Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO O ZGROMADZENIACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO O ZGROMADZENIACH"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO O ZGROMADZENIACH
Komenda Główna Policji PRAWO O ZGROMADZENIACH

2 Komenda Główna Policji
ZAŁOŻENIA OGÓLNE zgromadzenie - zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych; zgromadzenie spontaniczne - zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej;

3 TRYBY ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ
Komenda Główna Policji TRYBY ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ tryb zwykły; tryb uproszczony zgromadzenia spontaniczne TRYB ZWYKŁY: organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania organ gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia; zawiadomienie organu o zgromadzeniu pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;

4 Komenda Główna Policji
TRYB ZWYKŁY: precyzyjne określenie zasady pierwszeństwa wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia; obowiązek udostępniania przez organ gminy informacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej; instytucja rozprawy administracyjnej – w przypadku gdy z zawiadomień wynika, że planowane zgromadzenia (dwa lub więcej) łączą się chociażby częściowo, w tym samym miejscu i czasie, po wezwaniu przez organ gminy do zmiany miejsca lub czasu organizacji zgromadzenia przez organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo; organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia i udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej;

5 Komenda Główna Policji
TRYB ZWYKŁY: odwołanie od zakazu wnosi się do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej; sąd rozpatruje odwołanie niezwłocznie nie później niż w terminie 24 godzin od jego wniesienia; na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego; od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu; organ Gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu lub wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku prawnego, za zgodny z przepisami przebieg zgromadzenia odpowiada organizator i przewodniczący;

6 Komenda Główna Policji
TRYB ZWYKŁY: zgromadzenie może rozwiązać przewodniczący oraz przedstawiciel organu gminy, natomiast funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy zgromadzenie narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

7 Komenda Główna Policji
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE: jest stosowane jeżeli organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnienia dla ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji; organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia;

8 Komenda Główna Policji
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE: zawiadomić można telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej; zgromadzenie może rozwiązać organizator, przedstawiciel organu gminy; funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

9 Komenda Główna Policji
ZGROMADZENIE SPONTANICZNE może być organizowane w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną; uczestnicy takiego zgromadzenia nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzeń organizowanych w trybie zwykłym lub uproszczonym;

10 Komenda Główna Policji
ZGROMADZENIE SPONTANICZNE może być rozwiązane przez FUNKCJONARIUSZA POLICJI KIERUJĄCEGO DZIAŁANIAMI, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub takie utrudnienia dla ruchu drogowego, które stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzeń organizowanych w trybie zwykłym lub uproszczonym.

11 Komenda Główna Policji
ROZWIĄZANIE po dwukrotnym ostrzeżeniu przez funkcjonariusza Policji uczestników o możliwości jego rozwiązania, w formie ustnej decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu.

12 ZMIANY W INNYCH USTAWACH
art. 52 Komenda Główna Policji ZMIANY W INNYCH USTAWACH Art. 52 KODEKSU WYKROCZEŃ posiadanie przy sobie przez uczestnika zgromadzenia broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów lub narzędzi. areszt do 14 dni, ograniczenie wolności albo grzywna przeszkadzanie lub jego usiłowanie w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia ograniczenie wolności albo grzywna organizowanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenie takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu przewodniczenie zgromadzeniu po rozwiązaniu go bezprawnie zajmowanie lub wzbranianie się przed opuszczeniem miejsca, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia

13 ZMIANY W INNYCH USTAWACH
art. 52 Komenda Główna Policji ZMIANY W INNYCH USTAWACH Art. 52 KODEKSU WYKROCZEŃ umyślne niepodejmowanie przez przewodniczącego lub organizatora zgromadzenia środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia grzywna niepodporządkowanie się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, określonych w ustawie prawo o zgromadzeniach wzbranianie się przed opuszczeniem miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu podżeganie i pomocnictwo w popełnianiu powyższych wykroczeń w zależności od wykroczenia


Pobierz ppt "PRAWO O ZGROMADZENIACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google