Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DUI2014.10.15 1 Ubezpieczenie COMPENSA RODZINA II (19044)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DUI2014.10.15 1 Ubezpieczenie COMPENSA RODZINA II (19044)"— Zapis prezentacji:

1 DUI2014.10.15 1 Ubezpieczenie COMPENSA RODZINA II (19044)

2 DUI 2014.10.15 2 Posiadacze mieszkań o dowolnym statusie prawnym (kwaterunkowe, lokatorskie, własnościowe itp.) Rodziny o zróżnicowanym budżecie domowym Rodziny posiadające oprócz mieszkań (domów) domy letniskowe Osoby prowadzące w domu działalność gospodarczą Osoby prowadzące działalność agroturystyczną Dla kogo Compensa Rodzina?

3 DUI 2014.10.15 3 Dlaczego Compensa Rodzina? Atrakcyjne warunki ochrony ubezpieczeniowej Wielość ryzyk w 1 pakiecie Tylko 1 polisa (wniosko-polisa) Kompleksowa ochrona - pełen zakres odpowiedzialności Konkurencyjna składka ubezpieczeniowa Minimum formalności

4 DUI 2014.10.15 4 Co ubezpieczamy w pakiecie? Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Dodatkowo bezpłatnie: home assistance medical assistance (przy ubezpieczeniu NNW)

5 DUI 2014.10.15 5 Co ubezpieczamy w pakiecie? w ramach ubezpieczenia mienia osób trzecich od zalania, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek zalania w mieniu osób trzecich znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w umowie, pod warunkiem że przyczyna zalania znajduje się w miejscu ubezpieczenia. w zakresie określonym powyżej, umowa jest zawarta na rachunek osoby trzeciej, której mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek zalania suma ubezpieczenia za szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek zalania, ustalana jest w wysokości równej sumie gwarancyjnej określonej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

6 DUI 2014.10.15 6 Co ubezpieczamy w pakiecie? Klauzule dodatkowe: Klauzula 1 – akty terroru Klauzula 2 – ubezpieczenie utraty zniżki Klauzula 3 – ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Klauzula 4 – ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń Klauzula 5 – ubezpieczenie mechanicznego sprzętu turystycznego Klauzula 6 – domy letniskowe Klauzula 7 – ubezpieczenie agroturystyczne Klauzula 8 – mienie służbowe Klauzula 9 – ochrona w czasie budowy Klauzula 10 – elektroniczny sprzęt biurowy Klauzula 12 – poważne zachorowanie Klauzula 13 – automatyczna kontynuacja umowy

7 DUI 2014.10.15 7 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

8 DUI 2014.10.15 8 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia (§ 12 OWU) mieszkanie wraz z pomieszczeniem gospodarczym stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego mieszkanie wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego dom mieszkalny stałe elementy domu mieszkalnego dom mieszkalny ze stałymi elementami budowle lub budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami ruchomości domowe

9 DUI 2014.10.15 9 Rozszerzenie przedmiotu ubezpieczenia (§ 12 OWU) - bezskładkowo Szkody podczas przeprowadzki (20% su mienia ruchomego) Szkody w produktach znajdujących się w lodówkach, zamrażarkach (rozmrożenie i zepsucie na skutek braku prądu w wyniku zdarzenia losowego) Dowody osobiste, paszporty, legitymacje, itp. ( 1.500 zł) Szkody w rzeczach osobistych gości ( 1.000 zł) Siłowniki (5.000 zł) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

10 DUI 2014.10.15 10 Zakres ubezpieczenia (§ 13 OWU)  deszczu nawalnego;  dymu;  fali uderzeniowej;  gradu;  huraganu;  lawiny;  osunięcia się ziemi;  pożaru;  trzęsienia ziemi;  uderzenia pioruna;  uderzenia pojazdu;  upadku statku powietrznego;  wybuchu;  zalania;  zalegania śniegu lub lodu;  zapadania się ziemi  powódź Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

11 DUI 2014.10.15 11 Ryzyka dodatkowe w zakresie - bezpłatnie: przepięcie przepięcie elektryczne upadek drzew lub masztów zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym wandalizm a także: koszt poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii instalacji znajdującej się w mieszkaniu, domu mieszkalnym, budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych (również wtedy gdy przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie stałe elementy mieszkania) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

12 DUI 2014.10.15 12 Ryzyka dodatkowe w zakresie – płatne: akty terroru Możesz zrezygnować z części ryzyk: powódź trzęsienie ziemi Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

13 DUI 2014.10.15 13 Powódź Powódź jest ryzykiem fakultatywnym Składka za ryzyko powodzi uzależniona jest od strefy powodziowej i stopnia zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia Wprowadza się 4 strefy ryzyka powodziowego: Strefa 0 – brak zagrożenia powodziowego Strefa 1 – niewielkie zagrożenie powodzią Strefa 2 – średnie zagrożenie powodzią Strefa 3 – duże zagrożenie powodzią (wystąpiła ≥ 3 razy) – zdarzenie pewne Strefa powodzi jest określana automatycznie po wpisaniu adresu miejsca ubezpieczenia Rezygnując z ryzyka powodzi – składka może ulec obniżeniu Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

