Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach, zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla: a.uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, b.uczniów i słuchaczy szkół policealnych, c.absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, d.osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: a.z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią poprawną, oraz b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego typu: w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera, d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie trwa: -część pisemna egzaminu - 60 minut. -część praktyczna egzaminu: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Oznaczenie kwalifikacjiTyp egzaminuCzas trwania części praktycznej A.18W150 MINUT A.22DK180 MINUT A.35DK180 MINUT A.36DK180 MINUT B.34W180 MINUT B.35W180 MINUT B.36D180 MINUT T.06W120 MINUT T.15D150 MINUT

5 Świadectwo potwierdzające kwalifikację otrzymuje zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, czyli uzyskał: a. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz b. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może otrzymać osoba, która posiada: 1. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, oraz 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

6 Sesja 1 (styczeń – luty 2016) Po raz pierwszy kwalifikacje: A.22; A.36, B.36, T.22 Po raz kolejny kwalifikacje: A.18; A.35; A.68, B.34; B.35; T.06; Z.01; Z.15 Część pisemna - wszystkie zawody Część praktyczna (model d) B.36 i T.15 14.01.2016 r. 15.01.2016 r. Część praktyczna (modele: w, wk, dk) pozostałe zawody 16.01−26.02.2016 r. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw 30.03.2016 r.

7 Sesja 3 (maj-lipiec 2016) Po raz pierwszy kwalifikacje: A.18; A.35, B.34, B.35,T.06 Po raz kolejny kwalifikacje: A.18; A.35; A.68, B.34; B.35; T.06; Z.01; Z.15 Część pisemna - wszystkie zawody Część praktyczna (model d) 17.06.2016 r. 23.06.2016 r. Część praktyczna (modele: w, wk, dk) 30.05−04.07.2016 r. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw 26.08.2016 r.

8 Miejsce zdawania egzaminu Do części pisemnej egzaminu zawodowego: a.uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot. Do części praktycznej egzaminu zawodowego: a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce, w której odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce, w której odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu, c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot

9 Przebieg egzaminu Zdający powinni zgłosić się w szkole, przed wyznaczoną salą egzaminacyjną na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych. Do sali egzaminacyjnej, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE, ani korzystać z nich w tej sali. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający uczestniczą w instruktażu stanowiskowym ( z wyjątkiem modelu d). Zdającemu nie wolno podpisywać karty odpowiedzi, ani umieszczać swoich danych w żadnej części pracy!

10 Zadanie egzaminacyjne należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdający część praktyczną typu „w” ma obowiązek noszenia ubrania roboczego. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym przygotowanym w taki sposób, aby zapewniona była samodzielna praca zdających. Zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google