Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leokadia Grajkowska - d ł ugoletni pracownik Muzeum Regionalnego w W ą growcu, przez wiele lat aktywny cz ł onek Zarz ą du Towarzystwa Przyjació ł Ziemi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leokadia Grajkowska - d ł ugoletni pracownik Muzeum Regionalnego w W ą growcu, przez wiele lat aktywny cz ł onek Zarz ą du Towarzystwa Przyjació ł Ziemi."— Zapis prezentacji:

1

2 Leokadia Grajkowska - d ł ugoletni pracownik Muzeum Regionalnego w W ą growcu, przez wiele lat aktywny cz ł onek Zarz ą du Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Pa ł uckiej w W ą growcu, autorka wielu artyku ł ów, w tym do prasy lokalnej, skarbnica wiedzy o W ą growcu. W ramach Zeszytów Biograficznych wydanych przez TPZP w W ą growcu autorstwa Pani Leokadii Grajkowskiej ukaza ł y si ę ju ż wcze ś niej: „Ks. Jakub Wujek z W ą growca” (1995) oraz „Ks. Zenon Willa” (2001).

3 Stanis ł aw Owsianny – d ł ugoletni, by ł y sekretarz Gminy W ą growiec, sekretarz Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w W ą growcu.

4 „Chc ę ich (ludzi) zbli ż a ć do Boga poprzez czynienie dla nich konkretnego dobra i uczenia czynienia dobra bli ź nim. Ca ł a moja praca, nie tylko duszpasterska, s ł u ż y temu celowi.” ks. Andrzej Rygielski

5 17. 05.1983 r.- Po ś wi ę cenie placu pod budow ę ko ś cio ł a pw. Ś w. Wojciecha w W ą growcu 30. 08. 1981 r. – po ś wiecono kaplic ę

6

7 5 pa ź dziernika 1993 r. na mocy dekretu Ksi ę dza Arcybiskupa Henryka Muszy ń skiego ks. A. Rygielski zosta ł obdarowany godno ś ci ą kanonika honorowego nowo erygowanej Kapitu ł y Kolegiackiej pw. Matki Bo ż ej Pi ę knej Mi ł o ś ci - Matki Ko ś cio ł a w Bydgoszczy.

8 „Nie robi ę nic na si łę, nie zmieniam ludzi s ł owem, ale przede wszystkim czynem.” Ks. Andrzej Rygielski

9 Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa- powsta ł o z inicjatywy ks. A. Rygielskiego. 17 marca 2000 r. S ą d Rejonowy w Poznaniu wpisa ł je do rejestru organizacji spo ł ecznych. Zarz ą d Stowarzyszenia 2015 r.: 1. Prezes Zarz ą du – ks. pra ł. Andrzej Rygielski 2. Viceprezes – Micha ł Politowski 3. Sekretarz – Stanis ł aw Owsianny 4. Skarbnik – Marian Talaczy ń ski 5. Cz ł onek Zarz ą du – Bogumi ł a Nickel 6. Cz ł onek Zarz ą du – Bronis ł aw P ę dzisz Komisja Rewizyjna: 1. January B ą tkiewicz – przewodnicz ą cy komisji 2. Piotr Stanowski – cz ł onek komisji 3. Przemys ł aw Kwiatecki – cz ł onek komisji

10 Walne Zebranie Stowarzyszenia w 2005 r.

11

12

13

14

15 10 pa ź dziernika 2000 r. w budynku dawnej plebanii Parafii ś wi ę tego Wojciecha w W ą growcu, ksi ą dz arcybiskup Henryk Muszy ń ski po ś wieci ł rozpoczynaj ą c ą dzia ł alno ść noclegowni ę i jad ł odajni ę. Prowadzone s ą one przez Stowarzyszenie im. ks. J. N. Musolffa

16 W 2005 roku ks. A. Rygielski mianowany zosta ł Kanonikiem Honorowym Kapitu ł y Prymasowskiej Archikatedry Gnie ź nie ń skiej.

17 Laureaci nagrody Fundacji „Solidna Firma” - 2005 r.

18 Pierwszym laureatem odznaczenia by ł Jan Pawe ł II. W gronie laureatów s ą m.in.: Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Penderecki, Prymas Józef Glemp, W ł adys ł aw Bartoszewski, Aleksander Kwa ś niewski, Abp Henryk Muszy ń ski, Abp. Stanis ł aw Dziwisz, Kardyna ł Franciszek Macharski, biskup Marek J ę draszewski, Jan Nowak - Jeziora ń ski, Leszek Ko ł akowski, Ryszard Kapu ś ci ń ski, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jadwiga Kaliszewska, prof. Andrzej Legocki, ks. Eugeniusz Makulski, prof. Zbigniew Paw ł owski, Adam Smorawi ń ski, prof. Jacek Wiesio ł owski, Bogus ł aw Kaczy ń ski, Ryszard Grobelny oraz wiele znakomitych osobisto ś ci z ca ł ego ś wiata. Honorowa Statuetka Hipolita wraz z Godno ś ci ą Lidera Pracy Organicznej Luty 2011 r. - w ko ś ciele pw. ś w. Wojciecha w W ą growcu podczas mszy dzi ę kczynnej w intencji ojczyzny przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, wr ę czyli ksi ę dzu kanonikowi Andrzejowi Rygielskiemu Honorow ą Statuetk ę Hipolita wraz z Godno ś ci ą Lidera Pracy Organicznej.