14 DUI 2014.10.15 14 Przepięcie – dwie definicje w OWU: PRZEPIĘCIE (§ 2 pkt 26 OWU) - nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przewyższający napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji, który powstał na skutek wyładowania atmosferycznego w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW); PRZEPIECIE ELEKTRYCZNE (§ 2 pkt 27 OWU)– nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przewyższający napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji, który powstał z przyczyn innych niż wyładowanie atmosferyczne; Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

15 DUI 2014.10.15 15 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Przepięcie (piorun): w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych – limit odpowiedzialności 10.000 zł możliwość zwiększenia limitu odpowiedzialności do 50.000 zł – po opłaceniu dodatkowej składki Przepięcie elektryczne : w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych – limit odpowiedzialności 1.000 zł możliwość zwiększenia limitu odpowiedzialności – po opłaceniu dodatkowej składki

16 DUI 2014.10.15 16 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia Brak zasady proporcji w przypadku niedoubezpiecznia Pomoc w ustaleniu minimalanej sumy ubezpieczenia odpowiadającej wartości nieruchomości po wpisaniu jej powierzchni w m 2

17 DUI 2014.10.15 17 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Limity odpowiedzialności (§ 16 OWU) dla stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – w przypadku szkody częściowej - 60% SU mieszkania wraz z pomieszczeniem gospodarczym lub domu mieszkalnego ze stałymi elementami; dla stałych elementów pomieszczenia gospodarczego - w przypadku szkody częściowej - 5% SU mieszkania wraz z pomieszczeniem gospodarczym; dla stałych elementów budowli lub budynków gospodarczych – w przypadku szkody częściowej - 60% SU budowli lub budynków gospodarczych ze stałymi elementami

18 DUI 2014.10.15 18 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Limity odpowiedzialności (§ 16 OWU) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych lub złotych monet - 30% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 30.000 zł; dla dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich - 30% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 30.000 zł; dla optyki lub broni myśliwskiej - 20% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 10.000 zł; dla wartości pieniężnych - 10% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 4.000 zł; dla odzieży ze skór naturalnych lub futer - 20% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 10.000 zł;

19 DUI 2014.10.15 19 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Limity odpowiedzialności (§ 16 OWU) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych - nie więcej niż 1.500 zł; dla ruchomości domowych znajdujących się na zabudowanych balkonach tarasach, loggiach – nie więcej niż 2.000 zł; dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych - 15% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych;

20 DUI 2014.10.15 20 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Limity odpowiedzialności (§ 16 OWU) dla szkód powstałych podczas przeprowadzki - nie więcej niż 20% SU ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych; dla szkód w rzeczach osobistych gości - nie więcej niż 1.000 zł; dla mieszkania lub domu mieszkalnego, budynków lub pomieszczeń gospodarczych, stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od wandalizmu – nie więcej niż 5.000 zł; dla siłowników stanowiących napęd bramy lub drzwi garażowych – nie więcej niż 5.000 zł, dla mienia ubezpieczonego od przepięcia w poszczególnych składnikach mienia – nie więcej niż 10.000 zł; dla mienia ubezpieczonego od przepięcia elektrycznego w poszczególnych składnikach mienia – nie więcej niż 1.000 zł

21 DUI 2014.10.15 21 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Limity odpowiedzialności (§ 16 OWU) dla kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii: - w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie wraz ze stałymi elementami, dom mieszkalnego wraz ze stałymi elementami, budowli lub budynków gospodarczych wraz ze stałymi elementami bądź stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego – limit wynosi 30% SU dla danego przedmiotu ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000 zł - w przypadku pomieszczenia gospodarczego – 30% limitu ustalonego dla elementów stałych pomieszczenia gospodarczego, nie więcej niż 5.000 zł - w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia są stałe elementy lub ruchomości domowe limit wynosi nie więcej niż 1.000 zł

22 DUI 2014.10.15 22 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Możliwość zwiększenia limitów odpowiedzialności: przepięcie do 50.000 zł (w zakresie jest: 10.000 zł) przepięcie elektryczne wandalizm do 50.000 zł (w zakresie jest: 5.000 zł) siłowniki do 10.000 zł (w zakresie jest: 5.000 zł)

23 DUI 2014.10.15 23 Obowiązek oględzin (§ 7 OWU) Jeżeli: suma ubezpieczenia domu mieszkalnego lub domu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami domu mieszkalnego albo stałych elementów domu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych przekracza 2.000.000 zł; suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego albo ruchomości domowych oraz stałych elementów domu letniskowego od kradzieży z włamaniem i rozboju przekracza 200.000 zł; przedmiotem ubezpieczenia jest: - dom mieszkalny wybudowany przed 19045 rokiem - dom letniskowy o wartości przekraczającej 100.000 zł Oględzin nie przeprowadza się w przypadku bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia w COMPENSIE. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

