Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marta Bohdziewicz-Lulewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marta Bohdziewicz-Lulewicz"— Zapis prezentacji:

1 Marta Bohdziewicz-Lulewicz
Wykorzystywanie ekonomii społecznej w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Marta Bohdziewicz-Lulewicz

2 I. Przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie rozwoju

3 Ekonomia społeczna – inna droga
sektor prywatny, który działa na zasadzie wymiany dóbr o równej wartości. Osiąganą w ten sposób wartością jest efektywność. sektor publiczny, który działa na zasadzie redystrybucji dóbr. Osiąganą w ten sposób wartością jest równość. sektor ekonomii społecznej, który działa na zasadzie wspólnotowości, polegającej na wspólnej pracy i wspólnej redystrybucji zysku. Osiąganą w ten sposób wartością jest solidarność.

4 Ekonomia społeczna – inna droga
Sektor prywatny Sektor publiczny ES Trzeci sektor

5 Kryteria Ekonomiczne EMES
stała działalność mająca bezpośrednio na celu produkcję dóbr i/lub sprzedaż usług wysoki stopień autonomii działania ponoszenie znacznego ryzyka ekonomicznego wymóg choćby minimalnej liczby płatnych pracowników

6 Kryteria społeczne EMES
jasny cel służenia wspólnocie lokalnej inicjatywa zainicjowana oddolnie przez grupę ludzi proces decyzyjny nie opierający się na posiadanym kapitale. partycypująca natura przedsiębiorstw społecznych, włączająca różne grupy odbiorców w strukturę przedsiębiorstwa. ograniczona dystrybucja zysków (J. Defourny, 2004)

7 Podmioty ekonomii społecznej
Szereg inicjatyw społeczno-ekonomicznych, które przybierają różne formy prawno - organizacyjne: spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego bądź działalność gospodarczą centra integracji społecznej (?) zakłady aktywności zawodowej (?) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

8 Rodzaje PS ze względu na docelowość zatrudnienia
Przedsiębiorstwa społeczne „docelowe” - reintegracja poprzez stałe zatrudnienie osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwa społeczne „przejściowe” - pełniące rolę tymczasowych rynków pracy, stanowiących etap przejścia do otwartego rynku pracy.

9 Klimat dla rozwoju ES Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna:
popyt na rynku usług Nowy okres programowania oraz doświadczenia już zrealizowanych projektów, w tym pilotażowych Powstawanie instytucji mających na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej – projekt funduszu poręczeniowego, centra szkoleniowo- doradcze Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej

10 Mocne strony ES aktywna forma polityki społecznej (promuje aktywne działanie i wspiera przedsiębiorczość, integracja społeczna przez pracę a nie roszczenia) widoczne efekty w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej dążenia do pełnego zatrudnienia, tańsza forma polityki społecznej dla podatnika (osoby zatrudnione płaca podatki, wydają pieniądze itd.) służy do rozwoju lokalnego, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, duże zaangażowanie osób pracujących w sektorze

11 Obszary, w których działają PES
Usługi opiekuńcze (os. starsze, niepełnosprawne) przedszkola Usługi gastronomiczne Usługi turystyczne, hotelarskie, wypożyczalnie rowerów, itp. Ekologia (produkcja żywności, gadżety np. torby) Krawiectwo, usługi remontowo-budowlane

12 Dobre praktyki zagraniczne – Wielka Brytania
Community Interest Company (CIC) (Wielka Brytania) – spółka działająca na rzecz dobra wspólnoty. Jest to spółka działająca non profit w szeroko określonej sferze dobra publicznego. Cechy: Asset lock – zablokowanie zysków Community interest test – narzędzie kontroli działalności pod względem realizacji celów społecznych Zwiększona kontrola, m.in. poprzez obowiązek składania raportów wpływu społecznego oraz zaangażowania interesariuszy w zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.

