Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSPORT Business Excellence Katowice TRANSPORT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSPORT Business Excellence Katowice TRANSPORT."— Zapis prezentacji:

1 TRANSPORT Business Excellence Katowice TRANSPORT

2 2 Poznajmy się

3 3 BUSINESS EXCELLENCE Katowice : AGENDA Wstęp do Jakości i Bezpieczeństwa Kolejowego Organizacja Jakości Misja Alstom Konstal S.A. & Polityka Jakości Procesy Systemu Zarządzania Dokumentacja Jakości Narzędzia Jakości Certyfikaty

4 TRANSPORT Wprowadzenie

5 5 Z Waszego punktu widzenia : Co to jest JAKOŚĆ ?

6 6 Satysfakcja Klienta wewnętrznego i zewnętrznego Spełnienie wymagań norm, jednostek certyfikujących oraz organizacji nadrzędnych: np.: Instytut spawalnictwa Wprowadzenie : Dlaczego jakość ?

7 7 Zapewnienie efektywności procesów Zgodności z wymaganiami produktów i procesów Zagwarantowanie ciągłego udoskonalania Wprowadzenie : Dlaczego jakość?

8 8 Zapewnienie dostaw na czas nadzór nad kosztami jakości (np.:CONQ – Cost of Non-Quality) zapewnienie dostaw materiałów oraz produktów zgodnych z oczekiwaniami oraz wymaganiami Wprowadzenie : Dlaczego jakość?

9 9 Bezpieczeństwo w kolejnictwie Przykład wypadku : BB 16044 in fire in Val de Reuil SNCF

10 10 Bezpieczeństwo w kolejnictwie Przykład wypadku : Eschede (Allemagne) w 1998 : 101 zabitych

11 11 Bezpieczeństwo w kolejnictwie France (source DTT; National Network; 2006) 100 morts; 70 blessures graves. UK (source HSE; 2003) 50 morts; 349 blessures graves; 2080 blessures mineures.

12 12 Bezpieczeństwo w kolejnictwie France (source DTT; National Network; 2006) 100 morts; 70 blessures graves. UK (source HSE; 2003) 50 morts; 349 blessures graves; 2080 blessures mineures. Nasze codzienne działania i praca mają wpływ na bezpieczeństwo produktów przez nas produkowanych, tym samym na bezpieczeństwo ich użytkowników

13 13 Zapewnienie bezpieczeństwa produktów (Railway Safety w KTW): RSA Manager w KTW Polityka Railway Safety SRIL (Safety Related Item List) – dokument przekazywany z PCoE Bezpieczeństwo w kolejnictwie

14 TRANSPORT Organizacja jednostek/zakładów ALSTOM

15 15 Organizacja jednostek/zakładów ALSTOM

16 TRANSPORT Organizacja Jakości BUSINESS EXCELLENCE w KTW

17 17 Organizacja BUSINESS EXCELLENCE KTW : Schemat organizacyjny Działu Jakości

18 18 Wspieranie i pomaganie wszystkim pracownikom firmy celem realizacji projektów bez uwag odbiegających od oczekiwań Klienta. Zagwarantowanie, że jakiekolwiek decyzje podejmowane w firmie nie będą sprzeczne z satysfakcją Klienta Rozpoznawanie ryzyk Moderowanie i pilotowanie działań eliminujących problemy oraz neizgodności Organizacja BUSINESS EXCELLENCE KTW : Misja i rola

19 19 Site Process Correspondent Misja Odpowiedzialni za wdrożenie w adekwatnym dla jednostki/zakładu zakresie procesów Alstom Transport / Roling Stock (AT RS). Systematyczne pomiary i analiza wskaźników efektywności procesów oraz ich poprawa (poprawa na poziomie jednostki oraz jeśli potrzebne eskalowanie problemów). Współpraca z ekspertami oraz właścicielami procesów. Stan Liczbowy: 14 osób

20 TRANSPORT Audity wewnętrzne AUD-KTW-WMS-001 – Instrukcja AUD-KTW-FRM-002 - kwestionariusz

21 21 Audit ALSTOM, np.: APSYS, TPT, QMS (IRIS i AT RS ISO 9001), SMARt, Railway Safety Audity realizowane na zmianach.Workstation audits / Audity stanowiskowe – Prowadzone przez Dział Jakości ze wsparciem ekspertów z działu technologicznego. Audity realizowane na zmianach. Plan auditów budowany na bazie mierników jakości – co miesiąc aktualizacja. Audity wewnętrzne w KTW

22 22 Standardowa agenda auditu wewnętrznego AT RS (examples)

23 TRANSPORT Misja Alstom Konstal S.A. & Polityka Jakości

24 24 Misja Alstom Konstal S.A.