24 DUI 2014.10.15 24 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

25 DUI 2014.10.15 25 Ubezpieczenie kradzież z włamaniem i rozboju Przedmiot ubezpieczenia (§ 17 OWU) stałe elementy mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym, budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych ruchomości domowe w czasie przeprowadzki rzeczy osobiste gości

26 DUI 2014.10.15 26 Ubezpieczenie kradzież z włamaniem i rozboju Przedmiot ubezpieczenia (§ 17 OWU) ruchomości od rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siłowniki koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych koszty wymiany zamków w związku z utratą kluczy do mieszkania lub domu mieszkalnego na skutek rozboju koszty nieuprawnionego użycia telefonu

27 DUI 2014.10.15 27 Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju Zakres ubezpieczenia (§ 18 OWU) kradzież z włamaniem rozbój wandalizm (bez graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach lub ścianach zewnętrznych)

28 DUI 2014.10.15 28 Limity odpowiedzialności (§ 21 OWU) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych lub złotych monet - 30% SU ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju, nie więcej jednak niż 30.000 zł dla dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich - 30% SU ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju, nie więcej jednak niż 30.000 zł dla optyki lub broni i myśliwskiej - 20% SU ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju, nie więcej jednak niż 10.000 zł Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju

29 DUI 2014.10.15 29 Limity odpowiedzialności (§ 21 OWU) dla wartości pieniężnych - 10% SU ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju, nie więcej jednak niż 4.000 zł dla odzieży ze skór naturalnych lub futer - 20% SU ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju, nie więcej jednak niż 10.000 zł dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych - 15% SU ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju

30 DUI 2014.10.15 30 Limity odpowiedzialności (§ 21 OWU) dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego lub osób bliskich, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych - nie więcej niż 1.500 zł dla kosztów wymiany zamków spowodowanej utratą kluczy do mieszkania lub domu mieszkalnego na skutek rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia - nie więcej niż 500 zł dla kosztów nieuprawnionego użycia telefonu - zwrotowi podlegają poniesione w związku ze szkodą koszty połączeń telefonicznych ustalone na podstawie bilingu - nie więcej niż 1.000 zł Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju

31 DUI 2014.10.15 31 Limity odpowiedzialności (§ 21 OWU) dla ruchomości domowych znajdujących się na zabudowanych balkonach tarasach, loggiach – nie więcej niż 2.000 zł dla szkód w rzeczach osobistych gości - nie więcej niż 1.000 zł dla ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych ubezpieczonych od aktów wandalizmu - 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju dla szkód powstałych podczas przeprowadzki - nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od kradzieży z włamaniem i rozboju Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju

32 DUI 2014.10.15 32 Limity odpowiedzialności (§ 21 OWU) dla szkód powstałych w mieniu osobistym należącym do Ubezpieczonego powstałych wskutek rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia - nie więcej niż 1.500 zł Brak limitu dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego lub komputerowego Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju

33 DUI 2014.10.15 33 Zabezpieczenia dodatkowe (§ 22 OWU) Jeżeli suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego przekracza: 80.000 zł - niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego (tj. alarmu, rolet antywłamaniowych, monitoringu, stałego dozoru pełnionego przez firmę ochroniarską, drzwi antywłamaniowych, na stałe zamontowanych krat zamykanych od wewnątrz) 150.000 zł - środki bezpieczeństwa będą ustalane indywidualnie Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rozboju

34 DUI 2014.10.15 34 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

35 DUI 2014.10.15 35 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Kto jest Ubezpieczonym ? (§ 2 pkt 44 OWU) wskazana w umowie osoba fizyczna będąca Ubezpieczonym w zakresie ubezpieczenia mienia oraz jej osoby bliskie tj. prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe

36 DUI 2014.10.15 36 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Przedmiot ubezpieczenia (§ 23 OWU) Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody: rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia na terytorium Europy powstałe w ramach wykonywania czynności życia prywatnego, w tym:

37 DUI 2014.10.15 37 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Zakres ubezpieczenia (§ 23 OWU) posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania lub domu mieszkalnego, domu letniskowego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych wymienionych w polisie wykonywaniem prac w gospodarstwie domowym, w tym również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za działania pomocy domowej we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia używaniem rowerów, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych pełnieniem opieki nad dziećmi wynajmem pomieszczeń na pobyt wakacyjny do max 21 dni posiadaniem zwierząt domowych, w tym też psów o widocznych cechach ras psów agresywnych posiadaniem pasieki (do 4 uli)

38 DUI 2014.10.15 38 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Przedmiot ubezpieczenia (§ 23 OWU) Koszty ochrony prawnej: poniesione przez Ubezpieczonego w związku z roszczeniami kierowanymi w stosunku do niego z tytułu wyrządzonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; pokrywane są ponad sumę gwarancyjną do kwoty 10.000 zł; obejmują w szczególności:  koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego  koszty sądowe wszystkich instancji, w tym koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców, koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego  koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