13 Dobre praktyki zagraniczne – Belgia
Firma typu Insertion – zatrudnia pracowników z grup ryzyka i z tego tytułu otrzymuje dotacje do wynagrodzenia od władz Flandrii. Przykład – firma DUET – zajmuje się wyrobem chleba, czekolady i ciast. Zatrudnia 20 osób

14 Dobre praktyki zagraniczne - Belgia
Społeczny zakład pracy (social workplace)- zatrudnia osoby pozostające bez pracy min. 5 lat. Zostają one zatrudnione na czas nieokreślony. Do ich wynagrodzenia istnieje dofinansowanie od władz Flandrii. Przykład: De Loods – uprawy i żywność ekologiczna – zatrudnia 49 osób i 10 niepełnosprawnych wolontariuszy

15 Dobre praktyki polskie – Cafe Hamlet
Przedsiębiorstwo prowadzone jako działalność gospodarcza przy fundacji – Krakowskiej Fundacji Hamlet. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie

16 Dobre praktyki polskie – Pensjonat „U Pana Cogito”
Przedsiębiorstwo prowadzone jako Zakład Aktywności Zawodowej przez Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" w Krakowie. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie.

17 Dobre praktyki polskie - przedsiębiorstwo społeczne wielobranżowe w Wieprzu
Przedsiębiorstwo prowadzone w formie odpłatnej działalności przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja”. Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych, klientów pomocy społecznej.

18 Dobre praktyki polskie – EKO Szkoła Życia w Wandzinie
Ośrodek dla ludzi uzależnionych od narkotyków, zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Miejsce gdzie ludzie wykluczeni leczą się, pracują i zdobywają zawód Realizują projekt „Ochrona różnorodności biologicznej” – którego celem jest ochrona ginących gatunków zwierząt i starych drzew. Hodują te rzadkie gatunki zwierząt i drzew, a następnie sprzedają mając z tego zysk

19 Dobre praktyki polskie – EKO Szkoła Życia w Wandzinie

20 Dobre praktyki polskie –Spółdzielnia Socjalna „Victoria”
Spółdzielnia socjalna założona przez pięć bezrobotnych kobiet z gminy Mogilany. Spółdzielnia świadczy usługi z zakresu: opieki nad osobami starszymi, profesjonalnego sprzątania domów i mieszkań, oraz sprzątania biur i zakładów pracy.

21 Kadra – menedżer społeczny/ przedsiębiorca społeczny
Menedżer społeczny powinien mieć wszystkie umiejętności wymagane na stanowisku pracy menedżera w prywatnym przedsiębiorstwie, a ponadto: umiejętność angażowania grup interesariuszy w działania organizacji; rozwijanie współpracy, wzmacnianie relacje z interesariuszami, społecznością lokalną branie udziału w procesie decydowania, zarządzania strategicznego (obok właściciela, zarządu fundacji/ spółki) wyznaczanie celów społecznych, utrzymywanie równowagi miedzy celami społ. i ekonomicznymi umiejętność monitorowania i raportowania społecznego wpływu PS Dodatkowo: umiejętność pisania sprawozdań, raportów i ich prezentowania umiejętność działania w partnerstwie, networkingu wyznawanie wartości społecznych i przedsiębiorczych umiejętność pozyskiwania funduszy i zarządzania finansami

22 Kadra – trener/coach Główne zadania:
Motywowanie, wspieranie i uświadamianie pracownika w zakresie jego umiejętności i ich rozwoju Stwarzanie możliwości kształcenia i rozwoju Nauka samodzielnego podejmowania decyzji Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pomaganie w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia (pośrednik) Przyuczanie do zawodu na miejscu pracy Monitoring pracy

23 Przydatne linki Najbardziej aktualny, kompleksowy portal dotyczący ES w Polsce: Podstawowe informacje na temat ES na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Portal Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej – platformy instytucji działających w tym obszarze: Portal Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy: Portal Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej dot. ekonomii społecznej: Portal NGO świadczących usługi na rynku pracy, miejsce ES na rynku pracy: Portal NGO: Projekt pn. Wsparcie ES na terenie Województwa Śląskiego:

24 II. Inicjatywy ekonomii społecznej w świetle polskich uwarunkowań prawnych

25 Badania polskiego sektora ES
Jan Herbst „Kondycja ES w Polsce 2006”, Operacjonalizacja kryteriów EMES – analiza PES pod ich kątem, Najbliżej idealnego typu PES są spółdzielnie socjalne, następnie ZAZ, Słabość organizacji pozarządowych w świetle przedsiębiorczości społecznej 25

26 Formy prawne PES w Polsce
System prawny dotyczący ekonomii społecznej w Polsce ma wiele dobrych rozwiązań, ale jest skomplikowany, niespójny i powoduje znaczące rozbieżności interpretacyjne. Brak jasnej definicji podmiotu ekonomii społecznej (chaos pojęciowy). W definiowaniu przedsiębiorstw społecznych pojawia się podejście normatywne (PS jest podmiot spełniający kryteria ekonomiczno - społeczne) i podejście formalno-prawne (PS są podmioty opisane w ustawodawstwie). 26 26

27 Formy prawne PES w Polsce
Stara ekonomia społeczna Nowa ekonomia społeczna Integracyjne Spółdzielnie inwalidów i niewidomych Stowarzyszenia Warsztaty Terapii Zajęciowej Zakłady Aktywności Zawodowej Centra Integracji Społecznej Spółdzielnie socjalne Rynkowe Spółdzielczość, banki spółdzielcze Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe Schemat typów ekonomii ekonomicznej 27 27

28 Formy prawne PES w Polsce
Spółdzielnie : spółdzielnie pracy, inwalidów, niewidomych, socjalne Organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia Centra Integracji Społecznej (CIS) Kluby Integracji Społecznej (KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28 28

29 Spółdzielnie socjalne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2006r. Nr94, poz.651) oraz Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. ust z 2009 r. , Nr91, poz. 742) Określa: Kto może założyć spółdzielnie socjalną Przedmiot działalności Wewnętrzne zasady funkcjonowania Odpowiedzialność i zasady rozliczania się z przekazanych funduszy publicznych Zasady łączenia się, podziału i likwidacji W sprawach nieuregulowanych w/w ustawą stosuje się przepisy odnoszące się do spółdzielni pracy 29

30 Spółdzielnie socjalne
Jest to jeden z typów spółdzielni pracy Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:   1)  społecznej reintegracji jej członków,   2)  zawodowej reintegracji jej członków, działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną (w tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 30

31 Spółdzielnie socjalne
Spółdzielnie mogą założyć: Osoby bezrobotne w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym: bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych) 31

32 Spółdzielnie socjalne - członkostwo
Członkostwo mogą uzyskać również inne osoby, jednak ich liczba nie może być większa niż 50 % ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej Spółdzielnie mogą założyć również organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i kościelne osoby prawne Liczba członków: nie mniejsza niż 5 osób, nie większa niż 50 (poza spółdzielnią socjalną powstałą ze spółdzielni inwalidów lub niewidomych) Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (Prawo spółdzielcze - członkostwo nierozerwalnie związane ze stosunkiem pracy) 32

33 Członkostwo osób prawnych w spółdzielni socjalnej
Jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne to ich liczba nie może być mniejsza niż 2. Mają one jednak dodatkowe obowiązki: zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1 w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego osoby takie po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej będą miały prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej z osobami zatrudnionymi na w/w zasadach, które następnie założyły lub przystąpiły do innej spółdzielni socjalnej, podjęły działalność gospodarczą lub zatrudnienie u innego pracodawcy rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę 33

34 Członkostwo osób prawnych w spółdzielni socjalnej
w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę spółdzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym rozwiązano tę umowę, osobę z wymienionych w art. 4 ust. 1 wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń np. pracy wolontariuszy lub pracowników w/w podmiotów spółdzielnia socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne lub organizacje pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 34

