Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Możliwość uzyskania pomocy finansowej przez gminy o charakterze gminy Św. Katarzyna Tomasz Tyc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Możliwość uzyskania pomocy finansowej przez gminy o charakterze gminy Św. Katarzyna Tomasz Tyc."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Możliwość uzyskania pomocy finansowej przez gminy o charakterze gminy Św. Katarzyna Tomasz Tyc Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej UMWD

2 Programy Operacyjne w latach 2007-2013 Program operacyjny – procent dostępnych środków dla Polski Wielkość alokacji (mln EUR) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 29 % środków15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko – 38 % środków21 275,2 PO Kapitał ludzki – 15 % środków8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka – 13% środków7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej – 4% środków2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1% środków576,0 PO Pomoc techniczna – mniej niż 1% środków216,7

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Główny cel Programu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach Programu realizowanych będzie 14 Priorytetów: 1. Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Gospodarka odpadami i ochrona ziemi. 3. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T. 7. Transport przyjazny środowisku.

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 8.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 9.Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. 10.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 11.Bezpieczeństwo energetyczne. 12.Kultura i dziedzictwo narodowe. 13.Infrastruktura ratownictwa medycznego. 14.Pomoc techniczna.

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gminy mogą aplikować w ramach następujących działań: Działanie 1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 000 do 15 000 RLM - grupy projektów indywidualnych dotyczących budowy i modernizacji systemów oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dystrybucji wody (projekty o wspólnej ilości RLM powyżej 15 tys., przy czym każda z aglomeracji musi mieć co najmniej 2 tys. RLM i wynikać z KPOŚK); Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (minimalna wartość projektu 5 mln euro); Działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych lodów (Zbiorniki retencyjne powyżej 10 mln 3 lub ponadregionalne, działania z zakresu wód powodziowych powyżej 10 mln euro);

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej (minimalna wartość projektu 100 000 euro); Działanie 5.2 – Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych (minimalna wartość projektu 0,5 mln euro); Działanie 5.4 – Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej (minimalna wartość projektu to 0,5 mln euro dla kampanii promocyjno – informacyjnych oraz imprez masowych, dla pozostałych - 0,1 mln euro); Działanie 10.1 - Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego (minimalna wartość projektu 5 mln euro); Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw (minimalna wartość projektu 5 mln euro);

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.1 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym (minimalna wartość projektu 5 mln euro); Działanie 12.2 – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znczeniu ponadregionalnym (minimalna wartość projektu 5 mln euro).

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Główny cel Programu: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wzrost spójności terytorialnej Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety realizowane w ramach Programu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III. Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy IV. Dobre państwo V. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VII. Regionalne kadry gospodarki VIII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX. Aktywizacja obszarów wiejskich X. Pomoc techniczna

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV Dobre Państwo Instytucja pośrednicząca: Budżet priorytetu: Cel priorytetu Wzmacnianie zdolności polskiej administracji do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób Minister właściwy do spraw administracji publicznej i Minister właściwy do spraw pracy 375 559 000 EUR

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV Dobre Państwo Cel priorytetu będzie realizowany poprzez: diagnozę kondycji administracji publicznej w celu dopasowania odpowiednich instrumentów wsparcia do realnych potrzeb sektora; podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych; wsparcie dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości; modernizację procesów zarządzania w administracji publicznej; wzrost kompetencji kadr sektora publicznego;

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV Dobre Państwo wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, oraz przedstawicielskimi organizacjami zawodowymi szczególnie w zakresie kreowania i realizacji zadań publicznych; przygotowanie organizacji pozarządowych do roli aktywnego, sprawnego partnera dla administracji publicznej, zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym; projekty innowacyjne i ponadnarodowe.