39 DUI 2014.10.15 39 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody (§ 23 OWU) Zakres ochrony może zostać rozszerzony, po opłaceniu dodatkowej składki, o szkody: będące następstwem zdarzeń powstałych poza granicami Europy z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii powstałe w związku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych powstałe w związku z używaniem przez Ubezpieczonego, w ramach amatorskiego uprawiania sportu, jednostek pływających napędzanych siłą mięśni, łodzi motorowych, skuterów wodnych, żaglówek lub jachtów o powierzchni pomiarowej żagla do 10 m ² oraz o mocy silnika nie większej niż 92 KW wyrządzone w mieniu należącym do najemców

40 DUI 2014.10.15 40 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody (§ 23 OWU) Zakres ochrony może zostać rozszerzony, po opłaceniu dodatkowej składki, o szkody: wyrządzone osobom trzecim przez najemców w związku z użytkowaniem mieszkania lub domu mieszkalnego na podstawie umowy najmu (w ramach niniejszego rozszerzenia najemcę uważa się za Ubezpieczonego) powstałe w związku z posiadaniem konia rekreacyjnego powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego (klauzula nr 7) wyrządzone w mieniu służbowym (Klauzula nr 8) powstałe w związku z posiadaniem przez Ubezpieczonego dodatkowych nieruchomości znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wskazanych w umowie

41 DUI 2014.10.15 41 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

42 DUI 2014.10.15 42 Ubezpieczenie NNW Przedmiot ubezpieczenia (§ 26 OWU) Zdrowie i życie Ubezpieczonego wskazanego imiennie w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę, na całym świecie.

43 DUI 2014.10.15 43 Zakres ubezpieczenia (§ 27 OWU) Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć: podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zajęciach w szkole lub zajęciach organizowanych przez szkołę, w drodze z domu do pracy (szkoły) lub z pracy (szkoły) do domu, w życiu prywatnym lub podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. Ubezpieczenie NNW

44 DUI 2014.10.15 44 Zakres ubezpieczenia (§ 27 OWU) Ubezpieczenie gwarantuje: świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – taki procent SU, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku; świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – 100% SU. Po opłaceniu dodatkowej składki: zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następstwa zawału serca i udaru mózgu. Ubezpieczenie NNW

45 DUI 2014.10.15 45 Zakres ubezpieczenia (§ 27 OWU) Następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem umowy ubezpieczenia w przypadku gdy: chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy ubezpieczenia; są wynikiem istniejącej choroby przewlekłej; Ubezpieczony przekroczył 60 rok życia. Ubezpieczenie NNW

46 DUI 2014.10.15 46 Ubezpieczenie Home Assistance

47 DUI 2014.10.15 47 Home Assistance Przedmiot ubezpieczenia (§ 32 OWU) uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem przez Centrum Alarmowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowej pomocy assistance w przypadku: Zdarzenia lub awarii instalacji w miejscu ubezpieczenia; Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania Ubezpieczonego Ubezpieczenie bezpłatne !

48 DUI 2014.10.15 48 Home Assistance Przedmiot ubezpieczenia (§ 31 OWU) Za zdarzenie uważa się zniszczenie lub uszkodzenie mienia w miejscu ubezpieczenia.

49 DUI 2014.10.15 49 Home Assistance Usługa Limit na zdarzenie interwencja specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka itp.) 500 PLN dozór mienia 72 godziny natychmiastowy powrót Ubezpieczonego do domu 100 PLN konieczność zamieszkania w hotelu 300 PLN/osobę przejazd (tam i z powrotem) do wyznaczonej osoby 100 PLN/osobę pomoc domowa 400 PLN, do 5 dni Zdarzenie losowe lub awaria (§ 32 i § 33 OWU)

50 DUI 2014.10.15 50 Home Assistance Usługa Limit na zdarzenie dostarczenie artykułów spożywczych, higienicznych oraz pierwszej potrzeby 100 PLN organizacja opieki nad dziećmi lub osobami niesprawnymi 250 PLN, do 5 dni przejazd opiekuna do dzieci lub osób niesprawnych lub transport tych osób do opiekuna 100 PLN/osobę opieka nad psami lub kotami 200 PLN, do 5 dni Nagłe zachorowanie (§ 32 i § 33 OWU)

51 DUI 2014.10.15 51 Ubezpieczenie Medical Assistance

52 DUI 2014.10.15 52 Medical Assistance Przedmiot ubezpieczenia (§ 35 OWU) uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem przez Centrum Alarmowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pomocy assistance w przypadku: nieszczęśliwego wypadku nagłego zachorowania Ubezpieczonego Ubezpieczenie bezskładkowe ! w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

53 DUI 2014.10.15 53 Medical Assistance UsługaLimit Wizyta lekarza w razie nieszczęśliwego wypadku 1.000 zł / osobę / rok; 1 wizyta po każdym NW Wizyta lekarza w razie nagłego zachorowania 300 zł za wizytę; 2 wizyty / osobę / rok Wizyta pielęgniarki (NW + NZ) 300 zł / osobę / rok; 1 wizyta po każdym NW i NZ Dostawa leków (NW + NZ) 800 zł / 1 raz w roku Transport do i ze szpitala 500 zł / rok Nagłe zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek (§ 35 i § 36 OWU)

54 DUI 2014.10.15 54 Klauzula 1 Akty terroru

55 DUI 2014.10.15 55 Akty terroru Po opłaceniu dodatkowej składki COMPENSA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek aktów terroru do wysokości sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego, mieszkania i pomieszczeń gospodarczych lub domu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego albo stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych nie więcej jednak niż 50.000 zł.