25 25 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001 : Deklaracja i zobowiązanie najwyższego kierownictwa

26 26 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001 : Deklaracja i zobowiązanie najwyższego kierownictwa + Polityka Jakości ALSTOM KTW = + + Polityka i Misja Jakości ALSTOM TRANSPORT.. t tym w odniesieniu do Railway Safet Kluczowe kierunki rozwoju AT RS Deklaracja Zarządu KTW

27 27 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001: Deklaracja i zobowiązanie najwyższego kierownictwa Kluczowe kierunki KTW (zgodne z kierunkami AT RS) Cele i zadania deklarowane przez KTW obejmujące: + Zarządzanie jakością Satysfakcję Klienta Terminowość dostaw z KTW Zarządzanie procesami i produkcja w tym APSYS i TPT Zarządzanie doświadczeniem

28 28 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001 : Cele i zadania deklarowane przez KTW -> monitorowanie realizacji

29 TRANSPORT Procesy Systemu Zarządzania

30 30 Procesy Systemu Zarządzania ALSTOM Transport 33 procesy na poziomie AT

31 31 APSYS Wewnętrzny pogram ALSTOM Transport wdrażany od 2005 roku Program mający na celu wdrożenie najlepszych światowych i wewnątrz koncertowych rozwiązań produkcyjnych oraz wspierających produkcję 5 obszarów: Industrializacja; Produkcja; Suppy Chain; Jakość + od Maj 09 Management Dedykowany zespół definiujący standardy Wymogi zdefiniowane w postaci wewnętrznej road map System szkoleń wewnętrznych, np.: TramWay Wyniki auditów brane pod uwagę przez najwyższe kierownictwo ALSTOM

32 32 TPT Wewnętrzny program ALSTOM Tranport wdrażany od 2008 r. Program mający na celu: System wewnętrznych szkoleń: TPT for Manager; TPT Fundamentals; TPT Plateau Validation;.... Wewnętrzny audit ALSTOM Dedykowany zespół definiujący i promujący standardy Wymogi zdefiniowane w postaci wewnętrznej road map Wyniki auditów brane pod uwagę przez najwyższe kierownictwo ALSTOM

33 33 IMPACT Wewnętrzny program ALSTOM Tranport wdrażany od 2005 r. Program mający na celu: Wewnętrzny audit ALSTOM Dedykowany zespół definiujący i promujący standardy Wymogi zdefiniowane w postaci wewnętrznej road map Wyniki auditów brane pod uwagę przez najwyższe kierownictwo ALSTOM

34 34 Procesy Systemu Zarządzania ALSTOM KTW

35 35 Rationale for AT new QMS Documentation, Procedures & Instructions Tools & Methodologies Processes Golden Rules Vision & Strategy Implement a robust & simple QMS fully aligned with AT strategy Implement a robust & simple QMS fully aligned with AT strategy

36 36 Simplify the Process Mapping at AT level Current AT Macro Processes

37 37 Manage Vision & Strategy Manage Quality Manage COMMUNICATI ONS Manage HR Manage FINANCE Manage Opportunitie s & Tenders Manage Opportunitie s & Tenders Manage Contract Execution Manage R&D and Platforming Manage Customers CUSTOMER SATISFACTION CUSTOMER EXPECTATIONS Manage Customers 9 macro-processes QMS new mapping 9 macro-processes

38 38 Transport Quality Project – Global status 1. Launch HR action plan Breakthrough on leadership 2. Re-emphasize Customer-centric culture Breakthrough on Problem solving 3. Secure quality of products & services Breakthrough on Validation 4. Improve execution quality Breakthrough on Delivery 5. Streamline processes Breakthrough on Lead-time Good progress but now, results needed