35 Struktura spółdzielni socjalnej
Działalność statutowa (działalność reintegracyjna, społeczna, oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych) – statutowa działalność odpłatna (nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza Rachunkowe wyodrębnienie tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. 35

36 Spółdzielnie socjalne - nadwyżka bilansowa
Nadwyżka bilansowa nie może być rozdzielana między członków spółdzielni ani przeznaczana na zwiększenie funduszu udziałowego (zasada asset lock – zablokowanie aktywów) – pod groźbą likwidacji podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na: zwiększenie funduszu zasobowego - nie mniej niż 40 %; cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 (reintegracja, działalność społeczna, kulturalno – oświatowa) - nie mniej niż 40 %;  fundusz inwestycyjny. 36

37 Fundusz zasobowy Nie podlega podziałowi między członków, a w chwili likwidacji spółdzielni jest przeznaczony na cele spółdzielni lub społeczne (stąd dawna nazwa — fundusz społeczny). Jest, obok funduszu udziałowego, źródłem finansowania spółdzielni. Powstaje z : * wpłat wpisowego, * części nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego), * darowizn, spadków, * zapisów dokonanych na rzecz spółdzielni * innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. W razie wystąpienia w spółdzielni strat fundusze spółdzielcze są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, w przypadku jego niewystarczalności również z funduszu udziałowego. 37

38 Spółdzielnia socjalna - zarządzanie
Walne zgromadzenie – spółdzielnia do 15 członków. Prawo kontroli działalności spółdzielni socjalnej przysługuje każdemu członkowi. - Najwyższy organ spółdzielni Rada nadzorcza – spółdzielnia powyżej 15 członków (kontrola i nadzór) Zarząd- kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz 38

39 Udogodnienia Spółdzielnia socjalna jest zwolniona z opłat rejestracyjnych – za wpis do KRS i za wydruk wzmianki o dokonaniu wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Członkowie założyciele mogą liczyć na uzyskanie jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacja jest przyznawana przez starostę z Funduszu Pracy i wynosi maksimum 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela oraz 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. W przypadku osoby niepełnosprawnej dofinansowanie otrzymywane jest z PFRON i maksymalna jego kwota wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 39

40 Udogodnienia c.d. Możliwość dofinansowania z Funduszu Pracy 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, doradztwa w zakresie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty przeciętnego wynagrodzenia). Min. 40 % nadwyżki bilansowej, powstałej z działalności spółdzielni, która zostanie przeznaczona na działania związane z reintegracją społeczną i/lub zawodową, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. 40

41 Udogodnienia c.d. Członkowie spółdzielni mogą liczyć na pełną, kwartalną refundację składek płaconych na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), zarówno w części będącej składową wynagrodzenia, jak i w części należącej do kosztów osobowych pracodawcy, przez pierwsze 24 miesiące zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Spółdzielnia socjalna może korzystać z pracy wolontariuszy (ale nie w zakresie przewidzianym dla jej działalności gospodarczej). 41

42 Udogodnienia c.d. Spółdzielnia socjalna może wykonywać zadania na rzecz administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. W ustawie o rachunkowości z dnia 29 kwietnia 1994 r. (Dz. U. 2002, Nr 76 Poz. 694) wprowadzono zmianę, polegającą na dodaniu spółdzielni socjalnych do grupy podmiotów, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ich obroty nie przekraczają równowartości 1,2 mln. euro. Warto jednak zaznaczyć, że ustawa ta wyznacza ogólne ramy zasad rachunkowości, co nie wyklucza możliwości nałożenia przez inne przepisy szczególne obowiązku w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na grupę adresatów, czy też charakter świadczonych usług. 42

43 Udogodnienia c.d. W Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) wprowadzono zmianę w zakresie umożliwienia zamawiającemu określenia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych wymagań, związanych z realizacją zamówienia w kwestii zatrudnienia osób defaworyzowanych. Zwiększy to szanse na wygrywanie przetargów przez spółdzielnie socjalne. 43