56 DUI 2014.10.15 56 Klauzula 2 Ubezpieczenie utraty zniżki

57 DUI 2014.10.15 57 Ubezpieczenie utraty zniżki Compensa po opłaceniu dodatkowej składki rozszerza zakres udzielonej o ubezpieczenie utraty zniżki za przebieg ubezpieczenia przysługującej w przypadku kontynuacji umowy w COMPENSIE. W przypadku gdy w mijającym okresie ubezpieczenia dojdzie do szkód objętych zakresem ubezpieczenia, przy zawieraniu kolejnej umowy Ubezpieczony zachowuje przysługujące mu w COMPENSIE zniżki za przebieg ubezpieczenia w wysokości przyjętej przy ustalaniu składki ubezpieczeniowej za mijający okres ubezpieczenia

58 DUI 2014.10.15 58 Klauzula 3 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

59 DUI 2014.10.15 59 Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia Przedmiot ubezpieczenia zewnętrzne oraz wewnętrzne oszklenie mieszkań, domów mieszkalnych, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych, w tym też luksfery; witraże, stanowiące zewnętrzne bądź wewnętrzne oszklenie mieszkań, domów mieszkalnych; znajdujące się w mieszkaniach lub domach mieszkalnych:  szklane lub lustrzane meble lub ich elementy  szklane lub lustrzane elementy mebli wbudowanych na stałe  kamienne blaty stołów i szafek  lustra zamontowane na stałe  ceramiczne płyty grzewcze  szyby kominkowe  obudowy i osłony kabin prysznicowych, wanien i brodzików  akwaria, terraria

60 DUI 2014.10.15 60 Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 10.000 zł ani wyższa niż określona w umowie suma ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego, mieszkania lub domu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego, stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego albo ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych udział własny w szkodzie – 100 PLN

61 DUI 2014.10.15 61 Klauzula 4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

62 DUI 2014.10.15 62 Sprzęt elektroniczny od uszkodzeń Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia co najmniej ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na okres ubezpieczenia wynoszący co najmniej 12 miesięcy suma ubezpieczenia ruchomości domowych wynosi co najmniej 20.000 zł suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie może być wyższa niż określona w umowie suma ubezpieczenia mienia ruchomego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych

63 DUI 2014.10.15 63 Sprzęt elektroniczny od uszkodzeń Przedmiot ubezpieczenia - wykorzystywany do celów prywatnych sprzęt elektroniczny, nie starszy niż 10 letni licząc od daty jego wytworzenia SPRZĘT ELEKTRONICZNY – będące własnością Ubezpieczonego: komputery stacjonarne komputery przenośne w tym tablety drukarki, skanery urządzenia wielofunkcyjne (tj. urządzenia łączące kilka funkcji typu: skanowanie, drukowanie, kopiowanie) monitory pamięć zewnętrzna, czytniki kart routery

64 DUI 2014.10.15 64 Sprzęt elektroniczny od uszkodzeń Zakres ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, o ile ich przyczyny mają charakter zewnętrzny Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w mieszkaniu lub domu mieszkalnym określonym w umowie Komputer przenośny objęty jest ochroną ubezpieczeniową także poza mieszkaniem lub domem mieszkalnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

65 DUI 2014.10.15 65 Sprzęt elektroniczny od uszkodzeń Wypłata odszkodowania Wysokość odszkodowania określa się według ceny zakupu lub naprawy mienia bez potrącenia faktycznego stopnia zużycia technicznego lub amortyzacji Z kwoty należnego odszkodowania COMPENSA potrąca udział własny w wysokości: 15% wartości ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 200 zł, dla szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia w wyniku upadku 25% wartości ustalonego odszkodowania, dla szkód powstałych wskutek:  kradzieży z włamaniem z pojazdu,  wandalizmu poza miejscem ubezpieczenia.

