Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

2  Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach UE do wyzwań przyszłości.  Do realizacji Strategii Europa 2020 przyczyniać się ma realizacja sześciu priorytetów rozwoju obszarów wiejskich oraz celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do nich.  W celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach KSOW tworzona jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 2 Innowacje = idee wprowadzone z powodzeniem do praktyki

3 Wsparcie innowacji i transferu wiedzy w ramach PROW 2014 -2020: 3 PROW 2014-2020 Działania: -Współpraca (tworzenie grup operacyjnych) -Transfer wiedzy i działania informacyjne; -Doradztwo rolnicze (tworzenie usług doradczych, szkolenie doradców); -Inwestycje (współfinansowanie do 50%) KSOW -SIR - Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (poprzez operacje realizowane w ramach Planu Działania KSOW)

4 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  KSOW służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizacje różnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  KSOW stała się forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.  Sieć wspierała również administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.  W latach 2014-2020, KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014- 2020) na różnych etapach jego realizacji. Podstawą wdrażania KSOW będzie plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on będzie przez dwuletnie plany operacyjne.  W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 4

5 Cele KSOW na lata: 2014-2020  Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich,  Podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich,  Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,  Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. SIR realizować będzie cel:  Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 5

6 Zadania SIR realizowane w ramach Planu Działania KSOW  rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  identyfikowanie i aktywizację partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych,  doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez nie projektów. Zadania SIR objęte planami operacyjnymi realizowane będą w ramach działania 2 i 5 planu:  Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.  Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” 6

7 Minister RiRW jako Instytucja Zarządzająca Jednostka centralna (FAPA) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym Jednostki regionalne samorządy województw 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

8 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.  Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.  Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. 8

9 Cel główny i cele szczegółowe SIR:  Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Cele szczegółowe SIR:  Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 9

10 Struktura SIR  Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR.  Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.  W ramach prowadzenia i obsługi sieci wyodrębniona będzie w CDR komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) i ich odpowiedniki (zespoły) na poziomie WODR.  Łącznikiem (interdyscyplinarnym) są „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 10

11 Struktura SIR 11

12 Zadania CDR w ramach SIR 12 Identyfikacja partnerów krajowych i zagranicznych oraz nawiązanie współpracy z tymi partnerami. Identyfikacja potrzeb i problemów wśród współuczestników SIR i przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego KSOW. Udział w Grupie Roboczej KSOW, Grupie Tematycznej oraz Grupach Zadaniowych. Utworzenie i prowadzenie Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie. Powołanie i organizacja pracy Grup Zadaniowych przy CDR. Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Działania aktywizujące partnerów SIR, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej. Zarządzanie portalem internetowym umożliwiającym kontakt i wymianę informacji w SIR. Prowadzenie bazy danych prac badawczych oraz tzw. dobrych praktyk w zakresie innowacji. Zbieranie propozycji operacji do realizacji w ramach planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR. Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi. Opracowanie i realizacja planu działania KSOW (SIR) na lata 2014-2020 i 2- letnich planów operacyjnych.

13 Zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w SIR 13 Identyfikacja potencjalnych partnerów SIR w swoim regionie oraz nawiązanie współpracy z tymi partnerami. Identyfikacja potrzeb i problemów wśród współuczestników SIR z województwa i przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego KSOW. Współpraca z LGD z obszaru województwa. Współpraca z CDR. Udział w Grupach Zadaniowych oraz w Wojewódzkich Grupach Roboczych ds. KSOW. Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Działania aktywizujące partnerów SIR, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej. Zbieranie i upowszechnianie informacji nt. badań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji. Zbieranie propozycji operacji do realizacji w ramach planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR. Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi. Opracowanie i realizacja planu działania KSOW (SIR) na lata 2014-2020 i 2- letnich planów operacyjnych.

14 Grupa Tematyczna d.s. Innowacji w Rolnictwie W skład grupy wchodzą przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, administracji rządowej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), NCBR, doradztwa oraz przedstawiciele organizacji branżowych (zainteresowani członkowie grupy roboczej KSOW) Zadania Grupy:  Określenie obszarów działania Grupy Tematycznej;  Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) na poziomie krajowym;  Przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW;  Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie. 14

15 Grupy Zadaniowe (Focus Groups): W skład grup zadaniowych wchodzą jako koordynatorzy - pracownicy merytoryczni CDR oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele doradztwa, jednostek badawczo-rozwojowych i przedstawiciele organizacji branżowych maksymalnie 25 osób. Zadania Grup:  Określenie zakresu działań Grupy Zadaniowej ;  Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i głównych obszarów działania w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie;  Przygotowanie propozycji dla Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie;  Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach Grupy Zadaniowej. 15

16 Grupy Zadaniowe (Focus Groups): Proponowane obszary dla Grup Zadaniowych:  Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin);  Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt);  Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska;  Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo);  Rozwój obszarów wiejskich. Zakłada się stosownie do specyficznych problemów i potrzeb możliwość tworzenia innych obszarów działania grup zadaniowych. 16

17 Państwowe Instytuty Badawcze i Wyższe Uczelnie Rola i zadania:  Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania (innowacji)  Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę SIR oraz na konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami SIR;  Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie;  Udział w Grupach Operacyjnych i współpraca z brokerami;  Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW, Grupie Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie oraz Grupach Zadaniowych;  Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 2014-2020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR. 17

18 Podsumowanie i wnioski Skuteczne wdrażanie wyników (efektów) badań naukowych, a także innowacyjnych technologii, wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego sytemu przekazywania informacji do potencjalnych interesariuszy. Wymaga to również odbudowania partnerskiej platformy współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami sfery badawczej, doradczej (konsultingowej) i produkcyjnej obejmującej wytwórców surowców – rolników oraz sferę przetwórstwa a także operatorów rynku. Możliwości takie daje nowopowstająca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 18

19 Podsumowanie i wnioski Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) to nowe wyzwanie zarówno dla jednostek doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i uczelni wyższych w kreowaniu i wdrażaniu do praktyki innowacji rolniczych i daje szanse na szybszy rozwój i wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Stworzone możliwości w nowym okresie programowania dają szanse na zbudowanie sprawnego systemu transferu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 19

20 Dziękuję za uwagę. 20

21 21 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Jednostka koordynująca SIR ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów Tel.: 22 729 66 34 do 38 Fax: 22 729 72 91 E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl http://www.cdr.gov.plsekretariat@cdr.gov.pl http://www.cdr.gov.pl


Pobierz ppt "Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google