DRUGIEGO CZŁOWIEKA DO WOLNOŚCI NORMA ETYCZNA NORMA PRAWNA KAŻDY JEST OBOWIĄZNY SZANOWAĆ WOLNOŚĆ I PRAWA INNYCH Art..31 rozdz.II konstytucji RP

3 Etyka Etyka to ogół norm moralnych, zasad postępowania przyjętych
i obowiązujących w danej epoce oraz zbiorowości społecznej.

4 NORMY MORALNE Nieprzestrzeganie norm etycznych
Zwane także etycznymi, są to normy o charakterze absolutnym. Oznacza to bezwzględny zakaz albo bezwzględny nakaz jakiegoś zachowania np. mówienie prawdy, nierobienie krzywdy ludziom, zwierzętom... Nieprzestrzeganie norm etycznych grozi człowiekowi eliminacją lub odsunięciem od życia społecznego.

5 SYSTEM MORALNY System moralny jest to obowiązujący
w danym społeczeństwie, w danym czasie zespół norm i wartości moralnych spełniający funkcję regulującą życie społeczne.

6 MORALNOŚC odnosi się do podstawowych reguł
Moralność nie jest sprawą prywatną; odnosi się do podstawowych reguł (na przykład do Dekalogu - normy "nie zabijaj„ i „nie kradnij"), a sankcje za ich nieprzestrzeganie mogą być bardzo surowe i wymierzone nawet spontanicznie przez członków społeczeństwa.

7 NORMY SPOŁECZNE-PRAWO
Prawo jako system przymusu jest formalnym systemem reguł i procedur; jest skodyfikowane, ujęte w postaci kodeksu, na jego straży stoją instytucje: np. sąd, prokuratura, policja. jest odgórnie narzucane i nie przewiduje dowolności; w przypadku złamania normy prawnej sprawca poniesie karę i zajmą się nim instytucje stojące na straży bezpieczeństwa. 7

8 WARTOŚCI Normy moralne ,społeczne odnoszą się zawsze do obowiązujących wartości etycznych, jak: szacunek, godność, dobroć, sprawiedliwość, praworządność, uczciwość, godność człowieka, wolność...

9 Czym są dobra osobiste człowieka?
Dobra osobiste – chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym, przysługujące każdemu człowiekowi.   Katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym.

10 PRAWA OSOBISTE A WARTOŚCI
PRAWA OSOBISTE odnoszą się do uznanych przez społeczeństwo oraz system prawny wartości obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność, godność i pozycję w społeczeństwie.

11 GODNOŚĆ OSOBISTA Godnością osobistą:
- jest własne wewnętrzne przekonanie człowieka o swoim etycznym i moralnym nieposzlakowaniu (MAM CZYSTE SUMIENIE). - oczekiwanie czci wobec siebie rozumianej jako pozytywne nastawienia innych osób wobec niego ze względu na społeczne i osobiste wartości, które reprezentuje. (ZASŁUGUJĘ NA TO, ŻEBY MNIE TRAKTOWANO DOBRZE).

12 GODNOŚĆ Jest jedną z podstawowych wartości w etyce.
Godność jest też dobrem osobistym chronionym przez prawo. Z punktu widzenia  kodeksu karnego naruszenie czyjejś godności jest przestępstwem znieważenia.

13 PRAWO CYWILNE do dóbr osobistych człowieka zalicza: (art. 23 k.c.)
zdrowie, wolność, w tym wolność sumienia bezpieczeństwo, godność i dobre imię, nazwisko lub pseudonim, dane osobowe, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

14 PODSTAWOWE AKTA CHRONIĄCE DOBRA OSOBISTE CZŁOWIEKA

15 Kodeks karny Kodeks karny – akt normatywny
stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa W swojej części ogólnej określa przede wszystkim definicję  przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo, zasady wymiaru  kary, zasady  przedawnienia odpowiedzialności karnej. W swojej części szczególnej kodeks karny zawiera zwykle katalog czynów, które są zabronione pod groźbą kary (typów przestępstw).

16 Kodeks cywilny  Kodeks cywilny  – usystematyzowany według określonych reguł zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego.

17 a) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
REGULAMIN SZKOLNY Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie Uczniowie mają prawo do: a) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich b) poszanowania odrębności wyznaniowej c) ochrony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji d) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości  szkoły;  wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi e) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły w sposób nieuwłaczający godności osobistej innych osób h) poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły

18

19 CYBERPRZEMOC Straszenie, szantaż),
Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka, Przemoc werbalna w Sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, Publikowanie w Sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających dziecko, Podszywanie się w Sieci pod dziecko.