66 DUI 2014.10.15 66 Klauzula 5 Ubezpieczenie mechanicznego sprzętu turystycznego

67 DUI 2014.10.15 67 Mechaniczny sprzęt turystyczny Ubezpieczenie mechanicznego sprzętu turystycznego jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: zawarcie umowy ubezpieczenia co najmniej ruchomości domowych w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju na okres co najmniej 12 miesięcy suma ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem wynosi co najmniej 50.000 zł mechaniczny sprzęt turystyczny jest przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się w domu mieszkalnym lub budynku gospodarczym

68 DUI 2014.10.15 68 Mechaniczny sprzęt turystyczny Wykorzystywany do celów prywatnych mechaniczny sprzęt turystyczny to będące własnością Ubezpieczonego: quady skutery wodne, skutery śnieżne pontony przyczepne silniki do łodzi lub pontonów Ochrona ubezpieczeniowa w miejscu ubezpieczenia na terytorium RP Sumę ubezpieczenia ustala się według wartości odtworzeniowej Udział własny w szkodzie w wysokości 10% SU, nie więcej niż 1.000 zł

69 DUI 2014.10.15 69 Klauzula 6 Domy letniskowe

70 DUI 2014.10.15 70 Domy letniskowe Ubezpieczenie domu letniskowego jest możliwe w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju Dom letniskowy - obiekt budowlany przeznaczony na cele rekreacyjne niezależnie od jego kwalifikacji (mieszkalny całoroczny, letniskowy) lub okresu zamieszkiwania (czasowo, sezonowo lub cały rok) oraz budowle (altanki) znajdujące się na terenie pracowniczych lub rodzinnych ogródków działkowych

71 DUI 2014.10.15 71 Domy letniskowe Zgodnie z Procedurą zawierania umów ubezpieczenia - za palne uważa się domy letniskowe, w których co najmniej jeden z elementów budowlanych wykonany jest z materiałów palnych, takich jak drewno lub płyty drewnopochodne; za element budowlany uważa się każdy element głównej konstrukcji nośnej (tj. ściany, słupy, podciągi lub ramy), stropy, dachy lub stropodachy (za wyjątkiem więźby dachowej - wiązary, krokwie, jętki, łaty, kontrłaty, odeskowanie) Ubezpieczenie „palnego” domu letniskowego jest możliwe ze zwyżką składki

72 DUI 2014.10.15 72 Umowa ubezpieczenia obejmuje: dom letniskowy wraz ze stałymi elementami domu letniskowego budowle lub budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami budowli lub budynków gospodarczych znajdujące się na tej samej nieruchomości co ubezpieczony dom letniskowy ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczonym domu letniskowym Umową ubezpieczenia objęte są wyłącznie następujące ruchomości domowe: urządzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego sprzęt sportowy, turystyczny i rehabilitacyjny odzież i inne przedmioty osobistego użytku narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy i pielęgnacji działki Domy letniskowe

73 DUI 2014.10.15 73 Zakres ubezpieczenia ogień i inne zdarzenia losowe tj.: deszcz nawalny, dym, fala uderzeniowa, grad, huragan, lawina, osunięcia się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, zaleganie śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi oraz kradzież z włamaniem i rozbój Domy letniskowe

74 DUI 2014.10.15 74 Limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: za szkody powstałe w stałych elementach domu letniskowego – 40% SU, nie więcej jednak niż 30.000 zł za szkody powstałe w stałych elementach budowli lub budynków gospodarczych – 30% SU, nie więcej jednak niż 20.000 zł za szkody powstałe w sprzęcie sportowym, turystycznym lub rehabilitacyjnym – 50% SU za szkody w sprzęcie sportowym, turystycznym lub rehabilitacyjnym powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku limit odpowiedzialności stanowi kwota wynosząca 50% SU Domy letniskowe

75 DUI 2014.10.15 75 Limity odpowiedzialności za „szkody kradzieżowe” w ruchomościach domowych oraz stałych elementach domu letniskowego powstałe wskutek kradzieży z włamaniem w okresie od 1 listopada do 31 marca, stanowi kwota wynosząca 50% SU Udział własny w szkodzie: 200 zł – w przypadku pierwszej szkody w okresie ubezpieczenia 500 zł – w przypadku drugiej szkody w okresie ubezpieczenia 2.000 zł – w przypadku trzeciej i każdej następnej szkody w okresie ubezpieczenia Domy letniskowe

76 DUI 2014.10.15 76 Klauzula 7 Ubezpieczenie agroturystyczne

77 DUI 2014.10.15 77 Ubezpieczenie agroturystyczne Definicje: Gospodarstwo agroturystyczne – działalność polegająca na oferowaniu osobom trzecim całodziennego wypoczynku lub całodziennego wypoczynku wraz z wyżywieniem oraz noclegów na terenie posesji wskazanej w umowie ubezpieczenia i prowadzonej przez Ubezpieczonego Agroturysta – osoba trzecia korzystająca z usług gospodarstwa agroturystycznego Przedmioty wartościowe - sprzęt: fotograficzny, komputerowy, audiowizualny, telefony przenośne, nośniki obrazu, dźwięku lub danych

78 DUI 2014.10.15 78 Ubezpieczenie agroturystyczne Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego o szkody wyrządzone agroturystom w związku z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego Górną granicę odpowiedzialności stanowi suma gwarancyjna OC wskazana a w umowie, z zastrzeżeniem limitów: dla rzeczy osobistych agroturystów - 5 000 zł na osobę dla rzeczy wartościowych agroturystów – 1000 zł na osobę Udział własny w szkodzie – 200 zł w każdej szkodzie rzeczowej

