Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego 2022 warsztat strategiczny Strzyżów 15.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego 2022 warsztat strategiczny Strzyżów 15.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego 2022 warsztat strategiczny Strzyżów 15.10.2015

2 Program warsztatu Analiza z badania ankietowego 2015 Analiza z badania ankietowego 2015 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku Problemy i cele powiatu dziś i jutro Problemy i cele powiatu dziś i jutro Wnioski do nowej diagnozy strategicznej Wnioski do nowej diagnozy strategicznej Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu

3 Analiza z badania ankietowego Ankietyzację przeprowadzono w okresie od 23.09 do 10.10.2015 Zanalizowano 413 ankiet Ankietyzacja objęła obszar całego powiatu strzyżowskiego Analiza ankiet przeprowadzona została w październiku 2015

4 Analiza z badania ankietowego

5 W badaniu ankietowym wzięło udział 413 osób, w tym 63% stanowiły kobiety przeważali respondenci w wieku 36-45 lat byli to mieszkańcy głównie Gmin Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Czudec i Niebylec 140 osób zadeklarowało staż pracy powyżej 20 lat, ale bez stażu pracy wśród respondentów pozostawało 89 osób respondenci to głównie osoby pracujące (238), ale tylko 12 przedsiębiorców 276 osób pośród respondentów posiada wykształcenie wyższe lub średnie

6 Badanie ankietowe obejmowało ocenę elementów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką. Respondenci mogli wskazać również ( po 3 odpowiedzi) aspekty, które są najpilniejsze do poprawy w powiecie mocne strony powiatu wskazać słabe strony powiatu szanse dla rozwoju powiatu największe zagrożenia

7 P1 Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy środowiska w Powiecie Bardzo źleRaczej źle Dostateczn ieDobrze Bardzo dobrze Estetyka powiatu 2,5%7,7%30,7%54,7%4,5% Tereny rekreacyjne/parki, miejsca spacerowe 3,5%18,0%39,4%33,9%5,2% Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (parkingi, chodniki, ławki, kosze na śmieci) 7,3%22,6%41,5%25,9%2,8% Atrakcyjność turystyczną powiatu 3,7%18,4%41,8%32,1%4,0% Promocja powiatu mająca na celu pozyskanie potencjalnych turystów 8,9%29,3%42,9%16,4%2,5% Baza turystyczno – wypoczynkowa/noclegowa /gastronomiczna 6,5%27,5%43,3%20,5%2,3% Stan środowiska naturalnego 1,5%5,2%37,6%48,0%7,7% Zabezpieczenia przeciwpowodziowe 11,2%24,4%40,9%19,2%4,2%

8 P2 Jak ocenia Pan/Pani poniżej wymienione elementy dotyczące kwestii społeczeństwa w powiecie?Bardzo źleRaczej źleDostatecznieDobrze Bardzo dobrze Poziom przestępczości 3,2%10,7%41,8%39,6%4,7% Poziom przemocy w rodzinach 6,4%12,0%47,1%32,1%2,5% Poziom ubóstwa 9,1%28,8%48,2%12,6%1,3% Poziom alkoholizmu/narkomanii 11,9%26,5%42,2%16,9%2,5% Poziom bezpieczeństwa 4,3%10,8%38,6%40,9%5,5% Ilość miejsc pracy 50,6%28,9%17,5%2,7%,2% Przeciwdziałanie bezrobociu/aktywizacja lokalnego rynku pracy 28,3%39,0%26,3%4,2%2,2% Poziom rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 4,8%16,5%50,0%24,3%4,5% Ilość obiektów kultury i rozrywki 5,0%21,6%49,0%20,4%4,0% Dostępność do opieki zdrowotnej 12,8%18,6%42,8%23,2%2,5% Poziom edukacji 1,0%8,3%30,0%48,0%12,8% Pomoc społeczna i edukacja prorodzinna 8,3%20,8%44,4%23,8%2,8%