19 Dzi ę kuj ą c Kapitule Honorowego Hipolita i Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przyznane honorowe wyró ż nienie, ks. kan. Andrzej Rygielski powiedzia ł, ż e jest to wyró ż nienie nie tyle dla niego, ale dla wszystkich ludzi, którzy anga ż uj ą si ę w to spo ł eczne dzie ł o. Przecie ż jako ksi ą dz nie robi nic nadzwyczajnego, wciela po prostu w ż ycie to, co g ł osi nauka Ko ś cio ł a.

20 31 maja 2009 r. w Rezydencyjnej Sali Urz ę du Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Kapitu ł a Orderu ECCE HOMO wr ę czy ł a ks. Andrzejowi Rygielskiemu to zaszczytne wyró ż nienie. Wyró ż nienie przyznawane jest tym, którzy wbrew przeciwno ś ciom, daj ą ś wiadectwo bezinteresownej mi ł o ś ci., a sw ą dzia ł alno ś ci ą dowodz ą prawdziwo ś ci s ł ów „cz ł owiek to brzmi dumnie”. Laureatami s ą m. in. Janina Ochojska, ks. Jan Twardowski, Tadeusz Ró ż ewicz, Jan Pawe ł II, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, Ewa B ł aszczyk i wielu innych. „Tyle sensu w moim ż yciu, ile jestem potrzebny” ECCE HOMO 2009

21 Proboszcz parafii pw. ś w. Wojciecha w W ą growcu ks. kan. Andrzej Rygielski 25 stycznia 2011 r. zosta ł wyró ż niony Medalem XXX Lecia Restytucji Orderu ś w. Stanis ł awa Biskupa M ę czennika za dzia ł alno ść charytatywn ą. Wr ę czenia medalu dokona ł Wielki Przeor Polski dr Marian Król. Medal ten – w my ś l dewizy „Nagradzaj ą c – zach ę casz” – ustanowi ł król Stanis ł aw August Poniatowski w 1765, by uhonorowa ć najznamienitsze osoby prowadz ą ce dzia ł alno ść charytatywn ą i bezinteresownie s ł u żą ce obywatelom.

22

23 15. 10. 2011 r. ks. kan. Andrzej Rygielski zosta ł uhonorowany najwy ż szym stra ż ackim odznaczeniem - Z ł otym Znakiem Zwi ą zku OSP RP.

24 Papie ż Benedykt XVI uhonorowa ł odznaczeniami i godno ś ciami papieskimi dwunastu kap ł anów i jedn ą osob ę ś wieck ą z archidiecezji gnie ź nie ń skiej. 26 czerwca 2012 r. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk wr ę czy ł w Bazylice Prymasowskiej w Gnie ź nie tytu ł u Pra ł ata Honorowego Jego Ś wi ą tobliwo ś ci ks. Andrzejowi Rygielskiemu. Tytu ł ten przyznawany jest przez papie ż a, kap ł anom za szczególne zas ł ugi dla Ko ś cio ł a. Nominowani kap ł ani zostaj ą w łą czeni do Rodziny papieskiej, czyli do grona najbli ż szych wspó ł pracowników Ojca Ś wi ę tego. Otrzymuj ą równie ż przywilej noszenia specjalnego stroju duchownego.

25 19 stycznia 2014 w Kobylcu odbyła się uroczystość pobłogosławienia nowo wybudowanego kościoła pw. św. Jana Pawła II. Budow ę kaplicy w Kobylcu zainicjowa ł ks. A. Rygielski.

26

27 „Z ł oty Motyl” 25 stycznia 2014 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zarz ą d Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, odznaczy ł ksi ę dza pra ł ata Andrzeja Rygielskiego za wzorowe i pe ł ne oddania pe ł nienie pos ł ugi kapelana oraz zaanga ż owanie w ż ycie lokalnej spo ł eczno ś ci. „Jego pracowito ść i zwyk ł a mi ł o ść bli ź niego sprawiaj ą, ż e ż ycie wielu ludzi potrzebuj ą cych wsparcia i pomocy znajduje w nim oparcie i realn ą pomoc, a codzienna, skromna i pe ł na ciep ł a s ł u ż ba przywraca godno ść chorym, niepe ł nosprawnym, g ł odnym i bezdomnym, daj ą c im mi ł o ść i nadziej ę.”

28 „Z ł otym motylem” – symbolem delikatno ś ci i wra ż liwo ś ci, ale i metamorfozy, odznaczeni zostali równie ż : rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. n. med.. Jacek Wysocki, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pa ń skiego w Poznaniu dr med. Szczepan Cofta, Ekspert Sejmowej Komisji Odpowiedzialno ś ci Konstytucyjnej mec. Zbigniew Standar oraz przedsi ę biorca W ł odzimierz Czaba ń ski.

29 Ks. kan. Andrzej Rygielski zosta ł uhonorowany tytu ł em „Wolontariusz Roku 2013”. Wyró ż nienie w postaci statuetki „Kryszta ł owe Serce” przyzna ł a Kapitu ł a Konkursu „Wolontariusz Roku”.

30 30 maja 2014 r. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk po ś wi ę ci ł nowy budynek Hospicjum Mi ł osiernego Samarytanina w W ą growcu.

31 po 50 latach od ś wi ę ce ń kap ł a ń skich i 34 latach stania na czele parafii ś w. Wojciecha. 07. o6. 2015 r. ks. Andrzej Rygielski przeszed ł na emerytur ę

32 Przygotowa ł a: Kinga Babicz


Pobierz ppt "Leokadia Grajkowska - d ł ugoletni pracownik Muzeum Regionalnego w W ą growcu, przez wiele lat aktywny cz ł onek Zarz ą du Towarzystwa Przyjació ł Ziemi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google