79 DUI 2014.10.15 79 Klauzula 8 Mienie służbowe

80 DUI 2014.10.15 80 Mienie służbowe Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe z jego winy wyrządzone w mieniu służbowym powierzonym przez pracodawcę Ubezpieczonemu do używania z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się zgodnie z prawem pracy Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone i których skutki powstały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia stanowi kwota równa trzymiesięcznemu wynagrodzeniu brutto Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż suma gwarancyjna wybrana przez Ubezpieczającego dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

81 DUI 2014.10.15 81 Mienie służbowe Za mienie służbowe, uważa się wyłącznie: przenośny sprzęt elektroniczny (laptop, tablet, czytnik kodów, itp.) lub telefony komórkowe pojazdy lądowe, broń służbową, sprzęt elektroniczny – w odniesieniu do osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Wojsku Polskim, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Służbie Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Straży Leśnej z

82 DUI 2014.10.15 82 Klauzula 9 Ochrona w czasie budowy

83 DUI 2014.10.15 83 Ochrona w czasie budowy Przedmiot ubezpieczenia - zamieszkiwane jak również niezamieszkane: mieszkania mieszkania ze stałymi elementami domy mieszkalne domy mieszkalne ze stałymi elementami budynki gospodarcze ze stałymi elementami budowle ruchomości domowe, za które rozumie się materiały budowlane i narzędzia W przypadku zakończenia inwestycji budowlanej w czasie trwania okresu ubezpieczenia wskazanego w Umowie, zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej Umowy jest zgodny z zakresem określonym w OWU bez stosowania postanowień Klauzuli nr 9

84 DUI 2014.10.15 84 Ochrona w czasie budowy Ogólne zasady zawierania umów nie ulegają zmianie Warunkiem zawarcia umowy z klauzulą nr 9 jest ubezpieczenie mieszkania lub domu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Odpowiedzialność za szkody z ryzyk dodatkowych (np. kradzież z włamaniem, OC itd.) istnieje, o ile dane ryzyko zostało wybrane na polisie i została opłacona dodatkowa składka Nie ma konieczności ubezpieczenia miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (jeśli jest inne niż miejsce ubezpieczenia) Klauzula nr 9 nie ma zastosowania do budowy domów letniskowych a także obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

85 DUI 2014.10.15 85 Klauzula 10 Elektroniczny sprzęt biurowy

86 DUI 2014.10.15 86 Elektroniczny sprzęt biurowy Przedmiot ubezpieczenia - wchodzące w skład majątku firmy stanowiącej własność Ubezpieczonego, komputery stacjonarne, komputery przenośne w tym tablety, drukarki, skanery, niszczarki do dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne (tj. urządzenia łączące kilka funkcji typu: skanowanie, drukowanie, kopiowanie) monitory, pamięć zewnętrzna, czytniki kart, routery, stacjonarne aparaty telefoniczne nie starsze niż 10 letnie (licząc od daty wytworzenia) znajdujące się w ubezpieczonym i wskazanym w umowie mieszkaniu lub domu mieszkalnym, a w przypadku komputera przenośnego – również poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP

87 DUI 2014.10.15 87 Elektroniczny sprzęt biurowy Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek: ognia i innych zdarzeń losowych kradzieży z włamaniem i rozboju Limit odpowiedzialności - 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych odpowiednio od ognia i innych zdarzeń losowych lub kradzieży z włamaniem i rozboju – w zależności od tego, które z ryzyk było przyczyną szkody

88 DUI 2014.10.15 88 Udział własny standardowy wynosi 200 zł: - w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, -w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rozboju, -w szkodach rzeczowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym; może zostać wykupiony po opłaceniu dodatkowej składki (zwyżka składki); może zostać podwyższony do 700 zł (zniżka składki). Udziały własne odrębnie określone w klauzulach nie mogą być wykupione ani podwyższone !!!

89 DUI 2014.10.15 89 Klauzula 12 POWAŻNE ZACHOROWANIE

90 DUI 2014.10.15 Poważne zachorowanie Za poważne zachorowanie rozumie się zdiagnozowanie u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie objętym ochroną jedno z niniejszych zachorowań: anemia aplastyczna choroba Alzheimera choroba tropikalna ciężkie oparzenie guz mózgu niewydolność nerek paraliż stwardnienie rozsiane udar mózgu utrata: mowy, słuchu, wzroku 90

91 DUI 2014.10.15 91 Poważne zachorowanie Przedmiot ubezpieczenia - zdrowie Ubezpieczonego Wypłata świadczenia - w razie wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczony otrzymuje jednorazowe świadczenie

92 DUI 2014.10.15 Klauzula 13 Automatyczna kontynuacja 92

93 DUI 2014.10.15 93 Po upływie okresu ubezpieczenia następuje automatyczne zawarcie kolejnej umowy na taki sam okres ubezpieczenia oraz na takich samych warunkach, jak poprzednia umowa W przypadku umów zawartych z tą klauzulą nastąpi centralna obsługa ubezpieczeń - wysłanie do klientów polis przed upływem okresu ubezpieczenia Prowizja agenta, który zawarł kończącą się umowę zostaje zachowana ! Istnieje możliwość zawarcia umowy na innych warunkach niż w mijającym roku, wówczas kontynuacja umowy następuje na zasadach ogólnych Automatyczna kontynuacja