9 P3 Jak ocenia Pan/Pani poniżej wymienione elementy dotyczące kwestii gospodarki w powiecie? Bardzo źleRaczej źleDostatecznieDobrze Bardzo dobrze Komunikacja publiczna 7,7%20,9%38,2%30,2%3,0% Infrastruktura drogowa 12,2%21,4%38,6%27,1%,7% Warunki prowadzenia działalności gospodarczej 7,8%25,1%46,7%19,6%,8% Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 13,6%32,9%35,4%16,3%1,8% Tereny inwestycyjne 13,1%33,4%38,4%12,8%2,3% Atrakcyjność terenów dla pracodawców 13,3%31,8%37,1%15,3%2,5% Stan rolnictwa 10,6%25,4%40,7%21,1%2,3% Rozwój lokalnego handlu 9,1%17,9%43,7%25,5%3,8%

10 1. Proszę wskazać aspekty, które są najpilniejsze do poprawy w powiecie w najbliższym czasie: zmniejszenie bezrobocia336 poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)231 poprawa jakości obsługi medycznej142 rozwój przedsiębiorczości113 budowa kanalizacji sanitarnej96 rozwój turystyki82 poprawa bezpieczeństwa publicznego75 promocja powiatu47 ochrona środowiska21 dostęp/poziom edukacji13

11 2. Proszę wskazać mocne strony powiatu: dostęp/poziom edukacji194 zaplecze sportowe i kulturalne /dom kultury, boiska, stadiony, kino, itp./186 wysokie walory środowiska przyrodniczego /duża powierzchnia lasów, cieków wodnych – rzek/185 korzystne położenie173 dobre połączenie komunikacyjne133 zabytki/atrakcje turystyczne75 jakość infrastruktury społecznej50 duży udział sektora prywatnego w gospodarce30 podmioty gospodarcze o silnej pozycji w regionie20

12 3. Proszę wskazać słabe strony powiatu: wysokie bezrobocie313 zły stan dróg210 słaba jakość świadczonych usług medycznych185 słaby dostęp do opieki medycznej170 niewystarczająca infrastruktura komunalna /wodociągi i kanalizacje/76 niska konkurencyjność na rynku lokalnym73 słabe połączenia komunikacyjne55 zanieczyszczenie i degradacja środowiska31

13 4. Proszę wskazać jakie są szanse dla rozwoju powiatu: środki z Unii Europejskiej280 rozwój małej przedsiębiorczości /handel, usługi/195 przeznaczenie obszarów pod inwestycje189 agroturystyka i ekoturystyka175 wysokie walory środowiska naturalnego138 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystywania walorów środowiska przyrodniczego na terenie powiatu74

14 5. Proszę wskazać największe zagrożenia dla rozwoju powiatu: migracje młodych z obszarów wiejskich do większych miast / za granicę295 trudności budżetowe279 niski przyrost naturalny163 bariery dla przedsiębiorczości160 brak inicjatywy społecznej147 degradacja środowiska naturalnego29

15 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku CELEM OGÓLNYM strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego 2002 – 2014 jako obszaru słabiej rozwiniętego na tle województwa i kraju jest PRZYŚPIESZENIE ROZWOJU POWIATU ORAZ POPRAWA POZIOMU ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW Dla osiągnięcia CELU OGÓLNEGO niezbędne jest PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI dużych środowisk społecznych oraz równoczesne PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI

16 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku Analiza SWOT 2002 – 2014 SILNE STRONY Turystyczno – rekreacyjne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe Wysoki stopień identyfikacji mieszkańców z regionem, poczucie wspólnoty kulturowej oraz zaangażowania społecznego Istniejąca tkanka ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw oraz lokalne możliwości jej rozwoju

17 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku SILNE STRONY cd Lokalne możliwości modernizacji i intensyfikacji rolnictwa i agroturystyki Zasoby ludzkie i infrastruktura restrukturyzujących się przedsiębiorstw Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacji oraz wysoka gęstość sieci komunikacyjnej z połączeniami drogowymi i kolejowymi

18 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku SŁABE STRONY Rozdrobnione i niskowydajne gospodarstwa rolne Słaby lokalny rynek pracy i brak ofert pracy poza rolnictwem Słabe finansowo firmy, społeczności i samorządy Lokalne Infrastruktura drogowa o niskich parametrach technicznych oraz niedrożny układ komunikacyjny