44 Spółdzielnie socjalne
Obowiązek zwrotu środków FP na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku członkostwa krótszego niż rok Środki z FP na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis. „Spółdzielnie socjalne” – Joanna Brzozowska, Anna Bulka; Agencja Rozwoju Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy - Raport otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” 44

45 Schemat założenia spółdzielni

46 Centra Integracji Społecznej (CIS)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 122 poz. 1143) CIS są skierowane do osób, które „podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.” W szczególności: bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy. 46

47 Centra Integracji Społecznej - cele
Reintegracja społeczna - działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; Reintegracja zawodowa - działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy 47

48 Centra Integracji Społecznej - cele
kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 48

49 Działalność CIS Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie Działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. 49

50 Kierowanie do CIS Na podstawie własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego, Na podstawie wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Przyjęcie do Centrum następuje po podpisaniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. 50

51 Indywidualny Plan Zatrudnienia Socjalnego
Określa w szczególności: zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej; rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia; osoby odpowiedzialne za realizację programu. Zakończenie realizacji następuje gdy uczestnik podjął zatrudnienie lub działalność gospodarczą lub gdy upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum, lub naruszył postanowienia programu. 51

52 Uczestnictwo w CIS Pobyt nie krótszy niż 6 godzin dziennie
Umowa na 12 msc., może być przedłużona do 18 msc. świadczenie integracyjne w wysokości 80% zasiłku dla bezrobotnych (575zł) - 460zł. Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności (do 3 dni; powyżej 3 dni– świadczenie nie przysługuje) 52

53 Zatrudnienie wspierane
Po zakończeniu uczestnictwa (a w uzasadnio-nych przypadkach przed), powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy: u pracodawcy (refundacja kosztów pracodawcy w wysokości 80%, 60% (po 3 msc) 40% (przez 6 msc) zasiłku dla bezrobotnych w Centrum uczestnicy mogą założyć spółdzielnię socjalną 53

54 Kto tworzy CIS ? Wójt, burmistrz, prezydent miasta (działa w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych) Organizacje pozarządowe (działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości) 54

55 Finansowanie tworzenia CIS
Gmina - na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych Organizacja pożytku publicznego: zasoby organizacji pochodzące ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł, dotacja na pierwsze wyposażenie (dochody własne samorządu województwa oraz gminy przeznaczone na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) inne dochody własne gminy. 55

56 Dotacje Marszałka Województwa
Marszałek województwa, może przyznać Centrum: dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy (iloczyn 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz liczby uczestników zajęć prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy niż rok, według stanu na koniec każdego miesiąca) dotacja na pierwsze wyposażenie (przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń, przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń, zakup surowców, materiałów i narzędzi). 56

57 Organizacja CIS Pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj działalności, oraz za obsługę finansową      Prowadzący zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej Pracownik socjalny Instruktorzy zawodu Uczestnicy, którzy skończyli zajęcia w Centrum Na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 5 osób Kierownika zatrudnia instytucja tworząca Centrum 57

58 Klub Integracji Społecznej
W KIS można organizować i prowadzić: programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia poradnictwo prawne działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych 58

59 Stowarzyszenie - cechy
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U Stowarzyszenia są podmiotami typu zrzeszeniowego (korporacyjnego) i w tym aspekcie m.in. różnią się od innych form organizacyjno-prawnych mających charakter zakładowy „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych” 59

60 Stowarzyszenie - cechy
Samorządność - niezależność stowarzyszenia od instytucji zewnętrznych i ich wpływu oraz pełna swoboda w podejmowaniu decyzji tyczących się stowarzyszenia (misji, celów, działań, aktów wewnętrznych). Trwałość - ciągłość misji i celów niezależnie od zmieniającego się składu członkowskiego. Niezarobkowy cel - oznacza zasadę, w myśl której stowarzyszenie nie powinno powstawać ani funkcjonować w celach li tylko zarobkowych. może prowadzić działalność gospodarczą, nie może to być głównym celem, a zysk ma być przeznaczany na realizację celów statutowych. 60