20 PRZEMOC PSYCHICZNA Przemoc psychiczna- to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby, pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków werbalnych. Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, krzyczenie na kogoś, obrażanie straszenie i molestowanie psychiczne.

21 DLACZEGO DOMINIKA CIERPIAŁA?
Ciało człowieka jest wielką wartością i zasługuje na szacunek. Należy ono do ludzkiej sfery intymnej, wstydliwej, delikatnej szczególnie w okresie dorastania. Kto przekracza barierę intymności, robiąc zdjęcia ciała z ukrycia i publikując je w netcie, gwałci prawo do prywatności i zachowania własnej godności.

22

23 NARUSZENIE GODNOŚCI występuje, gdy bez uzasadnionych podstaw, zwłaszcza w obecności osób trzecich, traktuje się kogoś negatywnie i wyraża się o nim w sposób poniżający.

24 MORALNOŚĆ JEDNOSTKI Jest to postawa osoby wobec świata wartości, szczególnie wobec ludzi i ich zachowania. Moralność jednostek stanowi podstawę dla ich indywidualnych ocen i działań. Jaka jest Twoja opinia na temat postawy moralnej tych, którzy doprowadzili do tragedii? Dominika ceniła swą godność , była wrażliwą dziewczyną, której zależało na opinii otoczenia rówieśników. Została wyśmiana i odepchnięta. Była słaba, by to znieść w samotności. Poczuła......, , Moralność chłopców była , ,

25 WYNIKI BADAŃ O CYBERPRZEMOCY
Badanie  zostało przygotowane przez zespół badawczy z Instytutu Socjologii UW w maju 2011 r. Z raportu wynika, że: Ponad połowa nastoletnich internautów (57%) przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew jej woli. Popularnymi motywami robienia zdjęć/filmów są: złośliwość (21%) oraz popisywanie się przed innymi (17%). Celem co ósmego zdjęcia lub filmu jest ośmieszanie bohatera (12%)

26 RAPORT O PRZEMOCY W SZKOLE
Aż 83 proc. uczniów było świadkami naśmiewania się z koleżanki lub kolegi, a 62 proc. widziało wykluczanie i odtrącanie rówieśnika. Co piąte dziecko twierdzi, że padło ofiarą takiego odtrącenia, a 14 proc. przyznało, że zostało przymuszonych do zrobienia czegoś, na co nie miało ochoty.

27 WNIOSKI Cyberprzemoc jest najbardziej wyrafinowaną metodą na zniszczenie psychiczne człowieka. Powinna być tępiona przez prawo i surowo karana.

28

29 „Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem”.
Marie von Ebner-Eschenbach

30 ANALIZA PRZYPADKU NAZWIJ CZYN, JAKIEGO DOPUŚCILI SIĘ CHŁOPCY.
JAKIE WARTOŚCI, NORMY SPOŁECZNE I DOBRA OSOBISTE CZŁOWIEKA ZOSTAŁY W TYM INCYDENCIE NARUSZONE?

31 NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
występek polegający na uderzeniu pokrzywdzonego lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej w inny sposób. Nietykalność cielesną osoby można naruszyć też przez spoliczkowanie, popychanie, oplucie bądź oblanie płynem. brutalne pobicie ze szkodą cielesną należy już do czynów przestępczych.

32 DLACZEGO INTERWENIOWAŁA POLICJA?
Prawo do ochrony nietykalności cielesnej jest gwarancją ludzkiego bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia. Tam, gdzie to prawo jest naruszone , nie ma miejsca na pobłażanie, a interwencja policji czy innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi jest niezbędna.

33 RAPORT O PRZEMOCY W SZKOLE
Badanie  zostało przygotowane przez zespół badawczy z Instytutu Socjologii UW w maju 2011 r. Z raportu wynika, że: Połowa badanych uczniów była świadkiem lub słyszała o agresji fizycznej w ich szkole, np. pobiciu kolegi lub koleżanki.