13 Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Główny cel programu: podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 1. cel szczegółowy: wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność 3. cel szczegółowy: poprawa i wyrównanie infrastrukturalnych warunków bytu mieszkańców w sferze społecznej 2. cel szczegółowy: rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

14 Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego I. Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki II. Wspieranie rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku III. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku IV. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku V. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku VI. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego regionu VII. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku VIII. Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego IX. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku

15 Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego X. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku XI. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku XII. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska XIII. Pomoc Techniczna

16 Priorytet III Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Główny cel priorytetu: wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizowane będą projekty dotyczące: budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci zwłaszcza na obszarach wiejskich; rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak np. transmisja satelitarna i droga radiowa; tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu jako uzupełnienie sieci; budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury informacyjnej administracji publicznej umożliwiającej sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych oraz informacji publicznej; tworzenia nowych i udoskonalania istniejących usług i aplikacji pozwalających na sprawny system obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych (np. pozwalające na uwzględnienie podpisu elektronicznego, elektronicznego obiegu dokumentów, itp);

17 Priorytet III Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku tworzenia nowych i udoskonalania istniejących cyfrowych zasobów informacji oraz systemów elektronicznej archiwizacji baz danych wykorzystywanych przez obywateli oraz podmioty gospodarcze (np. systemy informacji przestrzennej). Preferencje: przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym i zmierzające do integracji systemów informacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym; projekty przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego, np. poprawiające dostępność do technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych.

18 Priorytet IV Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Główny cel priorytetu: modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniczej w celu stworzenia jak najlepszą sieć połączeń transportowych z sąsiednimi regionami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej; rozwój i usprawnienie transportu zbiorowego oraz zmniejszenie jego uciążliwości dla środowiska naturalnego, likwidowania barier dla niepełnosprawnych; Realizowane będą projekty dotyczące: poprawy jakości połączeń drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi z drogami krajowymi; poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego zarówno o znaczeniu regionalnym oraz lokalnymi centrami aktywności gospodarczej; ułatwienie dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie; budowy obwodnic miast i miejscowości oraz poprawy połączeń tranzytowych przez miasta

19 Priorytet IV Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku modernizacji i budowy obiektów inżynierskich zwiększających m.in. ilość przepraw mostowych przez rzekę Odrę; poprawy stanu pasażerskiego taboru kolejowego wykorzystywanego do dolnośląskich przewozów regionalnych; likwidacji ograniczeń (wąskich gardeł) wynikających z braku lub złego stanu infrastruktury kolejowej (wyłącznie projekty o dużym znaczeniu dla regionu); wykorzystania potencjału komunikacji kolejowej, w celu usprawnienia obsługi ruchu pasażerskiego w miastach; zakupu nowych, mniej uciążliwych dla środowiska środków transportu do obsługi istniejących i planowanych linii tramwajowych oraz autobusowych; budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uruchomienia nowych linii; budowy, przebudowy i rozbudowy stosownej infrastruktury towarzyszącej, np. węzłowe dworce przesiadkowe, zajezdnie, systemy centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji oraz monitoringu bezpieczeństwa, podstacje zasilające dla trakcji tramwajowej.

20 Priorytet V Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku Główny cel priorytetu: poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska Realizowane będą projekty dotyczące: budowy, i modernizacji oczyszczalni ścieków; budowy, i modernizacji sieci wodociągowej (w tym dotyczących ujęć wody) i kanalizacyjnej; działania z zakresu sanitacji i racjonalnego gospodarowania wodą, zwłaszcza na obszarach wiejskich i objętych programem Natura 2000 oraz na terenach turystycznych i uzdrowiskowych; poprawy jakości powietrza atmosferycznego, poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających, zwłaszcza tzw. niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej; budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujących do 150 tys. mieszkańców łączących w sobie jednoczesną zbiórkę, segregację, składowanie, recyklingi, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych, budowlanych, wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych i specyficznych;