19 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku SŁABE STRONY cd Niski poziom aspiracji edukacyjnych młodzieży i tradycyjne specjalności kształcenia zawodowego Niski potencjał przedsiębiorczości oraz szczupła kadra menedżerska

20 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku SZANSE Rządowa i europejska polityka rolna wspierają- ca przebudowę rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Rządowa i europejska polityka regionalna promująca rozwój i dostosowania strukturalne na obszarach słabiej rozwiniętych Rzeszów i Krosno jako ośrodki aktywizujące rozwój gmin powiatu strzyżowskiego

21 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku SZANSE cd Promocja sektora turystycznego w województwie podkarpackim w oparciu o strategię jego rozwoju Występująca na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym dbałość o ochronę środowiska i właściwe gospodarowanie zasobami naturalnymi

22 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku ZAGROŻENIA Słabe wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego przez politykę regionalną państwa Pozycja konkurencyjna ościennych powiatów oraz ich ośrodków stołecznych Słaba współpraca między samorządami terytorialnymi, w tym między gminami i powiatem a województwem

23 Punkt wyjścia – strategia do 2014 roku ZAGROŻENIA cd Małe doświadczenie w absorpcji funduszy zewnętrznych i środków pomocowych Niski poziom zewnętrznych inwestycji gospodarczych na obszarze powiatu, słabe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych tym terenem

24 Problemy i cele powiatu dziś i jutro

25

26 Wnioski do nowej diagnozy strategicznej Obszary strategiczne: 1.Gospodarka, rynek pracy 2.Komunikacja, Internet, sieci informatyczne, infrastruktura 3.Usługi publiczne, edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, administracja publiczna 4.Rolnictwo i obszary wiejskie 5.Ochrona środowiska naturalnego, turystyka, rekreacja, kultura

27 Wnioski do nowej diagnozy strategicznej Co zmieniło się w powiecie w ostatnich latach? Na lepsze? - Mocne strony Na gorsze? - Słabe strony Jakie pojawiły się szanse? Jakie pojawiły się zagrożenia?

28 Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu Dobre położenie na osi rozwoju gospodarczego z Rzeszowa do Krosna Dobra jakość środowiska naturalnego Kwalifikowane kadry, absolwenci szkół Posiadane i oferowane tereny inwestycyjne Atrakcyjne tereny i oferta rekreacyjna Bliskość szybko rozwijającego się ośrodka rzeszowskiego

29 Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu Utrudniony dostęp komunikacyjny drogą nr 988 Słabość małego biznesu, ograniczona liczba miejsc pracy, niskie zarobki Dochody na poziomie 73% średniej krajowej Mała siła nabywcza mieszkańców Brak kapitału lokalnego Brak wypromowanego produktu turystycznego Niewystarczająca promocja

30 Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu Wykorzystanie rozwoju gospodarczego na osi Rzeszów – Krosno, Dolina lotnicza, Informatyka Możliwości pozyskania kapitału dla nowych firm kapitał prywatny, kapitał wysokiego ryzyka RPO, PO Rozwój Polski Wschodniej Powiązanie nauki i przemysłu, B&R, GOW Modernizacja połączenia kolejowego z Rzeszowem Wzrost zamożności mieszkańców

31 Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu Nierównomierny rozwój i rosnący dystans regionu do czołowych ośrodków w kraju Globalizacja gospodarki regionalnej, zalew tanich produktów, ucieczka miejsc pracy, drenaż mózgów Wyludnienie, starzenie się, ucieczka młodych Ucieczka kapitału do innych krajów (firmy międzynarodowe przenoszą produkcję) Konkurencja innych ośrodków i regionów Słaba koniunktura w kraju, Europie, kryzys Chin

32 Dyskusja nad propozycjami aktualnej macierzy SWOT powiatu Pomysły i wolne wnioski Pomysły i wolne wnioski


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego 2022 warsztat strategiczny Strzyżów 15.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google