34

35 art. 217 § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.  § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

36 NIE OPŁACA SIĘ ODPOWIADAĆ PRZEMOCĄ NA PRZEMOC, MOŻNA STRACIĆ PRAWO DO OCHRONY PRAWNEJ I ZADOŚĆUCZYNIENIA.

37 Art. 217a.  Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

38 art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną
lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

39 ZNIEWAŻANIE

40 art. 216 § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

41 Art. 141.kodeks wykroczeń Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do złotych albo karze nagany.

42

43 Agresja werbalna jest w polskiej szkole wszechobecna !
-

44 A jak jest w naszym gimnazjum?

45 Najczęściej wymieniane przejawy zachowań naruszających dobra osobiste wśród uczniów naszej szkoły, które nie podobają się większości społeczności uczniowskiej,to: Wulgarne przezywanie, plucie. Naśmiewanie się, ośmieszanie, obgadywanie, plotkowanie, zmyślanie, celowe wrabianie kogoś w celu odegrania się na kimś bądź uniknięcia kary. Chowanie rzeczy osobistych kolegów/koleżanek i nierzadko ich niszczenie(kebab). Bójki, solówki, znamiona mobbingu. Celowanie i rzucanie papierkami i przedmiotami w kolegów, a także w nauczycieli. Narażanie swojego zdrowia i innych przez palenie papierosów.

46 MOBBING W SZKOLE Najprościej mobbing można określić jako wytworzenie się wokół ofiary atmosfery zagrożenia, która ma na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej lub z życia społecznego.

47 CZY W NASZEJ SZKOLE WYSTĘPUJE MOBBING?
Do najczęstszych form mobbingu zalicza się: szykanowanie, izolowanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obmawianie, plotki, ubliżanie, szantaż; przemoc fizyczna – popychanie, bójki, zaczepki, wrogie gesty.

48

49 i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

50 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
a.na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, b.na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, c. na terenie uczelni, d. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2”

51 e.w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, f.w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, g. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, h. na przystankach komunikacji publicznej, i. w pomieszczeniach obiektów sportowych, j. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, k. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego

52 Za palenie w miejscu niedozwolonym palacz może zostać ukarany grzywną,
wysokości 500 zł.

53 Wypełniamy karty pracy

54 NIELETNICH SĄD RODZINNY DLA

55 Ustawa o postępowaniu w Sprawach nieletnich
Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji — w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18; 2) postępowania w sprawach o czyny karalne — w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17; 3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych — w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

56 Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia – sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednak w wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność może ponosić już 15-o latek.

57 Ustawa o postępowaniu w Sprawach nieletnich
DZIAŁ II Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich Art. 5.Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

58 Ustawa o postępowaniu w Sprawach nieletnich
Art. 4. § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego. Policji lub innego właściwego organu.

59 Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

60 1)  udzielić upomnienia, 2)  zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia

61 3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4)  ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego, 5)  zastosować nadzór kuratora, 6)  skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją

62 7)  orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8)  orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, 9)  orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 10)  orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.

63 Przemocy dokonują ludzie, a nie martwa przyroda.
WNIOSKI Przemocy dokonują ludzie, a nie martwa przyroda.

64 Ludzie potrafią się zmieniać,
Na ludzi można wpływać ! Ludzie potrafią się zmieniać, zwłaszcza dzieci i młodzież, których psychika dopiero się kształtuje. Przemocy w 100% nie można wyeliminować, ale można ją w dużym stopniu zmniejszyć i trzeba to robić.

65 ALE JAK? KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE.
ZMIEŃ SWÓJ STOSUNEK DO OTOCZENIA . TŁUM AGRESJĘ, KIERUJĄC JĄ NA DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ CI PRZYNIEŚĆ OSOBISTE KORZYŚCI, np.SPORT. PAMIĘTJ, ŻE KAŻDY MA PRAWO DO OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH; TAM SIĘ KOŃCZY TWOJA WOLNOŚć, GDZIE ZACZYNA SIĘ WOLNOŚć DRUGIEJ OSOBY. WIEDZ, ŻE PRZEPISY PRAWNE GWARANTUJĄ BEZPIECZEŃSTWO KAŻDEMU, O ILE WSZYSCY BĘDĄ JE STOSOWAć. REAGUJ NA ZŁO DOJRZALE.

66 NIGDY NIE PRÓBUJMY ZWALCZYĆ PRZEMOCY- PRZEMOCĄ

67 UWAGA! Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.

68 Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc
o przemocy dorosłym, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo. Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdzisz siebie i chronisz sprawców !

69


Pobierz ppt "PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA, A ZWYCZAJE SZKOLNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google