94 DUI 2014.10.15 94 Likwidacja szkód

95 DUI 2014.10.15 95 W przypadku powstania szkody obowiązują następujące wytyczne działania: w stosunku do wszystkich szkód: użycie dostępnych środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia oraz zmniejszenia rozmiarów szkody niedokonywanie, ani niedopuszczenie do dokonywania żadnych zmian w uszkodzonym mieniu przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela Compensy. Nie dotyczy zmian związanych z akcją ratowniczą lub działaniami w zakresie zmniejszenia rozmiaru szkody niezwłoczne powiadomienie Compensy o powstałym zdarzeniu takie zabezpieczenie usuniętego z miejsca szkody uszkodzonego mienia, aby była możliwości jego identyfikacji w trakcie oględzin szkody przeprowadzonych przez przedstawiciela Compensy uzyskanie i zbieranie faktur, rachunków za robociznę związaną z akcją ratowniczą wykonanie dokumentacji fotograficznej przed dokonaniem zmian w uszkodzonym mieniu, związanych z prowadzoną akcją ratowniczą lub działaniami w zakresie zmniejszenia rozmiarów szkody Likwidacja szkód

96 DUI 2014.10.15 96 W przypadku powstania szkody obowiązują następujące wytyczne działania: dodatkowo w przypadku: przepięcia: (w małych szkodach) Klient powinien przekazać sprzęt do serwisu z prośbą o opinię dot. przyczyny, zakresu uszkodzeń i kosztów naprawy, w większych szkodach o sposobie postępowania będzie decydował likwidator uszkodzenia szyb: należy wykonać dokumentację zdjęciową, naprawić szkodę i przedłożyć rachunki za naprawę szkody kradzieżowe: należy zgłosić na policję, zabezpieczyć mienie przed dalszymi szkodami, przygotować rachunek strat potwierdzony fakturami zakupu Likwidacja szkód

97 DUI 2014.10.15 97 W ramach procesu likwidacji szkód dla ubezpieczenia Compensa Rodzina gwarantujemy: możliwość zgłaszania szkód telefonicznie: 0 801 120 000 możliwość zgłaszania szkód przez e-mail: szkody@compensa.plszkody@compensa.pl możliwość likwidacji szkód drobnych do 3.000 zł w ramach tzw. uproszczonej ścieżki likwidacji szkód maksymalne skrócenie procesu likwidacji szkód Likwidacja szkód

98 DUI 2014.10.15 98 Co nas wyróżnia?

99 DUI 2014.10.15 99 Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia – wypłacone odszkodowania nie powodują zmniejszenia sumy ubezpieczonego mienia  Brak konieczności doubezpieczenia ! Brak zasady proporcji w razie niedoubezpieczenia  Gwarancja wypłata pełnej kwoty odszkodowania!  Brak limitu na elektronikę odpowiadamy do 100% Co nas wyróżnia?

100 DUI 2014.10.15 100 Mienie ruchome - zawsze traktujemy jak nowe, bez względu na jego zużycie techniczne Nie wymagamy sporządzenia wykazu mienia ruchomego o wysokiej wartości Dzieła sztuki, antyki, biżuteria są w jednej grupie z ruchomościami domowymi Co nas wyróżnia?  Odstąpienie od „ zbędnej biurokracji " zapewnia pełny komfort oraz poczucie bezpieczeństwa!

101 DUI 2014.10.15 101 Wysoki limit dla ruchomości w pomieszczeniu gospodarczym - do wysokości 15% sumy ubezpieczenia (bez limitu kwoty) Odpowiadamy za szkody będące następstwem zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się mieszkaniu lub domu mieszkalnym do sumy ubezpieczenia Co nas wyróżnia?  Compensa oferuje wysoki limit ochrony!  Klient – zyskuje spokój!

102 DUI 2014.10.15 102 W ubezpieczeniu OC odpowiadamy za zalania spowodowane działaniem lub zaniechaniem każdej osoby W ubezpieczeniu OC pokrywamy koszty ochrony prawnej Klienta w związku z jego życiem prywatnym (Limit 10 000 zł) Co nas wyróżnia? Klient – oszczędza pieniądze! Compensa pokrywa koszty adwokata lub radcy prawnego w przypadku sporu sądowego!

103 DUI 2014.10.15 103 Podsumowanie Najlepszy na rynku zakres ubezpieczenia na ryzykach nazwanych Największa elastyczność cenowa Możliwość indywidualnego dostosowywania oferty do klienta Możliwość pozyskania klientów z innych firm – dodatkowa zniżka Proste druki – tylko polisa i kalkulacja Proste wyliczenie składki – cPortal Długoterminowa lojalność klienta – polisy 2-3 letnie


Pobierz ppt "DUI2014.10.15 1 Ubezpieczenie COMPENSA RODZINA II (19044)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google