Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

2 idee wprowadzone z powodzeniem do praktyki
Innowacje = idee wprowadzone z powodzeniem do praktyki Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach UE do wyzwań przyszłości. Do realizacji Strategii Europa 2020 przyczyniać się ma realizacja sześciu priorytetów rozwoju obszarów wiejskich oraz celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do nich. W celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach KSOW tworzona jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

3 Wsparcie innowacji i transferu wiedzy w ramach PROW 2014 -2020:
Działania: Współpraca (tworzenie grup operacyjnych) Transfer wiedzy i działania informacyjne; Doradztwo rolnicze (tworzenie usług doradczych, szkolenie doradców); Inwestycje (współfinansowanie do 50%) KSOW SIR - Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (poprzez operacje realizowane w ramach Planu Działania KSOW)

4 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
KSOW służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizacje różnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KSOW stała się forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Sieć wspierała również administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach , KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) na różnych etapach jego realizacji. Podstawą wdrażania KSOW będzie plan działania na lata Wykonywany on będzie przez dwuletnie plany operacyjne. W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

5 Cele KSOW na lata: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, Podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. SIR realizować będzie cel:

6 Zadania SIR realizowane w ramach Planu Działania KSOW
rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfikowanie i aktywizację partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych, doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez nie projektów. Zadania SIR objęte planami operacyjnymi realizowane będą w ramach działania 2 i 5 planu: Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”

7 KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Minister RiRW jako Instytucja Zarządzająca KSOW Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym Jednostka centralna (FAPA) Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego Jednostki regionalne samorządy województw

8 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW

9 Cel główny i cele szczegółowe SIR:
Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Cele szczegółowe SIR: Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

10 Struktura SIR Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR. Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi. W ramach prowadzenia i obsługi sieci wyodrębniona będzie w CDR komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) i ich odpowiedniki (zespoły) na poziomie WODR. Łącznikiem (interdyscyplinarnym) są „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

11 Struktura SIR

12 Zadania CDR w ramach SIR
Identyfikacja partnerów krajowych i zagranicznych oraz nawiązanie współpracy z tymi partnerami. Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Działania aktywizujące partnerów SIR, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej. Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi. Udział w Grupie Roboczej KSOW, Grupie Tematycznej oraz Grupach Zadaniowych. Utworzenie i prowadzenie Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie. Powołanie i organizacja pracy Grup Zadaniowych przy CDR. Identyfikacja potrzeb i problemów wśród współuczestników SIR i przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego KSOW. Opracowanie i realizacja planu działania KSOW (SIR) na lata i 2-letnich planów operacyjnych. Zbieranie propozycji operacji do realizacji w ramach planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR. Prowadzenie bazy danych prac badawczych oraz tzw. dobrych praktyk w zakresie innowacji. Zarządzanie portalem internetowym umożliwiającym kontakt i wymianę informacji w SIR.

13 Zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w SIR
Identyfikacja potencjalnych partnerów SIR w swoim regionie oraz nawiązanie współpracy z tymi partnerami. Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Działania aktywizujące partnerów SIR, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej. Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi. Współpraca z CDR. Udział w Grupach Zadaniowych oraz w Wojewódzkich Grupach Roboczych ds. KSOW. Współpraca z LGD z obszaru województwa. Identyfikacja potrzeb i problemów wśród współuczestników SIR z województwa i przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego KSOW. Opracowanie i realizacja planu działania KSOW (SIR) na lata i 2-letnich planów operacyjnych. Zbieranie propozycji operacji do realizacji w ramach planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR. Zbieranie i upowszechnianie informacji nt. badań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji.

14 Grupa Tematyczna d.s. Innowacji w Rolnictwie
W skład grupy wchodzą przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, administracji rządowej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), NCBR, doradztwa oraz przedstawiciele organizacji branżowych (zainteresowani członkowie grupy roboczej KSOW) Zadania Grupy: Określenie obszarów działania Grupy Tematycznej; Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) na poziomie krajowym; Przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW; Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie.

15 Grupy Zadaniowe (Focus Groups):
W skład grup zadaniowych wchodzą jako koordynatorzy - pracownicy merytoryczni CDR oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele doradztwa, jednostek badawczo-rozwojowych i przedstawiciele organizacji branżowych maksymalnie 25 osób. Zadania Grup: Określenie zakresu działań Grupy Zadaniowej ; Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i głównych obszarów działania w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie; Przygotowanie propozycji dla Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie; Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach Grupy Zadaniowej.

16 Grupy Zadaniowe (Focus Groups):
Proponowane obszary dla Grup Zadaniowych: Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin); Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt); Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska; Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo); Rozwój obszarów wiejskich. Zakłada się stosownie do specyficznych problemów i potrzeb możliwość tworzenia innych obszarów działania grup zadaniowych.

17 Państwowe Instytuty Badawcze i Wyższe Uczelnie
Rola i zadania: Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania (innowacji) Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę SIR oraz na konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami SIR; Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie; Udział w Grupach Operacyjnych i współpraca z brokerami; Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW, Grupie Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie oraz Grupach Zadaniowych; Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR.

18 Podsumowanie i wnioski
Skuteczne wdrażanie wyników (efektów) badań naukowych, a także innowacyjnych technologii, wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego sytemu przekazywania informacji do potencjalnych interesariuszy. Wymaga to również odbudowania partnerskiej platformy współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami sfery badawczej, doradczej (konsultingowej) i produkcyjnej obejmującej wytwórców surowców – rolników oraz sferę przetwórstwa a także operatorów rynku. Możliwości takie daje nowopowstająca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

19 Podsumowanie i wnioski
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) to nowe wyzwanie zarówno dla jednostek doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i uczelni wyższych w kreowaniu i wdrażaniu do praktyki innowacji rolniczych i daje szanse na szybszy rozwój i wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Stworzone możliwości w nowym okresie programowania dają szanse na zbudowanie sprawnego systemu transferu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

20 Dziękuję za uwagę.

21 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Jednostka koordynująca SIR
ul. Pszczelińska 99, Brwinów Tel.: do 38 Fax:


Pobierz ppt "Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako element realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google