39 TRANSPORT Dokumentacja jakościowa

40 40 Dokumentacja Systemu Zarządzania – ogólne informacje Księga jakości Procedury Instrukcje Zapisy wynikające z powyższych dokumentów Piramida dokumentacji systemu zarządzania - zależności Zapisy – dokumenty potwierdzające realizację procesów i wytycznych zawartych np.: w procedurach

41 41 Struktura dokumentacji ALSTOM TRANSPORT Poziom Transport Poziom Rolling Stock Poziom Jednostki – np.:KTW Księga Jakości TRANSPORT Procesy / Procedury Instrukcje Księga Jakości Linii Produktowej Sprocesy Transportu + specyficzne procesy Roling Stock Instrukcje Plan Jakości Jednostki (BRAK lokalnych procesów) Instrukcje TE SAME ZASADY DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK Procesy zdefiniowane są w procedurach na poziomie Transportu i Roling Stock Lokalne instrukcje (jeśli są potrzebne) celem zdefiniowania zasad realizacji lokalnych wymagań

42 42 Gdzie znaleźć dokumenty? Baza PRISMA

43 43 PRISMA Elektroniczna baza danych zawierająca dokumenty związane z Systemem Jakości, Projektami; Auditami, EHS. Pozwala na pełną realizację cyklu związanego z dokumentacją : Utworzenie dokumentu Zatwierdzenie dokumentu poprzez złożenie elektronicznego podpisu przez upoważnione osoby Informowanie o wdrożeniu dokumenty Archiwizację dokumentów

44 44 PRISMA: Lotus Notes PRISMA ALSTOM TRANSPORT PRISMA ALSTOM Konstal (KTW)

45 45 Wybierz (poprzez kliknięcie na nim) sposób sortowania dokumentów zawartych w bazie np.: poprzez numer referencyjny Pojawi się: Lista dostępnych dokumentów Użytkowanie bazy danych PRISMA Okno do do wyszukiwania dokumentów w sposób zdefiniowany przez użytkownika. Po wpisaniu tekstu wg. Którego będzie baza szukała dokumentów należy wcisnąć przycisk Search Aby przeglądać dokumenty wdrożone musisz mieć zaznaczone Applicable Docs

46 46 Lista dostępnych dokumentów Używając przycisków + oraz - Listę można zwijać i rozwijać Użytkowanie bazy danych PRISMA

47 47 Przycisk do zwijania i rozwijania sekcji Użytkowanie bazy danych PRISMA Proces Obowiązujące dokumenty w danym procesie Po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dokumencie z obowiązujących dokumentów w danym procesie pojawia się okno

48 48 Użytkowanie bazy danych PRISMA Zakładki zawierające informacje o dokumencie Aby otworzyć dokument należy nacisnąć przycisk View

49 49 PRISMA KTW 1.PRISMA KTW zawiera jedynie dokumenty opracowane na potrzeby KTW, tj. instrukcje wewnętrzne, formularze, materiały szkoleniowe, plany kontroli i badań ect. 2.Wszystkie dokumenty z poziomu TRANSPORT lub ROLING STOCK, a przetłumaczone na język polski umieszczone są w centralnej PRISMA w adekwatnym miejscu odpowiadającym procesowi i dokumentowi pierwotnemu 3.Dany obszar PRISMA nie jest widoczny dla użytkowników poziomu czytelnik do chwili umieszczenia w nim pierwszego dokumentu.

50 TRANSPORT Narzędzia Jakości

51 51 Analiza przyczyn źródłowych – root case

52 52 Meledunki o Niezgodności (MON) Non-Conformity Report (NCR) Baza MON Access – dla starych projektów

53 53 Działania: naprawcze, korygujące, zapobiegawcze, udoskonalające... Przyczyna źródłowa problemu Działanie doraźne / naprawcze Działanie korygujące Działanie zapobiegawcze Zdefiniowana przyczyna potencjalnego problemu Problem potencjalny Problem który wystąpił Problem