21 Priorytet V Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku przyczyniające się do likwidacji dzikich wysypisk śmieci i zapobiegające powstawaniu nowych, zwłaszcza na obszarach turystycznych i uzdrowiskowych oraz na terenach wrażliwych przyrodniczo; rekultywacji, szczególnie zagrażających środowisku, wyłączonych z eksploatacji składowisk; rekultywacji obszarów zdegradowanych (poprzemysłowych, i powojskowych) ukierunkowaną na wykorzystywanie tych terenów na cele przyrodnicze, rekreacyjne, wypoczynkowe i gospodarki proekologicznej; kształtowania terenów zieleni o istotnym znaczeniu przyrodniczym, poprzez ich zadrzewianie i zakrzewianie, a także budowę i odbudowę parków i lasów komunalnych, w tym także ogrodów specjalnych; zahamowania strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji, czyli różnorodności wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej i ponadgatunkowej (ekosystemów i krajobrazów) – projekty o wartości do 0,1 mln euro;

22 Priorytet V Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (w tym eliminacji monokultur) – projekty o wartości do 0,1 mln euro; odbudowy i udrażniania korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) zapewniających wymianę genów pomiędzy różnymi populacjami lokalnymi – projekty o wartości do 0,5 mln euro; ochrony i utrzymania siedlisk we właściwym stanie lub przywracania ich właściwego stanu – projekty o wartości do 0,1 mln euro; renaturalizacji obszarów hydrograficznych i utrzymania obszarów wodno – błotnych – projekty o wartości do 0,1 mln euro; pozyskania gruntów pod obszary chronione – projekty o wartości do 0,1 mln euro; poprawy i podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa z zakresu budowy infrastruktury służącej szeroko pojętej edukacji ekologicznej (punkty widokowe, ścieżki przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno – promocyjne, centra informacyjne, regionalne centra edukacji ekologicznej, itp.) – projekty o wartości do 0,5 mln euro.

23 Priorytet V Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku Preferencje: kanalizacja ściekowa - projekty zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (w aglomeracjach do 15 tys. RLM); infrastruktura wodociągowa - przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na obszarach wiejskich; projekty zintegrowane tzn. dotyczące jednocześnie obu elementów: infrastruktury oczyszczanie ścieków, dostarczanie wody) lub uzupełniające istniejącą infrastrukturę; obniżanie emisji zanieczyszczeń – przedsięwzięcia realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia, mające wpływ na tereny objęte siecią Natura 2000, zlokalizowane na terenach o dużych walorach przyrodniczych i zdrowotnych, takich jak miejscowości turystyczne i uzdrowiskowe; rekultywacja obszarów zdegradowanych - projekty zlokalizowane w pobliżu terenów turystycznych i uzdrowiskowych oraz terenów objętych ochroną, np. siecią Natura 2000.

24 Priorytet VI Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego regionu Główny cel priorytetu: zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom oraz likwidację ich skutków, a także wspieranie działających na obszarze województwa służb ratowniczych Realizowane będą projekty dotyczące: budowy, odbudowy i przebudowy przeciwpowodziowej infrastruktury hydrotechnicznej, tworzenia obszarów dla retencji wody, tworzenia i usprawniania systemu monitorowania i ostrzegania przed powodzią (projekty znajdujące się w Programie dla Odry 2006); zapobiegania i zwalczania skutków suszy; kompleksowych systemów prognozowania, ostrzegania, reagowania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla zdrowia, życia, mienia i środowiska;

25 Priorytet VI Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego regionu budowy, rozbudowy i wyposażenie w sprzęt centrów ratownictwa (wraz z przeszkoleniem służb ratowniczych) – projekty o wartości do 1 mln euro; tworzenie regionalnych systemów identyfikacji i monitoringu zagrożeń meteorologicznych, hydrologicznych, geologicznych i pogórniczych – projekty o wartości do 1 mln euro; likwidacji nieczynnych mogilników i składowisk materiałów niebezpiecznych, rozminowania terenów po byłych poligonach – projekty o wartości do 5 mln euro. Preferencje: ochrona przeciwpowodziowa - przedsięwzięcia dotyczące budowy lub rozbudowy istniejących strukturalnych systemów zabezpieczenia przed erozją hydrogeologiczną dla ochrony skupisk ludzi i majątku dużej wartości gdzie procesy erozyjne mają największą skalę a także przedsięwzięcia dotyczące obszarów górskich i podgórskich, na których ma miejsce gwałtowny i nieoczekiwany przybór wód powodujący największe straty;