61 Majątek stowarzyszenia
Składa się ze: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie nie jest najlepszym sposobem na prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego właśnie z powodu zapisu, że statutowy cel działania stowarzyszenia ma mieć charakter niezerobkowy (Prof. Hubert Izdebski, Monika Małek). 61

62 Fundacja - cechy Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.1991 nr 46 poz. 203, z późn. zm) Brak ustawowej definicji fundacji. Główne zasady: konieczność posiadania majątku, przeznaczenie tego majątku na cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, niedochodowy charakter celu oraz nie korporacyjna tylko zakładowa struktura organizacyjna (brak członkostwa fundacji). 62

63 Fundacja - cechy Cel fundacji: społeczny lub gospodarczo użyteczny, w szczególności zaś: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczną, ochrona środowiska i zabytków. Przyjmuje się, że fundacja zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą powinna przeznaczyć na działalność fundacji składniki majątkowe o wartości min zł. 63

64 Działalność odpłatna NGO
Odpłatna działalność statutowa: wynagrodzenie za świadczone usługi/ produkty nie może być wyższe niż wynagrodzenie wynikające z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności wynagrodzenie pracowników nie może przekraczać półtorakrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wykonywanie odpłatnej działalności w szerokim zakresie umożliwiła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nawet bez uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego), 64

65 Status organizacji pożytku publicznego
Preferencje związane ze statusem działalności pożytku publicznego: zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnienie i ulgi w podatku od nieruchomości zwolnienie z podatku od towarów i usług zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnienie z opłat skarbowych uprzywilejowanie w zakresie darowizny i zakupu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego czy prawo do otrzymywania wpłat z 1% podatku od obywateli 65

66 Działalność gospodarcza NGO
Działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach (Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej) Działalność gospodarcza ma charakter zarobkowy (zysk) jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Dochód służy realizacji działań statutowych Dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia czy fundacji Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców i z tą chwilą stają się przedsiębiorcami w zakresie tej działalności. 66

67 Działalność gospodarcza - formy
Prowadzenie działalności gospodarczej Wewnętrzne: Wewnątrz struktury organizacyjnej – bez wyodrębnienia W formie zakładu na ograniczonym rozrachunku W formie zakładu na pełnym rozrachunku. Zewnętrznie: NGO mogą tworzyć jednoosobowe spółki kapitałowe (spółki z o.o. lub spółki akcyjne). 67

68 Działalność gospodarcza - formy
bez wyodrębnienia – mała działalność, zazwyczaj pokrywająca się z działalnością statutową. Plan kont księgowych pozwalających na wyodrębnienie działalności. zakład na ograniczonym rozrachunku – zakład jest jednostką organizacyjną (nie posiada osobowości prawnej). Umożliwia rozdzielenie działalności gosp. i statutowej. Nie ma odrębnej księgowości – plan kont. zakład na pełnym rozrachunku – całkowite oddzielenie działalności gospodarczej i statutowej. Nie posiada osobowości prawnej. Uzyskuje REGON, rachunek bankowy, prowadzi oddzielną bankowość. 68

69 NGO jako przedsiębiorstwo społeczne
Zagadnienie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe jest różnie interpretowane w literaturze i w orzecznictwie. Cztery interpretacje (A. Sienicka): działalność gospodarcza nie może być celem organizacji, a jedynie środkiem do realizacji celów statutowych, musi pozostawać w ścisłym związku z działalnością statutową. przedmiot działalności gospodarczej może pokrywać się z przedmiotem działalności statutowej działalność gospodarcza może mieć jedynie służebny, uboczny charakter w stosunku do działalności głównej – statutowej organizacje pozarządowe są przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa polskiego. 69

70 Spółki kapitałowe Ustawa z dnia 17 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, Tytuł III – spółki kapitałowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna 70

