Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Władza sądownicza w Polsce. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze strukturą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 2.Rozumienie trybu odwoławczego (dwuinstancyjność)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Władza sądownicza w Polsce. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze strukturą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 2.Rozumienie trybu odwoławczego (dwuinstancyjność)"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Władza sądownicza w Polsce. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze strukturą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 2.Rozumienie trybu odwoławczego (dwuinstancyjność)

2 1.Sądy. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe.

3

4 .

5 2.Sąd Najwyższy. a.skład: pierwszy prezes (powoływany przez prezydenta na 6 lat spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego), prezesi, sędziowie; b.90 sędziów powoływanych przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w 4 izbach: Cywilnej, Karnej, Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych i Wojskowej; c.Funkcje: -rozpoznawanie kasacji od prawomocnych orzeczeń sądów odwoławczych, -podejmowanie uchwał wyjaśniających przepisy prawne budzące wątpliwości w praktyce, -stwierdzanie ważności wyborów do sejmu, senatu i na prezydenta oraz referendów.

6 3.Sądy powszechne. a.zasada instancyjności; b.apelacja; c.gwarancje niezawisłości sędziowskiej: -nieusuwalność, -immunitet sędziowski, -niepołączalność, -apolityczność.

7 4.Sądownictwo administracyjne. a.kontrolowanie zgodności decyzji administracji publicznej z prawem; b.Sprawy sporne między obywatelem a organem administracji oraz spory kompetencyjne między organami administracji rządowej i samorządowej; c.NSA ma siedzibę w Warszawie, na czele stoi prezes powoływany przez prezydenta.

8 5.Sądy wojskowe. a.Sprawy: -żołnierzy w służbie czynnej, -pracowników cywilnych wojska, -żołnierzy i pracowników cywilnych państw obcych przebywających na terytorium Polski.

9 6.Krajowa Rada Sądownictwa. a.składa się z 25 członków: -Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości(wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji), -jednej osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, -piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego (dwóch), sądów apelacyjnych (dwóch), sądów administracyjnych (dwóch), sądów okręgowych (ośmiu) i sądów wojskowych (jeden), -czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów; b.kadencja wybieranych członków KRS wynosi 4 lata (art. 187 ust. 3 Konstytucji). c.Stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

10 7.Trybunał Konstytucyjny. a.Od 1985 – 15 sędziów wybieranych przez sejm na 9 lat; Prezesa i wiceprezesa powołuje prezydent; b.orzeka o: - zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, -zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi; -zgodności przepisów prawa z konstytucją i umowami międzynarodowymi, -w sprawach skarg konstytucyjnych, -w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organami państwa, -orzeka o zgodności z konstytucją celów oraz działalności partii politycznych, -orzeka o zaistnieniu czasowej przeszkody w sprawowaniu urządu przez prezydenta.

11 8. Trybunał Stanu. a.Orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe; b.Mogą przed nim stanąć: -prezydent, -prezes i członkowie Rady Ministrów, -prezes NBP, -posłowie i senatorowie. c.Odpowiadają za naruszenie konstytucji (delikt konstytucyjny), ustawy i złamanie prawa. d.TS może orzec utratę prawa wyborczego do 10 lat, zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk, utratę orderów i odznaczeń; e.Składa się z przewodniczącego, 2 zastępców i 16 członków wybieranych przez sejm na czas jego kadencji.


Pobierz ppt "Temat: Władza sądownicza w Polsce. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze strukturą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 2.Rozumienie trybu odwoławczego (dwuinstancyjność)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google