26 Priorytet VII Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Główny cel priorytetu: podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zwiększenie udziału gazu i odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii oraz poprawę dystrybucji i obrotu energii szczególnie na obszarach wiejskich i małych miast; zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie uzyskania energii, jak również oszczędne i racjonalne gospodarowanie energią cieplną na lokalnym rynku. Realizowane będą projekty dotyczące: przebudowy istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej, w celu zmniejszania strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii (głównie na obszarach wiejskich małych miast); budowy nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej wyłącznie w celu zapewnienia niezbędnych potrzeb dla społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz terenów inwestycyjnych na obszarach wiejskich i małych miast;

27 Priorytet VII Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku budowy, przebudowy lub rozbudowy oraz wyposażenia ciepłowni w celu poprawy ich sprawności energetycznej; budowy i rozbudowy sieci dystrybucji ciepła; budowy i rozbudowy gazowych sieci dystrybucji gazu Preferencje: ciepłownictwo - ciepłownie wykorzystujące odnawialne i alternatywne źródła energii (np. biomasa, energia geotermalna, gaz); gazownictwo - inwestycje prowadzące do obniżenia niskiej emisji na terenach atrakcyjnych turystycznie i w uzdrowiskach

28 Priorytet VIII Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego Główny cel priorytetu: wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu. Realizowane będą projekty (w ramach 4 produktów turystycznych) dotyczące: Produkt Turystyka uzdrowiskowa odbudowy i renowacji architektury zdrojowej; rewitalizacji parków (szczególnie zdrojowych); odbudowy, budowy i rozbudowy oraz wyposażenia pijalni wód; promowania dolnośląskiego produktu uzdrowiskowego w kraju i za granicą poprzez publikowanie materiałów promocyjnych i ich rozpowszechnianie z wykorzystaniem skutecznych kanałów dystrybucji i narzędzi marketingowych;

29 Priorytet VIII Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego Produkt Turystyka kulturowa dostosowania do potrzeb turystycznych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich udostępnieniem dla ruchu turystycznego (np. punkty informacji turystycznej); rozwoju infrastruktury turystycznej (np. trasy turystyczne, punkty widokowe, publiczne miejsca noclegowe) zlokalizowanej w otoczeniu szlaków, takich jak np. szlak zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO, szlak cysterski, szlak zamków piastowskich, szlak rzeki Odry; przedsięwzięcia promocyjne i kampanie informacyjne propagujące dolnośląskie dziedzictwo kulturowe oraz imprezy, wydarzenia kulturalne i artystyczne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym; Produkt Turystyka biznesowa tworzenie nowych oraz rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych zdolnych obsłużyć imprezy o charakterze, co najmniej, regionalnym;

30 Priorytet VIII Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego promocja i marketing regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji kongresów, konferencji, wystaw gospodarczych oraz innych imprez biznesowych; Produkt Turystyka aktywna (kompleksowe) opracowywania i wdrażanie koncepcji z zakresu rozwoju infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki między innymi: rowerowej, narciarskiej, pieszej i wodnej; projekty z zakresu szeroko rozumianej informacji turystycznej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Preferencje: działania dotyczące atrakcyjnych turystycznie obszarów wskazanych w Programie Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego i w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

31 Priorytet IX Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku Główny cel priorytetu: wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu; utrwalenie i wzmocnienie wizerunku Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów. Realizowane będą projekty dotyczące: poprawy stanu nieruchomych i ruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków dotyczące: konserwacji, restauracji, renowacji, jak również na adaptacji i zastosowaniu środków ochrony; poprawy stanu obiektów zajmowanych przez instytucje kultury oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania; tworzenia i upowszechniania baz danych dotyczących twórców, wybitnych dzieł kultury, wydarzeń kulturalnych; digitalizacji i upowszechniania istniejących zasobów, szczególnie związanych z zabytkami,