54 54 Działania naprawcze Misja: Zidentyfikowanie akcji pozwalających Ci ochronić klienta ( Wewnętrznie: produkcja, test, C&W, / Zewnętrzny: eksploatacja ). Cel = tłumić symptomy Przykłady: Kontrola 100%, Sortowanie / oznaczanie … Zdefiniowane i wdrożone natychmiast działanie które pozwoli uchronić klienat przed problemem do czasu gdy działania korygujące będą w pełni wdrożone. Konieczna jest weryfikacja działań naprawczych. Tymczasowe rozwiązanie musi być wdrożone natychmiast bez opóźnień. Jednakże nie jest to rozwiązanie ostateczne

55 55 Działania korygujące Plan działań dla każdej zatwierdzonej przyczyny niezgodności cele = usunięcie przyczyny Potwierdzenie poprzez dane, że akcje rozwiązały problem i wyeliminowały przyczyny test, analiza statystyczna... Jeśli wystąpi zmiana w procesie należy odpowiednio wprowadzić zmiany w dokumentach związanych z procesem engineering change request,... Porównaj wyniki z oczekiwanymi rezultatami POKA « Nieumyślna Pomyłka/Błąd którą Każdy Może Zrobić » YOKE « Zapobiec lub Uodpornić»

56 56 Działania zapobiegawcze, udoskonalające Potencjalne problemy i niezgodności eliminowane poprzez zdefiniowane działania REX (return of experience) na podobnych aplikacjach, projektach w odniesieniu do działań korygujących i/lub naprawczych podjętych wobec niezgodności na danym projekcie, aplikacji,ect.... Działania zdefiniowane w postaci planu działania podlegającego systematycznej analizie i nadzorowi

57 57 Główne narzędzia jakości stosowane w KTW 8D - QUA-FRM-002 PDCA - QUA-KTW-FRM-003 QRQC - QUA-KTW-FRM-051

58 58 8D - QUA-FRM-002 Step 3 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Udokumentować nabytą wiedzę Podsumowanie i zakomunikowanie Step 2 Step 4 Step 1 Zapewnienie, że użyte środki zagwarantują oczekiwane wyniki w zdefiniowanych czasach wykonania Potencjalny wpływ Pomiar problemu i zdefiniowanych załóżeń Zdefiniować Zespół Identyfikacja akcji które pozwolą na szybkie rozwiązanie problemów Klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) Podjęcie działań / akcji bez opóźnień Zdefiniować problem Zdefiniowanie akcji dla wyeliminowania przyczyn Ocena działań korygujących czy rozwiążą przyczyny Ustanowienie i uruchomienie planu działań Porównanie wyników w odniesieniu do celów Zidentyfikowanie potencjalnych przyczyn Opracowanie planu dla walidacji przyczyn

59 59 PDCA – QUA-KTW-FRM-003 Działania prowadzone w 4 głównych etapach planu PDCA

60 60 Zasada PDCA P (plan) - Zdefiniować problem i jego przyczynę - Zaplanować – co chcemy zrobić D (do) - Zrobić co zaplanowaliśmy C (check) - Zweryfikować skuteczność wprowadzonych akcji Efektywne A (act) - Opracować plan - Standaryzować i zorpowszechnić Tak Nie

61 61 QRQC QUA-KTW-FRM-051

62 62 QRQC QUA-KTW-FRM-051

63 TRANSPORT Certyfikacja

64 64 IRIS : couverture des exigences

65 65 Today Before TüV Certificate ISO 9001 for KTW AFNOR Certyfikat ISO 9001 for AT RS & KTW Certificate IRIS for KTW Rozwój certyfikacji systemu jakości ALSTOM KTW

66 66 IRIS IRIS = I nternational R ailway I ndustry S tandard System globalnego zarządzania specyficzną organizacja przemysłu kolejowego system branżowy IRIS = ISO 9001 dobrze wdrożone + funkcjonujące specyficzne rozwiązania i wymagania kolejnictwa

67 67 KTW - Certyfikacty

68 68 Certyfikaty spawalnicze ISO 3834-2: 2007

69 69 … IRIS – firmy certyfikowane w Polsce ALSTOM Konstal S.A. jako producent kompletnych pojazdów szynowych jest w chwili obecnej jedyną firmą certyfikowaną na zgodność z IRIS w zakresie produkcji kompletnych pojazdów

70 70

71 TRANSPORT


Pobierz ppt "TRANSPORT Business Excellence Katowice TRANSPORT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google