Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu."— Zapis prezentacji:

1 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

2 Wykluczenie społeczne polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej

3 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy nieposiadające własnych dochodów Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, które poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go w ciągu roku od momentu badania Osoby bezdomne Osoby, które w ciągu roku od badania opuściły zakłady karne Uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem

4 cd. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Młodzież w wieku 15-24, która: wychowuje się w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub rodzinach zastępczych nie uczy się, nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako bezrobotna uczy się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawia trudności wychowawcze i ma poważne kłopoty w nauce pochodzi z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzących w kolizje z prawem

5 Przyczyny kłopotów w nauce i trudności wychowawczych Trudności w przyswajaniu wiedzy (obniżony poziom intelektualny) Nawarstwiające się zaległości i brak pomocy w odpowiednim czasie Sukcesywne obniżanie poczucia własnej wartości, w czym często utwierdzają młodego człowieka min. nauczyciele i rodzice

6 Trudności i zaległości powodują często uciekanie od szkoły – wagary WAGARY TRUDNOŚCI ZALEGŁOŚCI

7 Wykluczenie dotyczy rodzin Niewydolnych wychowawczo Niezaradnych życiowo W których rodzice: - nie są pozytywnym wzorcem postaw i zachowań - są przewlekle bezrobotni - mają problem alkoholowy W których brak jest: - jasno określonych reguł - konsekwencji - zainteresowania dzieckiem

8 Przeciwdziałanie marginalizacji Wielostronne Zorganizowane Długotrwałe

9 Ochotnicze Hufce Pracy Powołane zostały do: kształcenia przyuczania do pracy wychowywania młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz innymi zjawiskami patologicznymi

10 Dlaczego OHP jest alternatywą?

11 Ponieważ dostosowuje wymagania do możliwości młodzieży

12 Likwidacja zaniedba ń pedagogicznych i fobii szkolnej, a tym samym dzia ł anie przeciw wykluczeniu nie polega na przymuszaniu do nauki, która sprawia du ż e problemy Dajemy m ł odzie ż y mo ż liwo ść po łą czenia nauki i pracy Dostosowujemy kszta ł cenie do mo ż liwo ś ci Dajemy poczu ć si ę pe ł nowarto ś ciowym cz ł onkiem spo ł ecze ń stwa Uczymy wiary we w ł asne mo ż liwo ś ci

13 Praca wychowawcza poznanie potrzeb zainteresowań poziomu wiedzy stopnia demoralizacji rozbudzenie zainteresowań włączenie do aktywnego działania w społeczeństwie i na rzecz społeczeństwa pokazanie, że można żyć inaczej niż dotychczas

14 Grupa rówieśnicza Ma siłę Chce decydować Podejmować działania = Klub Aktywnych

15 Aktywizacja młodzieży

16 Przywódca - Idol Oddziaływanie Jest naśladowany Słuchany Z jego zdaniem liczą się inni Cechy Siła Wpływ na innych Umiejętność jednoczenia

17 Metody pracy Tradycyjna Izolacja jednostki z zasługami Alternatywna Aktywizacja – powierzenie zadania Utwierdzenie w przekonaniu, że nikt nie wykona tego lepiej od Niego Czuwanie nad prawidłowością przebiegu

18 Oferta Punkt Interwencji Kryzysowej Punkt Konsultacyjno – Doradczy o Porady i wsparcie psychologów i wychowawców o Pomoc w rozwiązywaniu problemów o Kierowanie do placówek i instytucji specjalistycznych

19 Przeciwdziałanie bezrobociu Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Młodzieżowe Biura Pracy Kluby Pracy Mobilne Centra Informacji Zawodowej

20 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Koordynują realizację działań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczonych usług edukacyjnych na poziomie lokalnym. Ich działalność ma przede wszystkim charakter profilaktyczny wobec zagrożeń, jakie niosą za sobą zjawiska bezrobocia oraz zubożenia społeczeństwa i wynikające z nich negatywne skutki

21 Młodzieżowe Biura Pracy Bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa i udostępniania ofert pracy dla osób pomiędzy 16 a 35 rokiem życia Oferta dla osób uczących się jak i bezrobotnych Organizacja Targów i Giełd Pracy oraz Forów, na które zapraszani są pracodawcy i młodzież oraz specjaliści z danej dziedziny

22 Kluby Pracy zajęcia grupowe porady indywidualne zajęcia z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy kursy aktywizacji zawodowej planowanie rozwoju zawodowego

23 Mobilne Centra Informacji Zawodowej »umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego »zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy »zajęcia grupowe »porady indywidualne »informacje zawodowe

24 Wymiana Polsko – Niemiecka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z sąsiedniego kraju poznawania obyczajów i kultury zdobywania i wymiany doświadczeń zawodowych (praktyki i starze zawodowe) uczestniczenia w seminariach młodzieżowych udziału w międzynarodowych obozach pracy młodzieży (workcamp)

25 Projekt Twoja wiedza – Twój sukces Głównym celem: - aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się Wsparcie w ramach projektu: - treningi psychologiczne i terapeutyczne - warsztaty edukacyjne - warsztaty z zakresu przedsiębiorczości - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - kursy obsługi komputera - kursy języków obcych - szkolenia zawodowe

26 Przeciwdziałanie wykluczeniu *odnajdywanie tego, co pozytywne i mocne w jednostce *dostarczanie jednostce różnorodnych ofert, z których może wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google