32 Priorytet IX Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku promowania form interaktywnych. Preferencje: zabytki – zadania 1) będące impulsem do podejmowania kolejnych inicjatyw przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy na terenach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia w regionie, 2) przewidziane do realizacji na szlakach turystycznych o znaczeniu regionalnym, 3) polegające na adaptacji i wykorzystaniu zabytków do pełnienia nowych funkcji mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, 4) umożliwiające jak najszersze udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego; instytucje kultury - zadania o zasięgu ponadlokalnym, mające na celu zapobieżenie degradacji technicznej obiektów kultury oraz ich przebudowę i rozbudowę, szczególnie w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

33 Priorytet X Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Główny cel priorytetu: podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. Realizowane będą projekty dotyczące: budowy, rozbudowy i przebudowy (modernizacji) obiektów infrastruktury edukacyjnej oraz naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką; budowy, rozbudowy i przebudowy (modernizacji) obiektów sportowych funkcjonujących przy szkołach wyższych oraz bazy socjalnej takiej jak akademiki, bursy, stołówki; wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt; zapewnienia odpowiedniej bazy edukacyjnej dla osób migrujących w związku z inwestycjami lokowanymi na obszarze województwa

34 Priorytet X Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku inwestycji na potrzeby szkolnych i przedszkolnych obiektów dydaktycznych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia praktycznego, bibliotek, obiektów sportowych wykorzystywanych w systemie edukacyjnym (włączając wyposażenie wskazanych placówek w nowoczesny sprzęt techno- dydaktyczny, w tym komputerowy i stosowne oprogramowanie); budowy, rozbudowy, przebudowy i wyposażenia publicznych placówek prowadzących edukację ustawiczną oraz kształcenie uzupełniające (kursy, szkolenia) zgodne z potrzebami rynku pracy; wsparcia dla ośrodków prowadzących szeroko pojętą edukację społeczną. Preferencje: szkolnictwo wyższe - kierunki studiów inżynieryjno-techniczne, matematyczne (w tym informatyczne),przyrodnicze;

35 Priorytet X Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim – projekty realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach; edukacja społeczna – projekty służące młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; całość działań - projekty uwzględniające wdrożenie technologii informacyjnych i multimedialnych.

36 Priorytet XI Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Główny cel priorytetu: poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Realizowane będą projekty dotyczące: przebudowy oraz rozbudowy istniejących obiektów w celu przyspieszenia dostosowywania ich do obowiązujących przepisów prawa; wyposażenia placówek służby zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny; wzmocnienia zakładów leczenia i opieki długoterminowej szczególnie nad osobami starszymi o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobami upośledzonymi umysłowo; informatycznych systemów w zakresie zarządzania oraz udostępniania informacji obywatelom.

37 Priorytet XII Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Główny cel priorytetu: przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych społecznie, ekonomicznie lub środowiskowo obszarów miast województwa dolnośląskiego. Realizowane będą projekty dotyczące: typów przedsięwzięć wynikających z opisów pozostałych priorytetów RPO z wyjątkiem priorytetów Innowacyjność, MŚP i Zdrowie; budownictwa mieszkaniowego.

38 Środki 10%122,9 Obszary miejskie 3%36,9 Pomoc Techniczna 7%86,0 Edukacja 3%36,9 Zdrowie 5%61,4 Bezpieczeństwo 5%61,4 Energetyka 6%73,7 Turystyka 4%49,2 Kultura 100%1228,9 RAZEM 9%9%110,6 Środowisko 15%15%184,3 Transport 8%98,3 Społeczeństwo informacyjne 16%16%196,6 MŚP 9%9%110,6 Innowacyjność Udział procentowyŚrodki EFRR w mln EuroPRIORYTET RPO

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Możliwość uzyskania pomocy finansowej przez gminy o charakterze gminy Św. Katarzyna Tomasz Tyc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google