71 Spółka z o.o. - cechy Spółka może powstać „w każdym celu prawnie dopuszczalnym” (art. 151, § 1) czyli nie tylko w celach zarobkowych, ale także w celach niezarobkowych, niegospodarczych np. charytatywnych Nie ma przeszkód, aby w/w spółki działały na zasadzie not-for-profit i cały swój zysk przeznaczały na swoje cele miast dzielić go między wspólników/akcjonariuszy (Izdebski, Małek) Zawsze jest traktowana jak przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa: wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przeznaczenia dochodu na działalność statutową, jak to jest w przypadku stowarzyszeń i fundacji Realizując cele społeczne i będąc podmiotem działającym not-for-profit spółka nie posiada z tego tytułu żadnych przywilejów 71

72 Spółka z o.o. - cechy Może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu Kapitał zakładowy spółki – min. 5 tyś zł (może być aport – wkład niepieniężny) Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki Wspólnicy nie mogą otrzymywać jakichkolwiek wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Wspólnicy mają prawo do zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. 72

73 Zakład Aktywności Zawodowej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. (Dz.U nr 6 poz. 77 z poźn. zm) Cel: „zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości”. 73

74 Powstawanie ZAZ Gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej (art. 29 ust. 1). Wymagane warunki: Min. 70% osób zatrudnionych stanowią os. niepełnosprawne o znacznym (min. 35% ogółu zatrudnionych) lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (max. 35% ogółu) Obiekty i pomieszczenia uwzględniają potrzeby os. niepełnosprawnych Jest zapewniona opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne Przeznaczenie dochodu na zakładowy fundusz aktywności 74

75 ZAZ - Pracownicy Stosunek osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 2,5 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą, 3,0 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność usługową, 2,75 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową. 75

76 Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład taki może prowadzić działalność wytwórczą, handlową i usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie Powyższa działalność nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, lecz prowadzona jest jako wsparcie dla celów statutowych 76

77 Koszty utworzenia i działalności ZAZ
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach których może być finansowane: przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację; zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego; wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług; zakup surowców, materiałów i narzędzi potrzebnych do rozruchu działalności gospodarczej; zakup środków transportu. 77

78 Koszty utworzenia i działalności ZAZ
Maksymalne dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu ze środków PFRON wynosi od 2009 r. do 65 % kosztów Działania ZAZ są współfinansowane ze środków PFRON w wysokości do 90% kosztów (od 2008 r.) oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 %, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej 78

79 ZAZ- udogodnienia Zwolnienie z części podatków i opłat, takich jak:
podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych (jeżeli są związane z działalnością zakładu), opłata sądowa, opłata administracyjna i targowa, opłata za wydanie koncesji na podstawie przepisów prawa energetycznego, opłata pobierana na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz na podstawie ustawy o ochronie środowiska, zwolnienie z innych opłat o charakterze publicznoprawnym. obowiązek przekazywania środków uzyskanych z tytułu wspomnianych zwolnień oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności. 79

80 Zakładowy fundusz aktywności
Tworzony z środków uzyskanych z tytułu zwolnień oraz wpływów z dochodu. Przeznaczenie: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy (do 30% wpływów rocznie) zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego w samodzielnym życiu pomoc w przygotowaniu do pracy poza ZAZ pomoc w przygotowaniu/budowie indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego rekreacja i uczestnictwo w życiu kulturalnym pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb zatrudnionych os. niepełnosprawnych 80

81 Indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej
Do kierownika zakładu należy utworzenie zespołu programowego, w którego skład powołani są pracownicy zatrudnieni przy działalności rehabilitacyjno-obsługowej. Zadaniem zespołu programowego jest opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Indywidualne programy rehabilitacji służą osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. 81

82 Dziękuję za uwagę! bohmarta@poczta.onet.pl
82

83


Pobierz ppt "Marta Bohdziewicz-Lulewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google